• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
WP4All

باز نشدن سایت با www و یا بالعکس در سایت مپ

3 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام.

سایت مپ ساختم ولی اولش سایت بدون www باز میشد الان با www باز میشه و بدون اون باز نمیشه .

rebuild the sitemap رو هم زدم .

اینجا قبلا ادرس سایتم بدون www بود که با www کردمش .

http://axgig.com/ima...41007643479.jpg

=================

یکی میگفت

در تنظیمات همگانی آدرس سایتت رو با www وارد کرده اید و این مسیر رو داد .

wp-admin/options-general.php

رفتم اونجا ولی اسم سایت من تو کد هاش نبود :

حالا نمیدونم چیکار کنم با هر دو باز بشه .

این کد هاش + خود فایل :

http://uplod.ir/t2e9...general.rar.htm

سایت مپ بدون www

سایت مپ با www

<?php

/**

* General settings administration panel.

*

* @package WordPress

* @subpackage Administration

*/

/** WordPress Administration Bootstrap */

require_once('./admin.php');if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) )

wp_die( __( 'You do not have sufficient permissions to manage options for this site.' ) );

$title = __('General Settings');

$parent_file = 'options-general.php';

/* translators: date and time format for exact current time, mainly about timezones, see http://php.net/date */

$timezone_format = _x('Y-m-d G:i:s', 'timezone date format');/**

* Display Javascript on the page.

*

* @since 3.5.0

*/

function options_general_add_js() {

?>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function($){

$("input[name=date_format]").click(function(){

if ( "date_format_custom_radio" != $(this).attr("id") )

$("input[name=date_format_custom]").val( $(this).val() ).siblings('.example').text( $(this).siblings('span').text() );

});

$("input[name=date_format_custom]").focus(function(){

$("#date_format_custom_radio").attr("checked", "checked");

});

$("input[name=time_format]").click(function(){

if ( "time_format_custom_radio" != $(this).attr("id") )

$("input[name=time_format_custom]").val( $(this).val() ).siblings('.example').text( $(this).siblings('span').text() );

});

$("input[name=time_format_custom]").focus(function(){

$("#time_format_custom_radio").attr("checked", "checked");

});

$("input[name=date_format_custom], input[name=time_format_custom]").change( function() {

var format = $(this);

format.siblings('.spinner').css('display', 'inline-block'); // show(); can't be used here

$.post(ajaxurl, {

action: 'date_format_custom' == format.attr('name') ? 'date_format' : 'time_format',

date : format.val()

}, function(d) { format.siblings('.spinner').hide(); format.siblings('.example').text(d); } );

});

});

//]]>

</script>

<?php

}

add_action('admin_head', 'options_general_add_js');$options_help = '<p>' . __('The fields on this screen determine some of the basics of your site setup.') . '</p>' .

'<p>' . __('Most themes display the site title at the top of every page, in the title bar of the browser, and as the identifying name for syndicated feeds. The tagline is also displayed by many themes.') . '</p>';

if ( ! is_multisite() ) {

$options_help .= '<p>' . __('The WordPress URL and the Site URL can be the same (example.com) or different; for example, having the WordPress core files (example.com/wordpress) in a subdirectory instead of the root directory.') . '</p>' .

'<p>' . __('If you want site visitors to be able to register themselves, as opposed to by the site administrator, check the membership box. A default user role can be set for all new users, whether self-registered or registered by the site admin.') . '</p>';

}$options_help .= '<p>' . __('UTC means Coordinated Universal Time.') . '</p>' .

'<p>' . __( 'You must click the Save Changes button at the bottom of the screen for new settings to take effect.' ) . '</p>';

get_current_screen()->add_help_tab( array(

'id' => 'overview',

'title' => __('Overview'),

'content' => $options_help,

) );get_current_screen()->set_help_sidebar(

'<p><strong>' . __('For more information:') . '</strong></p>' .

'<p>' . __('<a href="http://codex.wordpress.org/Settings_General_Screen" target="_blank">Documentation on General Settings</a>') . '</p>' .

'<p>' . __('<a href="http://wordpress.org/support/" target="_blank">Support Forums</a>') . '</p>'

);

include('./admin-header.php');

?><div class="wrap">

<?php screen_icon(); ?>

<h2><?php echo esc_html( $title ); ?></h2>

<form method="post" action="options.php">

<?php settings_fields('general'); ?><table class="form-table">

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="blogname"><?php _e('Site Title') ?></label></th>

<td><input name="blogname" type="text" id="blogname" value="<?php form_option('blogname'); ?>" class="regular-text" /></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="blogdescription"><?php _e('Tagline') ?></label></th>

<td><input name="blogdescription" type="text" id="blogdescription" value="<?php form_option('blogdescription'); ?>" class="regular-text" />

<p class="description"><?php _e('In a few words, explain what this site is about.') ?></p></td>

</tr>

<?php if ( !is_multisite() ) { ?>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="siteurl"><?php _e('WordPress Address (URL)') ?></label></th>

<td><input name="siteurl" type="text" id="siteurl" value="<?php form_option('siteurl'); ?>"<?php disabled( defined( 'WP_SITEURL' ) ); ?> class="regular-text code<?php if ( defined( 'WP_SITEURL' ) ) echo ' disabled' ?>" /></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="home"><?php _e('Site Address (URL)') ?></label></th>

<td><input name="home" type="text" id="home" value="<?php form_option('home'); ?>"<?php disabled( defined( 'WP_HOME' ) ); ?> class="regular-text code<?php if ( defined( 'WP_HOME' ) ) echo ' disabled' ?>" />

<p class="description"><?php _e('Enter the address here if you want your site homepage <a href="http://codex.wordpress.org/Giving_WordPress_Its_Own_Directory">to be different from the directory</a> you installed WordPress.'); ?></p></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="admin_email"><?php _e('E-mail Address') ?> </label></th>

<td><input name="admin_email" type="text" id="admin_email" value="<?php form_option('admin_email'); ?>" class="regular-text ltr" />

<p class="description"><?php _e('This address is used for admin purposes, like new user notification.') ?></p></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><?php _e('Membership') ?></th>

<td> <fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Membership') ?></span></legend><label for="users_can_register">

<input name="users_can_register" type="checkbox" id="users_can_register" value="1" <?php checked('1', get_option('users_can_register')); ?> />

<?php _e('Anyone can register') ?></label>

</fieldset></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="default_role"><?php _e('New User Default Role') ?></label></th>

<td>

<select name="default_role" id="default_role"><?php wp_dropdown_roles( get_option('default_role') ); ?></select>

</td>

</tr>

<?php } else { ?>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="new_admin_email"><?php _e('E-mail Address') ?> </label></th>

<td><input name="new_admin_email" type="text" id="new_admin_email" value="<?php form_option('admin_email'); ?>" class="regular-text ltr" />

<p class="description"><?php _e('This address is used for admin purposes. If you change this we will send you an e-mail at your new address to confirm it. <strong>The new address will not become active until confirmed.</strong>') ?></p>

<?php

$new_admin_email = get_option( 'new_admin_email' );

if ( $new_admin_email && $new_admin_email != get_option('admin_email') ) : ?>

<div class="updated inline">

<p><?php printf( __('There is a pending change of the admin e-mail to <code>%1$s</code>. <a href="%2$s">Cancel</a>'), esc_html( $new_admin_email ), esc_url( admin_url( 'options.php?dismiss=new_admin_email' ) ) ); ?></p>

</div>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<?php } ?>

<tr>

<?php

$current_offset = get_option('gmt_offset');

$tzstring = get_option('timezone_string');

$check_zone_info = true;// Remove old Etc mappings. Fallback to gmt_offset.

if ( false !== strpos($tzstring,'Etc/GMT') )

$tzstring = '';

if ( empty($tzstring) ) { // Create a UTC+- zone if no timezone string exists

$check_zone_info = false;

if ( 0 == $current_offset )

$tzstring = 'UTC+0';

elseif ($current_offset < 0)

$tzstring = 'UTC' . $current_offset;

else

$tzstring = 'UTC+' . $current_offset;

}?>

<th scope="row"><label for="timezone_string"><?php _e('Timezone') ?></label></th>

<td>

<select id="timezone_string" name="timezone_string">

<?php echo wp_timezone_choice($tzstring); ?>

</select> <span id="utc-time"><?php printf(__('<abbr title="Coordinated Universal Time">UTC</abbr> time is <code>%s</code>'), date_i18n($timezone_format, false, 'gmt')); ?></span>

<?php if ( get_option('timezone_string') || !empty($current_offset) ) : ?>

<span id="local-time"><?php printf(__('Local time is <code>%1$s</code>'), date_i18n($timezone_format)); ?></span>

<?php endif; ?>

<p class="description"><?php _e('Choose a city in the same timezone as you.'); ?></p>

<?php if ($check_zone_info && $tzstring) : ?>

<br />

<span>

<?php

// Set TZ so localtime works.

date_default_timezone_set($tzstring);

$now = localtime(time(), true);

if ( $now['tm_isdst'] )

_e('This timezone is currently in daylight saving time.');

else

_e('This timezone is currently in standard time.');

?>

<br />

<?php

$allowed_zones = timezone_identifiers_list();

if ( in_array( $tzstring, $allowed_zones) ) {

$found = false;

$date_time_zone_selected = new DateTimeZone($tzstring);

$tz_offset = timezone_offset_get($date_time_zone_selected, date_create());

$right_now = time();

foreach ( timezone_transitions_get($date_time_zone_selected) as $tr) {

if ( $tr['ts'] > $right_now ) {

$found = true;

break;

}

} if ( $found ) {

echo ' ';

$message = $tr['isdst'] ?

__('Daylight saving time begins on: <code>%s</code>.') :

__('Standard time begins on: <code>%s</code>.');

// Add the difference between the current offset and the new offset to ts to get the correct transition time from date_i18n().

printf( $message, date_i18n(get_option('date_format') . ' ' . get_option('time_format'), $tr['ts'] + ($tz_offset - $tr['offset']) ) );

} else {

_e('This timezone does not observe daylight saving time.');

}

}

// Set back to UTC.

date_default_timezone_set('UTC');

?>

</span>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><?php _e('Date Format') ?></th>

<td>

<fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Date Format') ?></span></legend>

<?php $date_formats = array_unique( apply_filters( 'date_formats', array(

__('F j, Y'),

'Y/m/d',

'm/d/Y',

'd/m/Y',

) ) );

$custom = true; foreach ( $date_formats as $format ) {

echo "\t<label title='" . esc_attr($format) . "'><input type='radio' name='date_format' value='" . esc_attr($format) . "'";

if ( get_option('date_format') === $format ) { // checked() uses "==" rather than "==="

echo " checked='checked'";

$custom = false;

}

echo ' /> <span>' . date_i18n( $format ) . "</span></label><br />\n";

}

echo ' <label><input type="radio" name="date_format" id="date_format_custom_radio" value="\c\u\s\t\o\m"';

checked( $custom );

echo '/> ' . __('Custom:') . ' </label><input type="text" name="date_format_custom" value="' . esc_attr( get_option('date_format') ) . '" class="small-text" /> <span class="example"> ' . date_i18n( get_option('date_format') ) . "</span> <span class='spinner'></span>\n"; echo "\t<p>" . __('<a href="http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time">Documentation on date and time formatting</a>.') . "</p>\n";

?>

</fieldset>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><?php _e('Time Format') ?></th>

<td>

<fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Time Format') ?></span></legend>

<?php

$time_formats = array_unique( apply_filters( 'time_formats', array(

__('g:i a'),

'g:i A',

'H:i',

) ) ); $custom = true;

foreach ( $time_formats as $format ) {

echo "\t<label title='" . esc_attr($format) . "'><input type='radio' name='time_format' value='" . esc_attr($format) . "'";

if ( get_option('time_format') === $format ) { // checked() uses "==" rather than "==="

echo " checked='checked'";

$custom = false;

}

echo ' /> <span>' . date_i18n( $format ) . "</span></label><br />\n";

} echo ' <label><input type="radio" name="time_format" id="time_format_custom_radio" value="\c\u\s\t\o\m"';

checked( $custom );

echo '/> ' . __('Custom:') . ' </label><input type="text" name="time_format_custom" value="' . esc_attr( get_option('time_format') ) . '" class="small-text" /> <span class="example"> ' . date_i18n( get_option('time_format') ) . "</span> <span class='spinner'></span>\n";

;

?>

</fieldset>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><label for="start_of_week"><?php _e('Week Starts On') ?></label></th>

<td><select name="start_of_week" id="start_of_week">

<?php

for ($day_index = 0; $day_index <= 6; $day_index++) :

$selected = (get_option('start_of_week') == $day_index) ? 'selected="selected"' : '';

echo "\n\t<option value='" . esc_attr($day_index) . "' $selected>" . $wp_locale->get_weekday($day_index) . '</option>';

endfor;

?>

</select></td>

</tr>

<?php do_settings_fields('general', 'default'); ?>

<?php

$languages = get_available_languages();

if ( is_multisite() && !empty( $languages ) ):

?>

<tr valign="top">

<th width="33%" scope="row"><?php _e('Site Language') ?></th>

<td>

<select name="WPLANG" id="WPLANG">

<?php mu_dropdown_languages( $languages, get_option('WPLANG') ); ?>

</select>

</td>

</tr>

<?php

endif;

?>

</table>

<?php do_settings_sections('general'); ?><?php submit_button(); ?>

</form>

</div>

<?php include('./admin-footer.php') ?>

ویرایش شده در توسط Morteza
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اگه از افزونه Google XML Sitemaps استفاده می کنید تا جایی که من می دونم سایت مپ ساخته شده رو با www بالا میاره !

واسه سایت خودمم همینطوریه ! با www بالا میاد و بدون www پیغام خطا میده ...

ویرایش شده در توسط davo0d
3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری