• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  

S@eid

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  259
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  2

S@eid last won the day on July 7 2015

S@eid had the most liked content!

اعتبار در انجمن

153 خیلی خوب

درباره S@eid

 • درجه
  کاربر ثابت
 • تاریخ تولد 22/10/56

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • موقعیت
  ارومیه
 • علاقمندی ها
  I ♥ WordPress
 • آشنایی با وردپرس
  مبتدی
 • سطح برنامه نویسی
  مبتدی
 • آشنایی با طراحی
  مبتدی
 1. دیجی کالا سایت فروش محصولات واقعی هستش ولی افزونه edd برای محصولات مجازی هستش. برای بخش ثبت نام هم میشه
 2. https://wordpress.org/plugins/logo-slider/
 3. بهتر هستش برید سراغ سایت های اسکریپت
 4. میتونید از این فرم ساز استفاده کنید https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
 5. بنده که تا الان ندیدم فارسی کرده باشن دوستان
 6. از افزونه فوق استفاده کنید. https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/
 7. شما میتونی این کد رو به صورت خالی استفاده کنی مثلا <h1> </h1>
 8. باید هزینه کنید تا براتون برنامه نویسی کنن. پیش نهاد میکنم یه اسکریپت جدا باشه برای این کار
 9. با سلام و خسته نباشید بنده برای زمینه های دلخواه از کد زیر استفاده کردم ولی متاسفانه برای کابران مهمان نمایش داده نمیشه فقط برای اعضا نشون میده <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'makhzan',true); if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?> <br> <div class="box download "><div class="box-inner-block"><i class="fa tie-shortcode-boxicon"></i> <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'makhzan',true); ?>" class="shortc-button small red ">دانلود از مخزن وردپرس</a> </div></div> <?php endif; ?>
 10. شما از ابزارک html استفاده کردین ؟
 11. رو عکس بالا dbhost باید بشه localhost نمونه کد: <?php /** * The base configuration for WordPress * * The wp-config.php creation script uses this file during the * installation. You don't have to use the web site, you can * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values. * * This file contains the following configurations: * * * MySQL settings * * Secret keys * * Database table prefix * * ABSPATH * * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * * @package WordPress */ // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'wp'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'root'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', ''); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Authentication Unique Keys and Salts. * * Change these to different unique phrases! * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'PT^B;i(Y$;h/|}HXI:XTLATZx RH1EnXxNBMG9Xci$HL}t s.M:Q37Z^9-4[m-uK'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'T^b #H6]L|F%Qj>1o-L$xiwgP,nk,mc_PJ*eOE0ztUqIu(gkUQs:-ZZX<z-OfI2<'); define('LOGGED_IN_KEY', 'ZNb,+A?Wg++@vB,9?pG~y7`:jrKPhN!n~7|NWvS:jorxyt/{{hf|v9?3-r] >%/f'); define('NONCE_KEY', 'Z033F)$HyE8DCcHa^JN+*b@pPsqB+Y (%L2Y*ez/cP2*lly8x{7-Z!_@`SrA&jg:'); define('AUTH_SALT', ')ayFdU{,oGX)#6Hl8uRC+l+U9bof8@JRr+F;x!gy|H^)0]tt-Xo`@i.PC|Pcu^X='); define('SECURE_AUTH_SALT', 'pI9wV8O-,gP:$WkvPaqQEv2Pe`0_OB90X9^Be^L05&<mF/-3Hf0Hd?7eKM3KvGf)'); define('LOGGED_IN_SALT', 'k-P`-Tnwi;v:9sKd-|y9vDMX0bB+PZ]b ,TB%xut*}d(9=hzY/V5aG]i4v{7u3cc'); define('NONCE_SALT', ')|;-Iy7(T]60Af1R_@^G[pM<)0PD?0qplYc%@l{52>FM/UwEwmONU_arHiSMv_S5'); /**#@-*/ /** * WordPress Database Table prefix. * * You can have multiple installations in one database if you give each * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. * * For information on other constants that can be used for debugging, * visit the Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define('WP_DEBUG', false); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 12. بهترین افزونه امارگیر سبک و حرفه ای وردپرس که فارسی هم می باشد. https://wordpress.org/plugins/wp-statistics/
 13. آقای مرتضی واقعا اون بخش خیلی عالی بود و به درد بخور ولی خوب کاری نمیشه کرد
 14. دوستان تصمیم ندارن بخش آموزش رو فعال کنن ؟ الان شش ماه داده میشه
 15. عدم نمایش بخش نظرات برای مطالب سایت