رهام کاظمی

لینک خانه یا صفحه اصلی در قالب

12 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من از قالب

blogolife استفاده می کنم ولی در این قالب لینک یا منوی « خانه » وجود ندارد و باز گشت از صفحات داخلی به صفحه اصلی بسیار دشوار است . باید چکار کنم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدهای فایل header.php و یا menu.php رو بذارید اینجا

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<?php

/**

* The header template

*

* @package wplook

* @subpackage BlogoLife

* @since BlogoLife 1.0

*/

?>

<?php global $options;

foreach ($options as $value) {

if (isset($value['id']) && get_option( $value['id'] ) === FALSE && isset($value['std'])) {

$$value['id'] = $value['std'];

}

elseif (isset($value['id'])) { $$value['id'] = get_option( $value['id'] ); }

}?>

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>

<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />

<title>‫<?php global $page, $paged;

wp_title( '', true, 'right' );

// Add the blog description for the home/front page.

$site_name = get_bloginfo( 'name', 'display' );

if ( $site_name && ( is_home() || is_front_page() ) )

echo " $site_name";

// Add a page number if necessary:

if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )

echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'wplook' ), max( $paged, $page ) );

?>‬</title>

<?php wplook_meta_description();?>

<meta name="keywords" content="<?php echo $wpl_meta_keywords; ?>" />

<link rel="shortcut icon" href="<?php echo $wpl_favicon_url; ?>" />

<?php // برای تغییر آیکون کنار نشانی سایت از پوشه تصاویر آیکون مورد نظر خود را با فرمت آیکو جایگزین کنید ?>

<link rel="apple-touch-icon" href="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/apple-touch-icon.png" />

<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( "comment-reply" ); ?>

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />

<?php echo stripslashes($wpl_ga_code); ?>

<?php wp_head(); ?>

</head>

<body <?php body_class('two-column right-sidebar'); ?>>

<div id="page"<?php if (is_single() || is_page() ) { $sidebar = get_post_meta($post->ID,'wpl_enable_sidebar',true); if($sidebar=="false") echo ' class="template-full-widch"'; } ?>>

<header id="branding">

<hgroup class="fleft">

<h1 id="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" rel="home"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>

<h2 id="site-description"><?php bloginfo('description'); ?></h2>

</hgroup>

<div class="header-desc fright"><p><?php echo stripslashes($wpl_header_desc); ?></p></div>

<div class="clear"></div>

<div class="social-icons fright">

<?php if ($wpl_twitter != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_twitter; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Twitter', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/twitter.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_google_plus != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_google_plus; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Google +', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/google-plus.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_facebook != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_facebook; ?>" target="_blank" title="<?php _e('FaceBook', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/facebook.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_linkedin != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_linkedin; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Linkedin', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/linkedin.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_tumblr != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_tumblr; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Tumblr', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/tumblr.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_delicious != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_delicious; ?>" target="_blank" target="_blank" title="<?php _e('Delicious', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/delicious.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_digg != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_digg; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Digg', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/digg.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_stumbleupon != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_stumbleupon; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Stumbleupon', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/stumbleupon.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_flickr != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_flickr; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Flickr', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/flickr.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_picasa != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_picasa; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Picasa', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/picasa.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_youtube != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_youtube; ?>" target="_blank" title="<?php _e('YouTube', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/youtube.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_dribbble != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_dribbble; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Dribble', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/dribbble.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_rss != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_rss; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Subscribe to RSS', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/rss.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

<?php if ($wpl_pinterest != '') { ?>

<a href="<?php echo $wpl_pinterest; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Pinterest', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/pinterest.png" width="22" height="22" /></a>

<?php } ?>

</div><div class="clear"></div>

</header>

<?php if ($wpl_menu == '' || $wpl_menu == 'Display') { ?>

<nav>

<?php wp_nav_menu( array('depth' => '3', 'theme_location' => 'primary' )); ?>

<div class="left-corner"></div>

<div class="right-corner"></div>

</nav>

<?php } ?>

<div id="header-image">

<?php

// Check to see if the header image has been removed

$header_image = get_header_image();

if ( $header_image ) :

$header_image_width = get_theme_support( 'custom-header', 'width' );

?>

<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">

<?php

// The header image

// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it's a big one

if ( is_singular() && has_post_thumbnail( $post->ID ) &&

( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), array( $header_image_width, $header_image_width ) ) ) &&

$image[1] >= $header_image_width ) :

// Houston, we have a new header image!

echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'ch-images' );

else :

// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.

$header_image_width = get_custom_header()->width;

$header_image_height = get_custom_header()->height;

?>

<img src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo $header_image_width; ?>" height="<?php echo $header_image_height; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" />

<?php endif; // end check for featured image or standard header ?>

</a>

<?php endif; // end check for removed header image ?>

<?php // Has the text been hidden?

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)


<?php
/**
* The header template
*
* @package wplook
* @subpackage BlogoLife
* @since BlogoLife 1.0
*/
?>
<?php global $options;
foreach ($options as $value) {
if (isset($value['id']) && get_option( $value['id'] ) === FALSE && isset($value['std'])) {
$$value['id'] = $value['std'];
}
elseif (isset($value['id'])) { $$value['id'] = get_option( $value['id'] ); }
}?>
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<title>‫<?php global $page, $paged;
wp_title( '', true, 'right' );
// Add the blog description for the home/front page.
$site_name = get_bloginfo( 'name', 'display' );
if ( $site_name && ( is_home() || is_front_page() ) )
echo " $site_name";
// Add a page number if necessary:
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'wplook' ), max( $paged, $page ) );
?>‬</title>
<?php wplook_meta_description();?>
<meta name="keywords" content="<?php echo $wpl_meta_keywords; ?>" />
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo $wpl_favicon_url; ?>" />
<?php // برای تغییر آیکون کنار نشانی سایت از پوشه تصاویر آیکون مورد نظر خود را با فرمت آیکو جایگزین کنید ?>
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/apple-touch-icon.png" />
<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( "comment-reply" ); ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<?php echo stripslashes($wpl_ga_code); ?>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class('two-column right-sidebar'); ?>>
<div id="page"<?php if (is_single() || is_page() ) { $sidebar = get_post_meta($post->ID,'wpl_enable_sidebar',true); if($sidebar=="false") echo ' class="template-full-widch"'; } ?>>
<header id="branding">
<hgroup class="fleft">
<h1 id="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" rel="home"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<h2 id="site-description"><?php bloginfo('description'); ?></h2>
</hgroup>
<div class="header-desc fright"><p><?php echo stripslashes($wpl_header_desc); ?></p></div>
<div class="clear"></div>
<div class="social-icons fright">
<?php if ($wpl_twitter != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_twitter; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Twitter', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/twitter.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_google_plus != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_google_plus; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Google +', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/google-plus.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_facebook != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_facebook; ?>" target="_blank" title="<?php _e('FaceBook', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/facebook.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_linkedin != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_linkedin; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Linkedin', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/icons/linkedin.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_tumblr != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_tumblr; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Tumblr', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/tumblr.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_delicious != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_delicious; ?>" target="_blank" target="_blank" title="<?php _e('Delicious', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/delicious.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_digg != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_digg; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Digg', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/digg.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_stumbleupon != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_stumbleupon; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Stumbleupon', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/stumbleupon.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_flickr != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_flickr; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Flickr', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/flickr.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_picasa != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_picasa; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Picasa', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/picasa.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_youtube != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_youtube; ?>" target="_blank" title="<?php _e('YouTube', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/youtube.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_dribbble != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_dribbble; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Dribble', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/dribbble.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_rss != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_rss; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Subscribe to RSS', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/rss.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
<?php if ($wpl_pinterest != '') { ?>
<a href="<?php echo $wpl_pinterest; ?>" target="_blank" title="<?php _e('Pinterest', 'wplook'); ?>"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/icons/pinterest.png" width="22" height="22" /></a>
<?php } ?>
</div><div class="clear"></div>
</header>
<?php if ($wpl_menu == '' || $wpl_menu == 'Display') { ?>
<nav>
<?php wp_nav_menu( array('depth' => '3', 'theme_location' => 'primary' )); ?>
<div class="left-corner"></div>
<div class="right-corner"></div>
</nav>
<?php } ?>
<div id="header-image">
<?php
// Check to see if the header image has been removed
$header_image = get_header_image();
if ( $header_image ) :
$header_image_width = get_theme_support( 'custom-header', 'width' );
?>
<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">
<?php
// The header image
// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it's a big one
if ( is_singular() && has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), array( $header_image_width, $header_image_width ) ) ) &&
$image[1] >= $header_image_width ) :
// Houston, we have a new header image!
echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'ch-images' );
else :
// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.

$header_image_width = get_custom_header()->width;
$header_image_height = get_custom_header()->height;

?>
<img src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo $header_image_width; ?>" height="<?php echo $header_image_height; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" />
<?php endif; // end check for featured image or standard header ?>
</a>
<?php endif; // end check for removed header image ?>
<?php // Has the text been hidden?

این کد رو توی فایل header.php قرار ندید من فقط این رو مرتب کردم.

از این به بعد هم هروقت خواستید کدی قرار بدید از اینجا استفاده کنید:

post-3225-0-78911600-1386395808_thumb.pn

آدرس سایتتون رو هم بزارید.

ویرایش شده در توسط Ghaem
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

حالا این کدی را که گذاشته اید با قبلی جایگزین بکنم؟

آدرس سایت من taleshen.ir است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه.

گفتم که اینو مرتب کردم.

با فهرست ها امتحان کنید ببینید میشه.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اگه نشد افزونه Page Links To رو نصب کنید.

یه برگه به اسمی که می خواید بسازید (خانه،صفحه اصلی و ...).

هنگام ساختن برگه پایین بخش ویرایشگر تنظیمات افزونه مشاهده میشه.

طبق تصویر زیر عمل کنید:

post-3225-0-29761500-1386396778_thumb.pn

اگر هم می خواید از راه های ساده تری که دوستان می گن استفاده کنید.

ویرایش شده در توسط Ghaem
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

استاد من خیلی مبتدی هستم . میشه این مشکل رو برام برطرف بکنید . اصلا با کدوم فهرست ، چه جوری امتحان کنم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از بخش نمایش قسمت قهرست ها.

روی لوکال هاست تست کردم با فهرست ها نشد.

پیام خصوصی براتون فرستادم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا ممنون با افزونه و ساخت برگه مشکل برطرف شد . یه مشکل دیگر دارم: میخوام در پایین صفحه به جای « نوشته های کهنه تر » افزونه پاژ ناوی فعال بشه و شماره صفحه ها دیده بشوند

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ابتدا افزونه wp page navi رو نصب کنید.

بعد کد زیر رو در جایی که می خواید نمایش داده بشه بزارید:


<?php wp_pagenavi(); ?>

در اینجا توضیحاتی داده شده:

http://wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/installation/

ویرایش شده در توسط Ghaem
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری