• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
p30win

افزایش مموری وردپرس

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام، امروز متوجه شدم که فایل wp-settings.php داره ارور لوگ میده در خط 22 که مربوط به فایل default-constants.php هستش

خب این فایلم که برمیگرده به مموری و تنظیم مموری وردپرس، از این رو برام این سوال پیش اومده، همونطور که میدونید جهت افزایش مموری وردپرس ره های زیادی هس یکی اضافه کردن کد به کانفیگ یکی اضافه کردن کد به .htaccess و یا تغییر در .ini و در نهایت تغییر فایل default-constants.php

با نگاهی که به این فایل کردم اپشن ها زیاده، یعنی برای من که از برنامه نویسی چیزی نمیدونم یکم گنگ هستش

سوال اول:

اگر مموری رو در گانفیگ یا هریک از روش های دیگر افزایش دادم، لازمه از سایر روش ها نیز افزایش بدم؟چون خب در فایل default-constants.php هم مموری لیمیت شده و اگر من به کانفیگ مموری رو زیاد کنم، در فایل default-constants.php همچنان لیمیت وجود داره و...

سوال 2:

در فایل default-constants.php چندین خط برای تغییر حافظه وجود داره که میخواستم یه توضیحی درباره پارامترهاش بدید...

  if ( !defined('WP_MEMORY_LIMIT') ) {
if( is_multisite() ) {
define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');
} else {
define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');
}
}

if ( ! defined( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT' ) ) {
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '1024M' );
}

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تغییر مموری را باید از یکی از فایلهای php.inc یا wp-config.php یا .htaccess انجام داد

این کد را به فایل wp-config.php اضافه کنید


define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M')

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تغییر مموری را باید از یکی از فایلهای php.inc یا wp-config.php یا .htaccess انجام داد

این کد را به فایل wp-config.php اضافه کنید


define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M')

داداش اینو که متوجه بودم ولی میخوام به سوالم کامل پاسخ داده بشه...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر منظور از کانفیگ فایل php.ini هست نیاز به تغییر دیگری ندارید

فایل default-constants هم اگر مربوط به هسته وردپرس هست تغییر ندهید

در کد هم بررسی میشه گر مقادیر تعریف نشده باشد تعریف میشه

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تغییر مموری را باید از یکی از فایلهای php.inc یا wp-config.php یا .htaccess انجام داد

این کد را به فایل wp-config.php اضافه کنید


define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M')

سلام

در کادر زیر کل wp-config.php وجود داره

حالا این کد رو باید کجا قرار داد؟؟

اولش قرار دادم نشد آخرشم همینطور


<?php
/**
* The base configurations of the WordPress.
*
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
* to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager
define( 'WPCACHEHOME', '/home/solblogi/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager
define('DB_NAME', 'solblogi_abugraph1');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'solblogi_abugrap');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'dtXN;,+-+V&g');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
* language support.
*/
define('WPLANG', 'fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

ممنون...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بگذارید بعد از


define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری