حمیدرضا

پاسخ نظرات

8 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من از کدی که داخل انجمن بود برای نظرات استفاده کردم ولی پاسخ نظرات رو نشون نمیده.

میتونم پاسخ ارسال کنم و داخل مدیریت قابل مشاهده هست ولی داخل سایت نشون نمیده.


<div id="comments">
<?php if ( post_password_required() ) : ?>
<p class="nopassword">
این مطلب محافظت شده است. برای نمایش نظرات رمز عبور را وارد نمائید.
</p>
</div><!-- #comments -->
<?php
return;
endif;
?>

<?php if ( get_option( 'comment_registration' ) && !is_user_logged_in() ) : ?>
<p class="nopassword">
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
</p>
</div><!-- #comments -->
<?php
return;
endif;
?>
<?php if ( have_comments() ) : ?>
<h3 class="title">دیدگاه کاربران</h3>

<h2 class="comments-title">
<?php
printf( _n( 'یک دیدگاه برای “%2$s”', '%1$s دیدگاه برای “%2$s”', get_comments_number(), 'twentyeleven' ),farsi_num( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
?>
</h2>

<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
<nav id="comment-nav-above">
<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( 'دیدگاه‌های قبلی' ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php next_comments_link( 'دیدگاه‌های جدید' ); ?></div>
</nav>
<?php endif; // check for comment navigation ?>


<ol class="commentlist">
<?php
wp_list_comments( array( 'callback' => 'comment_loop_cd' ) );
?>
</ol>
<?php
elseif ( ! comments_open() && ! is_page() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
?>
<p class="nocomments">مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!</p>
<?php
endif; ?>
<?php comment_form_cd(); ?>
</div><!-- #comments -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این بخش قالب اصلی را نداره نمایش نظرات


<?php
wp_list_comments( array( 'callback' => 'comment_loop_cd' ) );
?>

کال بک شده به یک تابع داخلی به نام comment_loop_cd

در فایل functions.php این بخش را بیابید و بگذارید و آدرس آنلاین از صفحه مشکل دار

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


<?php
function comment_loop_cd( $comment, $args, $depth ) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
switch ( $comment->comment_type ) :
case 'pingback' :
case 'trackback' :
?>
<li class="post pingback">
<p>بازتاب: <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( 'ویرایش', '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?></p>
<?php
break;
default :
?>
<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
<article id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment">
<footer class="comment-meta">
<div class="comment-author vcard">
<?php
$avatar_size = 45;
if ( '0' != $comment->comment_parent )
$avatar_size = 39;
echo get_avatar( $comment, $avatar_size );
/* translators: 1: comment author, 2: date and time */
printf( '%1$s در %2$s ',
sprintf( '<span class="fn">%s</span>', get_comment_author_link() ),
sprintf( '<a href="%1$s"><time datetime="%2$s">%3$s</time></a>',
esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ),
get_comment_time( 'c' ),
/* translators: 1: date, 2: time */
sprintf( '%1$s ، %2$s', get_comment_date("d M Y"), get_comment_time() )
)
);
?>
<?php edit_comment_link( '(ویرایش)', '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
</div><!-- .comment-author .vcard -->
<?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
<em class="comment-awaiting-moderation">نظر شما بعد از تائید نمایش داده میشود.</em>
<br />
<?php endif; ?>
</footer>
<div class="comment-content"><?php comment_text(); ?></div>
<div class="reply">
<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => 'پاسخ <span>↓</span>', 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
</div><!-- .reply -->
</article><!-- #comment-## -->
<?php
break;
endswitch;
}
function comment_form_cd( $args = array(), $post_id = null ) {
global $id;
if ( null === $post_id )
$post_id = $id;
else
$id = $post_id;
$commenter = wp_get_current_commenter();
$user = wp_get_current_user();
$user_identity = ! empty( $user->ID ) ? $user->display_name : '';
$req = get_option( 'require_name_email' );
$aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );
$fields = array(
'author' => '<p class="comment-form-author">' . '<label for="author">' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .' نام: </label><input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>',
'email' => '<p class="comment-form-email"><label for="email">' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .' ایمیل: </label><input id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>',
'url' => '<p class="comment-form-url"><label for="url">وبسایت: </label>' .
'<input id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" size="30" /></p>',
);
$required_text = sprintf( ' ' . __('Required fields are marked %s'), '<span class="required">*</span>' );
$defaults = array(
'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields ),
'comment_field' => '<p class="comment-form-comment"><label for="comment">دیدگاه: </label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea></p>',
'must_log_in' => '<p class="must-log-in">' . sprintf( __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.' ), wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'logged_in_as' => '<p class="logged-in-as">' . sprintf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>' ), admin_url( 'profile.php' ), $user_identity, wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'comment_notes_before' => '',
'comment_notes_after' => '',
'id_form' => 'commentform',
'id_submit' => 'submit',
'title_reply' => __( 'Leave a Reply' ),
'title_reply_to' => __( 'Leave a Reply to %s' ),
'cancel_reply_link' => __( 'Cancel reply' ),
'label_submit' => 'ارسال دیدگاه',
);
//'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes">' . __( 'Your email address will not be published.' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>',

$args = wp_parse_args( $args, apply_filters( 'comment_form_defaults', $defaults ) );
?>
<?php if ( comments_open() ) : ?>
<?php do_action( 'comment_form_before' ); ?>
<div id="respond">
<h3 id="reply-title"><?php comment_form_title( $args['title_reply'], $args['title_reply_to'] ); ?> <small><?php cancel_comment_reply_link( $args['cancel_reply_link'] ); ?></small></h3>
<?php if ( get_option( 'comment_registration' ) && !is_user_logged_in() ) : ?>
<?php echo $args['must_log_in']; ?>
<?php do_action( 'comment_form_must_log_in_after' ); ?>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo site_url( '/wp-comments-post.php' ); ?>" method="post" id="<?php echo esc_attr( $args['id_form'] ); ?>">
<?php do_action( 'comment_form_top' ); ?>
<?php if ( is_user_logged_in() ) : ?>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_logged_in', $args['logged_in_as'], $commenter, $user_identity ); ?>
<?php do_action( 'comment_form_logged_in_after', $commenter, $user_identity ); ?>
<?php else : ?>
<?php echo $args['comment_notes_before']; ?>
<?php
do_action( 'comment_form_before_fields' );
foreach ( (array) $args['fields'] as $name => $field ) {
echo apply_filters( "comment_form_field_{$name}", $field ) . "\n";
}
do_action( 'comment_form_after_fields' );
?>
<?php endif; ?>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_field_comment', $args['comment_field'] ); ?>
<?php echo $args['comment_notes_after']; ?>
<p class="form-submit">
<input name="submit" type="submit" id="<?php echo esc_attr( $args['id_submit'] ); ?>" value="<?php echo esc_attr( $args['label_submit'] ); ?>" />
<?php comment_id_fields( $post_id ); ?>
</p>
<?php do_action( 'comment_form', $post_id ); ?>
</form>
<?php endif; ?>
</div><!-- #respond -->
<?php do_action( 'comment_form_after' ); ?>
<?php else : ?>
<?php do_action( 'comment_form_comments_closed' ); ?>
<?php endif; ?>
<?php
}
?>

اینم کدی هست که داخل function.php گذاشتم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
و لینک از صفحه مشکل دار
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


http://boyereyhan.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8/

تشکر از لطف شما.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببینید الان هر دو نظر این مطلب هست ولی یکیش توسط css مخفی شده

بی ادعا در ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۰:۴۱ ق.ظ سلام،

بوی گل، بوی گلاب می رسد از همه جا

سایت زیبایی دارید.

دعای امام پشت سرتان.

التماس دعا

پاسخ ↓ مدیریت در ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ، ۵:۱۹ ب.ظ سلام

با تشکر از شما کاربر گرامی،امیدواریم در این راه شما نیز موفق باشید.التماس دعا

پاسخ ↓

باید style.css بررسی بشه اگر خودتون نمی تونید بررسی کنید باید تحمل کنید تا فرصتش ایجاد بشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تشکر میکنم. هر وقت فرصت کردید.ممنون میشم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد را به style.css اضافه کنید (انتهای فایل)


.commentlist .children {
display:block;
clear:both;
height:auto;
}
.commentlist .children li{
display:list-item;
clear:both;
height:auto;
}

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری