• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
Saman Ice

جایگزینی تصویر از زمینه دلخواه به جای تصویر شاخص

1 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من یه قالب دارم که خودش سه تا ابزارک اماده داره، این ابزارک ها تصویر شاخص رو هم نمایش میدن، حالا من میخوام ابزارک تصویر رو از زمینه دلخواه فراخوانی کنه، این کد چهار جای سایت تکرار شده مانند اسلایدر و صفحه اصلی و همین ابزارک ها، اسلایدر و صفحه اصلی با جایگزینی کد زیر درست کار میکنن ولی همین کد رو در ابزارک ها هم جایگزین میکنم اما مقدار زمینه دلخواه رو خالی برمیگردونه

ممنون میشم دوستان برای حل مشکل کمک کنن

کد اصلی


<?php if ( has_post_thumbnail() ): ?>
<?php the_post_thumbnail('thumb-medium'); ?>
<?php elseif ( ot_get_option('placeholder') != 'off' ): ?>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/img/thumb-medium.png" alt="<?php the_title(); ?>" />
<?php endif; ?>

کد جایگزین کرده خودم برای صفحه اصلی و اسلایدر که بدون مشکل کار میکنه


<?php $Cover = get_post_meta($post->ID, 'Cover', true); ?>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, 'Cover',true); ?>&h=180&w=120" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" width="275" height="175" />
<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'Cover',true); if(isset($mid_var) && empty($mid_var)) : ?>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/img/thumb-medium.png" alt="<?php the_title(); ?>" />
<?php endif; ?>

کدهای ابزارک به صورت کامل

<?php

/*

AlxPosts Widget

License: GNU General Public License v3.0

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

Copyright: © 2013 Alexander "Alx" Agnarson - http://alxmedia.se

@package AlxPosts

@version 1.0

*/

class AlxPosts extends WP_Widget {

/* Constructor

/* ------------------------------------ */

function AlxPosts() {

parent::__construct( false, 'AlxPosts', array('description' => 'Display posts from a category', 'classname' => 'widget_alx_posts') );;

}

/* Widget

/* ------------------------------------ */

public function widget($args, $instance) {

extract( $args );

$instance['title']?NULL:$instance['title']='';

$title = apply_filters('widget_title',$instance['title']);

$output = $before_widget."\n";

if($title)

$output .= $before_title.$title.$after_title;

ob_start();

?>

<?php

$posts = new WP_Query( array(

'post_type' => array( 'post' ),

'showposts' => $instance['posts_num'],

'cat' => $instance['posts_cat_id'],

'ignore_sticky_posts' => true,

'orderby' => $instance['posts_orderby'],

'order' => 'dsc',

'date_query' => array(

array(

'after' => $instance['posts_time'],

),

),

) );

?>

<ul class="alx-posts group <?php if($instance['posts_thumb']) { echo 'thumbs-enabled'; } ?>">

<?php while ($posts->have_posts()): $posts->the_post(); ?>

<li>

<?php if($instance['posts_thumb']) { // Thumbnails enabled? ?>

<div class="post-item-thumbnail">

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">

<?php if ( has_post_thumbnail() ): ?>

<?php the_post_thumbnail('thumb-medium'); ?>

<?php elseif ( ot_get_option('placeholder') != 'off' ): ?>

<img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/img/thumb-medium.png" alt="<?php the_title(); ?>" />

<?php endif; ?>

<?php if ( has_post_format('video') && !is_sticky() ) echo'<span class="thumb-icon small"><i class="fa fa-play"></i></span>'; ?>

<?php if ( has_post_format('audio') && !is_sticky() ) echo'<span class="thumb-icon small"><i class="fa fa-volume-up"></i></span>'; ?>

<?php if ( is_sticky() ) echo'<span class="thumb-icon small"><i class="fa fa-star"></i></span>'; ?>

</a>

</div>

<?php } ?>

<div class="post-item-inner group">

<?php if($instance['posts_category']) { ?><p class="post-item-category"><?php the_category(' / '); ?></p><?php } ?>

<p class="post-item-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>

<?php if($instance['posts_date']) { ?><p class="post-item-date"><?php the_time('j M, Y'); ?></p><?php } ?>

</div>

</li>

<?php endwhile; ?>

</ul><!--/.alx-posts-->

<?php

$output .= ob_get_clean();

$output .= $after_widget."\n";

echo $output;

}

/* Widget update

/* ------------------------------------ */

public function update($new,$old) {

$instance = $old;

$instance['title'] = strip_tags($new['title']);

// Posts

$instance['posts_thumb'] = $new['posts_thumb']?1:0;

$instance['posts_category'] = $new['posts_category']?1:0;

$instance['posts_date'] = $new['posts_date']?1:0;

$instance['posts_num'] = strip_tags($new['posts_num']);

$instance['posts_cat_id'] = strip_tags($new['posts_cat_id']);

$instance['posts_orderby'] = strip_tags($new['posts_orderby']);

$instance['posts_time'] = strip_tags($new['posts_time']);

return $instance;

}

/* Widget form

/* ------------------------------------ */

public function form($instance) {

// Default widget settings

$defaults = array(

'title' => '',

// Posts

'posts_thumb' => 1,

'posts_category' => 1,

'posts_date' => 1,

'posts_num' => '4',

'posts_cat_id' => '0',

'posts_orderby' => 'date',

'posts_time' => '0',

);

$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults );

?>

<style>

.widget .widget-inside .alx-options-posts .postform { width: 100%; }

.widget .widget-inside .alx-options-posts p { margin: 3px 0; }

.widget .widget-inside .alx-options-posts hr { margin: 20px 0 10px; }

.widget .widget-inside .alx-options-posts h4 { margin-bottom: 10px; }

</style>

<div class="alx-options-posts">

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>">Title:</label>

<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr($instance["title"]); ?>" />

</p>

<h4>List Posts</h4>

<p>

<input type="checkbox" class="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id('posts_thumb'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('posts_thumb'); ?>" <?php checked( (bool) $instance["posts_thumb"], true ); ?>>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('posts_thumb'); ?>">Show thumbnails</label>

</p>

<p>

<label style="width: 55%; display: inline-block;" for="<?php echo $this->get_field_id("posts_num"); ?>">Items to show</label>

<input style="width:20%;" id="<?php echo $this->get_field_id("posts_num"); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name("posts_num"); ?>" type="text" value="<?php echo absint($instance["posts_num"]); ?>" size='3' />

</p>

<p>

<label style="width: 100%; display: inline-block;" for="<?php echo $this->get_field_id("posts_cat_id"); ?>">Category:</label>

<?php wp_dropdown_categories( array( 'name' => $this->get_field_name("posts_cat_id"), 'selected' => $instance["posts_cat_id"], 'show_option_all' => 'All', 'show_count' => true ) ); ?>

</p>

<p style="padding-top: 0.3em;">

<label style="width: 100%; display: inline-block;" for="<?php echo $this->get_field_id("posts_orderby"); ?>">Order by:</label>

<select style="width: 100%;" id="<?php echo $this->get_field_id("posts_orderby"); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name("posts_orderby"); ?>">

<option value="date"<?php selected( $instance["posts_orderby"], "date" ); ?>>Most recent</option>

<option value="comment_count"<?php selected( $instance["posts_orderby"], "comment_count" ); ?>>Most commented</option>

<option value="rand"<?php selected( $instance["posts_orderby"], "rand" ); ?>>Random</option>

</select>

</p>

<p style="padding-top: 0.3em;">

<label style="width: 100%; display: inline-block;" for="<?php echo $this->get_field_id("posts_time"); ?>">Posts from:</label>

<select style="width: 100%;" id="<?php echo $this->get_field_id("posts_time"); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name("posts_time"); ?>">

<option value="0"<?php selected( $instance["posts_time"], "0" ); ?>>All time</option>

<option value="1 year ago"<?php selected( $instance["posts_time"], "1 year ago" ); ?>>This year</option>

<option value="1 month ago"<?php selected( $instance["posts_time"], "1 month ago" ); ?>>This month</option>

<option value="1 week ago"<?php selected( $instance["posts_time"], "1 week ago" ); ?>>This week</option>

<option value="1 day ago"<?php selected( $instance["posts_time"], "1 day ago" ); ?>>Past 24 hours</option>

</select>

</p>

<hr>

<h4>Post Info</h4>

<p>

<input type="checkbox" class="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id('posts_category'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('posts_category'); ?>" <?php checked( (bool) $instance["posts_category"], true ); ?>>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('posts_category'); ?>">Show categories</label>

</p>

<p>

<input type="checkbox" class="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id('posts_date'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('posts_date'); ?>" <?php checked( (bool) $instance["posts_date"], true ); ?>>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('posts_date'); ?>">Show dates</label>

</p>

<hr>

</div>

<?php

}

}

/* Register widget

/* ------------------------------------ */

if ( ! function_exists( 'alx_register_widget_posts' ) ) {

function alx_register_widget_posts() {

register_widget( 'AlxPosts' );

}

}

add_action( 'widgets_init', 'alx_register_widget_posts' );

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری