6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

فایل functions.php قالبم در زیر اومده ولی نمی دونم چرا امکان تصویر شاخص اضافه نمیشه !


<?php
/* Being custom post types */
add_action('init', 'slideshow_register');
function slideshow_register() {
$labels = array(
'name' => _x('اسلایدر', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('اسلاید', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن یک اسلاید تازه', 'slideshow item'),
'add_new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'edit_item' => __('ویرایش یک اسلاید تازه'),
'new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'view_item' => __('نمایش اسلاید'),
'search_items' => __('Search Slideshow'),
'not_found' => __('Nothing found'),
'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),
'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => true,
'capability_type' => 'post',
'hierarchical' => false,
'menu_position' => null,
'supports' => array('title','thumbnail'),
'rewrite' => array('slug' => 'slideshow', 'with_front' => FALSE)
);
register_post_type( 'slideshow' , $args );
}

add_action("admin_init", "admin_init");
function admin_init(){
add_meta_box("url-meta", "تنظیمات اسلاید", "url_meta", "slideshow", "side", "low");
}
function url_meta(){
global $post;
$custom = get_post_custom($post->ID);
$url = $custom["url"][0];
$url_open = $custom["url_open"][0];
?>
<label>URL:</label>
<input name="url" value="<?php echo $url; ?>" /><br />
<input type="checkbox" name="url_open"<?php if($url_open == "on"): echo " checked"; endif ?>>نمایش در صفحه جدید<br />
<?php
}
add_action('save_post', 'save_details');
function save_details(){
global $post;
if( $post->post_type == "slideshow" ) {
if(!isset($_POST["url"])):
return $post;
endif;
if($_POST["url_open"] == "on") {
$url_open_checked = "on";
} else {
$url_open_checked = "off";
}
update_post_meta($post->ID, "url", $_POST["url"]);
update_post_meta($post->ID, "url_open", $url_open_checked);
}
}
function wp_rpt_activation_hook() {
if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}
add_image_size('slider', 282, 458, true);
}
add_action('after_setup_theme', 'wp_rpt_activation_hook');
// Array of custom image sizes to add
$my_image_sizes = array(
array( 'name'=>'slider', 'width'=>282, 'height'=>458, 'crop'=>true ),
);
// For each new image size, run add_image_size() and update_option() to add the necesary info.
// update_option() is good because it only updates the database if the value has changed. It also adds the option if it doesn't exist
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
add_image_size( $my_image_size['name'], $my_image_size['width'], $my_image_size['height'], $my_image_size['crop'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_w", $my_image_size['width'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_h", $my_image_size['height'] );
update_option( $my_image_size['name']."_crop", $my_image_size['crop'] );
}
// Hook into the 'intermediate_image_sizes' filter used by image-edit.php.
// This adds the custom sizes into the array of sizes it uses when editing/saving images.
add_filter( 'intermediate_image_sizes', 'my_add_image_sizes' );
function my_add_image_sizes( $sizes ){
global $my_image_sizes;
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
$sizes[] = $my_image_size['name'];
}
return $sizes;
}
/* End custom post types */
// Define Post Type For payemenbar
register_post_type('payemenbar', array( 'label' => 'پای منبر','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'has_archive' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => false,'rewrite' => array('slug' => 'payemenbar'),'query_var' => true,'exclude_from_search' => false,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'taxonomies' => array('category',),'labels' => array (
'name' => 'پای منبر ها',
'singular_name' => 'پای منبر',
'menu_name' => 'پای منبر ها',
'add_new' => 'افزودن پای منبر',
'add_new_item' => 'افزودن یک پای منبر تازه',
'edit' => 'ویرایش',
'edit_item' => 'ویرایش پای منبر',
'new_item' => 'پای منبر تازه',
'view' => 'نمایش پای منبر',
'view_item' => 'نمایش پای منبر',
'search_items' => 'جستجو پای منبر ها',
'not_found' => 'پای منبری پیدا نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ پای منبری در زباله دان موجود نیست',
'parent' => 'والد پای منبر',
),) );
register_taxonomy('payemenbar_cats','payemenbar',array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $cat_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar_cats' ),
));
register_taxonomy('payemenbar_tags','payemenbar',array(
'hierarchical' => false,
'labels' => $tag_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar-tag' ),
));
function new_excerpt_more( $more ) {
return ' <a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">[ادامه مطلب ...]</a>';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' );

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false ); // full size image
add_image_size( 'home-slide', 920, 320, true ); // slider image
add_image_size( 'home-highlights', 270, 140, true ); // homepage highlights image
add_image_size( 'home-blog', 205, 160, true ); // homepage blog image
add_image_size( 'testimonials', 80, 80, true ); // testimonials image
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true ); // single posts related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'portfolio-homepage', 210, 160, true ); // portfolio homepage scrollbar image
add_image_size( 'portfolio-one-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-two-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-three-column', 290, 185, true ); // portfolio 3 column image
add_image_size( 'portfolio-four-column', 210, 130, true ); // portfolio 4 column image
add_image_size( 'blog', 195, 157.5, true ); // blog image
add_image_size( 'recent-post-widget', 50, 50, true ); // thumbnail for recent posts widget
add_image_size( 'recent-portfolio-widget', 240, 150, true ); // thumbnail for recent portfolio widget
add_image_size( 'home-slide', 458, 282, true ); // slide image
add_image_size( 'payemenbar', 20, 20, true ); // payemenbar image
}
// activate post-image function
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){
add_theme_support( 'post-thumbnails' );}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'برنامه قبلی',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'مراسم ها',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پربازدیدترین ها ',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پای منبر',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'شیعیان',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'قاب شیشه ای',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
$args = array(
'width' => 925,
'height' => 215,
'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/banner.jpg',
'uploads' => true,
'header-text' => false,
);
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

این کدو اضافه کنید ببیند مشکلتون حل میشه


<?php
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنونم . من هم این کد رو اضافه کردم ولی وقتی اسلایدر رو اضافه می کنم دیگه تصویر شاخص رو نشون نمیده .مشکل از این یه تیکه کدیه که توی فانکشن اسلایدر هستش


if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}

ویرایش شده در توسط mahdiar
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم من تکه کد بالا رو حذف کردم . فعلا درست شد !!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

سلام

من داخل پست هام اضافه کردن تصویر شاخص میاد ولی داخل محصولاتم خیر

دلیلش چیه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط nnmmss
   سلام
   من كاملا در وردپرس تازه كار هستم. سايتي با پوسته RealNews طراحي شده. منوهايي دارم كه داراي منو و زير منو هستند. وقتي يك نوشته را به زير منو اختصاص ميدم بعد روي منو ميروم كليه نوشته هاي زير منو را هم نشان ميدهد. مثلا من به اين صورت است
   منو1
   زيرمنو 1-1
   زير منو1-2
    
   من اگر روي زير منو 1-1 كليك كنم فقط نوشته هاي زير منو 1-1 را نشان ميده ولي وقتي روي منو1 كليك كنم تمام نوشته هاي منو1   ,    زيرمنو1-1 و زيرمنو1-2 را نشان ميدهد. چطور ميتوانم اين موضوع را تصحيح كنم كه با كليك كردن روي منو1 فقط نوشته مربوط به منو1 را نشان دهد
  • توسط rendesharif
   با سلام 
   24 ساعت پیش در حال آپدیت تب های وبسایت بودم که اینترنت قطع شد و هنگامی که سعی کردم دوباره وارد کنترل پنل بشم دیدم صفحات ساختار خودشون رو از دست دادن و به نحوی بصورت لایت بارگزاری میشن برای حل این مشکل چیکار میتونم بکنم آیا راه حلی هست.
   تصویر قسمت لاگین هم اضافه کردم میتونید ببینید که دیگه خبری از ساختار اصلی نیست در مابقی صفحات کنترل پنل هم به همین شکل هست

  • توسط naff
   سلام.
   من  میخوام یه صفحه ی استاتیک رو روی ftp  آپلود کنم به عنوان  index اصلی و بعد از کلیک روی دکمه ی مورد نظر کاربر منتقل بشه به سایت اصلی یا همون قالب وردپرس.
    مشکل اینجاست که وقتی صفحه ی  html  رو روی  ftp  آپلود میکنم سایت فقط این صفحه رو به عنوان  index  میشناسه و  این رو جایگزین  index وردپرس میکنه و این صفحه  رو  front page  میشناسه.
    در صورتی که من هر دوتاش رو  میخوام . و صفحه ی html  رو به عنوان  index  میخوام یعنی با وارد کردن اسم سایت اسن صفحه ظاهر بشه.
   صفحه ی اچ دی ام ال:
   https://altourneur.com/new.html
    صفحه ی اصلی سایت:
   https://altourneur.com

    
  • توسط Streetlife
   سلام کارشناسان عزیز و محترم
   دوستان چند روزه هرچی میگردم هیچ چیز مناسبی رو پیدا نمیکنم لطفا کمک بفرمایید.من یک طراح ورد پرسم و میخام واسه یک سایت که بلاگ وردپرس و فروشگاه پرستا شاپ هستش به صورت پاپ اپ یک نظرسنجی رو طراحی کنم که یه سوالی بپرسه و جواب رو بازدیدکننده ها تایپ کنن اما به این صورت که لایو سرچ باشه این فیلد یعنی از بین محصولات که روی دیتا بیس هستند با تایپ یک یا چند حرف ساجست بده لطفااااااااااا راهنمایی بفرمایید
  • توسط amirhosseinganjeh
   سلام دوستان نمیدونم چیکار کردم که عنوان صفحه رو نمایش میده توی همه صفحه ها
   این قسمت ابی رنگو توی عکس اول رو میگم

   تونستم توی صفحاتی که ویرایشگرشون بازه، نمایش عنوان صفحه رو خاموش کنم ولی توی صفحه فروشگاهم نمیتونم نمایشش رو خاموش کنم
    خاموشش هم میکنم باز هم نمایش میده(عکس دوم)
   اگه راه حلی دارید بفرمایید لطفا..