• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  

miraziz

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  102
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

6

درباره miraziz

 • درجه
  کاربر معمولی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

427 بازدید کننده نمایه
 1. قبلا این کار را کرده بودم ولی باز همون خطا رو میده.
 2. سلام. این مورد را خوانده بودم و تا جایی که اطلاعاتم قد می کشید بررسی کردم و اون مورد را ندیدم. یک بار هم شما ببینیدش که اشتباه می کنم یا نهپ <?php // Theme setup add_action( 'after_setup_theme', 'lingonberry_setup' ); function lingonberry_setup() { // Automatic feed add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); // Custom background add_theme_support( 'custom-background' ); // Post formats add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'audio', 'chat', 'gallery', 'image', 'link', 'quote', 'status', 'video' ) ); // Post thumbnails add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'post', 'page' ) ); add_image_size( 'post-image', 766, 9999 ); // Title tag add_theme_support( 'title-tag' ); // Custom header (logo) $custom_header_args = array( 'width' => 200, 'height' => 200, 'header-text' => false ); add_theme_support( 'custom-header', $custom_header_args ); // Add nav menu register_nav_menu( 'primary', 'Primary Menu' ); register_nav_menu( 'primary2', 'Primary Menu2' ); // Make the theme translation ready load_theme_textdomain('lingonberry', get_template_directory() . '/languages'); $locale = get_locale(); $locale_file = get_template_directory() . "/languages/$locale.php"; if ( is_readable($locale_file) ) require_once($locale_file); } // Enqueue Javascript files function lingonberry_load_javascript_files() { if ( !is_admin() ) { wp_enqueue_script( 'lingonberry_flexslider', get_template_directory_uri().'/js/flexslider.min.js', array('jquery'), '', true ); wp_enqueue_script( 'lingonberry_global', get_template_directory_uri().'/js/global.js', array('jquery'), '', true ); if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( "comment-reply" ); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'lingonberry_load_javascript_files' ); // Enqueue styles function lingonberry_load_style() { if ( !is_admin() ) { wp_enqueue_style( 'lingonberry_googleFonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic|Raleway:600,500,400' ); wp_enqueue_style( 'lingonberry_style', get_stylesheet_uri() ); } } add_action('wp_print_styles', 'lingonberry_load_style'); // Add editor styles function lingonberry_add_editor_styles() { add_editor_style( 'lingonberry-editor-styles.css' ); $font_url = '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic|Raleway:600,500,400'; add_editor_style( str_replace( ',', '%2C', $font_url ) ); } add_action( 'init', 'lingonberry_add_editor_styles' ); // Add footer widget areas add_action( 'widgets_init', 'lingonberry_sidebar_reg' ); function lingonberry_sidebar_reg() { register_sidebar(array( 'name' => __( 'Footer A', 'lingonberry' ), 'id' => 'footer-a', 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the first column in the footer.', 'lingonberry' ), 'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 'after_title' => '</h3>', 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">', 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>' )); register_sidebar(array( 'name' => __( 'Footer B', 'lingonberry' ), 'id' => 'footer-b', 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the second column in the footer.', 'lingonberry' ), 'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 'after_title' => '</h3>', 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">', 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>' )); register_sidebar(array( 'name' => __( 'Footer C', 'lingonberry' ), 'id' => 'footer-c', 'description' => __( 'Widgets in this area will be shown in the third column in the footer.', 'lingonberry' ), 'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 'after_title' => '</h3>', 'before_widget' => '<div class="widget %2$s"><div class="widget-content">', 'after_widget' => '</div><div class="clear"></div></div>' )); } // Add theme widgets require_once (get_template_directory() . "/widgets/dribbble-widget.php"); require_once (get_template_directory() . "/widgets/flickr-widget.php"); require_once (get_template_directory() . "/widgets/video-widget.php"); // Set content-width if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = 766; // Check whether the browser supports javascript function lingonberry_html_js_class() { echo '<script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace("no-js","js");</script>'. "\n"; } add_action( 'wp_head', 'lingonberry_html_js_class', 1 ); // Add classes to next_posts_link and previous_posts_link add_filter('next_posts_link_attributes', 'lingonberry_posts_link_attributes_1'); add_filter('previous_posts_link_attributes', 'lingonberry_posts_link_attributes_2'); function lingonberry_posts_link_attributes_1() { return 'class="post-nav-older"'; } function lingonberry_posts_link_attributes_2() { return 'class="post-nav-newer"'; } // Menu walker adding "has-children" class to menu li's with children menu items class lingonberry_nav_walker extends Walker_Nav_Menu { function display_element( $element, &$children_elements, $max_depth, $depth=0, $args, &$output ) { $id_field = $this->db_fields['id']; if ( !empty( $children_elements[ $element->$id_field ] ) ) { $element->classes[] = 'has-children'; } Walker_Nav_Menu::display_element( $element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output ); } } // Add class to body if the post/page has a featured image add_action('body_class', 'lingonberry_if_featured_image_class' ); function lingonberry_if_featured_image_class($classes) { if ( has_post_thumbnail() ) { array_push($classes, 'has-featured-image'); } return $classes; } // Custom more-link text add_filter( 'the_content_more_link', 'lingonberry_custom_more_link', 10, 2 ); function lingonberry_custom_more_link( $more_link, $more_link_text ) { return str_replace( $more_link_text, __('Continue reading', 'lingonberry'), $more_link ); } // Flexslider-ify function for format-gallery function lingonberry_flexslider($size = thumbnail) { if ( is_page()) : $attachment_parent = $post->ID; else : $attachment_parent = get_the_ID(); endif; if($images = get_posts(array( 'post_parent' => $attachment_parent, 'post_type' => 'attachment', 'numberposts' => -1, // show all 'post_status' => null, 'post_mime_type' => 'image', 'orderby' => 'menu_order', 'order' => 'ASC', ))) { ?> <div class="flexslider"> <ul class="slides"> <?php foreach($images as $image) { $attimg = wp_get_attachment_image($image->ID,$size); ?> <li> <?php echo $attimg; ?> <?php if ( !empty($image->post_excerpt)) : ?> <div class="media-caption-container"> <p class="media-caption"><?php echo $image->post_excerpt ?></p> </div> <?php endif; ?> </li> <?php }; ?> </ul> </div><?php } } function lingonberry_meta() { ?> <div class="post-meta"> <span class="post-date"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_time(get_option('time_format')); ?>"><?php the_time(get_option('date_format')); ?></a></span> <span class="date-sep"> / </span> <span class="post-author"><?php the_author_posts_link(); ?></span> <?php if ( comments_open() ) : ?> <span class="date-sep"> / </span> <?php comments_popup_link( '<span class="comment">' . __( '0 Comments', 'lingonberry' ) . '</span>', __( '1 Comment', 'lingonberry' ), __( '% Comments', 'lingonberry' ) ); ?> <?php endif; ?> <?php if( is_sticky() && !has_post_thumbnail() ) { ?> <span class="date-sep"> / </span> <?php _e('Sticky', 'lingonberry'); ?> <?php } ?> <?php edit_post_link(__('Edit', 'lingonberry'), '<span class="date-sep"> / </span>'); ?> </div> <!-- /post-meta --> <?php } // Style the admin area function lingonberry_custom_colors() { echo '<style type="text/css"> #postimagediv #set-post-thumbnail img { max-width: 100%; height: auto; } </style>'; } add_action('admin_head', 'lingonberry_custom_colors'); // Lingonberry comment function if ( ! function_exists( 'lingonberry_comment' ) ) : function lingonberry_comment( $comment, $args, $depth ) { $GLOBALS['comment'] = $comment; switch ( $comment->comment_type ) : case 'pingback' : case 'trackback' : ?> <li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID(); ?>"> <?php __( 'Pingback:', 'lingonberry' ); ?> <?php comment_author_link(); ?> <?php edit_comment_link( __( '(Edit)', 'lingonberry' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?> </li> <?php break; default : global $post; ?> <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>"> <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment"> <div class="comment-meta comment-author vcard"> <?php echo get_avatar( $comment, 120 ); ?> <div class="comment-meta-content"> <?php printf( '<cite class="fn">%1$s %2$s</cite>', get_comment_author_link(), ( $comment->user_id === $post->post_author ) ? '<span class="post-author"> ' . __( '(Post author)', 'lingonberry' ) . '</span>' : '' ); ?> <p><a href="<?php echo esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"><?php echo get_comment_date() . ' &mdash; ' . get_comment_time() ?></a></p> </div> <!-- /comment-meta-content --> <div class="comment-actions"> <?php edit_comment_link( __( 'Edit', 'lingonberry' ), '', '' ); ?> <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'Reply', 'lingonberry' ), 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?> </div> <!-- /comment-actions --> <div class="clear"></div> </div> <!-- /comment-meta --> <div class="comment-content post-content"> <?php if ( '0' == $comment->comment_approved ) : ?> <p class="comment-awaiting-moderation"><?php __( 'Your comment is awaiting moderation.', 'lingonberry' ); ?></p> <?php endif; ?> <?php comment_text(); ?> <div class="comment-actions"> <?php edit_comment_link( __( 'Edit', 'lingonberry' ), '', '' ); ?> <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'Reply', 'lingonberry' ), 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?> <div class="clear"></div> </div> <!-- /comment-actions --> </div><!-- /comment-content --> </div><!-- /comment-## --> <?php break; endswitch; } endif; // Lingonberry theme options class lingonberry_Customize { public static function lingonberry_register ( $wp_customize ) { //1. Define a new section (if desired) to the Theme Customizer $wp_customize->add_section( 'lingonberry_options', array( 'title' => __( 'Options for Lingonberry', 'lingonberry' ), //Visible title of section 'priority' => 35, //Determines what order this appears in 'capability' => 'edit_theme_options', //Capability needed to tweak 'description' => __('Allows you to customize theme settings for Lingonberry.', 'lingonberry'), //Descriptive tooltip ) ); //2. Register new settings to the WP database... $wp_customize->add_setting( 'accent_color', //No need to use a SERIALIZED name, as `theme_mod` settings already live under one db record array( 'default' => '#FF706C', //Default setting/value to save 'type' => 'theme_mod', //Is this an 'option' or a 'theme_mod'? 'transport' => 'postMessage', //What triggers a refresh of the setting? 'refresh' or 'postMessage' (instant)? 'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color' ) ); $wp_customize->add_setting( 'lingonberry_logo', array( 'sanitize_callback' => 'esc_url_raw' ) ); //3. Finally, we define the control itself (which links a setting to a section and renders the HTML controls)... $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control( //Instantiate the color control class $wp_customize, //Pass the $wp_customize object (required) 'lingonberry_accent_color', //Set a unique ID for the control array( 'label' => __( 'Accent Color', 'lingonberry' ), //Admin-visible name of the control 'section' => 'colors', //ID of the section this control should render in (can be one of yours, or a WordPress default section) 'settings' => 'accent_color', //Which setting to load and manipulate (serialized is okay) 'priority' => 10, //Determines the order this control appears in for the specified section ) ) ); //4. We can also change built-in settings by modifying properties. For instance, let's make some stuff use live preview JS... $wp_customize->get_setting( 'blogname' )->transport = 'postMessage'; $wp_customize->get_setting( 'blogdescription' )->transport = 'postMessage'; } public static function lingonberry_header_output() { ?> <!-- Customizer CSS --> <style type="text/css"> <?php self::lingonberry_generate_css('body a', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('body a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.header', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-bubbles a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-nav a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-meta-content cite a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-meta-content p a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-actions a:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget-content .textwidget a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_archive li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_categories li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_meta li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_nav_menu li a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_rss .widget-content ul a.rsswidget:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('#wp-calendar thead', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.widget_tag_cloud a:hover', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.search-button:hover .genericon', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.flexslider:hover .flex-next:active', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.flexslider:hover .flex-prev:active', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-title a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content a:hover', 'border-bottom-color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content fieldset legend', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="submit"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="button"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.post-content input[type="reset"]:hover', 'background', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.comment-header h4 a:hover', 'color', 'accent_color'); ?> <?php self::lingonberry_generate_css('.form-submit #submit:hover', 'background-color', 'accent_color'); ?> </style> <!--/Customizer CSS--> <?php } public static function lingonberry_live_preview() { wp_enqueue_script( 'lingonberry-themecustomizer', // Give the script a unique ID get_template_directory_uri() . '/js/theme-customizer.js', // Define the path to the JS file array( 'jquery', 'customize-preview' ), // Define dependencies '', // Define a version (optional) true // Specify whether to put in footer (leave this true) ); } public static function lingonberry_generate_css( $selector, $style, $mod_name, $prefix='', $postfix='', $echo=true ) { $return = ''; $mod = get_theme_mod($mod_name); if ( ! empty( $mod ) ) { $return = sprintf('%s { %s:%s; }', $selector, $style, $prefix.$mod.$postfix ); if ( $echo ) { echo $return; } } return $return; } } // Setup the Theme Customizer settings and controls... add_action( 'customize_register' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_register' ) ); // Output custom CSS to live site add_action( 'wp_head' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_header_output' ) ); // Enqueue live preview javascript in Theme Customizer admin screen add_action( 'customize_preview_init' , array( 'lingonberry_Customize' , 'lingonberry_live_preview' ) ); //Activate the Link Manager built in to the WordPress admin add_filter( 'pre_option_link_manager_enabled', '__return_true' ); ?> <?php if (function_exists('register_sidebar')) { register_sidebar(array( 'name' => 'sidbar-cat', 'id' => 'sidebar-cat', 'description' => 'محل قرار گیری توضیحات مربوط به ناحیه ابزارک', 'before_widget' => '<div id="one" class="two">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h۲>', 'after_title' => '</h۲>' )); } //Register tag cloud filter callback add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit'); //Limit number of tags inside widget function tag_widget_limit($args){ //Check if taxonomy option inside widget is set to tags if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){ $args['number'] = 20; //Limit number of tags } return $args; } function child_cat ($pid, $class_name, $exclude) { $cat_arr = wp_get_post_categories ($pid); $child_id = max ($cat_arr); if ($exclude) if (in_array($child_id, $exclude)) return; $child_name = get_the_category_by_ID ($child_id); $child_link = get_category_link ($child_id); if ($class_name) echo '<a href="'. $child_link .'" class="'. $class_name .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>'; else echo '<a href="'. $child_link .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>'; } function mehran_get_post_last_child_image($post_id) { $cats = get_the_category($post_id); $childs = array(); foreach($cats as $cat) { if($cat->category_parent !== 0) $childs[] = $cat->cat_ID; } if($childs === array()) return; $last_child = max($childs); $images = get_option('taxonomy_image_plugin'); $img_tag = wp_get_attachment_image($images[$last_child], 'thumbnail', false, array('class' => 'mehran')); if($img_tag === "") return; return '<a href="'.esc_url(get_category_link($last_child)).'">'.$img_tag.'</a>';}
 3. سلام. دوستان من با افزونه google xml sitemap نقشه ای را ایجاد کردم ولی وقتی به لینک نقشه ی سایت می روم با خطای زیر روبرو می شوم http://echolalia.ir/sitemap.xml This page contains the following errors: error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document Below is a rendering of the page up to the first error. تو سایت های خارجی دیدم که نوشته اند این به دلیل وجود فاصله بعد از تگ PHP است. وباید چک شود. یعنی من باید یکی یکی بشینم تمام تگ ها را چک کنم؟
 4. سلام. دوستان راه حلی نیست؟
 5. ببخشین با این کد هر بار که صفحه را رفرش میکنم رندوم پست ها را تغییر میده. میشه کاری کرد که فقط 10 پست آخر را به صورت روزانه رندوم کنه؟ یعنی هر روز ده پست آخر را که در صفحه اول سایت نشون میده را رندومی از همه ی پست ها انتخاب کنه. هر 24 ساعت یکبار این کار را بکنه.
 6. آقا من دستت را می بوسم. امیدوارم در برابر این زحمتات حداقل از شعرهای سایتم خوشتان آمده باشد
 7. آقا مهران بینهایت ممنونم. عالی بود. دقیق همون چیزی بود که می خواستم. کمی برای موبایل هم راست و ریستش کردم و در نهایت عالی شد. فقط تو اون حلقه تصادفی امکان داره که id برخی دسته ها را مستثنا کرد که نشون نده؟
 8. آقا مهران دست گلت درد نکنه. خودش خودش بود. بی نهایت ممنون فقط یک مشکل کوچیک داشتم. حالا در li «عنوان مطلب» دقیقا جلوی «نام دسته» می آد. هر کاری هم می کنم نمی تونم ببرم پایین. میشه راهنمایی کوچیک بکنین که در cssاش چه چیز را باید رعایت کنم.
 9. این هست؟ function child_cat ($pid, $class_name, $exclude) { $cat_arr = wp_get_post_categories ($pid); $child_id = max ($cat_arr); if ($exclude) if (in_array($child_id, $exclude)) return; $child_name = get_the_category_by_ID ($child_id); $child_link = get_category_link ($child_id); if ($class_name) echo '<a href="'. $child_link .'" class="'. $class_name .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>'; else echo '<a href="'. $child_link .'" rel="category tag">'. $child_name .'</a>'; }
 10. سلام آقا مهران. همین کدها را هم شما برام ویرایش کرده بودین. اگر اشتباه نکنم باید کدهای زیر باشه. درسته function mehran_get_post_last_child_image($post_id) { $cats = get_the_category($post_id); $childs = array(); foreach($cats as $cat) { if($cat->category_parent !== 0) $childs[] = $cat->cat_ID; } if($childs === array()) return; $last_child = max($childs); $images = get_option('taxonomy_image_plugin'); $img_tag = wp_get_attachment_image($images[$last_child], 'thumbnail', false, array('class' => 'mehran')); if($img_tag === "") return; return '<a href="'.esc_url(get_category_link($last_child)).'">'.$img_tag.'</a>'; }
 11. از سلام. دوستان من از کد زیر برای نمایش عنوان آخرین دسته و نیز عکسی که توسط افزونه ای برای آن دسته انتخاب کرده ام استفاده می کند.(مانند عکس پیوست شده) <?php echo mehran_get_post_last_child_image(get_the_ID()); ?> <?php child_cat (get_the_ID(), 'poetname', [1261]); ?> <h2 class="post-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2> و کد زیر را که در اینترنت یافتم به حالتی خیلی ساده پست های تصادفی را تا 4 عدد نشان می‌دهد <ul> <?php $recent = new WP_Query("orderby=rand&showposts=4"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?> <li><a alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" href="<?php the_permalink(); ?>"> <?php the_title(); ?> </a></li> <?php endwhile; ?> </ul> حالا من می خواستم که در کنار پست های تصادفی مانند کد اول نام آخرین دسته (نام شاعر) و تصویر آن دسته را هم نمایش دهم. خیلی ممنون می شوم اگر راهنمایی ام کنید.
 12. با سلام. در قالب من اگر به عکس زیر دقت کنین برای اینکه زیرمنو‌های موجود در منوی «خدمات» را باز کنم باید بر روی فلش سبز رنگ رو به پایین کلیک کنم تا زیرمنوها را نشون بده. چه کار باید انجام بدهم که با تپ کردن بر روی خود منوی «خدمات» نیز اون زیر منو نشون داده بشه. ممنون از راهنماییتان
 13. سلام. ممنون از پاسختان. من منظوذم این نبود که تنها یک عکس برای همه ی پست ها نمایش داده شود. بلکه آنطور که در ارسال اول توضیح داده بودم می خواستم تصویر هر دسته منتشر شود
 14. با سلام. دوستان اگر به لینکی که در انتهای مطلب گذاشته ام بروید متوجه می شوید که من از یک افزونه برای نمایش نام شاعران در کنار عنوان سایت استفاده کرده‌ام. ولی وقتی لینک آن مطلب را در تلگرام را یا شبکه‌ی اجتماعی دیگری منتشر می‌کنم آن عکس شاعر زیر عنوان لینک منتشر شده نمایش داده نمی شود. البته اضافه کنم که آن تصاویر مربوط به تصویر بند انگشتی نیست. بلکه به دسته‌ی مطلب اضافه شده است. آیا راهی هست که برای حل این مشکل؟ ممنون از پاسختان http://echolalia.ir/بخاطر-سنگفرشی-که-مرا-به-تو-می-رساند/
 15. خیلی ممنون. عالی بود. منت دارتونم