نسـتـــرن

ارور Uncaught type error: Object[object Object ] has no method 'tabs'

6 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام خدمت همه دوستان عزیزم

تنظیمات قالبم تب هاش باز نمیشه.پیگیری که کردم به این ارور برخورد کردم:

http://wpu.ir/q9dac

راستش هم داخل اینترنت گشتم هم داخل این سایت. ی نفر مثل این مشکل رو داشت که ماشالا خودشون وارد بودند و خودشون حل کردند.خواستم مثل خودشون ارور رو رفع کنم منتها نتونستم.میشه راهنمایی کنین؟این هم محتوای همون فایله است.باید ببخشید اگه کدش طولانیه.

jQuery.noConflict();

var mythemeAdmin = {

init : function(){

//To Show Video in Slider post

"use strict";

jQuery("td.slider-image").each(function(){ jQuery(this).find("iframe").attr("height","225"); });

mythemeAdmin.adminPanelTab();

mythemeAdmin.adminPanelTooltipHelp();

mythemeAdmin.mediaUpload(); //upload logo ,favicon ...

mythemeAdmin.layoutSelect();

mythemeAdmin.menuAdd();

mythemeAdmin.menuRemove();

mythemeAdmin.menuCancel();

mythemeAdmin.menuEdit();

mythemeAdmin.adminOptionSave(); // when clicking the submit button in the options page , adminOptionSave() will be triggred and it will calls the adminOptionFormSubmit()

mythemeAdmin.adminOptionFormSubmit();

mythemeAdmin.resetConfirm(); //To reset the admin panel saved options

mythemeAdmin.multiDropdown();

mythemeAdmin.colorPicker();

mythemeAdmin.skinChooser();

mythemeAdmin.themeLayoutChooser();

mythemeAdmin.importData();

mythemeAdmin.sliderSelection();

mythemeAdmin.fontSelection();

mythemeAdmin.customSwitch();

mythemeAdmin.customUISlider();

mythemeAdmin.backgroundPicker(); // Used in appearance tab at layout section in choosing Background type combo

mythemeAdmin.sliderTypePicker(); // Unsed in Every post page

mythemeAdmin.pageTemplateChooser();

},// init() End

adminPanelTab : function(){

"use strict";

var $tab = jQuery('#bpanel,#bpanel div.bpanel-content');

if($tab.length) {

if( mysiteWpVersion>='3.6') {

$tab.tabs({ show:500 });

} else {

$tab.tabs({ fx: { opacity: 'toggle', duration:'fast' }, selected: 0 });

}

}

},//adminPanelTab

adminPanelTooltipHelp: function(){

"use strict";

var $item = jQuery("div.bpanel-option-help a");

$item.click(function(e){ e.preventDefault(); });

$item.each(function(){

jQuery(this).live('mouseover',function(){

var $x1 = -4, $y1 = -138;

if(jQuery(this).hasClass('a_image_preivew')){

var $x1 = -25, $y1 = -150;

}

jQuery(this).tooltip({

predelay:0,

opacity: 0.9,

effect:'slide',

direction:'right',

relative:true,

tipClass:'bpanel-option-help-tooltip',

delay: 500,

offset: [$x1,$y1]

});

jQuery(this).tooltip().show();

});

});

},//adminPanelTooltipHelp

mediaUpload: function(){

"use strict";

var fileInput = '',

$this ='',

$previewImg ='',

header_clicked = false,

icon_clicked = false;

jQuery(".upload_image_reset").live("click",function(e){

jQuery(this).siblings(".uploadfield").val('');

var $img = jQuery(this).siblings("div.bpanel-option-help").find('img:last');

$img.attr('src',$img.attr('data-default'));

e.preventDefault();

});

jQuery(".upload_image_button").live("click",function(e){

var $this = jQuery(this);

fileInput = jQuery(this).siblings(".uploadfield");

$previewImg = jQuery(this).siblings("div.bpanel-option-help").find('img:last');

tb_show('', 'media-upload.php?post_id=0&type=image&mytheme_upload_button=1&TB_iframe=true');

header_clicked = true;

e.preventDefault();

});

// Store original function

window.original_send_to_editor = window.send_to_editor;

window.original_tb_remove = window.tb_remove;

// Override removing function (resets our boolean)

window.tb_remove = function() {

if(header_clicked && mysiteWpVersion>='3.3') {

deleteUserSetting('uploader');

jQuery('.media-upload-form').removeClass('html-uploader');

}

if(icon_clicked){

jQuery('.icon_preset_button').attr('id', '');

}

header_clicked = false;

icon_clicked = false;

window.original_tb_remove();

};

// Override send_to_editor function from original script

// Writes URL into the textbox.

// Note: If header is not clicked, we use the original function.

window.send_to_editor = function(html) {

if (header_clicked) {

var imgurl = jQuery(html).attr('src');

fileInput.val(imgurl);

//Show preview image

if(jQuery($this).hasClass('show_preview')){

$previewImg.attr('src',imgurl);

}//Show preview image end

if(mysiteWpVersion>='3.3') {

deleteUserSetting('uploader');

jQuery('.media-upload-form').removeClass('html-uploader');

}

tb_remove();

}else{

window.original_send_to_editor(html);

}

};

},//mediaUpload

layoutSelect : function(){

"use strict";

jQuery(".bpanel-layout-set").each(function(){

jQuery(this).find("a").click(function(e){

var $parent = jQuery(this).parents(".bpanel-layout-set"),

$input = $parent.next(":input");

if( jQuery(this).hasClass("selected") ) {

jQuery(this).removeClass("selected");

$input.val('');

} else{

$parent.find("a.selected").removeClass("selected");

$input.val(jQuery(this).attr("rel"));

jQuery(this).addClass("selected");

}

e.preventDefault();

});

});

},//layoutSelect

menuAdd : function(){

"use strict";

jQuery('.mytheme_add_item').click(function(e){

var $this = jQuery(this).parent().next(),

$appendTo = $this.find('.menu-to-edit'),

$itemToClone = $this.find('.sample-to-edit li'),

$item = $appendTo.find('li'),

$itemsCount = $item.length,

$allIds = []; //$allIds = new Array();

$item.each(function(){

if(jQuery(this).attr('id')){

var $itemId = jQuery(this).attr('id').match(/\d+/g);

if($itemId){

$allIds.push(parseInt($itemId,10));

}

}

}); //end each

var $newID = (jQuery($appendTo).css('display') === 'none' )? $itemsCount : $itemsCount+1;

while (jQuery.inArray($newID, $allIds) !== -1 ) {

$newID++;

}

var $newClone = $itemToClone.clone().attr('id',"social-"+$newID);

$newClone.find(".social-select").attr('name',"mytheme[social][social-"+$newID+"][icon]");

$newClone.find(".upload_image_button").attr('name',"mytheme[social][social-"+$newID+"][custom-image]");

$newClone.find(".social-link").attr('name',"mytheme[social][social-"+$newID+"][link]");

$newClone.find(".item-title").text("Sociable "+ $newID);

var $newAppend = jQuery($appendTo).append(function(index,html){

return $newClone;

});

e.preventDefault();

});

},//menuAdd

menuRemove: function(){

"use strict";

jQuery(".remove-item").live('click',function(e){

var $this = jQuery(this).parent().parent().parent();

$this.addClass('deleting').animate({opacity : 0,height: 0},350,function(){ $this.remove();});

e.preventDefault();

});

},//menuRemove

menuCancel: function(){

"use strict";

jQuery(".cancel-item").live( 'click', function(e) {

jQuery(this).parents('.item-content').slideToggle('fast');

e.preventDefault();

});

}, //menuCancel

menuEdit: function(){

"use strict";

jQuery(".item-edit").live( 'click', function(e) {

jQuery(this).parents('.item-bar').next(".item-content").slideToggle('fast');

e.preventDefault();

});

},//menuEdit

menuSort: function(){

"use strict";

jQuery(".menu-to-edit").sortable({placeholder: 'sortable-placeholder'});

},//menuSort

adminOptionSave: function(){

"use strict";

jQuery('.mytheme-footer-submit').click(function(e){

jQuery('form#mytheme_options_form').submit();

e.preventDefault();

});

},//adminOptionSave

adminOptionFormSubmit: function(){

"use strict";

jQuery('form#mytheme_options_form').submit(function(e){

jQuery(".mytheme-footer-submit").val(objectL10n.saving).addClass("mytheme-footer-saving");

if(jQuery('#mytheme-full-submit').val() === '1'){

return true;

} else {

var formData = jQuery(this),

optionSave = jQuery("<input>", { type: "text", name:"mytheme-option-save", val: true }),

postData = formData.add(optionSave).serialize();

mythemeAdmin.ajaxSubmit(postData);

}

e.preventDefault();

});

},//adminOptionFormSubmit

ajaxSubmit: function(postData){

"use strict";

jQuery.ajax({

type: 'POST',

dataType: 'json',

data: postData,

beforeSend: function(x) {

if(x && x.overrideMimeType) { x.overrideMimeType('application/json;charset=UTF-8'); }

},

success: function(data) {

mythemeAdmin.processJSON(data);

}

});

},//ajaxSubmit

processJSON: function(data){

"use strict";

var popup = jQuery('#bpanel-message');

popup.empty().removeClass("warning").addClass("success");

popup.append(data.message);

popup.fadeIn();

window.setTimeout(function(){

popup.fadeOut('slow');

jQuery(".mytheme-footer-submit").val(objectL10n.saveall).removeClass("mytheme-footer-saving");

}, 2000);

}, //processJSON

multiDropdown : function(){

"use strict";

var dropdown_container = jQuery('.multidropdown');

dropdown_container.each(function(){

var current_dropdown_wrapper = jQuery(this),

combo = jQuery(this).find('.multidropdown');

combo.each(function(){

jQuery(this).unbind('change').bind('change',function(){

if(jQuery(this).val()){

if(!(jQuery(this).hasClass("donot_multiply"))){

jQuery(this).parent().after(jQuery(this).parent().clone());

jQuery(this).addClass('donot_multiply');

}

}else{

jQuery(this).remove();

}

mythemeAdmin.multiDropdown();

}); //change end

}); //combo each

});//dropdown_container

},//multiDropdown

colorPicker: function(){

"use strict";

jQuery(".color_picker").each(function(){

var $a = jQuery(this).prev('.color_picker_element');

jQuery(this).farbtastic($a);

});

}, //colorPicker

resetConfirm : function (){

"use strict";

jQuery('.mytheme-reset-button').click(function(e){

e.preventDefault();

if(confirm(objectL10n.resetConfirm)){

var data = { action : 'mytheme_backup_and_restore_action', type:'reset_options'};

jQuery.post(ajaxurl, data,function(response){

if( response === "1" ) {

window.location.reload();

}

});

}

});

}, //resetConfirm

skinChooser: function(){

"use strict";

if(jQuery("ul#j-available-themes li").length > 0){

var $current_theme_container = jQuery("#j-current-theme-container");

jQuery('body').delegate("ul#j-available-themes li","click",function(){

var $this_li = jQuery(this),

attachment_theme = $this_li.attr('data-attachment-theme');

//$current_theme_container.attr('dummy-content',attachment_theme+'-dummy'); //- used to select dummy content based on skin / theme

jQuery("ul#j-available-themes li").removeClass('active');

$this_li.addClass('active');

var $clone_li = $this_li.clone().append('<input type="hidden" name="mytheme[appearance][skin]" value="' + attachment_theme + '" />');

$current_theme_container.empty();

$current_theme_container.append($clone_li);

});

}

}, //skinChooser

themeLayoutChooser:function(){

"use strict";

jQuery("li.themelayout").each(function(){

jQuery(this).find("a").click(function(e){

var $layout = jQuery(this).attr("rel");

if($layout === "boxed"){

jQuery("div#"+$layout).css({'display':'block'});

}else{

jQuery("div#boxed").css({'display':'none'});

}

e.preventDefault();

});

});

},//themeLayoutChooser

importData:function(){

"use strict";

jQuery("a.mytheme-import-button").bind('click',function(e){

if(jQuery(this).hasClass('import-disabled')) {

var popup = jQuery('#bpanel-message');

popup.append(objectL10n.disableImportMsg);

popup.fadeIn();

window.setTimeout(function(){

popup.fadeOut();

}, 2000);

} else {

if(confirm(objectL10n.importConfirm)){

var $dummy = 'ultimate-default-dummy'; // replace this line with bellow line and enable the line no : 336

//$dummy = jQuery("#j-current-theme-container").attr('dummy-content');

jQuery.ajax({

type:"POST",

url:ajaxurl,

data:{action:'my_ajax_import_data', 'dummy-data':$dummy},

beforeSend: function(){ jQuery('#ajax-feedback').css({display:'block'}); },

error: function() { },

complete: function(response){

var text = response.responseText;

if(text.search('already exists') > -1) {

jQuery('#bpanel-message').empty().removeAttr('class').addClass('warning');

text = text.substring(text.lastIndexOf('already exists'),text.length-1);

text = "All post "+text;

}else if(text.search('XML') > -1){

jQuery('#bpanel-message').empty().removeAttr('class').addClass('error-msg');

text = text.substring(0,text.length-1);

}else{

jQuery('#bpanel-message').empty().removeAttr('class').addClass('success');

text = text.substring(0,text.length-1);

}

var popup = jQuery('#bpanel-message');

popup.append(text);

popup.fadeIn();

window.setTimeout(function(){

popup.fadeOut();

jQuery('#ajax-feedback').fadeOut();

}, 2000);

}

});

}

}

e.preventDefault();

});

}, //importData

sliderSelection: function(){

"use strict";

var $no_sliders_container = jQuery('#j-no-images-container'),

$pagination_link = jQuery('div#j-slider-pagination a'),

$used_sliders_container = jQuery('#j-used-sliders-containers'),

$available_sliders_container = jQuery('#j-available-sliders');

if(jQuery("ul#j-available-sliders li").length > 0){

jQuery('body').delegate("ul#j-available-sliders li","click",function(){

var $this_li = jQuery(this),

attachment_id;

if ( $this_li.hasClass('my_added') ) { return; }

$this_li.addClass('my_added');

attachment_id = $this_li.attr('data-attachment-id');

var $clone_li = $this_li.clone().removeClass("my_added").append('<input type="hidden" name="sliders[]" value="' + attachment_id + '" />');

$used_sliders_container.append($clone_li);

if ( $no_sliders_container.is(':visible') ) { $no_sliders_container.hide(); }

});

}

//Delete button click function

jQuery('body').delegate('span.my_delete','click', function(){

var $this = jQuery(this),

attachment_id = $this.parent('li').attr('data-attachment-id');

$available_sliders_container.find('li[data-attachment-id='+attachment_id+']').removeClass('my_added');

$this.parent('li').remove();

if ( ! $used_sliders_container.find('li').length ) { $no_sliders_container.show(); }

});

//Sorting Sliders

if($used_sliders_container.find('li').length){ $no_sliders_container.hide();}

$used_sliders_container.sortable({placeholder: 'sortable-placeholder',forcePlaceholderSize: true,cancel: '.my_delete, input, textarea, label'});

//Pagination

if(jQuery('#j-slider-pagination').length > 0 ) {

jQuery('#j-slider-pagination').each(function(){

var container = jQuery(this),

links = container.find("a"),

$action = container.hasClass('j-for-portfolio') ? 'show_media_images' : 'show_slider_page';

links.bind('click',function(){

var link = jQuery(this),

link_value = link.text();

if( link.hasClass("active_page")) { return false; }

jQuery.ajax({

type: "POST",

url: ajaxurl,

data:{action : $action,page: link_value},

success: function(data){

link.addClass('active_page').siblings().removeClass();

$available_sliders_container.html(data);

$available_sliders_container.find('li').each(function(){

var $this = jQuery(this),

attachment_id = $this.attr('data-attachment-id');

if ( $used_sliders_container.find('li[data-attachment-id=' + attachment_id + ']').length ) { $this.addClass('my_added'); }

});//Each End

}

}); //Ajax End

return false;

}); //links click end

});//each end

}//Pagination endid

},//sliderSelection

fontSelection : function(){

"use strict";

jQuery("select.mytheme-font-family-selector").change(function(){

var $font = jQuery(this).val(),

$sample_txt_container = jQuery(this).parent().find("div.mytheme-font-preview");

if($font !== ""){

jQuery.post(ajaxurl,{action:'mytheme_font_url',font:$font},

function(data){

if(data){

jQuery('head').append('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="' + data.url + '" >');

$sample_txt_container.css('font-family',$font);

}//endif

},'json');

}

});// Change() End

jQuery("select.mytheme-font-family-selector").each(function(){ jQuery(this).triggerHandler("change"); });

},//fontSelection

customSwitch: function(){

"use strict";

jQuery("div.checkbox-switch").each(function(){

jQuery(this).click(function(){

var $ele = '#'+jQuery(this).attr("data-for");

jQuery(this).toggleClass('checkbox-switch-off checkbox-switch-on');

if(jQuery(this).hasClass('checkbox-switch-on')){

if(jQuery(this).attr("data-for") === "mytheme-global-import-disable") { jQuery("a.mytheme-import-button").addClass("import-disabled"); }

jQuery($ele).attr("checked","checked");

}else{

if(jQuery(this).attr("data-for") === "mytheme-global-import-disable") { jQuery("a.mytheme-import-button").removeClass("import-disabled"); }

jQuery($ele).removeAttr("checked");

}

});//click end

}); //switch end

},//customSwitch

customUISlider: function(){

"use strict";

jQuery("div.mytheme-slider").each(function(){

var bar_id = jQuery(this).attr('id'),

px = jQuery(this).attr('data-for'),

min_val = 0,

max_val = 1,

val = 0.1;

if(px === "px"){

min_val = 0;

max_val = 100;

val = 1;

}

var init_val = jQuery(this).siblings('input[name=' + bar_id + ']').attr('value');

jQuery(this).slider({

min:min_val,

max:max_val,

step:val,

value: init_val,

slide: function(event, ui){

jQuery(this).siblings('input[name=' + bar_id + ']').attr('value',ui.value);

jQuery(this).siblings('.mytheme-slider-txt').html(ui.value +' '+px);

}

});//SLider End

}); // mytheme-slider end

}, //customUISlider

backgroundPicker: function(){

"use strict";

jQuery("select.bg-type").change(function(){

if(jQuery(this).val() === "bg-patterns"){

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-pattern").slideDown();

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-custom").slideUp();

}else if(jQuery(this).val() === "bg-custom"){

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-pattern").slideUp();

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-custom").slideDown();

}else{

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-custom").slideUp();

jQuery(this).parents('div.bpanel-option-set').siblings(".bg-pattern").slideUp();

}

});//change End

}, //backgroundPicker

sliderTypePicker: function(){

"use strict";

jQuery("select.slider-type").change(function(){

var $val = jQuery(this).val(),

$parent = jQuery(this).parents("div.inside").find("div#slider-conainer");

switch ($val){

case 'cycleslider':

case 'nivoslider':

case 'touchslider':

jQuery($parent).find("> div:not(#"+$val+")").slideUp();

$parent.find("#sliders").slideDown();

$parent.find("#"+$val).slideDown();

break;

case 'layerslider':

case 'revolutionslider':

jQuery($parent).find("> div:not(#"+$val+")").slideUp();

$parent.find("#"+$val).slideDown();

break;

default:

jQuery($parent).find("> div").slideUp();

break;

}//End Switch

});//Change End

}, //sliderTypePicker

pageTemplateChooser: function(){

"use strict";

var $ptemplate_select = jQuery('select#page_template'),

$ptemplate_box = jQuery('#page-template-meta-container');

$ptemplate_select.live('change', function(){

var $val = jQuery(this).val();

$ptemplate_box.find('.j-pagetemplate-container > div').slideUp();

switch($val){

case 'tpl-blog.php':

$ptemplate_box.find('span:first').text('Blog Options');

$ptemplate_box.find('#tpl-blog').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideUp();

break;

case 'tpl-portfolio.php':

$ptemplate_box.find('span:first').text('Portfolio Options');

$ptemplate_box.find('#tpl-portfolio').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideUp();

break;

case 'tpl-sitemap.php':

$ptemplate_box.find('span:first').text('Sitmap page Options');

$ptemplate_box.find('#default-template').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideDown();

break;

case 'tpl-feature.php':

$ptemplate_box.find('span:first').text('Feature page Options');

$ptemplate_box.find('#default-template').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideDown();

break;

case 'tpl-home.php':

$ptemplate_box.find('span:first').text('Extra Home page Options');

$ptemplate_box.find('#default-template').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideDown();

break;

default:

$ptemplate_box.find('span:first').text('Default page Options');

$ptemplate_box.find('#default-template').slideDown();

jQuery("#page-template-slider-meta-container").slideDown();

break;

}//End Switch

});//change end

$ptemplate_select.trigger('change');

} //pageTemplateChooser

}; // mythemeAdmin End

jQuery(document).ready(function($){

"use strict";

$.fn.center = function () {

this.animate({"top":( $(window).height() - this.height() - 200 ) / 2+$(window).scrollTop() + "px"},15);

this.css("left", 250 );

return this;

};

$(window).scroll(function() {

$("div#bpanel-message").center();

});

mythemeAdmin.init();

jQuery("#add-video").click(function(){

var url = prompt("Please enter video url","http://vimeo.com/18439821");

if(url!== null){

var $no_sliders_container = jQuery('#j-no-images-container'),

$slider_container = jQuery("#j-used-sliders-containers");

if ( $no_sliders_container.is(':visible') ) {

$no_sliders_container.hide();

}

$slider_container.append($("span#clone_me").html()).append('<input type="hidden" name="sliders[]" value="' + url + '" />');

}

});

});

ویرایش شده در توسط نسـتـــرن
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

آدرس سایت ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پنل تنظیماته.وگرنه خود قالب مشکلی نداره

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله اول همین رو دیدم.منتها همین آقایی که سواله رو مطرح کردند خودشون ماشا الا بلد بودند و رفعش کردند :(

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

.tabs برای jqueryui هست برای همین چون وردپرس احتمالا اون فایل رو پشتیبانی نمیکنه

این ارور داده میشه

از این آدرس فایل jqueryui رو که فقط برای tabs تنظیم شده دانلود کنید

بعد کد یزر رو به فانکشن قالبتون اضافه کنید


function add_jquery_ui() {
wp_enqueue_script('jquery-ui', get_template_directory_uri() . '/آدرس فایل دانلود شده.js');
}
add_action( 'init', 'add_jquery_ui' );

احتمالا مشکلتون برطرف بشه

این آموزش ها رو میتونید بررسی کنید

پیوند اول دوم سوم

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری