• اطلاعیه ها

    • Morteza

      باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

      تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
WP4All

حذف فید کامنت از قسمت زیرین سایت

9 پست در این موضوع قرار دارد

سلام.

کسی میدونه rss feed for comments رو از زیر قسمت کامنت چطور میشه پاک کرد ؟

در عکس سمت راست :

1490d1376601881-untitled.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

عکستون رو نشون نمیده

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من عکسی در سمت راست نمی بینم

کدهای footer.php قالب را بگذارید اینجا

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سوال ر کامل دوباره میزارم :

سلام.

rss feed for comments رو از زیر قسمت کامنت چطور میشه پاک کرد در عکس زیر :

e878_comment.jpg

==================

و اینکه در صفحات زیر میخام قسمت کامنت رو بردارم :

About us

Contact Us

Disclaimer

این فوتر :

ولی بالاتر از فوتر هستش .بالاتر از فوتر چی میشه ؟


<div class="Footer">
<span class="copyright">Copyright © <?php print date ('Y') ; ?> - Rapidgator, Uploaded and Ryushare download links </span></br>
<span> Release HD </span>
<a class="moveToTop" href="#top"><?php _e('top', 'Eos'); ?></a>
</div><!-- Closes .Footer -->
</div><!-- Closes .PageContainer -->
<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>

ویرایش شده در توسط WP4All
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای قفل کردن نظرات روی هر برگه یا پستی که دوست داری ؛ وبرایش سریع رو بزنید و از اونجا تیک پذیرفتن نظرات رو بردارید...

برای برداشتن اون فید هم فایل comment.php رو بذارید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این comment.php من :


<?php
/**
* Comment Management Screen
*
* @package WordPress
* @subpackage Administration
*/
/** Load WordPress Bootstrap */
require_once('./admin.php');
$parent_file = 'edit-comments.php';
$submenu_file = 'edit-comments.php';
wp_reset_vars( array('action') );
if ( isset( $_POST['deletecomment'] ) )
$action = 'deletecomment';
if ( 'cdc' == $action )
$action = 'delete';
elseif ( 'mac' == $action )
$action = 'approve';
if ( isset( $_GET['dt'] ) ) {
if ( 'spam' == $_GET['dt'] )
$action = 'spam';
elseif ( 'trash' == $_GET['dt'] )
$action = 'trash';
}
/**
* Display error message at bottom of comments.
*
* @param string $msg Error Message. Assumed to contain HTML and be sanitized.
*/
function comment_footer_die( $msg ) {
echo "<div class='wrap'><p>$msg</p></div>";
include('./admin-footer.php');
die;
}
switch( $action ) {
case 'editcomment' :
$title = __('Edit Comment');
get_current_screen()->add_help_tab( array(
'id' => 'overview',
'title' => __('Overview'),
'content' =>
'<p>' . __( 'You can edit the information left in a comment if needed. This is often useful when you notice that a commenter has made a typographical error.' ) . '</p>' .
'<p>' . __( 'You can also moderate the comment from this screen using the Status box, where you can also change the timestamp of the comment.' ) . '</p>'
) );
get_current_screen()->set_help_sidebar(
'<p><strong>' . __( 'For more information:' ) . '</strong></p>' .
'<p>' . __( '<a href="http://codex.wordpress.org/Administration_Screens#Comments" target="_blank">Documentation on Comments</a>' ) . '</p>' .
'<p>' . __( '<a href="http://wordpress.org/support/" target="_blank">Support Forums</a>' ) . '</p>'
);
wp_enqueue_script('comment');
require_once('./admin-header.php');
$comment_id = absint( $_GET['c'] );
if ( !$comment = get_comment( $comment_id ) )
comment_footer_die( __('Oops, no comment with this ID.') . sprintf(' <a href="%s">' . __('Go back') . '</a>.', 'javascript:history.go(-1)') );
if ( !current_user_can( 'edit_comment', $comment_id ) )
comment_footer_die( __('You are not allowed to edit this comment.') );
if ( 'trash' == $comment->comment_approved )
comment_footer_die( __('This comment is in the Trash. Please move it out of the Trash if you want to edit it.') );
$comment = get_comment_to_edit( $comment_id );
include('./edit-form-comment.php');
break;
case 'delete' :
case 'approve' :
case 'trash' :
case 'spam' :
$title = __('Moderate Comment');
$comment_id = absint( $_GET['c'] );
if ( !$comment = get_comment_to_edit( $comment_id ) ) {
wp_redirect( admin_url('edit-comments.php?error=1') );
die();
}
if ( !current_user_can( 'edit_comment', $comment->comment_ID ) ) {
wp_redirect( admin_url('edit-comments.php?error=2') );
die();
}
// No need to re-approve/re-trash/re-spam a comment.
if ( $action == str_replace( '1', 'approve', $comment->comment_approved ) ) {
wp_redirect( admin_url( 'edit-comments.php?same=' . $comment_id ) );
die();
}
require_once('./admin-header.php');
$formaction = $action . 'comment';
$nonce_action = 'approve' == $action ? 'approve-comment_' : 'delete-comment_';
$nonce_action .= $comment_id;
?>
<div class='wrap'>
<div class="narrow">
<?php screen_icon(); ?>
<h2><?php echo esc_html( $title ); ?></h2>
<?php
switch ( $action ) {
case 'spam' :
$caution_msg = __('You are about to mark the following comment as spam:');
$button = __('Spam Comment');
break;
case 'trash' :
$caution_msg = __('You are about to move the following comment to the Trash:');
$button = __('Trash Comment');
break;
case 'delete' :
$caution_msg = __('You are about to delete the following comment:');
$button = __('Permanently Delete Comment');
break;
default :
$caution_msg = __('You are about to approve the following comment:');
$button = __('Approve Comment');
break;
}
if ( $comment->comment_approved != '0' ) { // if not unapproved
$message = '';
switch ( $comment->comment_approved ) {
case '1' :
$message = __('This comment is currently approved.');
break;
case 'spam' :
$message = __('This comment is currently marked as spam.');
break;
case 'trash' :
$message = __('This comment is currently in the Trash.');
break;
}
if ( $message )
echo '<div class="updated"><p>' . $message . '</p></div>';
}
?>
<p><strong><?php _e('Caution:'); ?></strong> <?php echo $caution_msg; ?></p>
<table class="form-table comment-ays">
<tr class="alt">
<th scope="row"><?php _e('Author'); ?></th>
<td><?php echo $comment->comment_author; ?></td>
</tr>
<?php if ( $comment->comment_author_email ) { ?>
<tr>
<th scope="row"><?php _e('E-mail'); ?></th>
<td><?php echo $comment->comment_author_email; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
<?php if ( $comment->comment_author_url ) { ?>
<tr>
<th scope="row"><?php _e('URL'); ?></th>
<td><a href="<?php echo $comment->comment_author_url; ?>"><?php echo $comment->comment_author_url; ?></a></td>
</tr>
<?php } ?>
<tr>
<th scope="row" valign="top"><?php /* translators: field name in comment form */ _ex('Comment', 'noun'); ?></th>
<td><?php echo $comment->comment_content; ?></td>
</tr>
</table>
<p><?php _e('Are you sure you want to do this?'); ?></p>
<form action='comment.php' method='get'>
<table width="100%">
<tr>
<td><a class="button" href="<?php echo admin_url('edit-comments.php'); ?>"><?php esc_attr_e('No'); ?></a></td>
<td class="textright"><?php submit_button( $button, 'button' ); ?></td>
</tr>
</table>
<?php wp_nonce_field( $nonce_action ); ?>
<input type='hidden' name='action' value='<?php echo esc_attr($formaction); ?>' />
<input type='hidden' name='c' value='<?php echo esc_attr($comment->comment_ID); ?>' />
<input type='hidden' name='noredir' value='1' />
</form>
</div>
</div>
<?php
break;
case 'deletecomment' :
case 'trashcomment' :
case 'untrashcomment' :
case 'spamcomment' :
case 'unspamcomment' :
case 'approvecomment' :
case 'unapprovecomment' :
$comment_id = absint( $_REQUEST['c'] );
if ( in_array( $action, array( 'approvecomment', 'unapprovecomment' ) ) )
check_admin_referer( 'approve-comment_' . $comment_id );
else
check_admin_referer( 'delete-comment_' . $comment_id );
$noredir = isset($_REQUEST['noredir']);
if ( !$comment = get_comment($comment_id) )
comment_footer_die( __('Oops, no comment with this ID.') . sprintf(' <a href="%s">' . __('Go back') . '</a>.', 'edit-comments.php') );
if ( !current_user_can( 'edit_comment', $comment->comment_ID ) )
comment_footer_die( __('You are not allowed to edit comments on this post.') );
if ( '' != wp_get_referer() && ! $noredir && false === strpos(wp_get_referer(), 'comment.php') )
$redir = wp_get_referer();
elseif ( '' != wp_get_original_referer() && ! $noredir )
$redir = wp_get_original_referer();
elseif ( in_array( $action, array( 'approvecomment', 'unapprovecomment' ) ) )
$redir = admin_url('edit-comments.php?p=' . absint( $comment->comment_post_ID ) );
else
$redir = admin_url('edit-comments.php');
$redir = remove_query_arg( array('spammed', 'unspammed', 'trashed', 'untrashed', 'deleted', 'ids', 'approved', 'unapproved'), $redir );
switch ( $action ) {
case 'deletecomment' :
wp_delete_comment( $comment_id );
$redir = add_query_arg( array('deleted' => '1'), $redir );
break;
case 'trashcomment' :
wp_trash_comment($comment_id);
$redir = add_query_arg( array('trashed' => '1', 'ids' => $comment_id), $redir );
break;
case 'untrashcomment' :
wp_untrash_comment($comment_id);
$redir = add_query_arg( array('untrashed' => '1'), $redir );
break;
case 'spamcomment' :
wp_spam_comment($comment_id);
$redir = add_query_arg( array('spammed' => '1', 'ids' => $comment_id), $redir );
break;
case 'unspamcomment' :
wp_unspam_comment($comment_id);
$redir = add_query_arg( array('unspammed' => '1'), $redir );
break;
case 'approvecomment' :
wp_set_comment_status( $comment_id, 'approve' );
$redir = add_query_arg( array( 'approved' => 1 ), $redir );
break;
case 'unapprovecomment' :
wp_set_comment_status( $comment_id, 'hold' );
$redir = add_query_arg( array( 'unapproved' => 1 ), $redir );
break;
}
wp_redirect( $redir );
die;
break;
case 'editedcomment' :
$comment_id = absint( $_POST['comment_ID'] );
$comment_post_id = absint( $_POST['comment_post_ID'] );
check_admin_referer( 'update-comment_' . $comment_id );
edit_comment();
$location = ( empty( $_POST['referredby'] ) ? "edit-comments.php?p=$comment_post_id" : $_POST['referredby'] ) . '#comment-' . $comment_id;
$location = apply_filters( 'comment_edit_redirect', $location, $comment_id );
wp_redirect( $location );
exit();
break;
default:
wp_die( __('Unknown action.') );
break;
} // end switch
include('./admin-footer.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدهای single.php و اگر می خواهید در برگه های جدا بخش نظرات نباشد page.php را بگذارید

برای گذاشتن کد صفحه را دانلود کنید و زیپ کنید و از طریق ویرایشگر پیشرفته آپلود کنید اینتجا

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

هر دو فایل اپلود شد .

بفرما:

page single.php.rar

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری