34150

بهم ریختن سایدبار سایت در ادامه مطلب

16 پست در این موضوع قرار دارد

سلام یه مشکل برای قالب سایتم بوجود اومد اونم اینکه وقتی تصویری بزرگی رو توی مطلب میزام در ادامه مطلب سایدبار سمت راست میره پایین به تصویر زیر نگاه کنید متوجه می شوید.

1860d1390922609-2.png

1859d1390922523-1.png

آدرس سایت : www.rikadl.ir

اگه به سایتم برید و دومین مطلب ( دانلود نرم افزار پخش کننده صوتی AIMP 3.55 Build 1338 ) رو بزنید متوجه میشید سایدبار سمت راست رفته پایین.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اولا اسپم ندید

دوم عکس ها که لینک مستقیم نیستند ما بتونیم ببینیم

سوم شما میتونید برای تصاویر حداکثر سایز تعریف کنید

مثال:هر عکسی بالای 500px بود همون ساز 500 نگه داره

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اولا اسپم ندید

دوم عکس ها که لینک مستقیم نیستند ما بتونیم ببینیم

سوم شما میتونید برای تصاویر حداکثر سایز تعریف کنید

مثال:هر عکسی بالای 500px بود همون ساز 500 نگه داره

چجوری این کار رو انجام بدم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در حال حاظر مشکلی دیده نشد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام منم یه مشکل مثل همین دارم تایپک جدید باز نکردم همینجا میگم

من سایتم بهم ریخته چطوری باید درستش کنم؟ داخل سایت برید توجه میشید قالب سایتم gamespeed

wwww.imde.ir

کد فانکشن

<?php

include_once(TEMPLATEPATH . '/includes/ShortCodes.php');

include_once(TEMPLATEPATH . '/includes/FluidColumn.php');

include_once(TEMPLATEPATH . '/includes/Video/Video.php');

/**

* A pagination function

* @param integer $range: The range of the slider, works best with even numbers

* Used WP functions:

* get_pagenum_link($i) - creates the link, e.g. http://site.com/page/4

* previous_posts_link(' « '); - returns the Previous page link

* next_posts_link(' » '); - returns the Next page link

*/

function get_pagination($range = 4, $id=''){

$return='';

// $paged - number of the current page

global $paged, $wp_query;

// How much pages do we have?

if ( !$max_page ) {

$max_page = $wp_query->max_num_pages;

}

// We need the pagination only if there are more than 1 page

if($max_page > 1){

if(!$paged){

$paged = 1;

}

// On the first page, don't put the First page link

if($paged != 1){

$return.="<a href=" . get_pagenum_link(1) . "#".$id."> اولين </a>";

}

// To the previous page

$return.= get_previous_posts_link(' « ');

// We need the sliding effect only if there are more pages than is the sliding range

if($max_page > $range){

// When closer to the beginning

if($paged < $range){

for($i = 1; $i <= ($range + 1); $i++){

if($i==$paged) $return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';

else $return.="<a href='" . get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";

}

}

// When closer to the end

elseif($paged >= ($max_page - ceil(($range/2)))){

for($i = $max_page - $range; $i <= $max_page; $i++){

if($i==$paged) $return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';

else $return.="<a href='" . get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";

}

}

// Somewhere in the middle

elseif($paged >= $range && $paged < ($max_page - ceil(($range/2)))){

for($i = ($paged - ceil($range/2)); $i <= ($paged + ceil(($range/2))); $i++){

if($i==$paged) $return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';

else $return.="<a href='" . get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";

}

}

}

// Less pages than the range, no sliding effect needed

else{

for($i = 1; $i <= $max_page; $i++){

if($i==$paged)$return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';

else $return.="<a href='" . get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";

}

}

// Next page

$return.= get_next_posts_link(' » ');

// On the last page, don't put the Last page link

if($paged != $max_page){

$return.=" <a href=" . get_pagenum_link($max_page) ."#".$id. "> آخرين </a>";

}

}

return('<div class="postlink">'.$return.'</div>');

}

if (is_admin() && $_GET['page']=='options') {

wp_deregister_script( 'jquery' );

wp_register_script('jquery', get_bloginfo('template_directory').'/scripts/jquery-1.6.1.js');

wp_enqueue_script('jquery');

add_action('wp_print_scripts', 'loadGlobalVariableJs');

}

function loadGlobalVariableJs() {

global $wordPressThemeOptions;

global $current_user;

$themeData=get_theme_data(TEMPLATEPATH.'/style.css');

get_currentuserinfo();

?>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

var Global = {

registerEmail: "<?php echo (stripcslashes($current_user->user_email));?>",

themeName: "<?php echo ($themeData['Name']);?>",

userDisplayName: "<?php echo (stripcslashes($current_user->display_name));?>"

};

/* ]]> */

</script>

<?php

}

add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

if( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

add_image_size( 'smallgalthumb', 90, 60, true );

add_image_size( 'largegalthumb', 610, 270, true );

add_image_size( 'hotleft', 290, 128, true );

add_image_size( 'thehot', 80, 80, true );

add_image_size( 'vidpic', 130, 125, true );

add_image_size( 'archiveimg', 145, 85, true );

add_image_size( 'latestgamingupdates', 100, 68, true );

}

function magazine3_ticker( $no_posts = 5, $before = ' <li>', $after = '</li> ', $hide_pass_post = true, $skip_posts = 0, $show_excerpts = false, $include_pages = false ) {

global $wpdb;

$time_difference = get_settings( 'gmt_offset' );

$now = gmdate( "Y-m-d H:i:s", time() );

$request = "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' ";

if ( $hide_pass_post )

$request .= "AND post_password ='' ";

if ( $include_pages )

$request .= "AND (post_type='post' OR post_type='page') ";

else

$request .= "AND post_type='post' ";

$request .= "AND post_date_gmt < '$now' ORDER BY post_date DESC LIMIT $skip_posts, $no_posts";

$posts = $wpdb->get_results( $request );

$output = '';

if ( $posts ) {

foreach ( $posts as $post ) {

$post_title = $post->post_title;

$permalink = get_permalink( $post->ID );

$output .= $before . '<a href="' . esc_url( $permalink ) . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . esc_attr( $post_title ) . '">' . esc_html( $post_title ) . '</a>';

if ( $show_excerpts ) {

$post_excerpt = esc_html( $post->post_excerpt );

$output.= '<br />' . $post_excerpt;

}

$output .= $after;

}

} else {

$output .= $before . "None found" . $after;

}

echo $output;

}

add_theme_support( 'menus' );

if ( function_exists( 'wp_nav_menu' ) ){

if (function_exists('add_theme_support')) {

add_theme_support('nav-menus');

add_action( 'init', 'register_my_menus' );

function register_my_menus() {

register_nav_menus(

array(

'main-menu' => __( 'Top Menu' )

)

);

}

register_nav_menus( array(

'second' => __( 'Main Menu', 'second' ),

) );

register_nav_menus( array(

'third' => __( 'Footer Menu', 'third' ),

) );

}

}

function primarymenu1(){ ?>

<div id="topMenu">

<ul>

<li>

<div style="color:#eee"> به پيشخوان > نمايش > فهرست‌ها براي تنظيم فهرست برويد.</div>

</li>

</ul>

</div>

<?php }

function primarymenu2(){ ?>

<div class="menu-header">

<ul id="menu-primary-nav" class="menu">

<li><a>به پيشخوان > نمايش > فهرست‌ها براي تنظيم فهرست برويد.</a></li>

</ul>

</div>

<?php }

function primarymenu3(){ ?>

<div id="topMenu">

<ul>

<li>

<div> به پيشخوان > نمايش > فهرست‌ها براي تنظيم فهرست برويد.</div>

</li>

</ul>

</div>

<?php }

class Arrow_Walker_Nav_Menu extends Walker_Nav_Menu {

function display_element($element, &$children_elements, $max_depth, $depth=0, $args, &$output) {

$id_field = $this->db_fields['id'];

if (!empty($children_elements[$element->$id_field])) {

$element->classes[] = 'arrow'; //enter any classname you like here!

}

Walker_Nav_Menu::display_element($element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output);

}

}

function the_content_limit($max_char, $more_link_text = ' ', $stripteaser = 0, $more_file = '') {

$content = get_the_content($more_link_text, $stripteaser, $more_file);

$content = apply_filters('the_content', $content);

$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);

$content = strip_tags($content);

if (strlen($_GET['p']) > 0) {

echo "<p>";

echo $content;

echo " <a href='";

the_permalink();

echo "'>"."..</a>";

echo "</p>";

}

else if ((strlen($content)>$max_char) && ($espacio = strpos($content, " ", $max_char ))) {

$content = substr($content, 0, $espacio);

$content = $content;

echo "<p>";

echo $content;

echo "...";

echo " <a href='";

the_permalink();

echo "'>".$more_link_text."</a>";

echo "</p>";

}

else {

echo "<p>";

echo $content;

echo " <a href='";

the_permalink();

echo "'>"."</a>";

echo "</p>";

}

}

function the_title2($before = '', $after = '', $echo = true, $length = false) {

$title = get_the_title();

if ( $length && is_numeric($length) ) {

$title = substr( $title, 0, $length );

}

if ( strlen($title)> 0 ) {

$title = apply_filters('the_title2', $before . $title . $after, $before, $after);

if ( $echo )

echo $title;

else

return $title;

}

}

register_sidebar( array(

'name' => 'Homepage sidebar',

'description' => __( 'The primary widget area on Homepage'),

'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',

'after_widget' => '</div></li>',

'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',

'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Post Sidebar',

'description' => __( 'This sidebar will appear on article posts and pages'),

'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',

'after_widget' => '</div></li>',

'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',

'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Archive sidebar',

'description' => __( 'This sidebar will appear on categories, tags & archive pages'),

'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',

'after_widget' => '</div></li>',

'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',

'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Small sidebar',

'description' => __( 'This is the small sidebar situated on right side of "Latest Gaming Updates"'),

'before_widget' => '<li class="widgetcontainersmall clearfix">',

'after_widget' => '</div></li>',

'before_title' => '<div class="widgettitlesmall"><h3>',

'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontentsmall">'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Footer1',

'description' => __( 'Footer 1'),

'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',

'after_widget' => '</ul></div>',

'before_title' => '<h3>',

'after_title' => '</h3>'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Footer2',

'description' => __( 'Footer2'),

'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',

'after_widget' => '</ul></div>',

'before_title' => '<h3>',

'after_title' => '</h3>'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Footer3',

'description' => __( 'Footer 3'),

'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',

'after_widget' => '</ul></div>',

'before_title' => '<h3>',

'after_title' => '</h3>'

) );

register_sidebar( array(

'name' => 'Footer4',

'description' => __( 'Footer 4'),

'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',

'after_widget' => '</ul></div>',

'before_title' => '<h3>',

'after_title' => '</h3>'

) );

function _main1($main3) {

return __($main3, 'main2');

}

function _globalpeace($main3) {

_e($main3, 'main2');

}

function theopts() {

if (!current_user_can('manage_options')) {

return; }

add_submenu_page(

'themes.php'

, _main1('گزينه‌هاي Game Speed', 'globaloptions')

, _main1('گزينه‌هاي Game Speed', 'globaloptions')

, 0

, 'options'

, 'toptions' ); }

add_action('admin_menu', 'theopts');

add_option('logo', 'آدرس تصوير لوگوي خود را اينجا قرار دهيد', '', 'yes');

add_option('flogo', '', '', 'yes');

add_option('footerCopyright');

add_option('favicon');

add_option('shareok');

add_option('feedurl', 'آدرس خوراک شما', '', 'yes');

add_option('thumbok');

add_option('styleSwicther');

add_option('defaultSkins');

add_option('defaultPatern');

add_option('useDefaultBackground');

add_option('defaultBG');

add_option('twitterok'); add_option('authorok'); add_option('facebookok'); add_option('youtubeok');

add_option('delok');

add_option('faceok');

add_option('ffeedok');

add_option('googleok');

add_option('rssfeedok');

add_option('technok');

add_option('stumbleok');

add_option('netok');

add_option('myspaceok');

add_option('diggok');

add_option('redittok');

add_option('mixxok');

add_option('twitterbookmarkok');

add_option('feedburner', 'آدرس فيدبرنر شما', '', 'yes');

add_option('latestgamingupdates', '6', '', 'yes');

add_option('twitter', 'http://twitter.com/' '', 'yes');

add_option('twitterlink', 's/twitter.png', '', 'yes');

add_option('facebook', 'http://facebook.com/' '', 'yes');

add_option('facebooklink', '/icons/facebook.png', '', 'yes');

add_option('youtube', 'http://youtube.com/' '', 'yes');

add_option('youtubelink', 'http://website.com/w...ons/youtube.png' '', 'yes');

add_option('300x250', 'کد تبليغ 300x250', '', 'yes');

add_option('seo1', '', '', 'yes');

add_option('seo2', '', '', 'yes');

add_option('seo3', '', '', 'yes');

add_option('videotxt', 'تصوير ويدئويي', '', 'yes');

add_option('468', 'کد تبليغ 468x60 ', '', 'yes');

add_option('120', 'کد تبليغ 120x600 ', '', 'yes');

add_option('ga', '', '', 'yes');

add_option('hs', '', '', 'yes');

add_option('menu', '', '', 'yes');

add_option('vidd-cat', '', '', 'yes');

add_option('vidd-count', '4', '', 'yes');

add_option('hottxt', 'اخبار داغ', '', 'yes');

add_option('hot-cat', '', '', 'yes');

add_option('gallery-cat', '', '', 'yes'); add_option('galleryok', '', '', 'yes'); add_option('lhbox', '', '', 'yes');

add_option('vid-cat', '', '', 'yes');

add_option('excludecat', '', '', 'yes');

add_option('cmail', '', '', 'yes'); add_option('cmailname', '', '', 'yes');

if ( is_admin() ){

add_action( 'admin_init', 'gset' );

}

function gset() {

register_setting( 'gulast', 'logo' ); register_setting( 'gulast', 'flogo' );

register_setting( 'gulast', 'favicon' );

register_setting( 'gulast', 'shareok' );

register_setting( 'gulast', 'feedurl' ); register_setting( 'gulast', 'twitterok' ); register_setting( 'gulast', 'authorok' ); register_setting( 'gulast', 'thumbok' ); register_setting( 'gulast', 'styleSwicther' );

register_setting( 'gulast', 'footerCopyright' );

register_setting( 'gulast', 'defaultSkins' );

register_setting( 'gulast', 'defaultPatern' );

register_setting( 'gulast', 'useDefaultBackground' );

register_setting( 'gulast', 'defaultBG' );

register_setting( 'gulast', 'facebookok' );

register_setting( 'gulast', 'youtubeok' );

register_setting( 'gulast', 'delok' );

register_setting( 'gulast', 'ffeedok' );

register_setting( 'gulast', 'googleok' ); register_setting( 'gulast', 'rssfeedok' ); register_setting( 'gulast', 'technok' );

register_setting( 'gulast', 'stumbleok' );

register_setting( 'gulast', 'netok' );

register_setting( 'gulast', 'myspaceok' );

register_setting( 'gulast', 'mixxok' );

register_setting( 'gulast', 'diggok' );

register_setting( 'gulast', 'faceok' );

register_setting( 'gulast', 'redittok' );

register_setting( 'gulast', 'twitterbookmarkok' );

register_setting( 'gulast', 'latestgamingupdates' );

register_setting( 'gulast', 'twitter' );

register_setting( 'gulast', 'twitterlink' );

register_setting( 'gulast', 'facebook' );

register_setting( 'gulast', 'facebooklink' );

register_setting( 'gulast', 'youtube' );

register_setting( 'gulast', 'youtubelink' );

register_setting( 'gulast', 'feedburner' );

register_setting( 'gulast', '300x250' );

register_setting( 'gulast', 'seo1' );

register_setting( 'gulast', 'seo2' );

register_setting( 'gulast', 'seo3' );

register_setting( 'gulast', 'videotxt' );

register_setting( 'gulast', 'vidd-count' );

register_setting( 'gulast', '468' );

register_setting( 'gulast', '120' );

register_setting( 'gulast', 'ga' );

register_setting( 'gulast', 'hs' );

register_setting( 'gulast', 'menu' );

register_setting( 'gulast', 'lhbox' );

register_setting( 'gulast', 'gallery-cat' ); register_setting( 'gulast', 'galleryok' );

register_setting( 'gulast', 'vidd-cat' );

register_setting( 'gulast', 'hottxt' );

register_setting( 'gulast', 'hot-cat' );

register_setting( 'gulast', 'cmail' ); register_setting( 'gulast', 'cmailname' );

register_setting( 'gulast', 'vid-cat' ); register_setting( 'gulast', 'excludecat' );

}

if (is_admin()) add_action('init', 'loadBackPageStyles');

function loadBackPageStyles () {

wp_deregister_style( 'ThemeOptions' );

wp_enqueue_style( 'ThemeOptions', get_bloginfo('template_directory').'/'.'css/ThemeOptions.css', array());

}

function toptions() {

if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'toptions.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))

die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

?>

<div class="wrap">

<div id="icon-themes" class="icon32 PlvThemeOptions"></div>

<h2>گزينه‌هاي پوسته Game Speed</h2>

<div class="clear"></div>

<div class="updated" id="PlvAlert"><p>بارگذاري گزينه‌هاي پوسته ...</p></div>

<div id="PlvOptions" style="display:none;">

<form method="post" action="options.php">

<?php settings_fields( 'gulast' ); ?>

<div class="PlvTabs">

<div id="pettabs" class="indentmenu">

<ul>

<li> <a rel="dog1" id="General" class="selected">

<div></div>

<span>تنظيمات عمومي</span></a> </li>

<li> <a id="Advertisement" href="#" rel="dog3">

<div></div>

<span>تبليغات</span></a> </li>

<li> <a id="Homepage" href="#" rel="dog5">

<div></div>

<span>تنظيمات صفحه‌اصلي</span></a> </li>

<li> <a id="SinglePage" href="#" rel="dog6">

<div></div>

<span>تنظيمات تک صفحه</span></a> </li>

<li> <a id="SEO" href="#" rel="dog7">

<div></div>

<span>تنظيمات سئو</span></a> </li>

<li> <a id="ContactForm" href="#" rel="dog8">

<div></div>

<span>جزئيات فرم تماس</span></a> </li>

</ul>

<br style="clear: left;">

</div>

<div class="Content" style="min-width: 758px; height: auto; margin-bottom: 1em;">

<div style="display: none;" id="dog1" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات عمومي</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr>

<td style="width: 18%;"><label for="logo">

<?php _globalpeace('آدرس لوگو:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 65%;"><input class="picker-input" id="logo" type="text" size="91" maxlength="955" name="logo" value="<?php echo get_option('logo'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 18%;"><label for="favicon">

<?php _globalpeace('آدرس Favicon:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 65%;"><input class="picker-input" id="favicon" type="text" size="91" maxlength="955" name="favicon" value="<?php echo get_option('favicon'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 18%;"><label for="hs">

<?php _globalpeace('اسکريپت‌هاي سربرگ'); ?>

<br />

</label></td>

<td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="hs" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('hs'); ?> </textarea></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 18%;"><label for="hs">

<?php _globalpeace('کپي‌رايت پانوشت'); ?>

</label></td>

<td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="footerCopyright" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('footerCopyright'); ?> </textarea></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 18%;"><label for="ga">

<?php _globalpeace('اسکريپت‌هاي پانوشت'); ?>

<br />

مانند آمارگير گوگل </label></td>

<td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="ga" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('ga'); ?> </textarea></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="thumbok">پردازش تصاوير بندانگشتي</label></th>

<td><select name="thumbok" id="thumbok">

<option value="yes" <?php if(get_option('thumbok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Native Thumbnail</option>

<option value="no" <?php if(get_option('thumbok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>TimThumb</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="styleSwicther">نمايش تعويض کننده استايل</label></th>

<td><select name="styleSwicther" id="styleSwicther">

<option value="yes" <?php if(get_option('styleSwicther') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('styleSwicther') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="defaultSkins">پوسته‌ي پيشفرض</label></th>

<td>

<select name="defaultSkins" id="defaultSkins">

<option value="2888BF" <?php if(get_option('defaultSkins') == '2888BF'){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>

<option value="BF4C17" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'BF4C17'){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>

<option value="2B2B2B" <?php if(get_option('defaultSkins') == '2B2B2B'){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>

<option value="DB8F00" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'DB8F00'){?>selected="selected"<?php }?>>4</option>

<option value="C71400" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'C71400'){?>selected="selected"<?php }?>>5</option>

<option value="669100" <?php if(get_option('defaultSkins') == '669100'){?>selected="selected"<?php }?>>6</option>

<option value="306" <?php if(get_option('defaultSkins') == '306'){?>selected="selected"<?php }?>>7</option>

<option value="3CF" <?php if(get_option('defaultSkins') == '3CF'){?>selected="selected"<?php }?>>8</option>

<option value="F96" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F96'){?>selected="selected"<?php }?>>9</option>

<option value="FC6" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'FC6'){?>selected="selected"<?php }?>>10</option>

<option value="C03" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'C03'){?>selected="selected"<?php }?>>11</option>

<option value="00A" <?php if(get_option('defaultSkins') == '00A'){?>selected="selected"<?php }?>>12</option>

<option value="660" <?php if(get_option('defaultSkins') == '660'){?>selected="selected"<?php }?>>13</option>

<option value="99F" <?php if(get_option('defaultSkins') == '99F'){?>selected="selected"<?php }?>>14</option>

<option value="F99" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F99'){?>selected="selected"<?php }?>>15</option>

<option value="960" <?php if(get_option('defaultSkins') == '960'){?>selected="selected"<?php }?>>16</option>

<option value="0B0" <?php if(get_option('defaultSkins') == '0B0'){?>selected="selected"<?php }?>>17</option>

<option value="040" <?php if(get_option('defaultSkins') == '040'){?>selected="selected"<?php }?>>18</option>

<option value="F69" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F69'){?>selected="selected"<?php }?>>19</option>

<option value="F60" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F60'){?>selected="selected"<?php }?>>20</option>

<option value="93F" <?php if(get_option('defaultSkins') == '93F'){?>selected="selected"<?php }?>>21</option>

</select>

<div class="clear"></div>

<h5>پوسته‌هاي نمونه</h5>

<div class="clear"></div>

<a class="number-box">1</a>

<a class="number-box">2</a>

<a class="number-box">3</a>

<a class="number-box">4</a>

<a class="number-box">5</a>

<a class="number-box">6</a>

<a class="number-box">7</a>

<a class="number-box">8</a>

<a class="number-box">9</a>

<a class="number-box">10</a>

<a class="number-box">11</a>

<a class="number-box">12</a>

<a class="number-box">13</a>

<a class="number-box">14</a>

<a class="number-box">15</a>

<a class="number-box">16</a>

<a class="number-box">17</a>

<a class="number-box">18</a>

<a class="number-box">19</a>

<a class="number-box">20</a>

<a class="number-box">21</a>

<div class="clear"></div>

<a class="color-box" rel="2888BF" style="background-color: rgb(40, 136, 191);"> </a>

<a class="color-box" rel="BF4C17" style="background-color: rgb(191, 76, 23);"></a>

<a class="color-box" rel="2B2B2B" style="background-color: rgb(43, 43, 43);"></a>

<a class="color-box" rel="DB8F00" style="background-color: rgb(219, 143, 0);"></a>

<a class="color-box" rel="C71400" style="background-color: rgb(199, 20, 0);"></a>

<a class="color-box" rel="669100" style="background-color: rgb(102, 145, 0);"></a>

<a class="color-box" rel="306" style="background-color: #306;"></a>

<a class="color-box" rel="3CF" style="background-color: #3CF;"></a>

<a class="color-box" rel="F96" style="background-color: #F96;"></a>

<a class="color-box" rel="FC6" style="background-color: #FC6;"></a>

<a class="color-box" rel="C03" style="background-color: #C03;"></a>

<a class="color-box" rel="00A" style="background-color: #00A;"></a>

<a class="color-box" rel="660" style="background-color: #660;"></a>

<a class="color-box" rel="99F" style="background-color: #99F;"></a>

<a class="color-box" rel="F99" style="background-color: #F99;"></a>

<a class="color-box" rel="960" style="background-color: #960;"></a>

<a class="color-box" rel="0B0" style="background-color: #0B0;"></a>

<a class="color-box" rel="040" style="background-color: #040;"></a>

<a class="color-box" rel="F69" style="background-color: #F69;"></a>

<a class="color-box" rel="F60" style="background-color: #F60;"></a>

<a class="color-box" rel="93F" style="background-color: #93F;"></a>

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="defaultPatern">پترن پيشفرض</label></th>

<td>

<select name="defaultPatern" id="defaultPatern">

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid3.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid3.png"){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid4.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid4.png"){?>selected="selected"<?php }?>>4</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/horizontal-line1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>5</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/horizontal-line2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>6</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/mozaic1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>7</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/mozaic2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>8</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>9</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>10</option>

<option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line3.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line3.png"){?>selected="selected"<?php }?>>11</option>

</select>

<div class="clear"></div>

<h5>پترين نمونه</h5>

<div class="clear"></div>

<a class="number-box">1</a>

<a class="number-box">2</a>

<a class="number-box">3</a>

<a class="number-box">4</a>

<a class="number-box">5</a>

<a class="number-box">6</a>

<a class="number-box">7</a>

<a class="number-box">8</a>

<a class="number-box">9</a>

<a class="number-box">10</a>

<a class="number-box">11</a>

<div class="clear"></div>

<a class="pattern-box" rel="grid1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid1.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="grid2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid2.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="grid3" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid3.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="grid4" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern//grid4.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="horizontal-line1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line1.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="horizontal-line2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line2.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="mozaic1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic1.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="mozaic2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic2.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="vertical-line1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line1.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="vertical-line2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line2.png);"></a>

<a class="pattern-box" rel="vertical-line3" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line3.png);"></a>

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="defaultBG">پس‌زمينه پيشفرض</label></th>

<td>

<select name="useDefaultBackground" id="useDefaultBackground">

<option value="yes" <?php if(get_option('useDefaultBackground') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>استفاده از پس‌زمينه پيشفرض</option>

<option value="no" <?php if(get_option('useDefaultBackground') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>عدم استفاده از پس‌زمينه پيشفرض</option>

</select>

<select name="defaultBG" id="defaultBG">

<option value="bg1" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg1'){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>

<option value="bg2" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg2'){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>

<option value="bg3" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg3'){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>

</select>

<div class="clear"></div>

<h5>پس‌زمينه نمونه</h5>

<div class="clear"></div>

<a class="number-box-background">1</a>

<a class="number-box-background">2</a>

<a class="number-box-background">3</a>

<div class="clear"></div>

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg1.png" class="galimg" />

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg2.png" class="galimg" />

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg3.png" class="galimg" />

</td>

</tr>

</table>

<br />

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات پروفايل اجتماعي و RSS</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr>

<td><label for="feedurl">

<?php _globalpeace('آدرس خوراک شما:'); ?>

</label></td>

<td><input class="picker-input" id="feedurl" type="text" size="91" maxlength="955" name="feedurl" value="<?php echo get_option('feedurl'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="feedburner">

<?php _globalpeace('آدرس ايميل فيدبرنر شما:'); ?>

</label></td>

<td><input class="picker-input" id="feedburner" type="text" size="91" maxlength="955" name="feedburner" value="<?php echo get_option('feedburner'); ?>" /></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="twitterok">نمايش توئيتر؟</label></th>

<td><select name="twitterok" id="twitterok">

<option value="yes" <?php if(get_option('twitterok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('twitterok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>نه</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="twitter">

<?php _globalpeace('آدرس پروفايل <b>توئيتر</b>:'); ?>

</label></td>

<td><input class="picker-input" id="twitter" type="text" size="91" maxlength="955" name="twitter" value="<?php echo get_option('twitter'); ?>"></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="facebookok">نمايش فيسبوک؟</label></th>

<td><select name="facebookok" id="facebookok">

<option value="yes" <?php if(get_option('facebookok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('facebookok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="facebook">

<?php _globalpeace('آدرس پروفايل<b>فيسبوک</b>:'); ?>

</label></td>

<td><input class="picker-input" id="facebook" type="text" size="91" maxlength="955" name="facebook" value="<?php echo get_option('facebook'); ?>"></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="youtubeok">نمايش يوتيوب؟</label></th>

<td><select name="youtubeok" id="youtubeok">

<option value="yes" <?php if(get_option('youtubeok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('youtubeok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="youtube">

<?php _globalpeace('آدرس پروفايل <b>يوتيوب</b>:'); ?>

</label></td>

<td><input class="picker-input" id="youtube" type="text" size="91" maxlength="955" name="youtube" value="<?php echo get_option('youtube'); ?>"></td>

</tr>

</table>

</div>

<div style="display: none;" id="dog3" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>گزينه‌هاي تبليغ</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr>

<td><label for="300x250">

<?php _globalpeace('کد تبليغ 300x250 [صفحه‌اصلي]'); ?>

</label></td>

<td><textarea class="picker-input" name="300x250" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('300x250'); ?> </textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="468">

<?php _globalpeace('کد تبليغ 468x60 [پانوشت]'); ?>

</label></td>

<td><textarea class="picker-input" name="468" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('468'); ?> </textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><label for="120">

<?php _globalpeace('کد تبليغ 120x600 [صفحه اصلي]'); ?>

</label></td>

<td><textarea class="picker-input" name="120" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('120'); ?> </textarea></td>

</tr>

</table>

</div>

<div style="display: none;" id="dog5" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات اسلايدشو صفحه‌اصلي</h2>

</div>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="galleryok">مخفي کردن اسلايدشو؟</label></th>

<td><select name="galleryok" id="galleryok">

<option value="no" <?php if(get_option('galleryok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

<option value="yes" <?php if(get_option('galleryok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="gallery-cat">

<?php _globalpeace('دسته اسلايدشو:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=gallery-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('gallery-cat')); ?></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<br />

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>3 جعبه‌ي "اخبار داغ"</h2>

</div>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="lhbox">

<?php _globalpeace('انتخاب دسته:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=lhbox&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('lhbox')); ?></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<br />

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>پيکربندي اخبار داغ</h2>

</div>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="hot-cat">

<?php _globalpeace('يک دسته براي نمايش نوشته‌هاي آن انتخاب کنيد:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=hot-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('hot-cat')); ?></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="hottxt">

<?php _globalpeace('سرتيتر:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="hottxt" type="text" size="30" maxlength="555" name="hottxt" value="<?php echo get_option('hottxt'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

</tbody>

</table>

<br />

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>پيکربندي تصاوير ويدئويي</h2>

</div>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="vidd-cat">

<?php _globalpeace('دسته ويدئو:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=vidd-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('vidd-cat')); ?></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="vid-cat">

<?php _globalpeace('آدرس آن دسته:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="vid-cat" type="text" size="68" maxlength="1955" name="vid-cat" value="<?php echo get_option('vid-cat'); ?>" /></td>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="videotxt">

<?php _globalpeace('عنوان سربرگ:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="videotxt" type="text" size="30" maxlength="555" name="videotxt" value="<?php echo get_option('videotxt'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="vidd-count">

<?php _globalpeace('تعداد:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;">

<input class="picker-input" id="vidd-count" type="text" size="30" maxlength="555" name="vidd-count" value="<?php echo get_option('vidd-count'); ?>" />

</td>

</tr>

<tr>

</tbody>

</table>

<br />

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br />

</div>

<h2>پيکربندي "آخرين به‌روزرساني‌هاي بازي‌ها"</h2>

</div>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="excludecat">

<?php _globalpeace('شناسه دسته استثنا :<br />(با کاما جدا شوند ",")'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="excludecat" type="text" size="68" maxlength="1955" name="excludecat" value="<?php echo get_option('excludecat'); ?>" /></td>

</td>

</tr>

<tr>

</tbody>

</table>

</div>

<div style="display: none;" id="dog6" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات تک نوشته</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="authorok">نمايش قسمت نويسنده زير نوشته؟</label></th>

<td><select name="authorok" id="authorok">

<option value="yes" <?php if(get_option('authorok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('authorok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

</table>

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات اشتراک ‌گذاري</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="shareok">نشان دادن اشتراک‌گذاري زير نوشته؟</label></th>

<td><select name="shareok" id="shareok">

<option value="yes" <?php if(get_option('shareok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('shareok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<td><h3>اگر بله، پس....</h3></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="delok">نمايش Delicious؟</label></th>

<td><select name="delok" id="delok">

<option value="yes" <?php if(get_option('delok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('delok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="faceok">نمايش Facebook؟</label></th>

<td><select name="faceok" id="faceok">

<option value="yes" <?php if(get_option('faceok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('faceok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="ffeedok">نمايش FriendFeed؟</label></th>

<td><select name="ffeedok" id="ffeedok">

<option value="yes" <?php if(get_option('ffeedok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('ffeedok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="googleok">نمايش Google Bookmark؟</label></th>

<td><select name="googleok" id="googleok">

<option value="yes" <?php if(get_option('googleok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('googleok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="diggok">نمايش Digg؟</label></th>

<td><select name="diggok" id="diggok">

<option value="yes" <?php if(get_option('diggok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('diggok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="twitterbookmarkok">نمايش Twitter؟</label></th>

<td><select name="twitterbookmarkok" id="twitterbookmarkok">

<option value="yes" <?php if(get_option('twitterbookmarkok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('twitterbookmarkok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="redittok">نمايش Reditt؟</label></th>

<td><select name="redittok" id="redittok">

<option value="yes" <?php if(get_option('redittok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('redittok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="mixxok">نمايش Mixx؟</label></th>

<td><select name="mixxok" id="mixxok">

<option value="yes" <?php if(get_option('mixxok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('mixxok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="myspaceok">نمايش Myspace؟</label></th>

<td><select name="myspaceok" id="myspaceok">

<option value="yes" <?php if(get_option('myspaceok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('myspaceok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="netok">نمايش NetVibes؟</label></th>

<td><select name="netok" id="netok">

<option value="yes" <?php if(get_option('netok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('netok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="stumbleok">نمايش StumbleUpon؟</label></th>

<td><select name="stumbleok" id="stumbleok">

<option value="yes" <?php if(get_option('stumbleok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('stumbleok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="technok">نمايش Technorati؟</label></th>

<td><select name="technok" id="technok">

<option value="yes" <?php if(get_option('technok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('technok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="rssfeedok">نمايش RssFeed؟</label></th>

<td><select name="rssfeedok" id="rssfeedok">

<option value="yes" <?php if(get_option('rssfeedok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>

<option value="no" <?php if(get_option('rssfeedok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خير</option>

</select></td>

</tr>

</table>

</div>

<div style="display: none;" id="dog7" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>تنظيمات سئو؟</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr>

<td><label for="seo1">

<?php _globalpeace('توضيحات متا'); ?>

</label></td>

<td><textarea class="picker-input" name="seo1" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('seo1'); ?> </textarea>

<br />

<span class="description">توضيحات متا براي صفحه‌اصلي شما.</span></td>

</td>

</tr>

<tr>

<td><label for="seo2">

<?php _globalpeace('واژه‌هاي کليدي متا'); ?>

</label></td>

<td><textarea class="picker-input" name="seo2" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('seo2'); ?> </textarea>

<br />

<span class="description">يک فهرست از واژه‌هاي کليدي با کاما جدا شده براي سايت شما که به عنوان واژه‌هاي کليدي متا در صفحه‌اصلي شما نوشته خواهد شد. </span></td>

</tr>

</table>

<br />

</div>

<div style="display: none;" id="dog8" class="tabcontent">

<div class="wrap">

<div id="icon-tools" class="icon32"> <br>

</div>

<h2>جزئيات فرم تماس</h2>

</div>

<table class="form-table" style="width: 100%;">

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="cmail">

<?php _globalpeace('ايميل به:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="cmail" type="text" size="68" maxlength="1955" name="cmail" value="<?php echo get_option('cmail'); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 25%;"><label for="cmailname">

<?php _globalpeace('نام شما:'); ?>

</label></td>

<td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="cmailname" type="text" size="68" maxlength="1955" name="cmailname" value="<?php echo get_option('cmailname'); ?>" /></td>

</tr>

</table>

<br />

</div>

</div>

<input type="submit" class="button-primary" value="<?php _e('ذخيره تغييرات'); ?>" />

<script language="javascript" src="<?php echo (get_bloginfo('template_directory').'/'.'scripts/pretty-lightbox.js');?>"></script>

</div>

</form>

<div class="clear"></div>

<?php $theme_data = $themeData=get_theme_data(TEMPLATEPATH.'/style.css');?>

</p>

</div>

</div> <!--End Wrap-->

<?php } ?>

<?php

function getPostViews($postID){

$count_key = 'post_views_count';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==''){

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

return "بدون بازديد";

}

return $count.' بازديد';

}

// function to count views.

function setPostViews($postID) {

$count_key = 'post_views_count';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==''){

$count = 0;

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

}else{

$count++;

update_post_meta($postID, $count_key, $count);

}

}

?>

<?php

function my_function_admin_bar(){

return false;

}

add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar');

?>

<?php

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar( array (

'name'=> 'translation',

'description'=> 'ابزارک زبان سايت را اينجا بکشيد',

'before_widget' => '',

'after_widget' => '',

'before_title' => '',

'after_title' => ''

));

?>

<?php function mytitle() { $mytitle = get_the_title(); $keys= explode(" ",$s); $mytitle = preg_replace ('/('.implode('|', $keys) .')/iu', '<span class="searched">\0</span>', $mytitle); echo $mytitle; } ?>

<?php

function custom_login_headerlink(){

$url = bloginfo('url');

echo $url;

}

add_filter('login_headerurl','custom_login_headerlink');

function customLogin() {

echo '<style type="text/css">

.login, body.login {

background-image:url(http://www.imde.ir/w...13/03/space.jpg);

background-repeat:repeat-y;

padding-top: 0 !important;

}

#login {

width: 300px;

}

#loginform,#lostpasswordform,#registerform {

background: #f4f4f4;

-webkit-border-radius: 5px;

border-radius: 5px;

border: 1px solid #fff;

-webkit-box-shadow: 0px 2px 1px 0px #333;

box-shadow: 0px 2px 1px 0px #333;

}

.login form .forgetmenot {

float: none;

}

#login form p.submit {

margin-top: 10px;

}

.login form .input {

-webkit-border-radius: 5px;

border-radius: 5px;

background: #e4e4e4;

border: 1px solid #fff;

-webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px 0px #999999;

box-shadow: inset 0px 1px 1px 0px #999999;

}

.login .button-primary {

float: none;

width: 240px;

padding: 3px 10px;

border: 1px solid #298cba;

background: #0688c0;

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#1daae6), to(#0688c0));

background: -webkit-linear-gradient(top, #1daae6, #0688c0);

background: -moz-linear-gradient(top, #1daae6, #0688c0);

background: -ms-linear-gradient(top, #1daae6, #0688c0);

background: -o-linear-gradient(top, #1daae6, #0688c0);

background-image: -ms-linear-gradient(top, #1daae6 0%, #0688c0 100%);

-webkit-border-radius: 5px;

-moz-border-radius: 5px;

border-radius: 5px;

-webkit-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

-moz-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

box-shadow: 0px 2px 1px 0px #333;

color: #ffffff;

text-transform:uppercase;

}

.login .message {

border: 1px solid #003309;

background: #309903;

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#27c703), to(#309903));

background: -webkit-linear-gradient(top, #27c703, #309903);

background: -moz-linear-gradient(top, #27c703, #309903);

background: -ms-linear-gradient(top, #27c703, #309903);

background: -o-linear-gradient(top, #27c703, #309903);

background-image: -ms-linear-gradient(top, #27c703 0%, #309903 100%);

padding: 10.5px 21px;

-webkit-border-radius: 7px;

-moz-border-radius: 7px;

border-radius: 7px;

-webkit-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

-moz-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

box-shadow: 0px 2px 1px 0px #333;

text-shadow: #1C6B00 0 1px 0;

color: #ffffff;

font-size: 12px;

}

#login_error {

border: 1px solid #600302 !important;

background: #d80906;

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f32a26), to(#d80906));

background: -webkit-linear-gradient(top, #f32a26, #d80906);

background: -moz-linear-gradient(top, #f32a26, #d80906);

background: -ms-linear-gradient(top, #f32a26, #d80906);

background: -o-linear-gradient(top, #f32a26, #d80906);

background-image: -ms-linear-gradient(top, #f32a26 0%, #d80906 100%);

padding: 10.5px 21px;

-webkit-border-radius: 7px;

-moz-border-radius: 7px;

border-radius: 7px;

-webkit-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

-moz-box-shadow: rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0, inset rgba(255,255,255,0.4) 0 1px 0;

box-shadow: 0px 2px 1px 0px #333;

color: #ffffff;

font-size: 12px;

}

#login_error a {

color: #fcff04;

}

.login h1 a {background-image: url(http://www.imde.ir/w...Fields/logo.png) !important;

width:300px

}

.login #nav {

font-size:12px;

text-transform:uppercase;

font-weight:bold;

text-align:center;

}

.login #backtoblog{

text-align:center;

}

.login #nav a, .login #backtoblog a {

color: #ffffff !important;

}

.login #nav a:hover, .login #backtoblog a:hover {

color: #ffffff !important;

}

.login #nav, .login #backtoblog {

text-shadow: 0 1px 0 #666666 !important;

}

</style>

';

}

add_action( 'login_head', 'customLogin' );

?>

<?php

function wps_admin_bar() {

global $wp_admin_bar;

$wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');

$wp_admin_bar->remove_menu('about');

$wp_admin_bar->remove_menu('wporg');

$wp_admin_bar->remove_menu('documentation');

$wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');

$wp_admin_bar->remove_menu('feedback');

}

add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'wps_admin_bar' );

?>

ویرایش شده در توسط NESTED
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اسپم ندید

http://forum.wp-parsi.com/topic/4511-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%85%d8%b1%d9%87%d8%a7/

درضمن مشکل شما چیه؟ آدرس هم قرار دهید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اسپم ندید

http://forum.wp-parsi.com/topic/4511-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%85%d8%b1%d9%87%d8%a7/

درضمن مشکل شما چیه؟ آدرس هم قرار دهید

اون بالا مشکل سایتم گفتم

مشکل سایت من اینه که صفحه اول سایتم این پایین موضوع ها خیلی رفته سمت چپ و رو موضوع هم انتخاب میکنی صفحه پس زمینه سیاه

اگه داخل سایت بشی میفهمی چطوری شده

www.imde.ir

ویرایش شده در توسط aligool21
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به دلیل مرتب و جای خود نبودن divها هست ،


<div class="MainContent"></div>

رو به داخل

<div class="FooterWrapper"></div>

ببرید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

به دلیل مرتب و جای خود نبودن divها هست ،


<div class="MainContent"></div>

رو به داخل

<div class="FooterWrapper"></div>

ببرید

من یه خورده مبتدیم کد که گفتید از پوشه index.php کات کنم ببرم به پوشه فولدرر ؟

من هر دو تا کد index.php و فولدر میزارم خودتون زحمت بکشید درست شدشو بزاریید

کد index.php

<?php get_header(); ?>

<!-- Featured Area -->

<?php if(get_option('galleryok')!="yes"):?>

<div id="featured-area">

<?php include(TEMPLATEPATH . '/featured.php'); ?>

</div>

<?php endif?>

<?php if(get_option('galleryok')!="no"):?>

<?php endif?>

<!-- end featured area -->

<!-- Begin Main Body -->

<div class="indexpadding">

<?php include(TEMPLATEPATH . '/sidebar.php'); ?>

<div class="MainContent">

<!-- Begin Middle Column -->

<!--START CODE for PART 1a )-->

<div class="thepart1a">

<div id="thepart1">

<?php query_posts('showposts=3&cat='.get_option('lhbox').'&offset=0');

if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

<div id="slider2" class="spotlightwrapperbig"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img class="teaser-image-small" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=320&h=128&zc=1" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="teaser-image-small">

<?php the_post_thumbnail( 'hotleft' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="spotlightIT">

<h2 class="articletitle"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title(); ?>

</a> </h2>

</div>

</div>

<?php endwhile; else: ?>

<p>

<?php _e('متاسفيم، نوشته مورد نظر شما پيدا نشد.'); ?>

</p>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

<!--END CODE for PART 1a )-->

<!--START CODE for PART 1B )-->

<div class="thepart1b">

<!-- Entries below the featured section -->

<div class="thepart1bhotnews">آخرين اخبار</div>

<?php $otherFeaturedPost = new WP_Query();$otherFeaturedPost->query('showposts=4&cat='.get_option('hot-cat').'&offset=0'); ?>

<?php while ($otherFeaturedPost->have_posts()) : $otherFeaturedPost->the_post(); ?>

<div class="thepart1bwrapper"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=80&h=80&zc=1" class="thepart1bimg" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="thepart1bimg">

<?php the_post_thumbnail( 'thehot' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="thepart1btitle"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title2('', '..', true, '54') ?>

</a>

<div class="date">

<?php the_time('j M, Y'); ?>

/

<?php comments_popup_link(__('0 ديدگاه'), __('1 ديدگاه'), __('% ديدگاه')); ?>

</div>

</div>

<div class="thepart1bpost">

<?php the_content_limit(124); ?>

</div>

</div>

<?php $c++; endwhile; wp_reset_query(); ?>

<div style="clear:both"> </div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="left-div">

<div class="the2rdtitle"><?php echo get_option('videotxt'); ?>

<div class="the2rdtitlemore">[ <a href="<?php echo get_option('vid-cat'); ?>">مشاهده همه <?php echo get_option('videotxt'); ?></a> ]</div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="left-insidebar">

<!--START CODE for showing 6 post under gallery )-->

<?php $otherFeaturedPost = new WP_Query();$otherFeaturedPost->query('showposts='.get_option('vidd-count').'&cat='.get_option('vidd-cat').'&offset=0'); ?>

<?php while ($otherFeaturedPost->have_posts()) : $otherFeaturedPost->the_post(); ?>

<div class="home-post-wrap">

<div class="thumbnail-div" style="">

<!-- START OF TIM THUMB CODE FOR 6 BOX UNDER GALLERY )-->

<a href="<?php the_permalink() ?>">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img class="header" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=158&h=125&zc=1" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="header">

<?php the_post_thumbnail( 'vidpic' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a> </div>

<div class="clear"></div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="the2title" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark">

<?php the_title2('', ' ..', true, '18') ?>

</a>

<!-- END OF TIM THUMB CODE FOR 6 BOX UNDER GALLERY )-->

</div>

<?php endwhile; ?>

<!--END CODE for showing 6 post under gallery )-->

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="third">

<?php if (is_home()) { $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;

query_posts("cat=".get_option('excludecat')."&paged=$paged"); } ?>

<div class="thirdtitle"><a href="http://www.imde.ir/category/movies/feed" title="movies feed"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/rss.png" /></a>   آخرين معرفي و نقد فيلم ها</div>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<div class="thirdwrapper"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=100&h=68&zc=1" class="thepart1bimg"/>

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="thepart1bimg">

<?php the_post_thumbnail( 'latestgamingupdates' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="thirdbtitle"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title(); ?>

</a> </div>

<div class="thirdpost">

<?php the_content_limit(150); ?>

<div class="timed">در

<?php the_time('j M, Y'); ?>

| در:

<?php the_category(' / ') ?>

</div>

</div>

</div>

<?php endwhile; else: ?>

<p>

<?php _e('متاسفيم، نوشته مورد نظر شما پيدا نشد.'); ?>

</p>

<?php endif; ?>

<div id="paginationtech">

<?php if ( function_exists('get_pagination') ) echo(get_pagination(4, 'third')); ?>

</div>

</div>

<div class="thirdsmallsidebar">

<div class="widgetcontentsmall">

<div class="textwidget">

<center>

<?php echo get_option('120'); ?>

</center>

</div>

</div>

<div id="primary" class="asidebar main-asidebar sidebar">

<ul class="xoxo">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Small sidebar') ) : ?>

<?php endif; ?>

</ul>

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<!-- End Main Body -->

<!--Our dear footer starts here-->

<div style="display:none">

</div>

<?php get_footer(); ?>

<!-- Our dear footer ends here -->

کد footer.php

</div>

<div style="display:none">

</div>

<div class="FooterWrapper">

<div id="footerabc">

<div class="boxabc">

<div id="footered">

<div id="fanother">

<div class="ftag">

<?php

$tags = get_tags(array('orderby' => 'count', 'order' => 'DESC', 'number' => 15));

foreach ((array) $tags as $tag) {

?>

<?php echo '<a href="' . get_tag_link ($tag->term_id) . '" rel="tag">' . $tag->name . '</a>'; ?>

<?php } ?>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="footer-wrap">

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer1') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer2') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer3') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer4') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="footer">

<div class="wrapper2">

<div id="footer2">

<div class="footer2a">

<ul>

<div id="fotnav">

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'third', 'container_id' => 'topMenu', 'fallback_cb'=>'primarymenu3') );?>

</div>

</ul>

<div class="clear"></div>

<span style="display:none" >Copyright © 2013 imde.ir </span>

<p>

تمامي حقوق براي سايت <a id="designerLink" href="http://www.imde.ir/" target="_blank"> IMDE.ir </a>محفوظ مي باشد و کپي برداري از مطالب آن با ذکر آدرس اصلي سايت بلامانع است.

</p>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="footer2b"> <a href="#" border="0" alt="" /></a> </div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="bottom"> </div>

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div style="position:fixed;left:4px;bottom:4px;z-index:1000;"><a href="http://www.imde.ir/join-and-send-your-posts/" target="_blank"><img src="http://s4.picofile.com/file/7750612254/122222222.png" alt="عضويت و نويسندگي رايگان و همکار"/></a>

</div>

</body></html>

ویرایش شده در توسط Morteza
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

درود.

جایگزین کنید :

index:


<?php get_header(); ?>
<!-- Featured Area -->
<?php if(get_option('galleryok')!="yes"):?>
<div id="featured-area">
<?php include(TEMPLATEPATH . '/featured.php'); ?>
</div>
<?php endif?>
<?php if(get_option('galleryok')!="no"):?>
<?php endif?>
<!-- end featured area -->
<!-- Begin Main Body -->
<div class="indexpadding">
<?php include(TEMPLATEPATH . '/sidebar.php'); ?>
<div class="clear"></div>
</div>
<!-- End Main Body -->
<!--Our dear footer starts here-->
<div style="display:none">
</div>
<?php get_footer(); ?>
<!-- Our dear footer ends here -->

footer:

</div>

<div style="display:none">

</div>

<div class="FooterWrapper">

<div class="MainContent">

<!-- Begin Middle Column -->

<!--START CODE for PART 1a )-->

<div class="thepart1a">

<div id="thepart1">

<?php query_posts('showposts=3&cat='.get_option('lhbox').'&offset=0');

if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

<div id="slider2" class="spotlightwrapperbig"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img class="teaser-image-small" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=320&h=128&zc=1" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="teaser-image-small">

<?php the_post_thumbnail( 'hotleft' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="spotlightIT">

<h2 class="articletitle"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title(); ?>

</a> </h2>

</div>

</div>

<?php endwhile; else: ?>

<p>

<?php _e('متاسفيم، نوشته مورد نظر شما پيدا نشد.'); ?>

</p>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

<!--END CODE for PART 1a )-->

<!--START CODE for PART 1B )-->

<div class="thepart1b">

<!-- Entries below the featured section -->

<div class="thepart1bhotnews">آخرين اخبار</div>

<?php $otherFeaturedPost = new WP_Query();$otherFeaturedPost->query('showposts=4&cat='.get_option('hot-cat').'&offset=0'); ?>

<?php while ($otherFeaturedPost->have_posts()) : $otherFeaturedPost->the_post(); ?>

<div class="thepart1bwrapper"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=80&h=80&zc=1" class="thepart1bimg" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="thepart1bimg">

<?php the_post_thumbnail( 'thehot' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="thepart1btitle"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title2('', '..', true, '54') ?>

</a>

<div class="date">

<?php the_time('j M, Y'); ?>

/

<?php comments_popup_link(__('0 ديدگاه'), __('1 ديدگاه'), __('% ديدگاه')); ?>

</div>

</div>

<div class="thepart1bpost">

<?php the_content_limit(124); ?>

</div>

</div>

<?php $c++; endwhile; wp_reset_query(); ?>

<div style="clear:both"> </div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="left-div">

<div class="the2rdtitle"><?php echo get_option('videotxt'); ?>

<div class="the2rdtitlemore">[ <a href="<?php echo get_option('vid-cat'); ?>">مشاهده همه <?php echo get_option('videotxt'); ?></a> ]</div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="left-insidebar">

<!--START CODE for showing 6 post under gallery )-->

<?php $otherFeaturedPost = new WP_Query();$otherFeaturedPost->query('showposts='.get_option('vidd-count').'&cat='.get_option('vidd-cat').'&offset=0'); ?>

<?php while ($otherFeaturedPost->have_posts()) : $otherFeaturedPost->the_post(); ?>

<div class="home-post-wrap">

<div class="thumbnail-div" style="">

<!-- START OF TIM THUMB CODE FOR 6 BOX UNDER GALLERY )-->

<a href="<?php the_permalink() ?>">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img class="header" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=158&h=125&zc=1" />

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="header">

<?php the_post_thumbnail( 'vidpic' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a> </div>

<div class="clear"></div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="the2title" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark">

<?php the_title2('', ' ..', true, '18') ?>

</a>

<!-- END OF TIM THUMB CODE FOR 6 BOX UNDER GALLERY )-->

</div>

<?php endwhile; ?>

<!--END CODE for showing 6 post under gallery )-->

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div id="third">

<?php if (is_home()) { $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;

query_posts("cat=".get_option('excludecat')."&paged=$paged"); } ?>

<div class="thirdtitle"><a href="http://www.imde.ir/c...ry/movies/feed" title="movies feed"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/rss.png" /></a>   آخرين معرفي و نقد فيلم ها</div>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<div class="thirdwrapper"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php if(get_option('thumbok')!="yes"):?>

<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/includes/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'image',true) ?>&w=100&h=68&zc=1" class="thepart1bimg"/>

<?php endif?>

<?php if(get_option('thumbok')!="no"):?>

<span class="thepart1bimg">

<?php the_post_thumbnail( 'latestgamingupdates' ); ?>

</span>

<?php endif?>

</a>

<div class="thirdbtitle"> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

<?php the_title(); ?>

</a> </div>

<div class="thirdpost">

<?php the_content_limit(150); ?>

<div class="timed">در

<?php the_time('j M, Y'); ?>

| در:

<?php the_category(' / ') ?>

</div>

</div>

</div>

<?php endwhile; else: ?>

<p>

<?php _e('متاسفيم، نوشته مورد نظر شما پيدا نشد.'); ?>

</p>

<?php endif; ?>

<div id="paginationtech">

<?php if ( function_exists('get_pagination') ) echo(get_pagination(4, 'third')); ?>

</div>

</div>

<div class="thirdsmallsidebar">

<div class="widgetcontentsmall">

<div class="textwidget">

<center>

<?php echo get_option('120'); ?>

</center>

</div>

</div>

<div id="primary" class="asidebar main-asidebar sidebar">

<ul class="xoxo">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Small sidebar') ) : ?>

<?php endif; ?>

</ul>

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="footerabc">

<div class="boxabc">

<div id="footered">

<div id="fanother">

<div class="ftag">

<?php

$tags = get_tags(array('orderby' => 'count', 'order' => 'DESC', 'number' => 15));

foreach ((array) $tags as $tag) {

?>

<?php echo '<a href="' . get_tag_link ($tag->term_id) . '" rel="tag">' . $tag->name . '</a>'; ?>

<?php } ?>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="footer-wrap">

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer1') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer2') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer3') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div id="fsidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Footer4') ) : ?>

<?php endif; ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="footer">

<div class="wrapper2">

<div id="footer2">

<div class="footer2a">

<ul>

<div id="fotnav">

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'third', 'container_id' => 'topMenu', 'fallback_cb'=>'primarymenu3') );?>

</div>

</ul>

<div class="clear"></div>

<span style="display:none" >Copyright © 2013 imde.ir </span>

<p>

تمامي حقوق براي سايت <a id="designerLink" href="http://www.imde.ir/" target="_blank"> IMDE.ir </a>محفوظ مي باشد و کپي برداري از مطالب آن با ذکر آدرس اصلي سايت بلامانع است.

</p>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="footer2b"> <a href="#" border="0" alt="" /></a> </div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div class="bottom"> </div>

</div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<div style="position:fixed;left:4px;bottom:4px;z-index:1000;"><a href="http://www.imde.ir/j...nd-your-posts/" target="_blank"><img src="http://s4.picofile.c.../122222222.png" alt="عضويت و نويسندگي رايگان و همکار"/></a>

</div>

</body></html>

ویرایش شده در توسط Morteza
2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

خیلی ممنون صفحه اول تغریبا درست شده فقط این تریلر و پوسته باید بیاد بالاتر به جای موضوع بالای . وقتی موضوع انتخاب میکنی باز خرابه اون صفحه نوشته ها سیاه نشون میده و همینطور پایین نباید موضوع باشه موضوعات صفحه اول اومده اون پایین

ویرایش شده در توسط aligool21
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی ممنون صفحه اول تغریبا درست شده فقط این تریلر و پوسته باید بیاد بالاتر به جای موضوع بالای . وقتی موضوع انتخاب میکنی باز خرابه اون صفحه نوشته ها سیاه نشون میده و همینطور پایین نباید موضوع باشه موضوعات صفحه اول اومده اون پایین

یه پوشه footer: قبلا داشتم کپی کردم درست شد الان فقط صفحه پس زمینه موضوع که انتخاب میکنی سیاه و نوشته ها خوب معلوم نیست پوشه footer: درسته الان فکر کنم چون از قبل داشتم و کپی کردم ولی index: نداشتم و همون قبلی که صفحه قبل بود گذاشتم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

یه پوشه footer: قبلا داشتم کپی کردم درست شد الان فقط صفحه پس زمینه موضوع که انتخاب میکنی سیاه و نوشته ها خوب معلوم نیست پوشه footer: درسته الان فکر کنم چون از قبل داشتم و کپی کردم ولی index: نداشتم و همون قبلی که صفحه قبل بود گذاشتم

الان سایت شما به دلیل اشتباه وارد کردن این کد مشکل داره در لود شدن :


?php get_header(); ?>

تغییر بدید به :


<?php get_header(); ?>

و بعد مشکل بعدی شما را متوجه نشدم.

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان سایت شما به دلیل اشتباه وارد کردن این کد مشکل داره در لود شدن :


?php get_header(); ?>

تغییر بدید به :


<?php get_header(); ?>

و بعد مشکل بعدی شما را متوجه نشدم.

خیلی ممنون اره اون اشتباه کپی کرده بودم درست شد

مشکل بعدی من اینه که الان موضوع زیر انتخاب کنی نوشته ها خوب معلوم نیست نمیتونی بخونی

و اینکه اون پایین بعد از فرستادن دیدگاه اون موضوع ماله صفحه اول و اینجا تکرار میشه نباید باشه

http://www.imde.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-white-house-down/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز

لظفا هر سوال و یا مشکل مجزا رو در تاپیک های جداگانه مطرح کنید تا دسترسی برای آینده راحتتر باشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط shayan201680
   با سلام
   بنده یک سایت اصلی وردپرسی دارم و قرار شده که در ساب دامینشم از وردپرس استفاده کنم.
   الان میخوام کاری کنم که کاربران اگر در سایت اصلی ثبت نام کردند بتونند با همون مشخصات در ساب دامین نیز لاگین کنند و برعکس!
   ولی نمیدونم باید چکار کنم! 
   ممنون میشم اگر کسی بلده راهنمایی کنه، با تشکر... 
  • توسط Mr Mirzaei
   سلام
   من برای کانال تلگرامم به آدرس زیر به یک ادمین نیاز دارم که در ضمینه فیلم و سریال نسبتا حرفه ای باشه
   Mester_Film@
   لطفا اگه کسی میتونه بهم کمک کنه لطفا به ایدیم پیام بده:
   Alo_Mester_Film@
  • توسط Mr Mirzaei
   سلام
   من میخواستم فایل جاوا اسکریپت با پسوند js رو روی سایتم اپلود کنم ولی ارور میده
   مینویسه:
   “js 1” به‌خاطر وجود ایراد بارگذاری نشد
   متاسفانه، این نوع پرونده به دلایل امنیتی مجاز نیست.
   اگه کسی میدونه مشکلش چیه لطفا به منم بگه
  • توسط mehditalaei
   سلام
   بنده یه افزونه نیاز دارم تا برای کاربرای سایت داشبورد حرفهای بسازم و کاربر با ورود به ناحیه کاربری بتونه اونو مدیریت کنه.
  • توسط Morteza
   قوانین کلی انجمن
   1- در هنگام ثبت نام از کلمات مناسب جهت نام کاربری استفاده نمایید. نام های کاربری حاوی کلمات نامناسب ، نام های کاربری که جنبه تبلیغاتی داشته و یا نام های کاربری که نام یک سایت می باشند ، سریعا حذف خواهند شد.
   2- به دیگران احترام بگزارید. با هرگونه بی احترامی برخورد جدی و حتی منجر به قطع دسترسی کاربر خاطی خواهد شد.
   3- در انتخاب آواتر و امضا دقت کنید و از تصاویر و کلمات موهون و نامناسب استفاده ننمایید. توجه کنید که امضا هایی که حاوی تصاویر و کلمات موهون و نامناسب باشند و یا جنبه تبلیغاتی داشته باشند سریعا حذف خواهند شد و در صورت تکرار با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
   4- برای مطالب خود از عنوان مناسب و گویا استفاده نمایید. در عنوان مطالب خود از عبارات و کلمه هایی مانند : کمک کنید ، درخواست فوری ، نیاز شدید ، تورو خدا کمکم کنید ، خیلی مهم و جملاتی شبیه به این خودداری نمایید.
   5- حتما قبل از ایجاد یک موضوع در انجمن جستجو کنید و از ایجاد مطالب تکراری خودداری نمایید.
   6- از اسپم کردن موضوعات پرهیز کنید. جهت دریافت پاسخ صبر داشته باشید. برای تشکر از دکمه تشکر استفاده کنید.
   7- فارسی بنویسید و از فینگلیش نوشتن خودداری کنید. در غیر اینصورت با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
   8- فعالیت های تجاری را فقط در بخش مشخص شده انجام دهید و از ایجاد موضوعاتی با جنبه تجاری در دیگر بخشها خودداری نمایید. از دادن پاسخهایی که جنبه تجاری و یا تبلیغی دارند خودداری نمایید. در صورت مشاهده چنین پست هایی با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
   9- گروه وردپرس پارسی هیچگونه مسئولیتی در مورد فعالیت های بخش تجاری ندارد و تمامی مسئولیت به عهده ایجاد کننده موضوع است.
   10-هرگونه بحث سیاسی - مذهبی در این انجمن ممنوع می باشد. هرگونه توهین و مجادله و مباحثه در مباحث دینی و سیاسی ممنوع بوده و تاپیک های اینچنینی حذف و کاربران خاطی محروم می شوند. در صورت تکرار فرد خاطی برای همیشه از انجمن اخراج می شود.
   11- ارائه شماره تماس و ایمیل جهت همکاری و یا خرید و فروش و یا هرگونه مورد دیگر بصورت عمومی در انجمن ممنوع است. جهت تبادل موارد ذکر شده از طریق پیام خصوصی اقدام کنید.
   12- هرگونه درخواست کامل سازی پوسته در انجمن ممنوع است. اگر نیاز به تکمیل کد بخش خاصی از پوسته را دارید باید درخواست خود را در یک تاپیک جدید مطرح کنید و از درخواست تکمیل کدنویسی و یا طراحی یک پوسته جدا خودداری کنید.
   13- هرگونه بحث در مورد تکمیل و اشکال زدایی پوسته های ریپ در انجمن ممنوع است. اگر نیاز به تکمیل کد بخش خاصی از پوسته را دارید باید درخواست خود را در یک تاپیک جدید مطرح کنید و از درخواست تکمیل کدنویسی و یا طراحی یک پوسته ریپ جدا خودداری کنید.
   14- هرگونه درخواست فایل/پوسته/افزونه و سایر محصولهای تجاری در انجمن ممنوع است.
   15- هرگونه پرسش و بحث درباره محصولهای تجاری در انجمن ممنوع است. پشتیبانی محصولهای تجاری به عهده سازنده/فروشنده آن است.
   بروزرسانی پنجم.