• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      سیاره وردپرس ایران   15/10/95

      سایت‌های زیادی در ایران و سرتاسر وب در زمینه گسترش وردپرس تلاش دارند و نوشته‌های آموزشی منتشر می‌کنند. اما ضرورت یک منبع خوب و ارزشمند برای جمع‌آوری بهترین‌های وب ایران و دنیا باعث ایجاد سیاره وردپرس شد تا دنبال کنندگان این موضوع به صورت یکجا و آسان بتوانند به این نوشته‌ها دسترسی داشته باشند.     در سیاره وردپرس این بستر فراهم شده است که آدرس وب‌سایت‌های مربوطه ثبت و برای این سرویس ارسال شود، آخرین نوشته‌های مفید وب‌سایت‌ها در سیاره وردپرس و نیز در بخش اخبار وردپرس پیشخوان سایت‌های وردپرسی از طریق افزونه‌ی Parsi Date نمایش داده می‌شود. همینطور کاربران از طریق عضویت در خبرنامه ایمیلی سیاره وردپرس می‌توانند به صورت دوره‌ای بهترین و جدیدترین نوشته‌های وردپرسی را که توسط اعضای تحریریه و همکاران سیاره وردپرس بررسی و تایید می‌شود را در ایمیل خود دریافت کنند.   امکانات سیاره وردپرس امکان ثبت آدرس سایت‌هایی که نوشته‌های مفید در زمینه وردپرس دارند. نمایش نوشته‌های وردپرس سایت‌ها در سیاره وردپرس نمایش نوشته‌های وردپرس در پیشخوان سایت‌های وردپرس فارسی توسط ویجت اخبار پلاگین Parsi Date و ... امکان ثبت ایمیل کاربران علاقه‌مند جهت دریافت مطالب محبوب و ویژه در خبرنامه دوره‌ای سیاره توسط اعضای تحریریه و ... جهت ثبت سایت وردپرسی یا ایمیل خود به سایت سیاره وردپرس مراجعه کنید   تاپیک پیشنهادات و همکاری در سیاره وردپرس : http://wpu.ir/qlhy5  
solmaz

مشکل پیوند یکتا در کروم

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من وقتی پیوند یکتا رو روی نام و نوشته میزارم فقط در فایر فاکس درست نشون میده.در کروم و ie یک سری اعداد در آدرس بار میاره و در صفحه error میاره


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/front-page.php:1) in /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/header.php on line 15

این فایل header.php:


<?php
$webSiteUrl = get_bloginfo('url')."/";
$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
$pageURL .= "s";
};
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
};
if($webSiteUrl!=$pageURL){
$pageHash = substr($pageURL, strlen($webSiteUrl), strlen($pageURL));
header("location:".$webSiteUrl."#!/".$pageHash."");
exit;
};
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo __('Category Archive for "', 'theme18318'); single_cat_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo __('Tag Archive for "', 'theme18318'); single_tag_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo __(' Archive | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo __('Search for "', 'theme18318').wp_specialchars($s).__('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo __('Error 404 Not Found | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
echo wp_title( ' | ', false, right ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<?php
$useragent=strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if(strripos($useragent, "ipod")>1 || strripos($useragent, "ipad")>1 || strripos($useragent, "iphone")>1){
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">';
}else{
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,user-scalable=0">';
};
?>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0<?php echo $userScale; ?>">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<!--<link rel="icon" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />-->
<link rel="icon" href="http://www.sumwin.co/wp-content/uploads/2014/01/fav.png" type="image/x-icon" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/responsive_grid.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/default_style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/768.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/480.css" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<!--[if lt IE 9]>
<style type="text/css">
.border{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.button{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.wp-pagenavi a{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
#backToTop{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
</style>
<script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/IE8.css" />
<![endif]-->
<!-- Custom CSS -->
<?php if(of_get_option('custom_css') != ''){?>
<style type="text/css">
<?php echo of_get_option('custom_css' ) ?>
</style>
<?php }?>
<style type="text/css">
/* Body styling options */
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>
/* Links and buttons color */
<?php
$links_styling = of_get_option('links_color');
$links_styling_hover = of_get_option('links_color_hover');
if($links_styling) {
echo 'a{color:'.$links_styling.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
if($links_styling) {
echo 'a:hover, a:active{color:'.$links_styling_hover.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
?>

/* Body typography */
<?php $body_typography = of_get_option('body_typography');
if($body_typography) {
echo 'body {font-family:'.$body_typography['face'].'; color:'.$body_typography['color'].'; font-size:'.$body_typography['size'].'; font-style:'.$body_typography['style'].';}';
}
?>
<?php echo 'body {-webkit-text-size-adjust: none;}'; ?>
</style>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$("#galleryHolder").gallerySplash({
autoPlayState:'<?php echo of_get_option('auto_play'); ?>',
autoPlayTime:'<?php echo of_get_option('change_delay'); ?>',
alignIMG:'<?php echo of_get_option('align_img'); ?>',
controlDisplay:'<?php echo of_get_option('display_navigation'); ?>',
paginationDisplay:'<?php echo of_get_option('display_pagination'); ?>',
animationSpeed:'<?php echo of_get_option('animation_speed'); ?>'
});
});
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="web_site_spinner"></div>
<div id="wrapper">
<div id='pageSpinner'><div></div></div>
<div id="backToTop"><div></div></div>
<div id="gall">
<?php include_once(TEMPLATEPATH . '/slider.php'); ?>
</div>
<header>
<div id='imgSpinner'></div>
<div class="container">
<h1 id="logo">
<?php if(of_get_option('logo_type') == 'text_logo'){?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>" id="logoText" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>"><?php bloginfo( 'name', 'display' ); ?></a>
<p id="logoSlogan"><?php bloginfo('description'); ?></p>
<?php } else { ?>
<?php if(of_get_option('logo_url') != ''){ ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php echo of_get_option('logo_url', "" ); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } else { ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } ?>
<?php }?>
</h1>
<nav id="menuWrapper" class="menu-footer-menu-container">
<?php /*wp_nav_menu( array(
'menu_id' => 'headerMenu',
'menu_class' => 'menu',
'container' => 'nav',
'container_id' => 'menuWrapper',
'depth' => 0,
'theme_location' => 'footer_menu'
));*/
?>
</nav>
<?php
if ( ! is_404() ){
echo ('<div id="header-sidebar">');
dynamic_sidebar( 'Header' );
echo ('</div>');
}
?>
</div>
</header>

و این فایل front-page.php


<?php get_header(); ?>
<div id='pageList'>
<section class="container">
<article id='pageHolder_1'>
</article>
<article id='pageHolder_2'>
</article>
</section>
</div>
<?php get_footer(); ?>

میشه راهنمایی کنید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خطا را در انجمن جستجو کنید: Cannot modify header information

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بایگانی شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.