6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

فایل functions.php قالبم در زیر اومده ولی نمی دونم چرا امکان تصویر شاخص اضافه نمیشه !


<?php
/* Being custom post types */
add_action('init', 'slideshow_register');
function slideshow_register() {
$labels = array(
'name' => _x('اسلایدر', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('اسلاید', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن یک اسلاید تازه', 'slideshow item'),
'add_new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'edit_item' => __('ویرایش یک اسلاید تازه'),
'new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'view_item' => __('نمایش اسلاید'),
'search_items' => __('Search Slideshow'),
'not_found' => __('Nothing found'),
'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),
'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => true,
'capability_type' => 'post',
'hierarchical' => false,
'menu_position' => null,
'supports' => array('title','thumbnail'),
'rewrite' => array('slug' => 'slideshow', 'with_front' => FALSE)
);
register_post_type( 'slideshow' , $args );
}

add_action("admin_init", "admin_init");
function admin_init(){
add_meta_box("url-meta", "تنظیمات اسلاید", "url_meta", "slideshow", "side", "low");
}
function url_meta(){
global $post;
$custom = get_post_custom($post->ID);
$url = $custom["url"][0];
$url_open = $custom["url_open"][0];
?>
<label>URL:</label>
<input name="url" value="<?php echo $url; ?>" /><br />
<input type="checkbox" name="url_open"<?php if($url_open == "on"): echo " checked"; endif ?>>نمایش در صفحه جدید<br />
<?php
}
add_action('save_post', 'save_details');
function save_details(){
global $post;
if( $post->post_type == "slideshow" ) {
if(!isset($_POST["url"])):
return $post;
endif;
if($_POST["url_open"] == "on") {
$url_open_checked = "on";
} else {
$url_open_checked = "off";
}
update_post_meta($post->ID, "url", $_POST["url"]);
update_post_meta($post->ID, "url_open", $url_open_checked);
}
}
function wp_rpt_activation_hook() {
if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}
add_image_size('slider', 282, 458, true);
}
add_action('after_setup_theme', 'wp_rpt_activation_hook');
// Array of custom image sizes to add
$my_image_sizes = array(
array( 'name'=>'slider', 'width'=>282, 'height'=>458, 'crop'=>true ),
);
// For each new image size, run add_image_size() and update_option() to add the necesary info.
// update_option() is good because it only updates the database if the value has changed. It also adds the option if it doesn't exist
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
add_image_size( $my_image_size['name'], $my_image_size['width'], $my_image_size['height'], $my_image_size['crop'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_w", $my_image_size['width'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_h", $my_image_size['height'] );
update_option( $my_image_size['name']."_crop", $my_image_size['crop'] );
}
// Hook into the 'intermediate_image_sizes' filter used by image-edit.php.
// This adds the custom sizes into the array of sizes it uses when editing/saving images.
add_filter( 'intermediate_image_sizes', 'my_add_image_sizes' );
function my_add_image_sizes( $sizes ){
global $my_image_sizes;
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
$sizes[] = $my_image_size['name'];
}
return $sizes;
}
/* End custom post types */
// Define Post Type For payemenbar
register_post_type('payemenbar', array( 'label' => 'پای منبر','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'has_archive' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => false,'rewrite' => array('slug' => 'payemenbar'),'query_var' => true,'exclude_from_search' => false,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'taxonomies' => array('category',),'labels' => array (
'name' => 'پای منبر ها',
'singular_name' => 'پای منبر',
'menu_name' => 'پای منبر ها',
'add_new' => 'افزودن پای منبر',
'add_new_item' => 'افزودن یک پای منبر تازه',
'edit' => 'ویرایش',
'edit_item' => 'ویرایش پای منبر',
'new_item' => 'پای منبر تازه',
'view' => 'نمایش پای منبر',
'view_item' => 'نمایش پای منبر',
'search_items' => 'جستجو پای منبر ها',
'not_found' => 'پای منبری پیدا نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ پای منبری در زباله دان موجود نیست',
'parent' => 'والد پای منبر',
),) );
register_taxonomy('payemenbar_cats','payemenbar',array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $cat_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar_cats' ),
));
register_taxonomy('payemenbar_tags','payemenbar',array(
'hierarchical' => false,
'labels' => $tag_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar-tag' ),
));
function new_excerpt_more( $more ) {
return ' <a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">[ادامه مطلب ...]</a>';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' );

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false ); // full size image
add_image_size( 'home-slide', 920, 320, true ); // slider image
add_image_size( 'home-highlights', 270, 140, true ); // homepage highlights image
add_image_size( 'home-blog', 205, 160, true ); // homepage blog image
add_image_size( 'testimonials', 80, 80, true ); // testimonials image
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true ); // single posts related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'portfolio-homepage', 210, 160, true ); // portfolio homepage scrollbar image
add_image_size( 'portfolio-one-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-two-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-three-column', 290, 185, true ); // portfolio 3 column image
add_image_size( 'portfolio-four-column', 210, 130, true ); // portfolio 4 column image
add_image_size( 'blog', 195, 157.5, true ); // blog image
add_image_size( 'recent-post-widget', 50, 50, true ); // thumbnail for recent posts widget
add_image_size( 'recent-portfolio-widget', 240, 150, true ); // thumbnail for recent portfolio widget
add_image_size( 'home-slide', 458, 282, true ); // slide image
add_image_size( 'payemenbar', 20, 20, true ); // payemenbar image
}
// activate post-image function
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){
add_theme_support( 'post-thumbnails' );}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'برنامه قبلی',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'مراسم ها',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پربازدیدترین ها ',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پای منبر',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'شیعیان',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'قاب شیشه ای',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
$args = array(
'width' => 925,
'height' => 215,
'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/banner.jpg',
'uploads' => true,
'header-text' => false,
);
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

این کدو اضافه کنید ببیند مشکلتون حل میشه


<?php
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنونم . من هم این کد رو اضافه کردم ولی وقتی اسلایدر رو اضافه می کنم دیگه تصویر شاخص رو نشون نمیده .مشکل از این یه تیکه کدیه که توی فانکشن اسلایدر هستش


if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}

ویرایش شده در توسط mahdiar
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم من تکه کد بالا رو حذف کردم . فعلا درست شد !!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

سلام

من داخل پست هام اضافه کردن تصویر شاخص میاد ولی داخل محصولاتم خیر

دلیلش چیه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط prooshe
   سلام خسته نباشید.
   من بدون فعالسازی ssl و نصب افزونه از قسمت تنظیمات وردپرسم آدرس سایتم را از http به https تغییر دادم الان دیگه نه سایتم بالا میاد نه دسترسی به مدیریتم دارم تا دوباره ویرایش کنم لطفا راهنمایی کنید؟
  • توسط samadionline
   سلام خدمت شما عزیزان
   چطوری میشه در وردپرس مثل جوملا برای کاربران گروه و سطوح دسترسی تعریف کرد؟
   و همچنین اینکه در جوملا در تنظیمات میشد صفحه آفلاین تعریف کرد و کاربران با لاگین کردن وارد صفحه اصلی سایت میشدند در وردپرس چطور میشه این کار رو انجام داد؟
   تشکر می کنم اگر کسی سر در میاره یه توضیح مختصر بده
  • توسط ashkan91
   با سلام و خسته نباشید
   دوستان کسی میدونه چطور میشه فیلد ایمیل رو از تو فرم تسویه حساب ووکامرس غیرضروری کرد؟ (بدون استفاده از افزونه) یکی از دوستان این لینک رو فرستادن اما نمیدونم کدام تکه کد از این صفحه را میبایست درون کدهای سایت قرار بدم که مشکل حل بشه؟
   https://docs.woocommerce.com/document/tutorial-customising-checkout-fields-using-actions-and-filters/#example-make-phone-number-not-required
  • توسط aiinaz
   سلام دوستان 
    برای فونت من از @font face استفاده کردم تا فونتی که لازم دارم اعمال بشه اما نمی دونم چرا هر دفعه که صفحه رفرش میشه برای چند ثانیه فونت تغییر میکنه؟!!!! از نظر ادرس دهی هم درست انجام دادم و بعضی از فونت ها کلا اعمال نمیشه با اینکه روی سیستمم دارم؟!!!
  • توسط seosec
   سلام دوستان وقت بخیر ما یک سایت داریم قبلا توسط یک نفر طراحی شده و دگ پشتیبانی نمیشه.میخاییم خودمان پشتیبانی را انجام بدیم قصد داریم افزونه ووکامرس از ساست ژاکت بخریم فقط نمیدوینم با قالب ما سازگار هست یا نه؟اسم قالب سایت هم نمیدونیم!! سایت ما در زمینه اموزش امنیت اطلاعات میباشد!کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟ ادرس سایت seosec.ir