U3F

مشکل با متاباکس

9 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام.

من برای یکی از دوستان یه متاباکس زدم که برای زمینه های دلخواه هستش وقتی خودم گزینه هاش رو وارد میکنم و ذخیره میکنم گزینه ها هست، ولی وقتی دوستم وارد میکنه و ذخیره میکنه گزینه ها میپره

کدی که گذاشتم:


<?php
add_action( 'add_meta_boxes', 'adding_meta_box' );
function adding_meta_box()
{
add_meta_box( 'meta_box_id', 'اطلاعات برنامه ها و بازی ها', 'last_meta_box', 'post', 'normal', 'high' );
}
function last_meta_box( $post )
{
$value = get_post_custom( $post->ID );
$ویندوزفون = isset( $value['winphone'] ) ? esc_attr( $value['winphone'][0] ) : '';
$حجم = isset( $value['hajm'] ) ? esc_attr( $value['hajm'][0] ) : '';
$نسخه = isset( $value['version'] ) ? esc_attr( $value['version'][0] ) : '';
$ویندوزیها = isset( $value['windowsiha'] ) ? esc_attr( $value['windowsiha'][0] ) : '';
$دانلود = isset( $value['download'] ) ? esc_attr( $value['download'][0] ) : '';
$زمان = isset( $value['zaman'] ) ? esc_attr( $value['zaman'][0] ) : '';
$ویدئو = isset( $value['video'] ) ? esc_attr( $value['video'][0] ) : '';
$فرمت = isset( $value['format'] ) ? esc_attr( $value['format'][0] ) : '';
wp_nonce_field( 'my_meta_box_nonce', 'meta_box_nonce' );
?>
<p>
<label for="winphone" style="width:35%;float:right;">لینک اپلیکیشن و بازی در ویندوز فون استور</label>
<input type="text" name="winphone" id="winphone" value="<?php echo $ویندوزفون; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="hajm" style="width:35%;float:right;">حجم نرم افزار یا بازی:</label>
<input type="text" name="hajm" id="hajm" value="<?php echo $حجم; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="version" style="width:35%;float:right;">نسخه نرم افزار یا بازی:</label>
<input type="text" name="version" id="version" value="<?php echo $نسخه; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="windowsiha" style="width:35%;float:right;">دریافت از سرور ویندوزیها:</label>
<input type="text" name="windowsiha" id="windowsiha" value="<?php echo $ویندوزیها; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p>
<br /><br /><hr />
<p>
<label for="download" style="width:35%;float:right;">دانلود</label>
<input type="text" name="download" id="download" value="<?php echo $دانلود; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="zaman" style="width:35%;float:right;">زمان:</label>
<input type="text" name="zaman" id="zaman" value="<?php echo $زمان; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="video" style="width:35%;float:right;">ویدئو:</label>
<input type="text" name="video" id="video" value="<?php echo $ویدئو; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="format" style="width:35%;float:right;">فرمت:</label>
<input type="text" name="format" id="format" value="<?php echo $فرمت; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p>
<br /><br />
<?php
}
add_action( 'save_post', 'saving_meta_box' );
function saving_meta_box( $post_id )
{
if( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;
if( !isset( $_POST['meta_box_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_POST['meta_box_nonce'], 'my_meta_box_nonce' ) ) return;
if( !current_user_can( 'edit_post' ) ) return;
$accepted_field = array(
'a' => array('href' => array() )
);
if( isset( $_POST['winphone'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'winphone', wp_kses( $_POST['winphone'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['hajm'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'hajm', wp_kses( $_POST['hajm'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['version'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'version', wp_kses( $_POST['version'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['windowsiha'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'windowsiha', wp_kses( $_POST['windowsiha'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['download'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'download', wp_kses( $_POST['download'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['zaman'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'zaman', wp_kses( $_POST['zaman'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['video'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'video', wp_kses( $_POST['video'], $accepted_field ) );
if( isset( $_POST['format'] ) )
update_post_meta( $post_id, 'format', wp_kses( $_POST['format'], $accepted_field ) );
}
?>

مشکل از کد هستش با چیزه دیگه ؟

پیشاپیش تشکر

ویرایش شده در توسط U3F
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نوشته های فارسیتون رو انگلیسی کنید فکر نکنم مشکل دیگه ای باشه

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نوشته های فارسیتون رو انگلیسی کنید فکر نکنم مشکل دیگه ای باشه

سلام.

ایمان جان زمینه ها از قبل تو سایت فارسی بودن به خاطر همین منم فارسی گذاشتم برای با این حال انگلیسی هم کردم تست کرد گفت باز ذخیره نمیشه...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در این مورد مطمئنید؟

وقتی خودم گزینه هاش رو وارد میکنم و ذخیره میکنم گزینه ها هست، ولی وقتی دوستم وارد میکنه و ذخیره میکنه گزینه ها میپره

این تکه از کدها را تغییر بدید


function adding_meta_box()
{
add_meta_box( 'meta_box_id', 'اطلاعات برنامه ها و بازی ها', 'last_meta_box', 'post', 'normal', 'high' );
}
function last_meta_box( $post_id )
{
$winphone= get_post_meta($post_id, 'winphone', true);
$hajm = get_post_meta($post_id, 'hajm', true);
$version = get_post_meta($post_id, 'version', true);
$windowsiha = get_post_meta($post_id, 'windowsiha', true);
$download = get_post_meta($post_id, 'download', true);
$zaman = get_post_meta($post_id, 'zaman', true);
$video = get_post_meta($post_id, 'video', true);
$format = get_post_meta($post_id, 'format', true);
wp_nonce_field( 'my_meta_box_nonce', 'meta_box_nonce' );
?>
<p>
<label for="winphone" style="width:35%;float:right;">لینک اپلیکیشن و بازی در ویندوز فون استور</label>
<input type="text" name="winphone" id="winphone" value="<?php echo $winphone; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="hajm" style="width:35%;float:right;">حجم نرم افزار یا بازی:</label>
<input type="text" name="hajm" id="hajm" value="<?php echo $hajm; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="version" style="width:35%;float:right;">نسخه نرم افزار یا بازی:</label>
<input type="text" name="version" id="version" value="<?php echo $version; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="windowsiha" style="width:35%;float:right;">دریافت از سرور ویندوزیها:</label>
<input type="text" name="windowsiha" id="windowsiha" value="<?php echo $windowsiha; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p>
<br /><br /><hr />
<p>
<label for="download" style="width:35%;float:right;">دانلود</label>
<input type="text" name="download" id="download" value="<?php echo $download; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="zaman" style="width:35%;float:right;">زمان:</label>
<input type="text" name="zaman" id="zaman" value="<?php echo $zaman; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="video" style="width:35%;float:right;">ویدئو:</label>
<input type="text" name="video" id="video" value="<?php echo $video; ?>" style="width:60%;float:left;" />
</p><br />
<p>
<label for="format" style="width:35%;float:right;">فرمت:</label>
<input type="text" name="format" id="format" value="<?php echo $format; ?>" style="width:60%;float:left;" />

مجدد چک کنید هر دو با بروسر فایر فاکس و نتیجه را بگید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اقا ایمان این کد رو گذاشتم برای خودمم میپره...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کی می پره؟

منظورتون اگر اینه که ارور بر می گردونه ارور لوگش را بگذارید

در ضمن این کد رو باید جای همین مقدار از کد قبلیتون بگذارید نه اینکه کد اول را کاملا حذف کنید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

میپره یعنی ذخیره که میکنی گزینه هایی که پر کردم دیگه نیست و متاباکس خالی میشه بعد از ذخیره

اروری نمیده

جای مقدار مشابه تو کدها گذاشتم

ویرایش شده در توسط U3F
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینطوری تست کنید


function last_meta_box( $post )
{
$winphone= get_post_meta($post->ID, 'winphone', true);
$hajm = get_post_meta($post->ID, 'hajm', true);
$version = get_post_meta($post->ID, 'version', true);
$windowsiha = get_post_meta($post->ID, 'windowsiha', true);
$download = get_post_meta($post->ID, 'download', true);
$zaman = get_post_meta($post->ID, 'zaman', true);
$video = get_post_meta($post->ID, 'video', true);
$format = get_post_meta($post->ID, 'format', true);
wp_nonce_field( 'my_meta_box_nonce', 'meta_box_nonce' );

و اینکه یکبار هم این کدها را در داخل حلقه single.php بگذارید تا مشخص بشه مشکل در ذخیره کردنه یا تو خواندن


$output = get_post_meta($post->ID, 'winphone', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'hajm', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'version', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'windowsiha', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'download', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'zaman', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'video', true);
$output .= get_post_meta($post->ID, 'format', true);
echo $output;

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ایمان جان این کد رو گذاشتم برای خودم درست شد باز اون میگفت برای من ذخیره نمیشه با افزونه هم براش گذاشتم گفت نمیشه بیخیالش شدم...

ممنون

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری