12 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

چجوری میتونم هدر یه قالب که مال وبلاگ بلگفا هست رو در قالب وردپرس استفاده کنم؟

راستی اینم ادرس قالب مورد نظر

http://www.tempdownload.com/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%A7%D8%8C%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%8C%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل jpg هدر را به پوشه ی images در قالب منتقل کنید و و برای اینکه نخواهید کدها را دستکاری کنید فایل مربوط به هدر فعلی رل پاک کنید فایل مورد نظر رو ری نیم کنید به نام فایل فعلی

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اقا ایمان فایل jpg رو تو کد پیدا نکردم .العان کد قالب رو میزارم ببنید شما میتونید پیدا کنید

<html>

<head>

<title><-BlogAndPostTitle-></title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">

<meta name="language" content="Farsi">

<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">

<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

<link href="http://pichak.net/themes/57/09/image//style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script language="javascript">

function GetBC(lngPostid)

{

intTimeZone=<-BlogTimeZone->;

strBlogId="<-BlogId->";

intCount=-1;

strResult="";

try {

for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)

{

if (BlogComments==lngPostid)

intCount=BlogComments[i+1] ;

}

} catch( e) {

}

if ( intCount==-1) strResult="ÂÑÔíæ äÙÑÇÊ";

if ( intCount==0) strResult="äÙÑ ÈÏåíÏ";

if ( intCount>0) strResult=intCount + " äÙÑ" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;

strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;

}

function OpenLD()

{

window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');

return true;

}

</script>

</head>

<body>

<div align=center><div style="width:775">

<div class=Pichak>

<div id=header>

<div class=top-BlogTitle></div>

<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div style="float:right;width:160px;direction:rtl; height:20px"></div>

<div style="float:right;width:520">

<a href="<-BlogUrl->">ÕÝÍå ÇÕáí</a>|

<a href="/posts">ÚäÇæíä ãØÇáÈ</a>|

<a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">ÊãÇÓ ÈÇ ãä </a>|

<a title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://www.tempdownload.com" target="_blank" >ÞÇáÈ æÈáÇ</a>|

<a href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >ÑæÝÇíá</a>

</div>

</div>

<div id=main-back>

<div class=main>

<div class=post>

<BLOGFA>

<div class=TopPost>

<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>

<div class=t-date>ÊÇÑíÎ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | äæíÓäÏå : <-PostAuthor-></div>

</div>

<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->

<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ÇÏÇãå ãØáÈ</a></b><br></BlogExtendedPost>

</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>

</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>

<style>.pging { direction:rtl; font-size:1.2em; height:30px; margin:40px 0 0; color:#587532; padding-bottom: 20px; text-align: center;}

.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #587532; display:inline-block; margin:0 3px; padding:1px 5px; text-decoration:none;}

.pging a:hover, .pging a:active { color:#587532;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited { background-color:#587532; border:1px solid #587532; color:red; cursor:text;}</style> <div class=pging>

<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#587532">

<< ãØÇáÈ ÌÏíÏÊÑ</font></a></BlogPreviousPageBlock>

       <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#587532">ãØÇáÈ

ÞÏíãíÊÑ >></font></a></BlogNextPageBlock>

<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#587532;height:30;"><br>

<b><font size="1">.:</font></b> <a title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#587532"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>

<div class=Sid>

<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>ÏÑÈÇÑå æÈ</div></div>

<div class=CenterSid>

<div class=About>

<BlogPhoto><center>

<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>

<br> <-BlogAbout->

</div>

</div>

<div class=LowSid></div></BlogProfile>

<BlogAuthorsBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>äæíÓäÏÇä</div></div>

<div class=CenterSid>

<BlogAuthors>

<div class=li-Sid><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>

</BlogAuthors>

</div>

<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>ãæÖæÚÇÊ æÈ</div></div>

<div class=CenterSid>

<BlogCategories>

<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>

</BlogCategories>

</div>

<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>áíä˜ ÏæÓÊÇä</div></div>

<div class=CenterSid><div class=li-Sid>

<a target="_blank" title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://tempdownload.com">ÞÇáÈ æÈáÇ</a></div><BlogLinks>

<div class=li-Sid><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>

</BlogLinks><div class=li-Sid>

<a target="_blank" title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://www.tempdownload.com">ÞÇáÈ</a></div>

</div>

<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>áíä˜ åÇí ãÝíÏ</div></div>

<div class=CenterSid>

<div class=li-Sid><a title="ÂåäåÇ" target="_blank" href="http://www.ahangha.iran.sc">ÂåäåÇ</a></div>

<div class=li-Sid><a title="ÂáæÏ Ú˜Ó" target="_blank" href="http://www.shopeshop.ir">ÝÑæÔÇå ÇíäÊÑäÊí</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ÏæÑÈíä ãÏÇÑ ÈÓÊå" href="http://www.forooshgah.shopingfa.com">ÏæÑÈíä ãÏÇÑ ÈÓÊå</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="˜ÇÑÊ ÔÇÑŽ ÇíÑÇäÓá" href="http://www.tempdownload.com">ÏÇäáæÏ ÞÇáÈ ÑÇíÇä</a></div>

</div>

<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ÂÎÑíä ãØÇáÈ</div></div>

<div class=CenterSid>

<BlogPreviousItems items="10">

<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>

</BlogPreviousItems>

</div>

<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>íæäÏåÇí ÑæÒÇäå</div></div>

<div class=CenterSid><BlogLinkDump>

<div class=li-Sid><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>

</BlogLinkDump>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://pichak.net">ÞÇáÈ æÈáÇ</a></div><div class=li-Sid>

<a target="_blank" title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://tempdownload.com">ÞÇáÈ ÑÇíÇä</a></div>

<div class=li-Sid><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">ÂÑÔíæ áíä˜åÇ</a></div>

</div>

<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ÂÑÔíæ ãØÇáÈ</div></div>

<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="ÂÑÔíæ " >

<BlogArchive>

<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>

</BlogArchive>

</div>

<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>áíä˜ åÇí ãÝíÏ</div></div>

<div class=CenterSid>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ÊÝÑíÍ æ ÓÑÑãí" href="http://www.tehran98.com">ÊÝÑíÍ æ ÓÑÑãí</a>

</div>

<div class=li-Sid><a title="Ê Ñæã" target="_blank" href="http://www.tehran98.com/chat.html">Ê Ñæã</a>

</div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ÂáæÏ Ú˜Ó" href="http://upload.tehran98.com">ÂáæÏ Ú˜Ó</a>

</div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="Ïí˜ÔäÑí" href="http://group.tehran98.com">Ñæå ÇíäÊÑäÊí</a>

</div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ÇäÌãä ÝÊæí ÊåÑÇä98" href="http://forum.tehran98.com">ÇäÌãä ÝÊæ</a>

</div>

</div>

<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>Çã˜ÇäÇÊ æÈ</div></div>

<div class=CenterSid>

<div class=About>

<div style="text-align:center">

<-BlogCustomHtml-><br>

</div>

</div>

</div>

<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="ÞÇáÈ åÇí í˜" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> ØÑÇÍ ÞÇáÈ </a> : <a title="ÞÇáÈ åÇí í˜" href="http://pichak.net"target="_blank"> í˜ </a> | Published Themes By : <a title="ÏÇäáæÏ ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://tempdownload.com"target="_blank"> tempdownload </a>

</div><div class=Fo2><a href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a> <b>|</b> <a title="ÞÇáÈ æÈáÇ" href="http://pichak.net" target="_blank">Pichak.Net</a> </div></div></div></div>

</body>

</html>

ویرایش شده در توسط Morteza
3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

قالبهای وبلاگ یه کد css داره که عکسها را اونجا قرار میدنند در این آدرس دنبال عکستون بگردید

http://pichak.net/themes/57/09/image//style.css

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

حسین جان گشتم و لی لینک عکس هدر رو داخلش پیدا نکردم :(

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

استایلش از آدرس http://pichak.net/th...image/style.css فراخوانی میشه و اگر میخوایید ویرایش بشه باید همان فایل با نام style.css و محتوایی که در آدرس ذکر شده دادم در داخل پوشه پوستتون بذارید و به این صورت آدرس بدید


<link href="/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

عکس header مورد نظر شما هم در همان استایل تعریف شده که به این آدرسه :

http://pichak.net/th...mage/header.jpg

برای تغییر کد خصیصه header# را به صورت زیر تغییر بدید:


#header{background:#ffffff url(images/header.jpg) no-repeat top right;height:370;width:100%;color:#838383;font-size:8pt;text-align:right}

و بعد عکس خودتونو در پوشه ای به نام images و با نام header.jpg قرار بدید.

فردا مواظب معلم ادبیاتت باش... ;)

5

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش خیلی ممنون

فقط کدای بالارو کجای قالب بزارم؟؟ :rolleyes:

فردا مواظب معلم ادبیاتت باش... ;)

نگران نباش داداش معلم فامیلمونه :D

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فقط کدای بالارو کجای قالب بزارم؟؟ :rolleyes:

برای تگ link در کد پوسته که خودتون گذاشتید style.css را جستجو کنید مشخصه جای همون تگ بذارید.

خصیصه header# هم گفتم 1فایل style.css میسازید و بعد از اینکه محتواشو از اون سایت کپی و داخلش گذاشتید header# را جستجو و به جایش جایگزین کنید.

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای تگ link در کد پوسته که خودتون گذاشتید style.css را جستجو کنید مشخصه جای همون تگ بذارید.

خصیصه header# هم گفتم 1فایل style.css میسازید و بعد از اینکه محتواشو از اون سایت کپی و داخلش گذاشتید header# را جستجو و به جایش جایگزین کنید.

البته اگر قالب وردپرس موجود داشته باشید قطعا این فایل و اون پوشه رو دارید

فقط عکس سربرگ بلاگ فا را از این آدرس دانلود کنید و آپلود کنید به آدرس images در پوشه ی قالبتون و کدی که سعید گرامی دادند رو هم به فایل style.css اضافه کنید می مونه اینکه چک کنید در فایل header.php اگر لایه ی header که معمولا دومین لایه بعد از body هست با id="header" معرفی شده یا نه اگر نه اینکار را بکنید

آدرس عکستون :

http://pichak.net/themes/57/09/image//header.jpg

معلم ادبیاتی که روز اول مهر سفارش سایت می ده رو خیلی هم جدی نگیرید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

خیلی ممنون اقا ایمان و اقا سعید

معلم ادبیاتی که روز اول مهر سفارش سایت می ده رو خیلی هم جدی نگیرید

اخه اگه بش میگفتم نه اگه اخر سال کارم گیر کرد مشکمو حل نمیکرد :D

ویرایش شده در توسط @milad
3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی ممنون اقا ایمان و اقا سعید

اخه اگه بش میگفتم نه اگه اخر سال کارم گیر کرد مشکمو حل نمیکرد :D

زمان ما فرق می کرد

معمولا امیدی به بقای اینجور معلم ها تا آخر سال نبود

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

زمان ما فرق می کرد

معمولا امیدی به بقای اینجور معلم ها تا آخر سال نبود

زمان ما برعکس شده اقا ایمان :D

الان دیگه بچه ها برای این جور معلما دعا میکنن که نسلشون زیاد شه (البته فقط تو مدرسه ها و تابستون برعکس میشه :lol: )

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری