• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
Blood

عدد بیشتر از 20 قرار نگیرد

2 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام کجای این کد شرط گداشته شده که عدد بیشتر از 20 قرار نگیره؟


<?php
include_once('main.php');
include_once('header.php');
$allow_score_add = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_add");
$allow_score_edit = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_edit");
$allow_score_list = $admin->AdminPermission($_SESSION[$admin_session_name],"allow_score_list");
$adminInfo=$admin->GetAdminInfo($_SESSION[$admin_session_name]);
$admin_id = $adminInfo[0]['aid'];
unset($admin);
if (isset($_REQUEST['op']))
{
switch ($_REQUEST['op'])
{
case 'add':
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;

echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("courses_result");
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms[\'addCourseStudent\'];
var tid = form.tid.value;
qstr = \'tid=\' + tid;
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("courses_result").innerHTML = str;
}

function show_score_btn()
{
document.getElementById(\'add_score_btn\').style.display = "block";
}
function CheckForm(fID)
{
if(fID.tid.value =="" || fID.cid.value =="")
{
alert (\''._SOME_FIELDS_ARE_REQUIRED.'\');
return false;
}
return true;
}
</script>
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="grade.php?op=add2" onsubmit="return CheckForm(this);">

';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'._ADMIN_GENERAL_INFORMATION.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="tid">'._STUDENT_COURE_RELATED_TERM._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<select name="tid" id="tid" style="direction:'.$dir.';" onchange="javascript:xmlhttpPost(\'aj.php?op=show_courses\')">
<option value="">'._SELECT.'</option>';
$query="";
$term = new ManageTerms();
$termList = $term->GetTermList($query);

foreach($termList as $termProp)
{
echo '<option value="'.$termProp[tid].'">'.$termProp[tcode].' - '.$termProp[tname].'</option>';
}
echo'</select>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_STUDENT_CHOOSE_COURSE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls" id="courses_result">

</div>
</div>

</fieldset>
';

echo'
<center style="display:none;" id="add_score_btn"><input type="submit" name="add_score" value="'._SHOW_STUDENT_AND_ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';
}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';
break;

case "edit":

if($allow_score_edit==1)
{
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$csid = $_REQUEST['csid'];
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<script type="text/javascript">
function xmlhttpPost(strURL,divID) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open(\'POST\', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader(\'Content-Type\', \'application/x-www-form-urlencoded\');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById(divID);
obj.innerHTML = "<img src=\'../img/wait.gif\'>";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText,divID);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring(divID));
}


function getquerystring(divID) {
var form = document.forms[\'editCourseStudent\'];
if(divID=="result_student")
{
var scode = form.scode.value;
qstr = \'scode=\' + scode;
return qstr;
}
else
{
var ccode = form.ccode.value;
qstr = \'ccode=\' + ccode;
return qstr;
}
}

function updatepage(str,divID){
document.getElementById(divID).innerHTML = str;
}


function refresh_link(divID){
if(divID=="result_student")
{
var scode = document.forms[\'editCourseStudent\'].scode.value;
document.getElementById("result_student").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showSTprop","result_student")>'._REFRESH_STUDENT_PROP.'</a>\';
}
else
{
var ccode = document.forms[\'editCourseStudent\'].ccode.value;
document.getElementById("result_course").innerHTML = \'<a href=javascript:xmlhttpPost("aj.php?op=showCourseProp","result_course")>'._REFRESH_COURSE_PROP.'</a>\';
}
}

</script>
<form class="form-vertical" id="editCourseStudent" method="post" action="">

';

$course_student = new ManageCourseStudents();
// Update course_sudent table
if(isset($_REQUEST["scode"]) && isset($_REQUEST["ccode"]))
{

$scode = $_REQUEST["scode"];
$ccode = $_REQUEST["ccode"];
$update_result = $course_student->UpdateCourseStudent($csid,$ccode,$scode,$admin_id);
switch($update_result)
{
case 1:
$error = _PROBLEM_IN_CCODE;
break;

case 2:
$error = _PROBLEM_IN_SCODE;
break;

case 3:
$error = _PROBLEM_IN_UPDATING_COURSE_STUDENT;
break;

case 4:
$success = _COURSE_STUDENT_UPDATED_SUCCESSFULLY;
break;

}
}
$student = new ManageStudents();

$course = new ManageCourses();

$course_student_info = $course_student->GetCourseStudentInfoById($csid);
$studentInfo = $student->GetStudentInfoById($course_student_info[0]['sid']);
$courseInfo = $course->GetCourseInfoById($course_student_info[0]['cid']);

$term = new ManageTerms();
$termInfo = $term->GetTermInfoById($courseInfo[0]['tid']);
$termName = $termInfo[0]['tname'];

$lesson = new ManageLessons();
$lessonInfo = $lesson->GetLessonInfoById($courseInfo[0]['lid']);
$lessonName = $lessonInfo[0]['lname'];

$teacher = new ManageTeachers();
$teacherInfo = $teacher->GetTeacherInfoById($courseInfo[0]['pid']);
$teacherName = $teacherInfo[0]['pfname'].' '.$teacherInfo[0]['plname'];

$ccode = $courseInfo[0]['ccode'];
$scode = $studentInfo[0]['scode'];
if(isset($error))
{
echo '<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>';
}
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success">
'.$success.'.
</div>';
}
echo'<h3>'.$form_title.'</h3>
<fieldset>
<legend class="label">'.$form_title.'</legend>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._STUDENT_COURE_STUDENT_ID._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_student\')" /><br />
<div id="result_student">
'._STUDENT_PROP.': <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$studentInfo[0]['sfname'].' '.$studentInfo[0]['slname'].'</span> '._CHILD_OF.' '.$studentInfo[0]['sfaname'].'
</div>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="cid">'._COURSE_CODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$ccode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="ccode" name="ccode" style="direction:ltr;" onkeypress="refresh_link(\'result_course\')" />
<div id="result_course">'._COURSE_PROP.': درس <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$lessonName.'</span> با استاد <span class="alert-success" style="font-weight:bold">'.$teacherName.'</span> '._IN_TERM.' '.$termName.'
</div>
</div>
</div>

</fieldset>

<center><input type="submit" name="edit_cs" value="'._UPDATE.'" class="btn btn-primary btn-large" />';

}
else
echo '<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo'
</form>
</p>
</div>
';

break;


case "add2":
$cs = new ManageCourseStudents();
$course = new ManageCourses();
$form_title = _ADMIN_ADD_SCORE;
$tid = $_POST['tid'];
$cid=$_POST['cid'];


$query = " WHERE ".$prefix."course_student.cid='$cid' ";
$order = " ORDER BY `slname`,`sfname`";


$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);


if(isset($_REQUEST['add_scores']))
{
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
$course->UpdateObjection($cid,$_POST['objection']);
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
$counts = $cs->addScore($courseStudentProp['csid'],$_REQUEST['score'.$courseStudentProp['csid'].'']
,$_REQUEST['score_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['exam_status'.$courseStudentProp['csid'].''],$_REQUEST['cscomment'.$courseStudentProp['csid'].''],$admin_id);
if($counts==1)
$success = _SCORES_UPDATED_SUCCESSFULLY;
else
$error = _PROBLEM_OCCURED_IN_UPDATING_SCORES;
}
$courseStudentList = $cs->GetCourseStudentList($query,$order);
}
}


echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%; " align="center">';
if(isset($success))
{
echo '<div class="alert alert-success" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$success.'.
</div>';
}
else if(isset($error))
echo '<div class="alert alert-error" style="width:200px; textt-align:'.$align1.'">
'.$error.'!
</div>';

echo ' <div id="student-container">';
if($allow_score_add==1 || $allow_score_edit==1)
{
echo '
<script type="text/javascript">
function del_cs(id)
{
if(confirm(\''._COURSE_STUDENT_ARE_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE.'\'))
window.location = "course-student.php?op=delete&csid="+id;
}

</script>
';


//Table Header
echo '<div style="'.$table_width.'">
<form class="form-vertical" id="addCourseStudent" method="post" action="">
<table style="'.$table_width.'">
<tr class="table_header default_font">';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._LNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._FNAME.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._CURRENT_SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="small">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="small">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
///--Table Header
$i=1;
foreach($courseStudentList as $courseStudentProp)
{
if($courseStudentProp['grade']==NULL || $courseStudentProp['grade']==0)
{
if($allow_score_add==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
else
{
if($allow_score_edit==1)
$disabled = "";
else
$disabled = 'disabled="disabled"';
}
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.'">';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['scode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$courseStudentProp['slname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['sfname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$courseStudentProp['grade'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
<input type="text" name="score'.$courseStudentProp['csid'].'" tabindex="'.($i+1).'" value="'.$courseStudentProp['grade'].'" maxlength="5" size="5" style="width:45px; direction:ltr;" '.$disabled.' />
</td>';

$grade_status_select1 = $grade_status_select2 = $grade_status_select3 = "";
switch($courseStudentProp['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$grade_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$grade_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="score_status'.$courseStudentProp['csid'].'" '.$disabled.' style="width:80px" tabindex="'.(1000+$i+1).'">
<option value="1" '.$grade_status_select1.'>'._SCORE_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$grade_status_select2.'>'._SCORE_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$grade_status_select3.'>'._SCORE_STATUS_3.'</option>
</select>
</td>';

$exam_status_select1 = $exam_status_select2 = $exam_status_select3 = $exam_status_select4 = "";
switch($courseStudentProp['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status_select1 = 'selected="selected"';
break;
case 2:
$exam_status_select2 = 'selected="selected"';
break;
case 3:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
case 4:
$exam_status_select3 = 'selected="selected"';
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
<select name="exam_status'.$courseStudentProp['csid'].'" style="width:80px" '.$disabled.' tabindex="'.(2000+$i+1).'">
<option value="1" '.$exam_status_select1.'>'._EXAM_STATUS_1.'</option>
<option value="2" '.$exam_status_select2.'>'._EXAM_STATUS_2.'</option>
<option value="3" '.$exam_status_select3.'>'._EXAM_STATUS_3.'</option>
<option value="4" '.$exam_status_select4.'>'._EXAM_STATUS_4.'</option>
</select>
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
<input type="text" name="cscomment'.$courseStudentProp['csid'].'" value="'.$courseStudentProp['cscomment'].'" style="width:150px;" '.$disabled.' tabindex="'.(3000+$i+1).'" />
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
$courseProp = $course->GetCourseInfoById($cid);
$objection = $courseProp[0]['objection'];
$obj1=$obj2="";
if($objection==1)
$obj1 = 'checked="checked"';
else
$obj2 = 'checked="checked"';

echo '</table>
<input type="hidden" name="cid" value="'.$cid.'" />
<br />
<div style="text-align:'.$align1.'; padding:10px;">
<input type="radio" name="objection" id="objection1" value="1" '.$obj1.' /> <label for="objection1">'._ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
<input type="radio" name="objection" id="objection2" value="0" '.$obj2.' /> <label for="objection2">'._DO_NOT_ALLOW_OBJECTION.'.</label><br />
</div>
<center><input type="submit" name="add_scores" value="'._ADD_SCORE.'" class="btn btn-primary btn-large" />
</form>

</div>


';

}
else
echo '
<div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '
</div>
</div>
';
break;

case "student_results":
if($allow_score_list==1)
{
if(isset($_REQUEST['scode']))
{
$scode = $_REQUEST['scode'];
$student = new ManageStudents();
if($student->UsernameAvailability($scode)==0)
{
$studentProp = $student->GetStudentInfoBySCode($scode);
$sid = $studentProp[0]['sid'];
$termList = $student->GetStudentTermList($sid);
echo '<div id = "fifteenth">
</div>';


echo '
<div class="hero-unit shadow" style="width:90%; padding:20px; margin-right:5%; margin-left:5%; margin-top:100px;">
<h3>'._COURSES_PROPERTIES.'</h3>
';

$total_factor = 0;

foreach ($termList as $termInfo)
{
echo '<div class="label" style="font-size:10pt; background-color:#00157f;">'.$termInfo['tname'].' ('._TCODE.': '.$termInfo['tcode'].')</div>';
echo '<div style="'.$table_width.'">
<table style="border:2px black solid; width:100%;">
<tr class="default_font ">';
echo '<td style="width:40px;" class="table_print_header">
'._CCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._LCODE.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._LESSON_NAME.'
</td>';
echo '<td style="width:30px;" class="table_print_header">
'._FACTOR.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TERM_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:80px;" class="table_print_header small">
'._EFFECT_ON_TOTAL_AVE.'
</td>';
echo '<td style="width:100px;" class="table_print_header">
'._TEACHER.'
</td>';
echo '<td style="width:150px" class="table_print_header">
'._COURSE_DAYS.'
</td>';
echo '<td style="width:150px;" class="table_print_header">
'._COURSE_EXAM_DATE_HEADER.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._SCORE_STATUS.'
</td>';
echo '<td style="width:50px;" class="table_print_header">
'._EXAM_STATUS.'
</td>';

echo '<td style="width:auto;" class="table_print_header">
'._SCORE_COMMENTS.'
</td>';
echo '</tr>';
$courseList = $student->GetStudentCourseList($sid,$termInfo['tid']);
$ave = $student->CalculateAve($termInfo['tid'],$sid);
$i=1;
$factorSum = 0;
foreach ($courseList as $course_studentInfo)
{
if($i%2==0)
$bgCourse = "tr_hover_class";
else
$bgCourse = "";
echo '
<tr style="height:30px; border-bottom:silver;" class="table_rows default_font '.$bgCourse.' table_rows_border">
';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['ccode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['lcode'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['lname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['factor'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_term_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.($course_studentInfo['eff_on_total_avg']==1?_YES:_NO).'
</td>';

$factorSum+=$course_studentInfo['factor'];
echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['pfname'].' '.$course_studentInfo['plname'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['days_times'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['exam_date'].'
</td>';

echo '<td style="text-align:center;">
'.$course_studentInfo['grade'].'
</td>';
$grade_status = "";
if($termInfo['grade_active']==0 && $course_studentInfo['grade']!="")
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
else
switch($course_studentInfo['grade_status'])
{
case 1:
$grade_status = _SCORE_STATUS_1;
break;
case 2:
$grade_status = _SCORE_STATUS_2;
break;
case 3:
$grade_status = _SCORE_STATUS_3;
break;
default:
$grade_status = _SCORE_STATUS_4;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$grade_status.'
</td>';
$exam_status = "";
switch($course_studentInfo['exam_status'])
{
case 1:
$exam_status = _EXAM_STATUS_1;
break;
case 2:
$exam_status = _EXAM_STATUS_2;
break;
case 3:
$exam_status = _EXAM_STATUS_3;
break;
case 4:
$exam_status = _EXAM_STATUS_4;
break;
default:
$exam_status = _EXAM_STATUS_5;
break;
}
echo '<td style="text-align:center;">
'.$exam_status.'
</td>';

echo '<td style="text-align:'.$align1.';">
'.$course_studentInfo['cscomment'].' '.$course_studentInfo['clcomment'].' '.$course_studentInfo['ccomment'].'
</td>';echo '</tr>';
$i++;
}
echo '</table><br />';
$total_factor += $factorSum;
echo '<center>'._TERM_FACTOR.': '.$factorSum.'      '._TERM_AVE.': '.$ave.'</center>
<br />';
echo '
<script type="text/javascript">
function send_objection(id){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "block";
document.forms[\'send_objection_form\'].csid.value = id;
document.forms[\'send_objection_form\'].otext.value = "";
document.getElementById("obj_result").innerHTML = "";
}
function send_objection_hide(){
document.getElementById(\'send_objection\').style.display = "none";
}';?>
function xmlhttpPost(strURL) {
var xmlHttpReq = false;
var self = this;
// Mozilla/Safari
if (window.XMLHttpRequest) {
self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (window.ActiveXObject) {
self.xmlHttpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
self.xmlHttpReq.open('POST', strURL, true);
self.xmlHttpReq.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {
var obj = document.getElementById("obj_result");
obj.innerHTML = "<img src='img/wait.gif' />";
if (self.xmlHttpReq.readyState == 4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);
}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());
}


function getquerystring() {
var form = document.forms['send_objection_form'];
var csid = form.csid.value;
var otext = form.otext.value;
qstr = 'csid=' + csid + '&otext='+otext+'&op=add_objection';
return qstr;
}

function updatepage(str){
document.getElementById("obj_result").innerHTML = str;
}
<?php
echo '

</script>
<div id="send_objection" style="width:500px; position:fixed; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; display:none; height:300px;">
<div class="lock"></div>
<form action=\'javascript:xmlhttpPost("aj.php")\' method="post" name="send_objection_form" class="popup_form" style="width:500px; '.$align1.':50%; margin-'.$align1.':-250px; height:300px;">
<div style="height:25px;">
<a href="javascript:send_objection_hide();"><img src="themes/'.$theme.'/img/close.png" /></a>
</div>

'._OBJECTION_MESSAGE.':<br />
'._OBJECTION_MESSAGE_NOTE.'
<center><textarea name="otext" class="input" id="otext" style="direction:'.$dir.'; width:400px; height:100px;" /></textarea><br />
<input type="hidden" name="csid" id="csid" value="" />
<input type="submit" value="'._ADD_OBJECTION.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
<div id="obj_result">
</div>
</form>
</div>
';
}
echo '<div class="label" style="text-align:center;">'._TOTAL_FACTOR.': '.$total_factor.'      '._TOTAL_AVE.': '.$student->CalculateTotalAve($studentProp[0]['sid']).'</div>
<br />';

}
else
{
$error = _STUDENT_USERNAME_IS_NOT_VALID;
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<div class="alert alert-error">
'.$error.'!
</div>
</div>
';
}
}
else
{
echo '
<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">
<form class="form-vertical" id="addTerm" method="post" action="">
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="scode">'._SCODE._REQUIRED.':</label>
<div class="controls">
<input value="'.$scode.'" type="text" class="input" autocomplete="off" id="scode" name="scode" style="direction:ltr;" />
</div>
</div>
<center><input type="submit" name="add_student" value="'._SHOW_RESULTS.'" class="btn btn-primary btn-large" /></center>
</form>
</div>
';

}
}
else
{
echo '<div class="hero-unit main-container" style="margin-'.$align1.':-400px; '.$align1.':50%;">';
echo ' <div class="alert alert-error">
'._ADMIN_YOU_DO_NOT_HAVE_NECCESSARY_PERMISSIONS.'!
</div>';
echo '</div>';
}
break;

}
}
include_once('footer.php');
?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممکنه خیلی جاها باشه مثلا تو یکی از کلاسهای زیر

ManageCourses

ManageStudents

ManageCourseStudents

ManageLessons

ManageCourseStudents

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری