• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

فایل functions.php قالبم در زیر اومده ولی نمی دونم چرا امکان تصویر شاخص اضافه نمیشه !


<?php
/* Being custom post types */
add_action('init', 'slideshow_register');
function slideshow_register() {
$labels = array(
'name' => _x('اسلایدر', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('اسلاید', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن یک اسلاید تازه', 'slideshow item'),
'add_new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'edit_item' => __('ویرایش یک اسلاید تازه'),
'new_item' => __('افزودن یک اسلاید تازه'),
'view_item' => __('نمایش اسلاید'),
'search_items' => __('Search Slideshow'),
'not_found' => __('Nothing found'),
'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),
'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => true,
'capability_type' => 'post',
'hierarchical' => false,
'menu_position' => null,
'supports' => array('title','thumbnail'),
'rewrite' => array('slug' => 'slideshow', 'with_front' => FALSE)
);
register_post_type( 'slideshow' , $args );
}

add_action("admin_init", "admin_init");
function admin_init(){
add_meta_box("url-meta", "تنظیمات اسلاید", "url_meta", "slideshow", "side", "low");
}
function url_meta(){
global $post;
$custom = get_post_custom($post->ID);
$url = $custom["url"][0];
$url_open = $custom["url_open"][0];
?>
<label>URL:</label>
<input name="url" value="<?php echo $url; ?>" /><br />
<input type="checkbox" name="url_open"<?php if($url_open == "on"): echo " checked"; endif ?>>نمایش در صفحه جدید<br />
<?php
}
add_action('save_post', 'save_details');
function save_details(){
global $post;
if( $post->post_type == "slideshow" ) {
if(!isset($_POST["url"])):
return $post;
endif;
if($_POST["url_open"] == "on") {
$url_open_checked = "on";
} else {
$url_open_checked = "off";
}
update_post_meta($post->ID, "url", $_POST["url"]);
update_post_meta($post->ID, "url_open", $url_open_checked);
}
}
function wp_rpt_activation_hook() {
if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}
add_image_size('slider', 282, 458, true);
}
add_action('after_setup_theme', 'wp_rpt_activation_hook');
// Array of custom image sizes to add
$my_image_sizes = array(
array( 'name'=>'slider', 'width'=>282, 'height'=>458, 'crop'=>true ),
);
// For each new image size, run add_image_size() and update_option() to add the necesary info.
// update_option() is good because it only updates the database if the value has changed. It also adds the option if it doesn't exist
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
add_image_size( $my_image_size['name'], $my_image_size['width'], $my_image_size['height'], $my_image_size['crop'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_w", $my_image_size['width'] );
update_option( $my_image_size['name']."_size_h", $my_image_size['height'] );
update_option( $my_image_size['name']."_crop", $my_image_size['crop'] );
}
// Hook into the 'intermediate_image_sizes' filter used by image-edit.php.
// This adds the custom sizes into the array of sizes it uses when editing/saving images.
add_filter( 'intermediate_image_sizes', 'my_add_image_sizes' );
function my_add_image_sizes( $sizes ){
global $my_image_sizes;
foreach ( $my_image_sizes as $my_image_size ){
$sizes[] = $my_image_size['name'];
}
return $sizes;
}
/* End custom post types */
// Define Post Type For payemenbar
register_post_type('payemenbar', array( 'label' => 'پای منبر','description' => '','public' => true,'show_ui' => true,'show_in_menu' => true,'has_archive' => true,'capability_type' => 'post','hierarchical' => false,'rewrite' => array('slug' => 'payemenbar'),'query_var' => true,'exclude_from_search' => false,'supports' => array('title','editor','excerpt','trackbacks','custom-fields','comments','revisions','thumbnail','author','page-attributes',),'taxonomies' => array('category',),'labels' => array (
'name' => 'پای منبر ها',
'singular_name' => 'پای منبر',
'menu_name' => 'پای منبر ها',
'add_new' => 'افزودن پای منبر',
'add_new_item' => 'افزودن یک پای منبر تازه',
'edit' => 'ویرایش',
'edit_item' => 'ویرایش پای منبر',
'new_item' => 'پای منبر تازه',
'view' => 'نمایش پای منبر',
'view_item' => 'نمایش پای منبر',
'search_items' => 'جستجو پای منبر ها',
'not_found' => 'پای منبری پیدا نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ پای منبری در زباله دان موجود نیست',
'parent' => 'والد پای منبر',
),) );
register_taxonomy('payemenbar_cats','payemenbar',array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $cat_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar_cats' ),
));
register_taxonomy('payemenbar_tags','payemenbar',array(
'hierarchical' => false,
'labels' => $tag_labels,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'payemenbar-tag' ),
));
function new_excerpt_more( $more ) {
return ' <a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">[ادامه مطلب ...]</a>';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' );

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false ); // full size image
add_image_size( 'home-slide', 920, 320, true ); // slider image
add_image_size( 'home-highlights', 270, 140, true ); // homepage highlights image
add_image_size( 'home-blog', 205, 160, true ); // homepage blog image
add_image_size( 'testimonials', 80, 80, true ); // testimonials image
add_image_size( 'related-posts', 50, 50, true ); // single posts related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'related-portfolio-posts', 190, 118, true ); // portfolio related
add_image_size( 'portfolio-homepage', 210, 160, true ); // portfolio homepage scrollbar image
add_image_size( 'portfolio-one-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-two-column', 440, 250, true ); // portfolio column image
add_image_size( 'portfolio-three-column', 290, 185, true ); // portfolio 3 column image
add_image_size( 'portfolio-four-column', 210, 130, true ); // portfolio 4 column image
add_image_size( 'blog', 195, 157.5, true ); // blog image
add_image_size( 'recent-post-widget', 50, 50, true ); // thumbnail for recent posts widget
add_image_size( 'recent-portfolio-widget', 240, 150, true ); // thumbnail for recent portfolio widget
add_image_size( 'home-slide', 458, 282, true ); // slide image
add_image_size( 'payemenbar', 20, 20, true ); // payemenbar image
}
// activate post-image function
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){
add_theme_support( 'post-thumbnails' );}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'برنامه قبلی',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'مراسم ها',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پربازدیدترین ها ',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'پای منبر',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'شیعیان',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'قاب شیشه ای',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
$args = array(
'width' => 925,
'height' => 215,
'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/banner.jpg',
'uploads' => true,
'header-text' => false,
);
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

این کدو اضافه کنید ببیند مشکلتون حل میشه


<?php
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنونم . من هم این کد رو اضافه کردم ولی وقتی اسلایدر رو اضافه می کنم دیگه تصویر شاخص رو نشون نمیده .مشکل از این یه تیکه کدیه که توی فانکشن اسلایدر هستش


if(function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'slideshow' ) ); // Add it for posts
}

ویرایش شده در توسط mahdiar
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم من تکه کد بالا رو حذف کردم . فعلا درست شد !!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توابعی نظیر add_theme_support در استفاده عادی نباید داخل تابعی دیگه قرار بگیرن. (اینجا add_theme_support، داخل تابع wp_rpt_activation_hook قرار گفته که موقع add filter شدن به after_setup_theme نسبت داده میشه).

شما کد زیر رو یکبار به تنهایی به کار ببرید و ببنید که مشکلتون حل میشه یا نه!


add_theme_support( 'post-thumbnails' );

سلام

من داخل پست هام اضافه کردن تصویر شاخص میاد ولی داخل محصولاتم خیر

دلیلش چیه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط cheeta
   با سلام خدمت عزیزان
   یک افزونه نیاز دارم تا بتونم به جای تصویر شاخص ویدیو اپلود کنم، میخوام ویدیو در بالای مطالب و همونجایی که تصویر شاخص هست نمایش داده بشه.
   افزونه Featured Video Plus رو نصب کردم کار نکرد. افزونه مشابه یا کدی اگر هست ممنون میشم کمک کنید
  • توسط Vahid.T
   سلام خدمت دوستان عزیز
   وقت بخیر
   بهترین اسکریپت یا افزونه برای میوه فروشی با امکانات زیر برای ووکامرس چی پیشنهاد می کنید ؟
   1- همکاری در فروش با لینک ، کد معرف و یا هر دو
   2- خرید با اعتبار کاربری ( اعتبار کاربری در صورت خرید و همکاری در فروش به اکانت کاربری اضاف میشه. با این اعتبار بتونه از سایت رایگان خرید کنه. اعتبار کاربری صرفا برای خرید رایگان از سایت باشه نه پرداخت وجه نقدی به همکار )
   3- امکان درصد سود همکاری متفاوت برای سطوح مختلف ( به طور مثال سطح 1 ، 2 و 3 )
   4- ورود به فروشگاه سایت با شماره موبایل و رمز عبور
   5- خرید درصورت عضویت و غیر عضویت
   ممنون میشم پاسخ بدید.
  • توسط sadra1813
   سلام و خسته نباشید. من برای گالری ام، پیوند پوسته رو انتخاب کردم. ولی روی بعضی از عکسا که میزنم، ارور زیر رو می ده:
   Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\tech-literacy\includes\template-tags.php on line 287
   چیکار کنم تا همه عکسام درست برن تو صفحه خودشون؟
    
  • توسط pouyamahmoudi
   با عرض سلام ، وقت بخیر و خسته نباشید
   قالب وردپرس من با وجود واکنش گرا بودن در نسخه موبایل یک مشکل داره 
   مشکل اینه که به صورت یه صفحه خالی با رنگ پس زمینه سایت میاد و باید صفحه رو بکشم به سمت راست تا محتویات نمایش داده بشه 
   لطفا جهت حل این مشکل راهنمایی کنید
   با سپاس

  • توسط Mostafa_Pc
   سلام وقتتون بخیر
   کلی میگم که وقتتون رو نگیرم
   عکسای سایت رو انتقال دادم رو هاست دانلودی که تازه خریدم
   سایت https بوده اما واسه هاست ssl نگرفتم چون هزینه اضافی سالیانه بابت آیپی اختصاصی داشت
   کلیه کارارو انجام دادم عکسا توی پست و غیره نمایش پیدا میکنن
   اما تنها مشکی که موجوده تصاویر شاخص لود نمیشه
   فقط هم مشکل اینه آدرس تصویر شاخص رو از هاست دانلود میاره اما با آدرس https
   همین باعث میشه تصویر شاخص لود نشه
   راهی وجود داره که وردپرس به زور لینک هاست رو با https لود نکنه؟
   حتی از افزونه هایی که تصویر شاخص از آدرس خاص لود کنه هم استفاده کردم ولی بازم داره https میذاره
   افزونه Really Simple SSL هم نصبه غیرفعالش کردم ولی بازم حل نشد...
   اساتید راهنمایی کنید
   سپاسگذارم