• اطلاعیه ها

    • Morteza

      باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

      تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
Blood

عدد بیشتر از 20 قرار نگیرد

2 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام کجای این کد شرط گداشته شده که عدد بیشتر از 20 قرار نگیره؟


<?php
include_once('main.php');
include_once('header.php');
$allow_score_add = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_add");
$allow_score_edit = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_edit");
$allow_score_list = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_list");
$adminInfo=$admin->GetAdminInfo($_SESSION[$admin_session_name]);
$admin_id = $adminInfo[0]['aid'];
unset($admin);
if (isset($_REQUEST['op']))
{
switch ($_REQUEST['op'])
{
case 'add':
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;

echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("courses_result");
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms[\'addCourseStudent\'];
var tid = form.tid.value;
qstr = \'tid=\' + tid;
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("courses_result").innerHTML = str;
}

function show_score_btn()
{
document.getElementById(\'add_score_btn\').style.display = "block";
}
function CheckForm(fID)
{
if(fID.tid.value =="" || fID.cid.value =="")
{
alert (\''._SOME_FIELDS_ARE_REQUIRED.'\');
return false;
}
return true;
}
</script>
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="grade.php?op=add2" onsubmit="return CheckForm(this);">

';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'._ADMIN_GENERAL_INFORMATION.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="tid">'._STUDENT_COURE_RELATED_TERM._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<select name="tid" id="tid" style="direction:'.$dir.';" onchange="javascript:xmlhttpPost(\'aj.php?op=show_courses\')">
<option value="">'._SELECT.'</option>';
$query="";
$term = new ManageTerms();
$termList = $term->GetTermList($query);

foreach($termList as $termProp)
{
echo '<option value="'.$termProp[tid].'">'.$termProp[tcode].' - '.$termProp[tname].'</option>';
}
echo'</select>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_STUDENT_CHOOSE_COURSE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls" id="courses_result">

</div>
</div>

</fieldset>
';

echo'
<center style="display:none;" id="add_score_btn"><input type="submit" name="add_score" value="'._SHOW_STUDENT_AND_ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';
}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';
break;

case "edit":

if($allow_score_edit==1)
{
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$csid = $_REQUEST['csid'];
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL,divID) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById(divID);
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText,divID);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring(divID));
}


function getquerystring(divID) {
var form = document.forms[\'editCourseStudent\'];
if(divID=="result_student")
{
var scode = form.scode.value;
qstr = \'scode=\' + scode;
return qstr;
}
else
{
var ccode = form.ccode.value;
qstr = \'ccode=\' + ccode;
return qstr;
}
}

function updatepage(str,divID){
document.getElementById(divID).innerHTML = str;
}


function refresh_link(divID){
if(divID=="result_student")
{
var scode = document.forms[\'editCourseStudent\'].scode.value;
document.getElementById("result_student").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showSTprop","result_student")>'._REFRESH_STUDENT_PROP.'</a>\';
}
else
{
var ccode = document.forms[\'editCourseStudent\'].ccode.value;
document.getElementById("result_course").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showCourseProp","result_course")>'._REFRESH_COURSE_PROP.'</a>\';
}
}

</script>
<form class="form-vertical" id="editCourseStudent" method="post" action="">

';

$course_student = new ManageCourseStudents();
// Update course_sudent table
if(isset($_REQUEST["scode"]) && isset($_REQUEST["ccode"]))
{

$scode = $_REQUEST["scode"];
$ccode = $_REQUEST["ccode"];
$update_result = $course_student->UpdateCourseStudent($csid,$ccode,$scode,$admin_id);
switch($update_result)
{
case 1:
$error = _PROBLEM_IN_CCODE;
break;

case 2:
$error = _PROBLEM_IN_SCODE;
break;

case 3:
$error = _PROBLEM_IN_UPDATING_COURSE_STUDENT;
break;

case 4:
$success = _COURSE_STUDENT_UPDATED_SUCCESSFULLY;
break;

}
}
$student = new ManageStudents();

$course = new ManageCourses();

$course_student_info = $course_student->GetCourseStudentInfoById($csid);
$studentInfo = $student->GetStudentInfoById($course_student_info[0]['sid']);
$courseInfo = $course->GetCourseInfoById($course_student_info[0]['cid']);

$term = new ManageTerms();
$termInfo = $term->GetTermInfoById($courseInfo[0]['tid']);
$termName = $termInfo[0]['tname'];

$lesson = new ManageLessons();
$lessonInfo = $lesson->GetLessonInfoById($courseInfo[0]['lid']);
$lessonName = $lessonInfo[0]['lname'];

$teacher = new ManageTeachers();
$teacherInfo = $teacher->GetTeacherInfoById($courseInfo[0]['pid']);
$teacherName = $teacherInfo[0]['pfname'].' '.$teacherInfo[0]['plname'];

$ccode = $courseInfo[0]['ccode'];
$scode = $studentInfo[0]['scode'];
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'.
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'.$form_title.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._STUDENT_COURE_STUDENT_ID._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_student\')" /><br />
<div id="result_student">
'._STUDENT_PROP.': <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$studentInfo[0]['sfname'].' '.$studentInfo[0]['slname'].'</span> '._CHILD_OF.' '.$studentInfo[0]['sfaname'].'
</div>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_CODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$ccode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="ccode" name="ccode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_course\')" />
<div id="result_course">'._COURSE_PROP.': درس <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$lessonName.'</span> با استاد <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$teacherName.'</span> '._IN_TERM.' '.$termName.'
</div>
</div>
</div>

</fieldset>

<center><input type="submit" name="edit_cs" value="'._UPDATE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';

}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';

break;


case "add2":
$cs = new ManageCourseStudents();
$course = new ManageCourses();
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$tid = $_POST['tid'];
$cid=$_POST['cid'];


$query = " WHERE ".$prefix."course_student.cid='$cid' ";
$order = " ORDER BY `slname`,`sfname`";


$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);


if(isset($_REQUEST['add_scores']))
{
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
$course->UpdateObjection($cid,$_POST['objection']);
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
$counts = $cs->addScore($courseStudentProp['csid'],$_REQUEST['score'.$courseStudentProp['csid'].'']
,$_REQUEST['score_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['exam_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['cscomment'.$courseStudentProp['csid'].''],$admin_id);
if($counts==1)
$success = _SCORES_UPDATED_SUCCESSFULLY;
else
$error = _PROBLEM_OCCURED_IN_UPDATING_SCORES;
}
$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);
}
}


echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%; " align="center">';
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$success.'.
</div>';
}
else if(isset($error))
echo '<div class="alert alert-error" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$error.'!
</div>';

echo ' <div id="student-container">';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
echo '
<script type="text/javascript">
function del_cs(id)
{
if(confirm(\''._COURSE_STUDENT_ARE_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE.'\'))
window.location = "course-student.php?op=delete&csid="+id;
}

</script>
';


//Table Header
echo '<div style="'.$table_width.'">
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="">
<table style="'.$table_width.'">
<tr class="table_header default_font">';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._LNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._FNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._CURRENT_SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
///--Table Header
$i=1;
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
if($courseStudentProp['grade']==NULL || $courseStudentProp['grade']==0)
{
if($allow_score_add==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
else
{
if($allow_score_edit==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.'">';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['scode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$courseStudentProp['slname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['sfname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['grade'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
<input type="text" name="score'.$courseStudentProp['csid'].'" tabindex="'.($i+1).'" value="'.$courseStudentProp['grade'].'" maxlength="5" size="5" style="width:45px; direction:ltr;" '.$disabled.' />
</td>';

$grade_status_select1 = $grade_status_select2 = $grade_status_select3 = "";
switch($courseStudentProp['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$grade_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$grade_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="score_status'.$courseStudentProp['csid'].'" '.$disabled.' style="width:80px" tabindex="'.(1000+$i+1).'">
<option value="1" '.$grade_status_select1.'>'._SCORE_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$grade_status_select2.'>'._SCORE_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$grade_status_select3.'>'._SCORE_STATUS_3.'</option>
</select>
</td>';

$exam_status_select1 = $exam_status_select2 = $exam_status_select3 = $exam_status_select4 = "";
switch($courseStudentProp['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$exam_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
case 4:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="exam_status'.$courseStudentProp['csid'].'" style="width:80px" '.$disabled.' tabindex="'.(2000+$i+1).'">
<option value="1" '.$exam_status_select1.'>'._EXAM_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$exam_status_select2.'>'._EXAM_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$exam_status_select3.'>'._EXAM_STATUS_3.'</option>
<option value="4" '.$exam_status_select4.'>'._EXAM_STATUS_4.'</option>
</select>
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
<input type="text" name="cscomment'.$courseStudentProp['csid'].'" value="'.$courseStudentProp['cscomment'].'" style="width:150px;" '.$disabled.' tabindex="'.(3000+$i+1).'" />
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
$courseProp = $course->GetCourseInfoById($cid);
$objection = $courseProp[0]['objection'];
$obj1=$obj2="";
if($objection==1)
$obj1 = 'checked="checked"';
else
$obj2 = 'checked="checked"';

echo '</table>
<input type="hidden" name="cid" value="'.$cid.'" />
<br />
<div style="text-align:'.$align1.'; padding:10px;">
<input type="radio" name="objection" id="objection1" value="1" '.$obj1.' /> <label for="objection1">'._ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
<input type="radio" name="objection" id="objection2" value="0" '.$obj2.' /> <label for="objection2">'._DO_NOT_ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
</div>
<center><input type="submit" name="add_scores" value="'._ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />
</form>

</div>


';

}
else
echo '
<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '
</div>
</div>
';
break;

case "student_results":
if($allow_score_list==1)
{
if(isset($_REQUEST['scode']))
{
$scode = $_REQUEST['scode'];
$student = new ManageStudents();
if($student->UsernameAvailability($scode)==0)
{
$studentProp = $student->GetStudentInfoBySCode($scode);
$sid = $studentProp[0]['sid'];
$termList = $student->GetStudentTermList($sid);
echo '<div id = "fifteenth">
</div>';


echo '
<div class="hero-unit shadow" style="width:90%; padding:20px; margin-right:5%; margin-left:5%; margin-top:100px;">
<h3>'._COURSES_PROPERTIES.'</h3>
';

$total_factor = 0;

foreach ($termList as $termInfo)
{
echo '<div class="label" style="font-size:10pt; background-color:#00157f;">'.$termInfo['tname'].' ('._TCODE.': '.$termInfo['tcode'].')</div>';
echo '<div style="'.$table_width.'">
<table style="border:2px black solid; width:100%;">
<tr class="default_font ">';
echo '<td style="width:40px;" class="table_print_header">
'._CCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._LCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._LESSON_NAME.'
</td>';
echo '<td style="width:30px;" class="table_print_header">
'._FACTOR.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TERM_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TOTAL_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:100px;" class="table_print_header">
'._TEACHER.'
</td>';
echo '<td style="width:150px" class="table_print_header">
'._COURSE_DAYS.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._COURSE_EXAM_DATE_HEADER.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';

echo '<td style="width:auto;" class="table_print_header">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
$courseList = $student->GetStudentCourseList($sid,$termInfo['tid']);
$ave = $student->CalculateAve($termInfo['tid'],$sid);
$i=1;
$factorSum = 0;
foreach ($courseList as $course_studentInfo)
{
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '
<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.' table_rows_border">
';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['ccode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['lcode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['lname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['factor'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_term_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_total_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

$factorSum+=$course_studentInfo['factor'];
echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['pfname'].' '.$course_studentInfo['plname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['days_times'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['exam_date'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['grade'].'
</td>';
$grade_status = "";
if($termInfo['grade_active']==0 && $course_studentInfo['grade']!="")
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
else
switch($course_studentInfo['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status = _SCORE_STATUS_1;
break;
case 2:
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
break;
case 3:
$grade_status = _SCORE_STATUS_3;
break;
default:
$grade_status = _SCORE_STATUS_4;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$grade_status.'
</td>';
$exam_status = "";
switch($course_studentInfo['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status = _EXAM_STATUS_1;
break;
case 2:
$exam_status = _EXAM_STATUS_2;
break;
case 3:
$exam_status = _EXAM_STATUS_3;
break;
case 4:
$exam_status = _EXAM_STATUS_4;
break;
default:
$exam_status = _EXAM_STATUS_5;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$exam_status.'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['cscomment'].' '.$course_studentInfo['clcomment'].' '.$course_studentInfo['ccomment'].'
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
echo '</table><br />';
$total_factor += $factorSum;
echo '<center>'._TERM_FACTOR.': '.$factorSum.'      '._TERM_AVE.': '.$ave.'</center>
<br />';
echo '
<script type="text/javascript">
function send_objection(id){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "block";
document.forms[\'send_objection_form\'].csid.value = id;
document.forms[\'send_objection_form\'].otext.value = "";
document.getElementById("obj_result").innerHTML = "";
}
function send_objection_hide(){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "none";
}';?>
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open('POST', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("obj_result");
obj.innerHTML = "<img src='img/wait.gif' />";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms['send_objection_form'];
var csid = form.csid.value;
var otext = form.otext.value;
qstr = 'csid=' + csid + '&otext='+otext+'&op=add_objection';
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("obj_result").innerHTML = str;
}
<?php
echo '

</script>
<div id="send_objection" style="width:500px; position:fixed; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; display:none; height:300px;">
<div class="lock"></div>
<form action=\'javascript:xmlhttpPost("aj.php")\' method="post" name="send_objection_form" class="popup_form" style="width:500px; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; height:300px;">
<div style="height:25px;">
<a href="javascript:send_objection_hide();"><img src="themes/'.$theme.'/img/close.png" /></a>
</div>

'._OBJECTION_MESSAGE.':<br />
'._OBJECTION_MESSAGE_NOTE.'
<center><textarea name="otext" class="input" id="otext" style="direction:'.$dir.'; width:400px; height:100px;" /></textarea><br />
<input type="hidden" name="csid" id="csid" value="" />
<input type="submit" value="'._ADD_OBJECTION.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
<div id="obj_result">
</div>
</form>
</div>
';
}
echo '<div class="label" style="text-align:center;">'._TOTAL_FACTOR.': '.$total_factor.'      '._TOTAL_AVE.': '.$student->CalculateTotalAve($studentProp[0]['sid']).'</div>
<br />';

}
else
{
$error = _STUDENT_USERNAME_IS_NOT_VALID;
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>
</div>
';
}
}
else
{
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<form class="form-vertical" id="addTerm" method="post" action="">
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._SCODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" />
</div>
</div>
<center><input type="submit" name="add_student" value="'._SHOW_RESULTS.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
</form>
</div>
';

}
}
else
{
echo '<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">';
echo ' <div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '</div>';
}
break;

}
}
include_once('footer.php');
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممکنه خیلی جاها باشه مثلا تو یکی از کلاسهای زیر

ManageCourses

ManageStudents

ManageCourseStudents

ManageLessons

ManageCourseStudents

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری