7000

در خواست راهنمایی در مورد اضافه کردن تبلیغات به بالا و پایین پست

9 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

خسته نباشید

من از یک قالب مجله ای استفاده میکنم و میخوام به بالا و پایین هر پست یا مطلب تبلیغات ثابت اضافه کنم

فکر کنم باید این تغییرات در فایل single.php انجام بشه درسته؟

کدهای این فایل رو قرار میدم لطفا راهنمایی کنید در کجا و به چه صورت باید تبلیغات بهش اضافه کنم

<?php

global $options;

foreach ($options as $value) {

if (get_settings( $value['id'] ) === FALSE) { $$value['id'] = $value['std']; } else { $$value['id'] = get_settings( $value['id'] ); }

}

$template = get_post_meta($post->ID, 'wpzoom_post_template', true);

?>

<?php get_header(); ?>

<div id="frame">

<div id="layout">

<div class="wrapper" id="wrapperMain">

<div id="content"<?php

if ($template == 'Sidebar on the left') {echo' class="side-left"';}

if ($template == 'Full Width (no sidebar)') {echo' class="full-width"';}

?>>

<div id="main">

<!-- این جا فضایی است بالاتر از پست و خارج از لایه ی آن

برای اینکه در اینجا بخشی را با شکل پست ها ایجاد کنید لازم است کدهای خود را در بین

<div class="entry">

</div>

قرار داده و در این محل و جای این نوشته کپی نمایید

-->

<?php wp_reset_query(); if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

<!--محل شروع حلقه -->

<div class="metadata">

<?php if ($wpzoom_singlepost_date == 'Show') { ?><div class="datetime"><span class="month"><?php the_time("M"); ?></span><span class="date"><?php the_time("j"); ?></span></div><?php } ?>

<div class="metainfo">

<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>

<div class="meta">

<?php if ($wpzoom_singlepost_cat == 'Show') { ?><span class="cat_icon"><?php the_category(', ') ?></span><?php } ?>

<?php if ($wpzoom_singlepost_comm == 'Show') { ?><span class="comm_icon"><a href="<?php the_permalink() ?>#commentspost" title="Jump to the comments"><?php comments_number(__('no comments', 'wpzoom'),__('1 comment', 'wpzoom'),__('% comments', 'wpzoom')); ?></a></span><?php } ?>

<span><?php edit_post_link( __('Edit', 'wpzoom'), '', ''); ?></span>

</div>

</div>

</div><!-- end .metadata --> <div class="entry">

<!-- لایه ی متن پست از اینجا شروع می شود -->

<?php if (strlen($wpzoom_ad_content_imgpath) > 1 && $wpzoom_ad_content_select == 'Yes' && $wpzoom_ad_content_pos == 'Before') { echo '<div class="banner">'.stripslashes($wpzoom_ad_content_imgpath)."</div>"; }?>

<?php the_content(); ?>

<?php wp_link_pages(array('before' => '<p class="pages"><strong>'.__('Pages', 'wpzoom').':</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>

<?php if ($wpzoom_singlepost_tags == 'Show') { the_tags('<p class="tags">Tags ', ' ', '</p>'); } ?>

<div class="cleaner"> </div>

<!-- خط زیر در خود قالب برای زمان بنر پیش بینی شده و آخرین قسمت لایه ی پست است-->

<?php if (strlen($wpzoom_ad_content_imgpath) > 1 && $wpzoom_ad_content_select == 'Yes' && $wpzoom_ad_content_pos == 'After') { echo '<div class="banner">'.stripslashes($wpzoom_ad_content_imgpath)."</div>"; }?>

</div><!-- end .entry -->

<div id="comments">

<?php comments_template(); ?>

</div>

<!--محل اتمام حلقه-->

<?php endwhile; else: ?>

<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria', 'wpzoom');?>.</p>

<?php endif; ?>

<div class="cleaner"> </div>

</div><!-- end #main -->

<?php if ($template != 'Full Width (no sidebar)') { ?>

<div id="sidebar">

<?php get_sidebar(); ?>

</div><!-- end #sidebar -->

<?php } ?>

<div class="cleaner"> </div>

</div><!-- end #content -->

</div><!-- end .wrapper -->

</div><!-- end #layout -->

<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر فقط می خواهید در صفحه ی همان مطلب تبلیغات را ببینید باید در single.php اضافه شود و الا در index.php هم تغییرات لازم است


<?php
global $options;
foreach ($options as $value) {
if (get_settings( $value['id'] ) === FALSE) { $$value['id'] = $value['std']; } else { $$value['id'] = get_settings( $value['id'] ); }
}
$template = get_post_meta($post->ID, 'wpzoom_post_template', true);
?>
<?php get_header(); ?>
<div id="frame">
<div id="layout">
<div class="wrapper" id="wrapperMain">
<div id="content"<?php
if ($template == 'Sidebar on the left') {echo' class="side-left"';}
if ($template == 'Full Width (no sidebar)') {echo' class="full-width"';}
?>>
<div id="main">
<!-- این جا فضایی است بالاتر از پست و خارج از لایه ی آن
برای اینکه در اینجا بخشی را با شکل پست ها ایجاد کنید لازم است کدهای خود را در بین
<div class="entry">
</div>
قرار داده و در این محل و جای این نوشته کپی نمایید
-->

<?php wp_reset_query(); if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<!--محل شروع حلقه -->
<div class="metadata">
<?php if ($wpzoom_singlepost_date == 'Show') { ?><div class="datetime"><span class="month"><?php the_time("M"); ?></span><span class="date"><?php the_time("j"); ?></span></div><?php } ?>
<div class="metainfo">

<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>

<div class="meta">
<?php if ($wpzoom_singlepost_cat == 'Show') { ?><span class="cat_icon"><?php the_category(', ') ?></span><?php } ?>

<?php if ($wpzoom_singlepost_comm == 'Show') { ?><span class="comm_icon"><a href="<?php the_permalink() ?>#commentspost" title="Jump to the comments"><?php comments_number(__('no comments', 'wpzoom'),__('1 comment', 'wpzoom'),__('% comments', 'wpzoom')); ?></a></span><?php } ?>

<span><?php edit_post_link( __('Edit', 'wpzoom'), '', ''); ?></span>

</div>
</div>
</div><!-- end .metadata --> <div class="entry">
<!-- لایه ی متن پست از اینجا شروع می شود -->
<?php if (strlen($wpzoom_ad_content_imgpath) > 1 && $wpzoom_ad_content_select == 'Yes' && $wpzoom_ad_content_pos == 'Before') { echo '<div class="banner">'.stripslashes($wpzoom_ad_content_imgpath)."</div>"; }?>
<?php the_content(); ?>
<?php wp_link_pages(array('before' => '<p class="pages"><strong>'.__('Pages', 'wpzoom').':</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>

<?php if ($wpzoom_singlepost_tags == 'Show') { the_tags('<p class="tags">Tags ', ' ', '</p>'); } ?>
<div class="cleaner"> </div>
<!-- خط زیر در خود قالب برای زمان بنر پیش بینی شده و آخرین قسمت لایه ی پست است-->
<?php if (strlen($wpzoom_ad_content_imgpath) > 1 && $wpzoom_ad_content_select == 'Yes' && $wpzoom_ad_content_pos == 'After') { echo '<div class="banner">'.stripslashes($wpzoom_ad_content_imgpath)."</div>"; }?>
</div><!-- end .entry -->
<div id="comments">
<?php comments_template(); ?>
</div>
<!--محل اتمام حلقه-->
<?php endwhile; else: ?>
<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria', 'wpzoom');?>.</p>
<?php endif; ?>
<div class="cleaner"> </div>

</div><!-- end #main -->

<?php if ($template != 'Full Width (no sidebar)') { ?>

<div id="sidebar">
<?php get_sidebar(); ?>
</div><!-- end #sidebar -->
<?php } ?>
<div class="cleaner"> </div>
</div><!-- end #content -->
</div><!-- end .wrapper -->
</div><!-- end #layout -->
<?php get_footer(); ?>

کدها را احتمالا بعد از ارسال دستکاری کرده بودید که کدهای bbcode کدهای شما قاطی شده بود آنها را جدا نمودم و توضیح هر محل را در جای خود نوشتم این توضیحات در صفحه دیده نمی شوند و آسیبی برای قالب ندارند و می توانید کدهای خود را با هر کدام که خواستید تعویض نمایید

6

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر بخواهید در تمام صفحات نمایش داده بشه، کد تبلیغ رو باید در فوتر و هدر بگذارید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد برای اضافه کردن متن ثابت به بعد از پست :

function add_post_content($content) {
if(!is_feed() && !is_home()) {
$content .= '<p>متن ثابت بعد از پست</p>';
}
return $content;
}
add_filter('the_content', 'add_post_content');

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام

ممنون که پاسخ دادید

فکر کنم کدها رو اشتباه دادم

این کدهای single.php قالب منه

لطفا برام ویرایش کنید مثل بالا که توضیح دادید

ممنون

<?php get_header(); ?>

<?php $post_full = get_post_meta($post->ID, 'mom_full_width', true); ?>

<div class="inner">

<div class="container">

<?php if (of_get_option('post_full') != true ) { ?>

<?php if($post_full) { } else { ?>

<div class="main">

<?php } ?>

<?php } //full post ?>

<?php the_breadcrumb(); ?>

<div class="box_outer">

<article class="cat_article">

<h1 class="cat_article_title"><?php the_title(); ?></h1>

<?php if(of_get_option('post_meta') != false) { ?>

<div class="article_meta">

<?php if(of_get_option('post_an') != false) { ?>

<span class="meta_author"><?php _e('Posted by', 'theme'); ?>: <?php the_author_posts_link(); ?></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_date') != false) { ?>

<span class="meta_date"><?php _e('Posted date', 'theme'); ?>: <strong><?php the_time('F d, Y'); ?></strong></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_cat') != false) { ?>

<span class="meta_cat"><?php _e('In', 'theme'); ?>: <strong><?php the_category(', '); ?></strong></span>

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_cc') != false) { ?>

<span class="meta_sap">|</span> <span class="meta_comments"><?php _e('comment', 'theme'); ?> : <a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_number(0, 1, '%'); ?></a></span>

<?php } ?>

</div> <!--article meta-->

<?php } else {

echo "<div style='height:20px;'></div>";

} ?>

<div id="article_content" class="single_article_content">

<?php

$article_type = get_post_meta($post->ID, 'mom_article_type', true);

$type = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_type', true);

$id = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_id', true);

$vid_show = get_post_meta($post->ID, 'mom_video_show', true);

?>

<?php if($article_type == 'video') { ?>

<?php if($vid_show) { ?>

<div style="text-align:center;">

<?php if($type == 'youtube') { ?>

<iframe width="609" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/<?php echo $id; ?>?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<?php } elseif($type == 'vimeo') { ?>

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/<?php echo $id; ?>?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ba0d16" width="609" height="440" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

<?php } elseif($type == 'daily') { ?>

<iframe frameborder="0" width="609" height="440" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/<?php echo $id ?>?logo=0"></iframe>

<?php } elseif ($type == 'html5') { ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function(){

jQuery("#jquery_jplayer_101").jPlayer({

ready: function () {

jQuery(this).jPlayer("setMedia", {

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_m4v', true)) { ?>

m4v: "<?php echo get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_m4v', true); ?>",

<?php } ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_ogv', true)) { ?>

ogv: "<?php echo get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_ogv', true); ?>",

<?php } ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_webm', true)) { ?>

webmv: "<?php echo get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_webm', true); ?>",

<?php } ?>

poster: "<?php echo get_post_meta($post->ID, 'mom_video_html_poster', true); ?>"

});

},

size: {

width: "609px",

height: "470px"

},

swfPath: "<?php echo MOM_JS; ?>",

cssSelectorAncestor: "#jp_interface_101",

supplied: "m4v, ogv, all"

});

});

</script>

<div id="jquery_jplayer_101" class="jp-jplayer"></div>

<div class="jp-audio-container">

<div class="jp-audio">

<div class="jp-type-single">

<div id="jp_interface_101" class="jp-interface">

<ul class="jp-controls">

<li><a href="#" class="jp-play" tabindex="1">play</a></li>

<li><a href="#" class="jp-pause" tabindex="1">pause</a></li>

<li><a href="#" class="jp-mute" tabindex="1">mute</a></li>

<li><a href="#" class="jp-unmute" tabindex="1">unmute</a></li>

</ul>

<div class="jp-progress-container">

<div class="jp-progress">

<div class="jp-seek-bar">

<div class="jp-play-bar"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="jp-volume-bar-container">

<div class="jp-volume-bar">

<div class="jp-volume-bar-value"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</ul>

</div>

<?php } ?>

</div> <!--align center-->

<?php } ?>

<?php } elseif ($article_type == 'slideshow') { ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($) {

//inner slideshow

$('.slideshow_article').cycle({

timeout:0,

speed: 'normal',

pager: '.slide_bull',

next:'.slide_next',

prev:'.slide_prev',

before: resize_slideshow

});

function resize_slideshow(curr, next, opts, fwd){

//get the height of the current slide

var $ht = $(this).height();

//set the container's height to that of the current slide

$(this).parent().animate({

height : $ht

});

}

$('.slideshow_article').click(function() {

$('.slideshow_article').cycle('next');

});

});

</script>

<div class="slideshow_article">

<?php

global $wpdb, $post;

$meta = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_slideshow_imgs', false);

if (!is_array($meta)) $meta = (array) $meta;

if (!empty($meta)) {

$meta = implode(',', $meta);

$images = $wpdb->get_col("

SELECT ID FROM $wpdb->posts

WHERE post_type = 'attachment'

AND ID in ($meta)

ORDER BY menu_order ASC

");

foreach ($images as $att) {

// get image's source based on size, can be 'thumbnail', 'medium', 'large', 'full' or registed post thumbnails sizes

$src = wp_get_attachment_image_src($att, 'full');

$src = $src[0];

?>

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $src; ?>&amp;h=&amp;w=646&amp;zc=1" alt="" >

<?php }

} ?>

</div> <!--End Slideshow-->

<div class="slideshow_control">

<a class="slide_next"></a>

<a class="slide_prev"></a>

<div class="slide_bull"></div>

</div> <!--Slideshow control-->

<?php } else { ?>

<?php

$show_feature = get_post_meta($post->ID, 'mom_show_feature', true);

$fwidth = of_get_option('post_feature_w');

$fheight = of_get_option('post_feature_h');

?>

<?php if(of_get_option('post_feature') != false || $show_feature ) { ?>

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<div style="text-align:center; margin-bottom:30px;">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&amp;h=<?php echo $fheight; ?>&amp;w=<?php echo $fwidth; ?>&amp;zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

</div>

<?php else: ?>

<?php endif; ?>

<?php } //end post thumb ?>

<?php } ?>

<?php the_content(); ?>

</div> <!--Single Article content-->

<div class="author_box">

<?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', '<br />'); ?>

</div>

<?php if(of_get_option('disable_share') != true) { ?>

<?php echo mom_single_share(); ?>

<?php } ?>

<div class="dots"></div>

<?php if(of_get_option('post_np') != false) { ?>

<div class="articles_nav">

<span class="prev_article"><?php previous_post_link('%link',__('<span>&#8249;</span> Previous', 'theme')); ?></span>

<span class="next_article"><?php next_post_link('%link', __('Next <span>&#8250;</span>', 'theme')); ?> </span>

</div> <!--Articles Nav-->

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('post_ab') != false) { ?>

<h4 class="author_box_title"><?php _e('About The Author', 'theme'); ?></h4>

<div class="author_box">

<?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' ), '67' ); ?>

<div class="author_details">

<h5 class="author_name"><?php the_author_posts_link(); ?></h5>

<h5 class="author_title">

<?php

if(function_exists(icl_register_string)) {

icl_register_string('author', 'title', the_author_meta('title'));

echo icl_t('author', 'title', the_author_meta('title'));

} else {

echo get_the_author_meta('title');

}

?>

</h5>

<p>

<?php

if(function_exists(icl_register_string)) {

icl_register_string('author', 'description', the_author_meta('description'));

echo icl_t('author', 'description', the_author_meta('description'));

} else {

echo the_author_meta('description');

}

?>

</p>

</div> <!--Author Details-->

<div class="author_info">

<span class="num_of_entry"><?php _e('Number of Entries', 'theme'); ?> :

<?php

global $post;

$author_id=$post->post_author;

$post_author = $author_id; //author id

$count = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_author = $post_author AND post_type IN ('post') and post_status = 'publish'" );

echo $count;

?>

</span>

<div class="author_connect">

<?php if ( get_the_author_meta('linkedin')) { ?>

<a href="<?php echo get_the_author_meta('linkedin'); ?>"><img src="<?php echo MOM_IMG; ?>/icons/linkedin.png" alt=""></a>

<?php } ?>

<?php if ( get_the_author_meta('facebook')) { ?>

<a href="<?php echo get_the_author_meta('facebook'); ?>"><img src="<?php echo MOM_IMG; ?>/icons/facebook.png" alt=""></a>

<?php } ?>

<?php if ( get_the_author_meta('twitter')) { ?>

<a href="http://twitter.com/<?php echo get_the_author_meta('twitter'); ?>"><img src="<?php echo MOM_IMG; ?>/icons/twitter.png" alt=""></a>

<?php } ?>

<?php if ( get_the_author_meta('gplus')) { ?>

<a href="<?php echo get_the_author_meta('gplus'); ?>"><img src="<?php echo MOM_IMG; ?>/icons/gplus.png" alt=""></a>

<?php } ?>

</div>

</div> <!--Author Info-->

</div> <!--Author Box-->

<?php } ?>

<?php if(of_get_option('related_enable') != false) { ?>

<h4 class="related_box_title"><?php _e('Related posts', 'theme'); ?></h4>

<div class="related_box">

<? if(of_get_option('related_style') == 'default') { ?> <ul> <?php } else { ?><ul class="related_list_ul"> <?php } ?>

<?php if (of_get_option('related_type' == 'tags' )) { ?>

<?php

global $post;

$tags = wp_get_post_tags($post->ID);

if ($tags) :

$tag_ids = array();

foreach($tags as $individual_tag){ $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;}

$args=array(

'tag__in' => $tag_ids,

'post__not_in' => array($post->ID),

'showposts'=> of_get_option('related_count'),

'ignore_sticky_posts'=>1

);

query_posts($args);

?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<?php if(of_get_option('related_style') == 'default') { ?>

<li class="related_item">

<div class="related_image">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&amp;h=91&amp;w=126&amp;zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

</a>

<?php else: ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&amp;h=91&amp;w=126&amp;zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

</a>

<?php endif; ?>

</div> <!--Related Image-->

<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

</li>

<?php } else { ?>

<li class="related_list">

<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><span><?php _e('&raquo;', 'theme'); ?></span><?php the_title(); ?></a></h3>

</li>

<?php } ?> <!--End Related Style-->

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

<?php endif;?>

<?php } else { ?>

<?php

global $post;

$cats = get_the_category($post->ID);

if ($cats) :

$cat_ids = array();

foreach($cats as $individual_cat){ $cat_ids[] = $individual_cat->cat_ID;}

$args=array(

'category__in' => $cat_ids,

'post__not_in' => array($post->ID),

'showposts'=>of_get_option('related_count'),

'ignore_sticky_posts'=>1

);

query_posts($args);

?>

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<?php if(of_get_option('related_style') == 'default') { ?>

<li class="related_item">

<div class="related_image">

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image[0]; ?>&amp;h=91&amp;w=126&amp;zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

</a>

<?php else: ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>">

<img src="<?php echo MOM_SCRIPTS ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&amp;h=91&amp;w=126&amp;zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" />

</a>

<?php endif; ?>

</div> <!--Related Image-->

<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

</li>

<?php } else { ?>

<li class="related_list">

<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><span><?php _e('&raquo;', 'theme'); ?></span><?php the_title(); ?></a></h3>

</li>

<?php } ?> <!--End Related Style-->

<?php endwhile; ?>

<?php else: ?>

<!-- Else in here -->

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

<?php endif;?>

<?php } ?>

</ul>

</div> <!--Related Box-->

<?php } ?> <!--Related Enable-->

<?php comments_template(); ?>

</article> <!--End Single Article-->

</div><!--Box outer-->

<?php if (of_get_option('post_full') != true) { ?>

<?php if($post_full) { } else { ?>

</div> <!--End Main-->

<aside class="sidebar">

<?php global $wp_query; $postid = $wp_query->post->ID; $cus = get_post_meta($postid, 'sbg_selected_sidebar_replacement', true);?>

<?php if ($cus != '') { ?>

<?php if ($cus[0] != '0') { ?>

<?php if (function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar($cus[0])){ }else { ?>

<p class="noside"><?php _e('There Is No Sidebar Widgets Yet', 'theme'); ?></p>

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<?php if (function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Main sidebar')){ }else { ?>

<p class="noside"><?php _e('There Is No Sidebar Widgets Yet', 'theme'); ?></p>

<?php } ?>

<?php } ?>

<?php } else { ?>

<?php if (function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Main sidebar')){ }else { ?>

<p class="noside"><?php _e('There Is No Sidebar Widgets Yet', 'theme'); ?></p>

<?php } ?>

<?php } ?>

</aside> <!--End Sidebar-->

<?php } ?>

<?php } // end fullpost ?>

</div> <!--End Container-->

<?php get_footer(); ?>

ویرایش شده در توسط Morteza
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم دوستان مشکل رو خودم برطرف کردم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنونم دوستان مشکل رو خودم برطرف کردم

ببخشید دیر دیدم

در مواقعی پست اصلی از صفحه اول خارج می شه حتما پاسخ را با استفاده از کلیک پاسخ بگذارید تا سامانه اطلاع رسانی کند وگرنه با فرض اینکه مشکلتان حل شده سئوال دیگری را باز می کنیم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

من میخوام چند تا تبلیغ ثابت بزارم که توی همه صفحه ها باشه باید کد رو کجا بزارم؟ لطفا محل دقیقشو اگه میشه بگید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

من میخوام چند تا تبلیغ ثابت بزارم که توی همه صفحه ها باشه باید کد رو کجا بزارم؟ لطفا محل دقیقشو اگه میشه بگید.

کدها بالا برای افزودن به متن پست هست

کد اول تغییر پوسته هست

کد دوم برای فایل functions

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری