6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

فایل functions.php قالبم در زیر اومده ولی نمی دونم چرا امکان تصویر شاخص اضافه نمیشه !


<?php
/* Being custom post types */
add_action('init', 'slideshow_register');
function slideshow_register() {
$labels = array(
'name' => _x('اسلایدر', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('اسلاید', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن یک اسلاید تازه', 'slideshow item'),
'add_new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'edit_item' => __('ویرایش یک اسلاید تازه'),
'new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'view_item' => __('نمایش اسلاید'),
'search_items' => __('Search Slideshow'),
'not_found' => __('Nothing found'),
'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),
'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => true,
'capability_type' => 'post',
'hierarchical' => false,
'menu_position' => null,
'supports' => array('title','thumbnail'),
'rewrite' => array('slug' => 'slideshow', 'with_front' => FALSE)
);
register_post_type( 'slideshow' , $args );
}

add_action("admin_init", "admin_init");
function admin_init(){
add_meta_box("url-meta", "تنظیمات اسلاید", "url_meta", "slideshow", "side", "low");
}
function url_meta(){
global $post;
$custom = get_post_custom($post->ID);
$url = $custom["url"][0];
$url_open = $custom["url_open"][0];
?>
<label>URL:</label>
<input name="url" value="<?php echo $url; ?>" /><br />
<input type="checkbox" name="url_open"<?php if($url_open == "on"): echo " checked"; endif ?>>نمایش در صفحه جدید<br />
<?php
}
add_action('save_post', 'save_details');
function save_details(){
global $post;
if( $post->post_type == "slideshow" ) {
if(!isset($_POST["url"])):
return $post;
endif;
if($_POST["url_open"] == "on") {
$url_open_checked = "on";
} else {
$url_open_checked = "off";
}
update_post_meta($post->ID, "url", $_POST["url"]);
update_post_meta($post->ID, "url_open", $url_open_checked);
}
}
function wp_rpt_activation_hook() {
if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}
add_image_size('slider', 282, 458, true);
}
add_action('after_setup_theme', 'wp_rpt_activation_hook');
// Array of custom image sizes to add
$my_image_sizes = array(
array( 'name'=>'slider', 'width'=>282, 'height'=>458, 'crop'=>true ),
);
// For each new image size, run add_image_size() and update_option() to add the necesary info.
// update_option() is good because it only updates the database if the value has changed. It also adds the option if it doesn't exist
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
add_image_size( $my_image_size['name'], $my_image_size['width'], $my_image_size['height'], $my_image_size['crop'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_w", $my_image_size['width'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_h", $my_image_size['height'] );
update_option( $my_image_size['name']."_crop", $my_image_size['crop'] );
}
// Hook into the 'intermediate_image_sizes' filter used by image-edit.php.
// This adds the custom sizes into the array of sizes it uses when editing/saving images.
add_filter( 'intermediate_image_sizes', 'my_add_image_sizes' );
function my_add_image_sizes( $sizes ){
global $my_image_sizes;
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
$sizes[] = $my_image_size['name'];
}
return $sizes;
}
/* End custom post types */
// Define Post Type For payemenbar
register_post_type('payemenbar', array( 'label' => 'پای منبر','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'has_archive' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => false,'rewrite' => array('slug' => 'payemenbar'),'query_var' => true,'exclude_from_search' => false,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'taxonomies' => array('category',),'labels' => array (
'name' => 'پای منبر ها',
'singular_name' => 'پای منبر',
'menu_name' => 'پای منبر ها',
'add_new' => 'افزودن پای منبر',
'add_new_item' => 'افزودن یک پای منبر تازه',
'edit' => 'ویرایش',
'edit_item' => 'ویرایش پای منبر',
'new_item' => 'پای منبر تازه',
'view' => 'نمایش پای منبر',
'view_item' => 'نمایش پای منبر',
'search_items' => 'جستجو پای منبر ها',
'not_found' => 'پای منبری پیدا نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ پای منبری در زباله دان موجود نیست',
'parent' => 'والد پای منبر',
),) );
register_taxonomy('payemenbar_cats','payemenbar',array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $cat_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar_cats' ),
));
register_taxonomy('payemenbar_tags','payemenbar',array(
'hierarchical' => false,
'labels' => $tag_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar-tag' ),
));
function new_excerpt_more( $more ) {
return ' <a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">[ادامه مطلب ...]</a>';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' );

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false ); // full size image
add_image_size( 'home-slide', 920, 320, true ); // slider image
add_image_size( 'home-highlights', 270, 140, true ); // homepage highlights image
add_image_size( 'home-blog', 205, 160, true ); // homepage blog image
add_image_size( 'testimonials', 80, 80, true ); // testimonials image
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true ); // single posts related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'portfolio-homepage', 210, 160, true ); // portfolio homepage scrollbar image
add_image_size( 'portfolio-one-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-two-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-three-column', 290, 185, true ); // portfolio 3 column image
add_image_size( 'portfolio-four-column', 210, 130, true ); // portfolio 4 column image
add_image_size( 'blog', 195, 157.5, true ); // blog image
add_image_size( 'recent-post-widget', 50, 50, true ); // thumbnail for recent posts widget
add_image_size( 'recent-portfolio-widget', 240, 150, true ); // thumbnail for recent portfolio widget
add_image_size( 'home-slide', 458, 282, true ); // slide image
add_image_size( 'payemenbar', 20, 20, true ); // payemenbar image
}
// activate post-image function
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){
add_theme_support( 'post-thumbnails' );}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'برنامه قبلی',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'مراسم ها',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پربازدیدترین ها ',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پای منبر',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'شیعیان',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'قاب شیشه ای',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
$args = array(
'width' => 925,
'height' => 215,
'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/banner.jpg',
'uploads' => true,
'header-text' => false,
);
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

این کدو اضافه کنید ببیند مشکلتون حل میشه


<?php
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنونم . من هم این کد رو اضافه کردم ولی وقتی اسلایدر رو اضافه می کنم دیگه تصویر شاخص رو نشون نمیده .مشکل از این یه تیکه کدیه که توی فانکشن اسلایدر هستش


if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}

ویرایش شده در توسط mahdiar
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم من تکه کد بالا رو حذف کردم . فعلا درست شد !!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

سلام

من داخل پست هام اضافه کردن تصویر شاخص میاد ولی داخل محصولاتم خیر

دلیلش چیه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط Mostafa_Pc
   سلام وقتتون بخیر
   کلی میگم که وقتتون رو نگیرم
   عکسای سایت رو انتقال دادم رو هاست دانلودی که تازه خریدم
   سایت https بوده اما واسه هاست ssl نگرفتم چون هزینه اضافی سالیانه بابت آیپی اختصاصی داشت
   کلیه کارارو انجام دادم عکسا توی پست و غیره نمایش پیدا میکنن
   اما تنها مشکی که موجوده تصاویر شاخص لود نمیشه
   فقط هم مشکل اینه آدرس تصویر شاخص رو از هاست دانلود میاره اما با آدرس https
   همین باعث میشه تصویر شاخص لود نشه
   راهی وجود داره که وردپرس به زور لینک هاست رو با https لود نکنه؟
   حتی از افزونه هایی که تصویر شاخص از آدرس خاص لود کنه هم استفاده کردم ولی بازم داره https میذاره
   افزونه Really Simple SSL هم نصبه غیرفعالش کردم ولی بازم حل نشد...
   اساتید راهنمایی کنید
   سپاسگذارم
  • توسط akradim
   اولا این رو بگم که واقعا برای خودمون متاسف هستم که ما ایرانی ها فقط بلد هستیم که جواب هایی رو که مثل اب خوردن هستیم رو به همه بگیم لی اگه یک چیزی که مشکل همه هست رو که نمیدونیم رو به بحث نمیزاریم که بقیه نگن ما بلد نیستیم. من نمیدونم یک نفر توی این ایران خراب شده نیست که جواب بده؟ 15 هفته هست که در تمام سایت های فارسی این مطلب رو گذاشتم ولی هیچ کدوم جواب ندادن یا حرف های مذخرف زدن که اصلا با این مطلب مرتبط نبود نمیدونم دیگه چیکار کنم واقعا متاسفم باز هم میگم اگه کسی میدونه لطفا کمک کنه حتی اگه بلد نیست بگه چطور باید پیش رفت یا یک سورس بده تا دنبال کنم تا برای همه این مشکل رو رفع کنیم چون همه با این مشکل روبرو هستن.
   سلام دوستان عزیز 
   یک سوال داشتم اون هم اینکه من از یک هسات دانلود استفاده میکنم چون حجم هاست برای خریداری خیلی گرون بود. یک هسات دانلود خریدم .
   میخواستم تصاویری که آپلود میکنم رو برای تصاویر شاخص قرار بدم. برای مثال پوسته من از 18 نوع تصویر کوچیک و بزرگ استفاده میکنه یعتی برای قسمت وبلاگ تصاویری با اندازه 260*150میخواد. ولی وقتی تصویر شاخصی میزارم فقط تصویر شاخص اصلی که ساز بزرگی داره رو قرار میده و نه کوچک رو که خود رسانه وردپرس ادازه بندی و برش داده و با این وجود حتی وقتی تصیری آپلود میکنم تصویر به 18 تا تصویر مختلف برش داده میشه ولی فقط یکش مورد استفاده قرار میگیره . میشه لطفا بگین باید چیکار کنم ؟
   لطفا کمکم کنید خیلی لود سایتم پایین اومد

    
    
  • توسط akradim
   سلام دوستان عزیز 
   یک سوال داشتم اون هم اینکه من از یک هسات دانلود استفاده میکنم چون حجم هاست برای خریداری خیلی گرون بود. یک هسات دانلود خریدم .
   میخواستم تصاویری که آپلود میکنم رو برای تصاویر شاخص قرار بدم. برای مثال پوسته من از 18 نوع تصویر کوچیک و بزرگ استفاده میکنه یعتی برای قسمت وبلاگ تصاویری با اندازه 260*150میخواد. ولی وقتی تصویر شاخصی میزارم فقط تصویر شاخص اصلی که ساز بزرگی داره رو قرار میده و نه کوچک رو که خود رسانه وردپرس ادازه بندی و برش داده و با این وجود حتی وقتی تصیری آپلود میکنم تصویر به 18 تا تصویر مختلف برش داده میشه ولی فقط یکش مورد استفاده قرار میگیره . میشه لطفا بگین باید چیکار کنم ؟
   لطفا کمکم کنید خیلی لود سایتم پایین اومد

    
  • توسط arianemun
   سلام عرض ادب به کاربران وردپرس پارسی ، من یک مشکلی دارم در افزونه ای ، افزونه woocomerce product finder یک افزونه ای است طبق تنظیمات و چیز هایی که برای محصول ووکامرسی تعریف میکنیم با انتخواب گزینه ها توسط کاربر محصول مورد نظر خودش رو پیدا میکنه، تنها مشکلی که این افزونه یا میشه گفت ضعفی که داره تفاوت محصول برجسته رو با محصول ساده متوجه نمیشه یعنی اگر تو اون دسته یک محصول برجسته باشه و یک محصول ساده اون ها رو از هم تفکیک نمیکنه من میخواستم این قابلیت رو به این افزونه اضافه کنم که کاربر وقتی محصولش رو پیدا کرد هم محصول ساده ها رو ببینه و محصول برجسته شده ! ممنون میشم کمک کنید .
    
   لینک افزونه استفاده شده
  • توسط akradim
   سلام دوست عزیز 
   یک سوال داشتم اون هم اینکه من از یک هسات دانلود استفاده میکنم چون حجم هاست برای خریداری خیلی گرون بود. یک هسات دانلود خریدم .
   میخواستم تصاویری که آپلود میکنم رو برای تصاویر شاخص قرار بدم. برای مثال پوسته من از 18 نوع تصویر کوچیک و بزرگ استفاده میکنه یعتی برای قسمت وبلاگ تصاویری با اندازه 260*150میخواد. ولی وقتی تصویر شاخصی میزارم فقط تصویر شاخص اصلی که ساز بزرگی داره رو قرار میده و نه کوچک رو که خود رسانه وردپرس ادازه بندی و برش داده و با این وجود حتی وقتی تصیری آپلود میکنم تصویر به 18 تا تصویر مختلف برش داده میشه ولی فقط یکش مورد استفاده قرار میگیره . میشه لطفا بگین باید چیکار کنم ؟