• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      سیاره وردپرس ایران   15/10/95

      سایت‌های زیادی در ایران و سرتاسر وب در زمینه گسترش وردپرس تلاش دارند و نوشته‌های آموزشی منتشر می‌کنند. اما ضرورت یک منبع خوب و ارزشمند برای جمع‌آوری بهترین‌های وب ایران و دنیا باعث ایجاد سیاره وردپرس شد تا دنبال کنندگان این موضوع به صورت یکجا و آسان بتوانند به این نوشته‌ها دسترسی داشته باشند.     در سیاره وردپرس این بستر فراهم شده است که آدرس وب‌سایت‌های مربوطه ثبت و برای این سرویس ارسال شود، آخرین نوشته‌های مفید وب‌سایت‌ها در سیاره وردپرس و نیز در بخش اخبار وردپرس پیشخوان سایت‌های وردپرسی از طریق افزونه‌ی Parsi Date نمایش داده می‌شود. همینطور کاربران از طریق عضویت در خبرنامه ایمیلی سیاره وردپرس می‌توانند به صورت دوره‌ای بهترین و جدیدترین نوشته‌های وردپرسی را که توسط اعضای تحریریه و همکاران سیاره وردپرس بررسی و تایید می‌شود را در ایمیل خود دریافت کنند.   امکانات سیاره وردپرس امکان ثبت آدرس سایت‌هایی که نوشته‌های مفید در زمینه وردپرس دارند. نمایش نوشته‌های وردپرس سایت‌ها در سیاره وردپرس نمایش نوشته‌های وردپرس در پیشخوان سایت‌های وردپرس فارسی توسط ویجت اخبار پلاگین Parsi Date و ... امکان ثبت ایمیل کاربران علاقه‌مند جهت دریافت مطالب محبوب و ویژه در خبرنامه دوره‌ای سیاره توسط اعضای تحریریه و ... جهت ثبت سایت وردپرسی یا ایمیل خود به سایت سیاره وردپرس مراجعه کنید   تاپیک پیشنهادات و همکاری در سیاره وردپرس : http://wpu.ir/qlhy5  
Blood

عدد بیشتر از 20 قرار نگیرد

2 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام کجای این کد شرط گداشته شده که عدد بیشتر از 20 قرار نگیره؟


<?php
include_once('main.php');
include_once('header.php');
$allow_score_add = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_add");
$allow_score_edit = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_edit");
$allow_score_list = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_list");
$adminInfo=$admin->GetAdminInfo($_SESSION[$admin_session_name]);
$admin_id = $adminInfo[0]['aid'];
unset($admin);
if (isset($_REQUEST['op']))
{
switch ($_REQUEST['op'])
{
case 'add':
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;

echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("courses_result");
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms[\'addCourseStudent\'];
var tid = form.tid.value;
qstr = \'tid=\' + tid;
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("courses_result").innerHTML = str;
}

function show_score_btn()
{
document.getElementById(\'add_score_btn\').style.display = "block";
}
function CheckForm(fID)
{
if(fID.tid.value =="" || fID.cid.value =="")
{
alert (\''._SOME_FIELDS_ARE_REQUIRED.'\');
return false;
}
return true;
}
</script>
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="grade.php?op=add2" onsubmit="return CheckForm(this);">

';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'._ADMIN_GENERAL_INFORMATION.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="tid">'._STUDENT_COURE_RELATED_TERM._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<select name="tid" id="tid" style="direction:'.$dir.';" onchange="javascript:xmlhttpPost(\'aj.php?op=show_courses\')">
<option value="">'._SELECT.'</option>';
$query="";
$term = new ManageTerms();
$termList = $term->GetTermList($query);

foreach($termList as $termProp)
{
echo '<option value="'.$termProp[tid].'">'.$termProp[tcode].' - '.$termProp[tname].'</option>';
}
echo'</select>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_STUDENT_CHOOSE_COURSE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls" id="courses_result">

</div>
</div>

</fieldset>
';

echo'
<center style="display:none;" id="add_score_btn"><input type="submit" name="add_score" value="'._SHOW_STUDENT_AND_ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';
}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';
break;

case "edit":

if($allow_score_edit==1)
{
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$csid = $_REQUEST['csid'];
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL,divID) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById(divID);
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText,divID);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring(divID));
}


function getquerystring(divID) {
var form = document.forms[\'editCourseStudent\'];
if(divID=="result_student")
{
var scode = form.scode.value;
qstr = \'scode=\' + scode;
return qstr;
}
else
{
var ccode = form.ccode.value;
qstr = \'ccode=\' + ccode;
return qstr;
}
}

function updatepage(str,divID){
document.getElementById(divID).innerHTML = str;
}


function refresh_link(divID){
if(divID=="result_student")
{
var scode = document.forms[\'editCourseStudent\'].scode.value;
document.getElementById("result_student").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showSTprop","result_student")>'._REFRESH_STUDENT_PROP.'</a>\';
}
else
{
var ccode = document.forms[\'editCourseStudent\'].ccode.value;
document.getElementById("result_course").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showCourseProp","result_course")>'._REFRESH_COURSE_PROP.'</a>\';
}
}

</script>
<form class="form-vertical" id="editCourseStudent" method="post" action="">

';

$course_student = new ManageCourseStudents();
// Update course_sudent table
if(isset($_REQUEST["scode"]) && isset($_REQUEST["ccode"]))
{

$scode = $_REQUEST["scode"];
$ccode = $_REQUEST["ccode"];
$update_result = $course_student->UpdateCourseStudent($csid,$ccode,$scode,$admin_id);
switch($update_result)
{
case 1:
$error = _PROBLEM_IN_CCODE;
break;

case 2:
$error = _PROBLEM_IN_SCODE;
break;

case 3:
$error = _PROBLEM_IN_UPDATING_COURSE_STUDENT;
break;

case 4:
$success = _COURSE_STUDENT_UPDATED_SUCCESSFULLY;
break;

}
}
$student = new ManageStudents();

$course = new ManageCourses();

$course_student_info = $course_student->GetCourseStudentInfoById($csid);
$studentInfo = $student->GetStudentInfoById($course_student_info[0]['sid']);
$courseInfo = $course->GetCourseInfoById($course_student_info[0]['cid']);

$term = new ManageTerms();
$termInfo = $term->GetTermInfoById($courseInfo[0]['tid']);
$termName = $termInfo[0]['tname'];

$lesson = new ManageLessons();
$lessonInfo = $lesson->GetLessonInfoById($courseInfo[0]['lid']);
$lessonName = $lessonInfo[0]['lname'];

$teacher = new ManageTeachers();
$teacherInfo = $teacher->GetTeacherInfoById($courseInfo[0]['pid']);
$teacherName = $teacherInfo[0]['pfname'].' '.$teacherInfo[0]['plname'];

$ccode = $courseInfo[0]['ccode'];
$scode = $studentInfo[0]['scode'];
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'.
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'.$form_title.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._STUDENT_COURE_STUDENT_ID._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_student\')" /><br />
<div id="result_student">
'._STUDENT_PROP.': <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$studentInfo[0]['sfname'].' '.$studentInfo[0]['slname'].'</span> '._CHILD_OF.' '.$studentInfo[0]['sfaname'].'
</div>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_CODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$ccode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="ccode" name="ccode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_course\')" />
<div id="result_course">'._COURSE_PROP.': درس <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$lessonName.'</span> با استاد <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$teacherName.'</span> '._IN_TERM.' '.$termName.'
</div>
</div>
</div>

</fieldset>

<center><input type="submit" name="edit_cs" value="'._UPDATE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';

}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';

break;


case "add2":
$cs = new ManageCourseStudents();
$course = new ManageCourses();
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$tid = $_POST['tid'];
$cid=$_POST['cid'];


$query = " WHERE ".$prefix."course_student.cid='$cid' ";
$order = " ORDER BY `slname`,`sfname`";


$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);


if(isset($_REQUEST['add_scores']))
{
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
$course->UpdateObjection($cid,$_POST['objection']);
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
$counts = $cs->addScore($courseStudentProp['csid'],$_REQUEST['score'.$courseStudentProp['csid'].'']
,$_REQUEST['score_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['exam_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['cscomment'.$courseStudentProp['csid'].''],$admin_id);
if($counts==1)
$success = _SCORES_UPDATED_SUCCESSFULLY;
else
$error = _PROBLEM_OCCURED_IN_UPDATING_SCORES;
}
$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);
}
}


echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%; " align="center">';
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$success.'.
</div>';
}
else if(isset($error))
echo '<div class="alert alert-error" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$error.'!
</div>';

echo ' <div id="student-container">';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
echo '
<script type="text/javascript">
function del_cs(id)
{
if(confirm(\''._COURSE_STUDENT_ARE_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE.'\'))
window.location = "course-student.php?op=delete&csid="+id;
}

</script>
';


//Table Header
echo '<div style="'.$table_width.'">
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="">
<table style="'.$table_width.'">
<tr class="table_header default_font">';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._LNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._FNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._CURRENT_SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
///--Table Header
$i=1;
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
if($courseStudentProp['grade']==NULL || $courseStudentProp['grade']==0)
{
if($allow_score_add==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
else
{
if($allow_score_edit==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.'">';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['scode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$courseStudentProp['slname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['sfname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['grade'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
<input type="text" name="score'.$courseStudentProp['csid'].'" tabindex="'.($i+1).'" value="'.$courseStudentProp['grade'].'" maxlength="5" size="5" style="width:45px; direction:ltr;" '.$disabled.' />
</td>';

$grade_status_select1 = $grade_status_select2 = $grade_status_select3 = "";
switch($courseStudentProp['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$grade_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$grade_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="score_status'.$courseStudentProp['csid'].'" '.$disabled.' style="width:80px" tabindex="'.(1000+$i+1).'">
<option value="1" '.$grade_status_select1.'>'._SCORE_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$grade_status_select2.'>'._SCORE_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$grade_status_select3.'>'._SCORE_STATUS_3.'</option>
</select>
</td>';

$exam_status_select1 = $exam_status_select2 = $exam_status_select3 = $exam_status_select4 = "";
switch($courseStudentProp['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$exam_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
case 4:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="exam_status'.$courseStudentProp['csid'].'" style="width:80px" '.$disabled.' tabindex="'.(2000+$i+1).'">
<option value="1" '.$exam_status_select1.'>'._EXAM_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$exam_status_select2.'>'._EXAM_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$exam_status_select3.'>'._EXAM_STATUS_3.'</option>
<option value="4" '.$exam_status_select4.'>'._EXAM_STATUS_4.'</option>
</select>
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
<input type="text" name="cscomment'.$courseStudentProp['csid'].'" value="'.$courseStudentProp['cscomment'].'" style="width:150px;" '.$disabled.' tabindex="'.(3000+$i+1).'" />
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
$courseProp = $course->GetCourseInfoById($cid);
$objection = $courseProp[0]['objection'];
$obj1=$obj2="";
if($objection==1)
$obj1 = 'checked="checked"';
else
$obj2 = 'checked="checked"';

echo '</table>
<input type="hidden" name="cid" value="'.$cid.'" />
<br />
<div style="text-align:'.$align1.'; padding:10px;">
<input type="radio" name="objection" id="objection1" value="1" '.$obj1.' /> <label for="objection1">'._ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
<input type="radio" name="objection" id="objection2" value="0" '.$obj2.' /> <label for="objection2">'._DO_NOT_ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
</div>
<center><input type="submit" name="add_scores" value="'._ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />
</form>

</div>


';

}
else
echo '
<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '
</div>
</div>
';
break;

case "student_results":
if($allow_score_list==1)
{
if(isset($_REQUEST['scode']))
{
$scode = $_REQUEST['scode'];
$student = new ManageStudents();
if($student->UsernameAvailability($scode)==0)
{
$studentProp = $student->GetStudentInfoBySCode($scode);
$sid = $studentProp[0]['sid'];
$termList = $student->GetStudentTermList($sid);
echo '<div id = "fifteenth">
</div>';


echo '
<div class="hero-unit shadow" style="width:90%; padding:20px; margin-right:5%; margin-left:5%; margin-top:100px;">
<h3>'._COURSES_PROPERTIES.'</h3>
';

$total_factor = 0;

foreach ($termList as $termInfo)
{
echo '<div class="label" style="font-size:10pt; background-color:#00157f;">'.$termInfo['tname'].' ('._TCODE.': '.$termInfo['tcode'].')</div>';
echo '<div style="'.$table_width.'">
<table style="border:2px black solid; width:100%;">
<tr class="default_font ">';
echo '<td style="width:40px;" class="table_print_header">
'._CCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._LCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._LESSON_NAME.'
</td>';
echo '<td style="width:30px;" class="table_print_header">
'._FACTOR.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TERM_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TOTAL_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:100px;" class="table_print_header">
'._TEACHER.'
</td>';
echo '<td style="width:150px" class="table_print_header">
'._COURSE_DAYS.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._COURSE_EXAM_DATE_HEADER.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';

echo '<td style="width:auto;" class="table_print_header">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
$courseList = $student->GetStudentCourseList($sid,$termInfo['tid']);
$ave = $student->CalculateAve($termInfo['tid'],$sid);
$i=1;
$factorSum = 0;
foreach ($courseList as $course_studentInfo)
{
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '
<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.' table_rows_border">
';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['ccode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['lcode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['lname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['factor'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_term_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_total_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

$factorSum+=$course_studentInfo['factor'];
echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['pfname'].' '.$course_studentInfo['plname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['days_times'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['exam_date'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['grade'].'
</td>';
$grade_status = "";
if($termInfo['grade_active']==0 && $course_studentInfo['grade']!="")
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
else
switch($course_studentInfo['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status = _SCORE_STATUS_1;
break;
case 2:
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
break;
case 3:
$grade_status = _SCORE_STATUS_3;
break;
default:
$grade_status = _SCORE_STATUS_4;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$grade_status.'
</td>';
$exam_status = "";
switch($course_studentInfo['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status = _EXAM_STATUS_1;
break;
case 2:
$exam_status = _EXAM_STATUS_2;
break;
case 3:
$exam_status = _EXAM_STATUS_3;
break;
case 4:
$exam_status = _EXAM_STATUS_4;
break;
default:
$exam_status = _EXAM_STATUS_5;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$exam_status.'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['cscomment'].' '.$course_studentInfo['clcomment'].' '.$course_studentInfo['ccomment'].'
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
echo '</table><br />';
$total_factor += $factorSum;
echo '<center>'._TERM_FACTOR.': '.$factorSum.'      '._TERM_AVE.': '.$ave.'</center>
<br />';
echo '
<script type="text/javascript">
function send_objection(id){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "block";
document.forms[\'send_objection_form\'].csid.value = id;
document.forms[\'send_objection_form\'].otext.value = "";
document.getElementById("obj_result").innerHTML = "";
}
function send_objection_hide(){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "none";
}';?>
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open('POST', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("obj_result");
obj.innerHTML = "<img src='img/wait.gif' />";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms['send_objection_form'];
var csid = form.csid.value;
var otext = form.otext.value;
qstr = 'csid=' + csid + '&otext='+otext+'&op=add_objection';
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("obj_result").innerHTML = str;
}
<?php
echo '

</script>
<div id="send_objection" style="width:500px; position:fixed; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; display:none; height:300px;">
<div class="lock"></div>
<form action=\'javascript:xmlhttpPost("aj.php")\' method="post" name="send_objection_form" class="popup_form" style="width:500px; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; height:300px;">
<div style="height:25px;">
<a href="javascript:send_objection_hide();"><img src="themes/'.$theme.'/img/close.png" /></a>
</div>

'._OBJECTION_MESSAGE.':<br />
'._OBJECTION_MESSAGE_NOTE.'
<center><textarea name="otext" class="input" id="otext" style="direction:'.$dir.'; width:400px; height:100px;" /></textarea><br />
<input type="hidden" name="csid" id="csid" value="" />
<input type="submit" value="'._ADD_OBJECTION.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
<div id="obj_result">
</div>
</form>
</div>
';
}
echo '<div class="label" style="text-align:center;">'._TOTAL_FACTOR.': '.$total_factor.'      '._TOTAL_AVE.': '.$student->CalculateTotalAve($studentProp[0]['sid']).'</div>
<br />';

}
else
{
$error = _STUDENT_USERNAME_IS_NOT_VALID;
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>
</div>
';
}
}
else
{
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<form class="form-vertical" id="addTerm" method="post" action="">
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._SCODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" />
</div>
</div>
<center><input type="submit" name="add_student" value="'._SHOW_RESULTS.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
</form>
</div>
';

}
}
else
{
echo '<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">';
echo ' <div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '</div>';
}
break;

}
}
include_once('footer.php');
?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممکنه خیلی جاها باشه مثلا تو یکی از کلاسهای زیر

ManageCourses

ManageStudents

ManageCourseStudents

ManageLessons

ManageCourseStudents

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری