• اطلاعیه ها

  • Morteza

   باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

   تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
goldenflower

مشکل من با زمینه های دلخواه

11 پست در این موضوع قرار دارد

سلام به دوستان عزیز

من تازه با وردپرس شروع کردم و سوالم مبتدیانست.

در مورد زمینه های دلخواه در وردپرس من نمیدانم چرا کدی که باید در قالب قرار دهم کار نمیکند شاید در محل درستی از فایل single.php قرار نمیدهم.

قالب من اینه: http://wpcity.ir/avenue/

اگه ممکنه قسمت هایی که باید در اون کد قرار بدم رو در این قالب مشخص کنید.

اینم بگم که php بلد نیستم تا با ماژِیک محل کدها رو علامت نزنید متوجه نمیشم :D

و اگه جعبه دانلود خوبی هم سراغ دارید لطفا لینک بدید.

باتشکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این قالب خودش به صورت خودکار زمینه ی دلخواه رو پشتیبانی می کنه

کدهای فایل single.php قالب رو بذارین اینجا تا دقیق بهتون بگم چیکار کنید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون از پاسخگویی سریع. اینم کدها:

<?php get_header(); ?>

<!-- BEGIN MAIN -->

<div id="main">

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

<?php if(get_option('pyre_posts_navigation') == 'On'): ?>

<div class="navigation">

<div class="alignleft"><?php next_post('%', 'نوشته بعدی ←', 'no'); ?></div>

<div class="alignright"><?php previous_post('%', '→ نوشته قبلی', 'no'); ?></div>

</div>

<?php endif; ?>

<div class="post-heading">

<h1><?php the_title(); ?></h1>

<span class="heading-author"><?php the_author(); ?></span>

<span class="heading-date"><?php the_date(); ?></span>

<span class="heading-comments"><?php comments_popup_link('0','1','%'); ?></span>

</div>

<?php if(has_post_thumbnail()): ?>

<?php

$show_image = false;

if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_featured_image', true) == 'yes') {

$show_image = true;

}

if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_featured_image', true) == '' && get_option('pyre_posts_featured') == 'Off') {

$show_image = true;

}

if(get_option('pyre_posts_featured') == 'Off') {

$show_image = false;

}

?>

<?php if(

$show_image == true

): ?>

<div class="post-thumb">

<?php $fullImage = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full'); ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'post-image'); ?>

<a class='lightbox' href='<?php echo $fullImage[0]; ?>'><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width='610' height='250' /></a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<div class="post-entry">

<?php if(

(

get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true))

)

): ?>

<div class="post-review">

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true)): ?>

<div class="overall-score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/big_<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true); ?>.png" alt="" /></div>

<?php endif; ?>

<ul>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

</ul>

</div>

<?php endif; ?>

<?php the_content(); ?>

<?php wp_link_pages(); ?>

<div class='clear'></div>

</div>

<?php if(

get_option('pyre_twitter') == 'On' ||

get_option('pyre_facebook') == 'On' ||

get_option('pyre_digg') == 'On' ||

get_option('pyre_stumbleupon') == 'On' ||

get_option('pyre_reddit') == 'On' ||

get_option('pyre_tumblr') == 'On' ||

get_option('pyre_email') == 'On' ||

get_option('pyre_google') == 'On'

): ?>

<div class='post-share'>

<?php if(get_option('pyre_twitter') == 'On'): ?>

<div class='twitter-share share-widget'>

<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text='<?php the_title(); ?>' data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_facebook') == 'On'): ?>

<div class='facebook-share share-widget'>

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=149766198425277&href=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&send=false&layout=box_count&width=450&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font&height=90" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:65px; height:60px;" allowTransparency="true"></iframe>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_digg') == 'On'): ?>

<div class='digg-share share-widget'>

<script type="text/javascript">

(function() {

var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];

s.type = 'text/javascript';

s.async = true;

s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js';

s1.parentNode.insertBefore(s, s1);

})();

</script>

<a class="DiggThisButton DiggMedium" href="http://digg.com/submit?url=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&title=<?php echo urlencode(get_the_title()); ?>"></a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_stumbleupon') == 'On'): ?>

<div class='stumbleupon-share share-widget'>

<script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_reddit') == 'On'): ?>

<div class='reddit-share share-widget'>

<script type="text/javascript" src="http://www.reddit.com/static/button/button2.js"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_tumblr') == 'On'): ?>

<div class='tumblr-share share-widget'>

<a href="http://www.tumblr.com/share" title="Share on Tumblr" style="display:inline-block; text-indent:-9999px; overflow:hidden; width:62px; height:20px; background:url('http://platform.tumblr.com/v1/share_2.png') top left no-repeat transparent;">Share on Tumblr</a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_email') == 'On'): ?>

<div class='email-share share-widget'>

<a href="mailto:?subject=<?php the_title(); ?>&body=<?php the_permalink(); ?>"><img src='<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/email-share.png' alt='Email Share' /></a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_google') == 'On'): ?>

<div class='google-share share-widget'>

<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

<g:plusone size="tall"></g:plusone>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<div class="post-meta">

<?php if(get_option('pyre_categories') == 'On'): ?>

<div class="post-meta-cats"><strong><?php _e('POSTED IN', 'Avenue'); ?></strong> <span class="meta-arrow">»</span> <?php the_category(', ') ?></div>

<br><br>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_tags') == 'On'): ?>

<div class="post-meta-tags"><?php the_tags('<strong>' . __("TAGS", 'Avenue') . '</strong> <span class="meta-arrow">»</span> ',', '); ?></div>

<?php endif; ?>

</div>

<?php if(get_option('pyre_author') == 'On'): ?>

<div class="post-author">

<?php echo get_avatar(get_the_author_meta('email'), '70'); ?>

<h5><em><?php _e('About the author:', 'Avenue'); ?></em> <?php the_author_link(); ?> <small><?php _e('View all posts by', 'Avenue'); ?> <?php the_author_posts_link(); ?></small></h5>

<div class="author-descrip"><?php the_author_meta("description"); ?></div>

<?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?>

<p>

<br />

<?php if(get_the_author_meta('twitter')): ?>

<a href='http://twitter.com/<?php echo get_the_author_meta('twitter'); ?>'>تویتر</a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?>

-

<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('facebook')): ?>

<a href='http://facebook.com/<?php echo get_the_author_meta('facebook'); ?>'>فیس بوک</a>

<?php endif; ?>

</p>

<?php endif; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<?php $tags = get_the_tags(); ?>

<?php if($tags): ?>

<?php $related = get_related_posts($post->ID, $tags); ?>

<?php if($related->have_posts() && $related->found_posts >= 3 && get_option('pyre_related') == 'On'): ?>

<div class='homepage-widget'>

<div class="block full">

<h3>Related <span class="arrows">»</span></h3>

<?php while($related->have_posts()): $related->the_post(); ?>

<?php if(has_post_thumbnail()): ?>

<?php

if(has_post_format('video') || has_post_format('audio') || has_post_format('gallery')) {

$icon = '<span class="' . get_post_format($post->ID) . '-icon"></span>';

} else {

$icon = '';

}

?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'related-thumb'); ?>

<div class="related-item">

<?php echo $icon; ?><a href='<?php the_permalink(); ?>' title='<?php the_title(); ?>'><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width='134' height='90' /></a>

<h2><a href='<?php the_permalink(); ?>' title='<?php the_title(); ?>'><?php the_title(); ?></a></h2>

</div>

<?php else: ?>

<div class="related-item">

<?php echo $icon; ?><a href='<?php the_permalink(); ?>' title='<?php the_title(); ?>'><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/thumbnail.png&w=134&h=90" alt="<?php the_title(); ?>" width='134' height='90' /></a>

<h2><a href='<?php the_permalink(); ?>' title='<?php the_title(); ?>'><?php the_title(); ?></a></h2>

</div>

<?php endif; ?>

<?php endwhile; ?>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

<div id="comments">

<?php comments_template(); ?>

</div>

<?php endwhile; endif; ?>

</div>

<!-- END MAIN -->

<?php get_sidebar(); ?>

<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببینید اصل کاری این قسمته :


<ul>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true)): ?>
<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>
<?php endif; ?>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true)): ?>
<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>
<?php endif; ?>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true)): ?>
<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>
<?php endif; ?>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true)): ?>
<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>
<?php endif; ?>
<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true)): ?>
<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>
<?php endif; ?>
</ul>

pyre_critera_1 : زمینه دلخواه 1

pyre_critera_2 : زمینه دلخواه 2

pyre_critera_3 : زمینه دلخواه 3

pyre_critera_4 : زمینه دلخواه 4

pyre_critera_5 : زمینه دلخواه 5

--------

خب برید توی افزودن نوشته و از اون بالا سمت چپ تیک گزینه ی زمینه دلخواه رو بزنید تا کادرش اضافه بشه...

بعدی توی کادر افزودن یکی از 4 مورد بالایی رو بذارید مثلا pyre_critera_1 و روبروش مقدار رو بذارید و منتشر کنید تا متوجه بشید چه خبره :)

پ ن : میتونید برای هر یکی از این موارد یه چیز دلخواه دیگه بذارید مثلا : p1 ، p2 و ... و ذخیره کنید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

باتشکر بابت راهنماییتون. با راهنمایی دوستان عزیز بالاخره فهمیدم باید چیکار کنم :rolleyes:

گشتم تو نت یه جعبه دانلود خوب پیدا کردم لینک

الآن که این جعبه دانلود رو قرار دادم ، دیگه نیازی به زمینه های دلخواه پیش فرض نیست. میخواستم بدونم برا حذف زمینه های دلخواه پیش فرض کدوم قسمت کد هایی که در پست قبلی قرار دادم باید حذف بشه؟

من یه مشکل دیگه ای که دارم اینه که مثلا یه زمینه دلخواه به اسم link2 ایجاد کردم و بهش مقدار دادم و بعد از این که مطلب رو ارسال کردم و صفحه رفرش شد چند تا زمینه دلخواه که فکر کنم زمینه های پیش فرض قالب هستند ظاهر میشن!post-4030-0-32358100-1384089730_thumb.pn

عکس:

ویرایش شده در توسط goldenflower
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون از جعبه دانلود زیبا ، حتما استفاده میکنم :)

یه مشکل کوچیک دیگه هم دارم که در پست قبلی با رنگ قرمز نوشتم.

باتشکر از همه دوستان که واقعا عالی پاسخ میدن و صد البته سریع :rolleyes:

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

زمینه هایی که اضافه هستن مربوط به جعبه دانلودن؟

در نوشته ای که زمینه link2 رو گذاشتید نمایش داده می شن؟

اگه به این زمینه ها نیازی ندارید می تونید از با استفاده از افزونه Custom Fields Template اونها رو حذف کنید.

آدرس سایتتون رو بزارید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله زمینه های دلخواه که خودم درست کردم نمایش داده میشن ، ولی وقت تو یه مطلب مثلا به زمینه ی link2 که خودم درست کردم مقدار میدم و کلید ارسال مطلب رو میزنم زمینه های دلخواهی که من موقع ارسال تعریف نکردم ظاهر میشه! آیا اینا ممکنه مشکلی ایجاد کنند؟

البته زمینه های اضافی که من تعریف نکردم و ظاهرا به صورت پیش فرض در قالب هستند تو صفحات سایت نمایش داده نمیشن (جای شکرش باقیه :D)

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پرسیدم که این زمینه های اضافی که نمایش داده می شن مربوط به جعبه دانلود هستن؟

برای حل مشکل نمایش ندادن زمینه های دلخواه بایداز توابع شرطی استفاده کنید:

http://forum.wp-parsi.com/topic/11864-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87/page__hl__%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تشکر از پاسخ و راهنمایی دوستان.

خوشبختانه با راهنمایی شما مشکلم حل شد B)

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط ahmadwp
   سلام خدمت اعضای گرامی.
   در وردپرس فارسی نسخه ۴.۸.۲ مشکلی رو پیدا کردم که راهکاری برای حلش به ذهنم نرسید، ممنون می شم راهنمایی کنید تا حلش کنم.
   وقتی یک قسمت از متن رو انتخاب می کنم و می خوام به اون لینک بدم، وقتی که می خوام بر روی آیکون تیک تا تایید کلیک کنم یا وقتی که می خوام بر روی آیکون چرخ دنده کلیک کنم، پاپ آپ درج لینک هی ظاهر می شه و دوباره محو می شه! و نمی شه بر روی اون آیکون ها کلیک کرد و گزینه ها رو انتخاب کرد.
   ابتدا تصور کردم شاید مشکل از تداخل افزونه ها باشه یا قالب مشکلی داشته باشه یا هنگام به روز رسانی خطایی به وجود اومده باشه، اما وقتی بسته نصبی وردپرس رو مجددا از wp-persian دریافت کردم و بر روی یک فضای دیگه نصب کردم، دیدم که از ابتدا همین مشکل وجود داره، افزونه wp-jalali رو هم غیرفعال کردم اما مشکل حل نشد!
   یعنی چه از ابتدا دریافت و نصب کنین، چه وردپرس قدیمی تر سایت تون رو آپدیت کنین به این نسخه فارسی، همین مشکل براش به وجود میاد.
   یک ویدیو پیوست همین مطلب کردم که به خوبی این مورد رو نشون می ده. سپاسگزارم.
   Video_2017-10-21_110732.wmv
  • توسط mohammad_mh
   سلام
   این سایت من با قالب بی تم
   digiaccount.ir
   و این هم 2 نمونه سایت مثل هم
   https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/
   http://consolefa.ir/
    
   چطوری پوسته سایت را اینطوری  بکنم حالت باکس من فرق داره
  • توسط Mr Mirzaei
   سلام
   کد مطالب تصادفی توی وبلاگ های میهن بلاگ چیه؟
   اگه کسی میدونه لطفا بگه خیلی گیرم
   کد بیشترین بازدید چیه توی مطالب؟
   سریع بگید
  • توسط asghar
   سلام
   من یک سایت وردپرسی دارم که خیلی دیر لود میشه 
   میخواستم بدونم برای رفعش باید چی کار کنم؟
   آدرس سایت https://www.hairent.com
    
  • توسط cheeta
   با سلام خدمت اساتید گل وردپرس
   من برای فروش از افزونه edd و با قالب دستکاری شده صحیفه کار میکنم. مشکلی که دارم اینه مه وقتی به عنوان مدیر خرید میکنم تمام مراحل تا پس از پرداخت تا اخر اجرا میشه اما وقتی با نقش های کاربری دیگه از جمله مشترک خرید میکنم وقتی در صفحه سبد خرید روی " خرید و دانلود " کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمی افته. یعنی به صفحه پرداخت نمیره و البته هیچ خطایی هم نمیده.
   با عوض کردن قالب مشکل حل میشه اما می خوام مشکل رو در همین قالب بر طرف کنم. چطور میشه این محدودیت رو برای سایر نقش های کاربری برداشت؟ کی چیزی در این زمینه هست؟