جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'مشکل در فایل admin قالب'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن ها

 • بخش عمومی
  • اخبار و اطلاعیه های انجمن
  • پیشنهادها و انتقادات
 • بخش وردپرس
  • وردپرس
  • افزونه ها
  • پوسته ها
  • فروشگاه سازها
 • بازارچه
  • بخش خرید و فروش
  • بازار کار
 • دیگر
  • بخش برنامه نویسی
  • بحث آزاد
 • بایگانی
  • بایگانی

پیدا شد 1 نتیجه

 1. با سلام من بعد از اپدیدت جدید وردپرس دیگه نمیتونم وارد پنل تنظیمات قالب خودم بشم این خطا را میده Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php:918 Stack trace: #0 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php(75): propanel_siteoptions_machine(Array) #1 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/class-wp-hook.php(286): propanel_siteoptions_options_page('') #2 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #3 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #4 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/admin.php(224): do_action('appearance_page...') #5 /home/bobocom/mp3old.ir/wp-admin/themes.php(10): require_once('/home/bobocom/m...') #6 {main} thrown in /home/bobocom/mp3old.ir/wp-content/themes/Novindownload1/admin/admin-interface.php on line 918 اینم فایل admin-interface.php قالب <?php /*---*/ /* Admin Interface /*---*/ function propanel_siteoptions_add_admin() { global $query_string; if ( isset($_REQUEST['page']) && $_REQUEST['page'] == 'siteoptions' ) { if (isset($_REQUEST['of_save']) && 'reset' == $_REQUEST['of_save']) { $options = get_option('of_template'); propanel_of_reset_options($options,'siteoptions'); header("Location: admin.php?page=siteoptions&reset=true"); die; } } $tt_page = add_theme_page('پنل تنظیمات قالب', 'پنل تنظیمات قالب', 'edit_theme_options', 'siteoptions','propanel_siteoptions_options_page'); add_action("admin_print_scripts-$tt_page", 'propanel_of_load_only'); add_action("admin_print_styles-$tt_page",'propanel_of_style_only'); } add_action('admin_menu', 'propanel_siteoptions_add_admin'); /*----*/ /* Reset Function /*----*/ function propanel_of_reset_options($options,$page = ''){ //@since 2.0 mod by denzel, reset defaults //replace of_reset_options() function.. $template = get_option('of_template'); foreach($template as $t): @$option_name = $t['id']; @$default_value = $t['std']; update_option("$option_name","$default_value"); endforeach; //end of mod } /*----*/ /* Build the Options Page /*----*/ function propanel_siteoptions_options_page(){ $options = get_option('of_template'); ?> <div class="wrap" id="truethemes_container"> <div id="of-popup-save" class="of-save-popup"> <div class="of-save-save">تنظیمات بروز رسانی شد</div> </div> <div id="of-popup-reset" class="of-save-popup"> <div class="of-save-reset">تظنیمات بازیابی شد</div> </div> <form action="" enctype="multipart/form-data" id="ofform"> <div id="header"> <div class="logo"> <h2>تنظیمات قالب متن موزیک</h2> </div> <div class="icon-option"> </div> <div class="clear"></div> </div> <?php // Rev up the Options Machine $return = propanel_siteoptions_machine($options); ?> <div id="main"> <div id="of-nav"> <ul> <?php echo $return[1] ?> </ul> </div> <div id="content"> <?php echo $return[0]; /* Settings */ ?> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="save_bar_top"> <img style="display:none;" src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/admin/images/wpspin_light.gif" class="ajax-loading-img ajax-loading-img-bottom" alt="Working..." /> <input type="submit" value="Save All Changes" class="button-primary" /> </form> <form action="<?php echo esc_attr( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ?>" method="post" style="display:inline" id="ofform-reset"> <span class="submit-footer-reset"> <input name="reset" type="submit" value="Reset Options" class="button submit-button reset-button" onclick="return confirm('CAUTION: Any and all settings will be lost! Click OK to reset.');" /> <input type="hidden" name="of_save" value="reset" /> </span> </form> </div> <?php if (!empty($update_message)) echo $update_message; ?> <div style="clear:both;"></div> </div> <!--wrap--> <?php } /*----*/ /* Load required styles for Options Page /*----*/ function propanel_of_style_only() { wp_enqueue_style('admin-style', get_template_directory_uri().'/admin/admin-style.css'); wp_enqueue_style('color-picker', get_template_directory_uri().'/admin/colorpicker.css'); $color = get_user_option('admin_color'); if ($color == "fresh") { wp_enqueue_style('admin-style-grey', get_template_directory_uri().'/admin/admin-style-grey.css'); wp_enqueue_style('color-picker', get_template_directory_uri().'/admin/colorpicker.css'); } } /*-----*/ /* Load required javascripts for Options Page /*----*/ function propanel_of_load_only() { add_action('admin_head', 'propanel_of_admin_head'); wp_enqueue_script('jquery-ui-core'); wp_register_script('jquery-input-mask', get_template_directory_uri().'/admin/js/jquery.maskedinput-1.2.2.js', array( 'jquery' )); wp_enqueue_script('jquery-input-mask'); wp_enqueue_script('color-picker', get_template_directory_uri().'/admin/js/colorpicker.js', array('jquery')); wp_enqueue_script('ajaxupload', get_template_directory_uri().'/admin/js/ajaxupload.js', array('jquery')); function propanel_of_admin_head() { ?> <script type="text/javascript" language="javascript"> jQuery(document).ready(function(){ // Race condition to make sure js files are loaded if (typeof AjaxUpload != 'function') { return ++counter < 6 && window.setTimeout(init, counter * 500); } //Color Picker <?php $options = get_option('of_template'); foreach($options as $option){ if($option['type'] == 'color' OR $option['type'] == 'typography' OR $option['type'] == 'border'){ if($option['type'] == 'typography' OR $option['type'] == 'border'){ $option_id = $option['id']; $temp_color = get_option($option_id); $option_id = $option['id'] . '_color'; $color = $temp_color['color']; } else { $option_id = $option['id']; $color = get_option($option_id); } ?> jQuery('#<?php echo $option_id; ?>_picker').children('div').css('backgroundColor', '<?php echo $color; ?>'); jQuery('#<?php echo $option_id; ?>_picker').ColorPicker({ color: '<?php echo $color; ?>', onShow: function (colpkr) { jQuery(colpkr).fadeIn(500); return false; }, onHide: function (colpkr) { jQuery(colpkr).fadeOut(500); return false; }, onChange: function (hsb, hex, rgb) { //jQuery(this).css('border','1px solid red'); jQuery('#<?php echo $option_id; ?>_picker').children('div').css('backgroundColor', '#' + hex); jQuery('#<?php echo $option_id; ?>_picker').next('input').attr('value','#' + hex); } }); <?php } } ?> }); </script> <?php //AJAX Upload ?> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function(){ var i = 0; jQuery('#of-nav li a').attr('id', function() { i++; return 'item'+i; }); var flip = 0; jQuery('#expand_options').click(function(){ if(flip == 0){ flip = 1; jQuery('#truethemes_container #of-nav').hide(); jQuery('#truethemes_container #content').width(755); jQuery('#truethemes_container .group').add('#truethemes_container .group h2').show(); jQuery(this).text('[-]'); } else { flip = 0; jQuery('#truethemes_container #of-nav').show(); jQuery('#truethemes_container #content').width(579); jQuery('#truethemes_container .group').add('#truethemes_container .group h2').hide(); jQuery('#truethemes_container .group:first').show(); jQuery('#truethemes_container #of-nav li').removeClass('current'); jQuery('#truethemes_container #of-nav li:first').addClass('current'); jQuery(this).text('[+]'); } }); jQuery('.group').hide(); jQuery('.group:first').fadeIn(); jQuery('.group .collapsed').each(function(){ jQuery(this).find('input:checked').parent().parent().parent().nextAll().each( function(){ if (jQuery(this).hasClass('last')) { jQuery(this).removeClass('hidden'); return false; } jQuery(this).filter('.hidden').removeClass('hidden'); }); }); jQuery('.group .collapsed input:checkbox').click(unhideHidden); function unhideHidden(){ if (jQuery(this).attr('checked')) { jQuery(this).parent().parent().parent().nextAll().removeClass('hidden'); } else { jQuery(this).parent().parent().parent().nextAll().each( function(){ if (jQuery(this).filter('.last').length) { jQuery(this).addClass('hidden'); return false; } jQuery(this).addClass('hidden'); }); } } jQuery('.of-radio-img-img').click(function(){ jQuery(this).parent().parent().find('.of-radio-img-img').removeClass('of-radio-img-selected'); jQuery(this).addClass('of-radio-img-selected'); }); jQuery('.of-radio-img-label').hide(); jQuery('.of-radio-img-img').show(); jQuery('.of-radio-img-radio').hide(); jQuery('#of-nav li:first').addClass('current'); jQuery('#of-nav li a').click(function(evt){ jQuery('#of-nav li').removeClass('current'); jQuery(this).parent().addClass('current'); var clicked_group = jQuery(this).attr('href'); jQuery('.group').hide(); jQuery(clicked_group).fadeIn(); evt.preventDefault(); }); if('<?php if(isset($_REQUEST['reset'])) { echo $_REQUEST['reset'];} else { echo 'false';} ?>' == 'true'){ var reset_popup = jQuery('#of-popup-reset'); reset_popup.fadeIn(); window.setTimeout(function(){ reset_popup.fadeOut(); }, 2000); //alert(response); } //Update Message popup jQuery.fn.center = function () { this.animate({"top":( jQuery(window).height() - this.height() - 200 ) / 2+jQuery(window).scrollTop() + "px"},100); this.css("left", 250 ); return this; } jQuery('#of-popup-save').center(); jQuery('#of-popup-reset').center(); jQuery(window).scroll(function() { jQuery('#of-popup-save').center(); jQuery('#of-popup-reset').center(); }); //AJAX Upload jQuery('.image_upload_button').each(function(){ var clickedObject = jQuery(this); var clickedID = jQuery(this).attr('id'); new AjaxUpload(clickedID, { action: '<?php echo admin_url("admin-ajax.php"); ?>', name: clickedID, // File upload name data: { // Additional data to send action: 'of_ajax_post_action', type: 'upload', data: clickedID }, autoSubmit: true, // Submit file after selection responseType: false, onChange: function(file, extension){}, onSubmit: function(file, extension){ clickedObject.text('Uploading'); // change button text, when user selects file this.disable(); // If you want to allow uploading only 1 file at time, you can disable upload button interval = window.setInterval(function(){ var text = clickedObject.text(); if (text.length < 13){ clickedObject.text(text + '.'); } else { clickedObject.text('Uploading'); } }, 200); }, onComplete: function(file, response) { window.clearInterval(interval); clickedObject.text('Upload Image'); this.enable(); // enable upload button // If there was an error if(response.search('Upload Error') > -1){ var buildReturn = '<span class="upload-error">' + response + '</span>'; jQuery(".upload-error").remove(); clickedObject.parent().after(buildReturn); } else{ var buildReturn = '<img class="hide of-option-image" id="image_'+clickedID+'" src="'+response+'" alt="" />'; jQuery(".upload-error").remove(); jQuery("#image_" + clickedID).remove(); clickedObject.parent().after(buildReturn); jQuery('img#image_'+clickedID).fadeIn(); clickedObject.next('span').fadeIn(); clickedObject.parent().prev('input').val(response); } } }); }); //AJAX Remove (clear option value) jQuery('.image_reset_button').click(function(){ var clickedObject = jQuery(this); var clickedID = jQuery(this).attr('id'); var theID = jQuery(this).attr('title'); var ajax_url = '<?php echo admin_url("admin-ajax.php"); ?>'; var data = { action: 'of_ajax_post_action', type: 'image_reset', data: theID }; jQuery.post(ajax_url, data, function(response) { var image_to_remove = jQuery('#image_' + theID); var button_to_hide = jQuery('#reset_' + theID); image_to_remove.fadeOut(500,function(){ jQuery(this).remove(); }); button_to_hide.fadeOut(); clickedObject.parent().prev('input').val(''); }); return false; }); /* Top save button jQuery(document).ready( function(){ // bind "click" event for links with title="submit" jQuery("a[title=submit]").click( function(){ // it submits the form it is contained within jQuery(this).parents("form").submit(); }); }); */ //Save everything else jQuery('#ofform').submit(function(){ function newValues() { var serializedValues = jQuery("#ofform").serialize(); return serializedValues; } jQuery(":checkbox, :radio").click(newValues); jQuery("select").change(newValues); jQuery('.ajax-loading-img').fadeIn(); var serializedReturn = newValues(); var ajax_url = '<?php echo admin_url("admin-ajax.php"); ?>'; //var data = {data : serializedReturn}; var data = { <?php if(isset($_REQUEST['page']) && $_REQUEST['page'] == 'siteoptions'){ ?> type: 'options', <?php } ?> action: 'of_ajax_post_action', data: serializedReturn }; jQuery.post(ajax_url, data, function(response) { var success = jQuery('#of-popup-save'); var loading = jQuery('.ajax-loading-img'); loading.fadeOut(); success.fadeIn(); window.setTimeout(function(){ success.fadeOut(); }, 2000); }); return false; }); }); </script> <?php } } /*-----*/ /* Ajax Save Action /*-------*/ add_action('wp_ajax_of_ajax_post_action', 'propanel_of_ajax_callback'); function propanel_of_ajax_callback() { global $wpdb; // this is how you get access to the database $save_type = $_POST['type']; //Uploads if($save_type == 'upload'){ $clickedID = $_POST['data']; // Acts as the name $filename = $_FILES[$clickedID]; $filename['name'] = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9._\-]/', '', $filename['name']); $override['test_form'] = false; $override['action'] = 'wp_handle_upload'; $uploaded_file = wp_handle_upload($filename,$override); $upload_tracking[] = $clickedID; update_option( $clickedID , $uploaded_file['url'] ); if(!empty($uploaded_file['error'])) {echo 'Upload Error: ' . $uploaded_file['error']; } else { echo $uploaded_file['url']; } // Is the Response } elseif($save_type == 'image_reset'){ $id = $_POST['data']; // Acts as the name global $wpdb; $query = "DELETE FROM $wpdb->options WHERE option_name LIKE '$id'"; $wpdb->query($query); } elseif ($save_type == 'options' OR $save_type == 'framework') { $data = $_POST['data']; parse_str($data,$output); //print_r($output); //Pull options $options = get_option('of_template'); foreach($options as $option_array){ $id = $option_array['id']; $old_value = get_option($id); $new_value = ''; if(isset($output[$id])){ $new_value = $output[$option_array['id']]; } if(isset($option_array['id'])) { // Non - Headings... $type = $option_array['type']; if ( is_array($type)){ foreach($type as $array){ if($array['type'] == 'text'){ $id = $array['id']; $std = $array['std']; $new_value = $output[$id]; if($new_value == ''){ $new_value = $std; } update_option( $id, stripslashes($new_value)); } } } elseif($new_value == '' && $type == 'checkbox'){ // Checkbox Save update_option($id,'false'); } elseif ($new_value == 'true' && $type == 'checkbox'){ // Checkbox Save update_option($id,'true'); } elseif($type == 'multicheck'){ // Multi Check Save $option_options = $option_array['options']; foreach ($option_options as $options_id => $options_value){ $multicheck_id = $id . "_" . $options_id; if(!isset($output[$multicheck_id])){ update_option($multicheck_id,'false'); } else{ update_option($multicheck_id,'true'); } } } elseif($type != 'upload_min'){ update_option($id,stripslashes($new_value)); } } } } die(); } /*------*/ /* Cases fpr various option types /*-----*/ function propanel_siteoptions_machine($options) { $counter = 0; $menu = ''; $output = ''; foreach ($options as $value) { $counter++; $val = ''; //Start Heading if ( $value['type'] != "heading" ) { $class = ''; if(isset( $value['class'] )) { $class = $value['class']; } //$output .= '<div class="section section-'. $value['type'] .'">'."\n".'<div class="option-inner">'."\n"; $output .= '<div class="section section-'.$value['type'].' '. $class .'">'."\n"; $output .= '<h3 class="heading">'. $value['name'] .'</h3>'."\n"; $output .= '<div class="option">'."\n" . '<div class="controls">'."\n"; } //End Heading $select_value = ''; switch ( $value['type'] ) { case 'text': $val = $value['std']; $std = get_option($value['id']); if ( $std != "") { $val = $std; } $output .= '<input class="of-input" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'" type="'. $value['type'] .'" value="'. $val .'" />'; break; case 'select': $output .= '<select class="of-input" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'">'; $select_value = get_option($value['id']); foreach ($value['options'] as $option) { $selected = ''; if($select_value != '') { if ( $select_value == $option) { $selected = ' selected="selected"';} } else { if ( isset($value['std']) ) if ($value['std'] == $option) { $selected = ' selected="selected"'; } } $output .= '<option'. $selected .'>'; $output .= $option; $output .= '</option>'; } $output .= '</select>'; break; //@since 2.0 added by denzel to allow value different from label. case 'select-advance': $output .= '<select class="of-input" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'">'; $select_value = get_option($value['id']); foreach ($value['options'] as $key => $option) { $selected = ''; if($select_value != '') { if ( $select_value == $key) { $selected = ' selected="selected"';} } else { if ( isset($value['std']) ) if ($value['std'] == $key) { $selected = ' selected="selected"'; } } $output .= '<option value="'. $key .'" '. $selected .'>'; $output .= $option; $output .= '</option>'; } $output .= '</select>'; break; case 'fontsize': /* Font Size */ $val = $default['size']; if ( $typography_stored['size'] != "") { $val = $typography_stored['size']; } $output .= '<select class="of-typography of-typography-size" name="'. $value['id'].'_size" id="'. $value['id'].'_size">'; for ($i = 9; $i < 71; $i++){ if($val == $i){ $active = 'selected="selected"'; } else { $active = ''; } $output .= '<option value="'. $i .'" ' . $active . '>'. $i .'px</option>'; } $output .= '</select>'; break; case "multicheck": $std = $value['std']; foreach ($value['options'] as $key => $option) { $tt_key = $value['id'] . '_' . $key; $saved_std = get_option($tt_key); if(!empty($saved_std)) { if($saved_std == 'true'){ $checked = 'checked="checked"'; } else{ $checked = ''; } } elseif( $std == $key) { $checked = 'checked="checked"'; } else { $checked = ''; } $output .= '<input type="checkbox" class="checkbox of-input" name="'. $tt_key .'" id="'. $tt_key .'" value="true" '. $checked .' /><label for="'. $tt_key .'">'. $option .'</label><br />'; } break; case 'textarea': $cols = '8'; $ta_value = ''; if(isset($value['std'])) { $ta_value = $value['std']; if(isset($value['options'])){ $ta_options = $value['options']; if(isset($ta_options['cols'])){ $cols = $ta_options['cols']; } else { $cols = '8'; } } } $std = get_option($value['id']); if( $std != "") { $ta_value = stripslashes( $std ); } $output .= '<textarea class="of-input" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'" cols="'. $cols .'" rows="8">'.$ta_value.'</textarea>'; break; case "radio": $select_value = get_option( $value['id']); foreach ($value['options'] as $key => $option) { $checked = ''; if($select_value != '') { if ( $select_value == $key) { $checked = ' checked'; } } else { if ($value['std'] == $key) { $checked = ' checked'; } } $output .= '<input class="of-input of-radio" type="radio" name="'. $value['id'] .'" value="'. $key .'" '. $checked .' />' . $option .'<br />'; } break; case "checkbox": $std = $value['std']; $saved_std = get_option($value['id']); $checked = ''; if(!empty($saved_std)) { if($saved_std == 'true') { $checked = 'checked="checked"'; } else{ $checked = ''; } } elseif( $std == 'true') { $checked = 'checked="checked"'; } else { $checked = ''; } $output .= '<input type="checkbox" class="checkbox of-input" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'" value="true" '. $checked .' />'; break; case "upload": $output .= propanel_siteoptions_uploader_function($value['id'],$value['std'],null); break; case "upload_min": $output .= propanel_siteoptions_uploader_function($value['id'],$value['std'],'min'); break; case "color": $val = $value['std']; $stored = get_option( $value['id'] ); if ( $stored != "") { $val = $stored; } $output .= '<div id="' . $value['id'] . '_picker" class="colorSelector"><div></div></div>'; $output .= '<input class="of-color" name="'. $value['id'] .'" id="'. $value['id'] .'" type="text" value="'. $val .'" />'; break; case "images": $i = 0; $select_value = get_option( $value['id']); foreach ($value['options'] as $key => $option) { $i++; $checked = ''; $selected = ''; if($select_value != '') { if ( $select_value == $key) { $checked = ' checked'; $selected = 'of-radio-img-selected'; } } else { if ($value['std'] == $key) { $checked = ' checked'; $selected = 'of-radio-img-selected'; } elseif ($i == 1 && !isset($select_value)) { $checked = ' checked'; $selected = 'of-radio-img-selected'; } elseif ($i == 1 && $value['std'] == '') { $checked = ' checked'; $selected = 'of-radio-img-selected'; } else { $checked = ''; } } $output .= '<span>'; $output .= '<input type="radio" id="of-radio-img-' . $value['id'] . $i . '" class="checkbox of-radio-img-radio" value="'.$key.'" name="'. $value['id'].'" '.$checked.' />'; $output .= '<div class="of-radio-img-label">'. $key .'</div>'; $output .= '<img src="'.$option.'" alt="" class="of-radio-img-img '. $selected .'" onClick="document.getElementById(\'of-radio-img-'. $value['id'] . $i.'\').checked = true;" />'; $output .= '</span>'; } break; case "info": $default = $value['std']; $output .= $default; break; case "heading": if($counter >= 2){ $output .= '</div>'."\n"; } $jquery_click_hook = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "", strtolower($value['name']) ); $jquery_click_hook = "of-option-" . $jquery_click_hook; $menu .= '<li><a title="'. $value['name'] .'" href="#'. $jquery_click_hook .'">'. $value['name'] .'</a></li>'; $output .= '<div class="group" id="'. $jquery_click_hook .'"><h2>'.$value['name'].'</h2>'."\n"; break; } // if TYPE is an array, formatted into smaller inputs... ie smaller values if ( is_array($value['type'])) { foreach($value['type'] as $array){ $id = $array['id']; $std = $array['std']; $saved_std = get_option($id); if($saved_std != $std){$std = $saved_std;} $meta = $array['meta']; if($array['type'] == 'text') { // Only text at this point $output .= '<input class="input-text-small of-input" name="'. $id .'" id="'. $id .'" type="text" value="'. $std .'" />'; $output .= '<span class="meta-two">'.$meta.'</span>'; } } } if ( $value['type'] != "heading" ) { if ( $value['type'] != "checkbox" ) { $output .= '<br/>'; } if(!isset($value['desc'])){ $explain_value = ''; } else{ $explain_value = $value['desc']; } $output .= '</div><div class="explain">'. $explain_value .'</div>'."\n"; $output .= '<div class="clear"> </div></div></div>'."\n"; } } $output .= '</div>'; return array($output,$menu); } /*-------*/ /* File Uploading /*-----*/ function propanel_siteoptions_uploader_function($id,$std,$mod){ $uploader = ''; $upload = get_option($id); if($mod != 'min') { $val = $std; if ( get_option( $id ) != "") { $val = get_option($id); } $uploader .= '<input class="of-input" name="'. $id .'" id="'. $id .'_upload" type="text" value="'. $val .'" />'; } $uploader .= '<div class="upload_button_div"><span class="button image_upload_button" id="'.$id.'">آپلود تصویر</span>'; if(!empty($upload)) {$hide = '';} else { $hide = 'hide';} $uploader .= '<span class="button image_reset_button '. $hide.'" id="reset_'. $id .'" title="' . $id . '">حذف</span>'; $uploader .='</div>' . "\n"; $uploader .= '<div class="clear"></div>' . "\n"; if(!empty($upload)){ $uploader .= '<a class="of-uploaded-image" href="'. $upload . '">'; $uploader .= '<img class="of-option-image" id="image_'.$id.'" src="'.$upload.'" alt="" />'; $uploader .= '</a>'; } $uploader .= '<div class="clear"></div>' . "\n"; return $uploader; } ?>