• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
Amir.

ارور عجیب force_ssl_admin()

7 پست در این موضوع قرار دارد

علت این ارور چیه ؟

Fatal error: Call to undefined function force_ssl_admin() in /home2/jamkhari/domains/bahjatnews.ir/public_html/wp-config.php on line 15

صفحه پیشخوان و اصلی سایت سفید شده !

دوستان لطفا راهنمایی کنند !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

افزونه ای نصب کردید یا کار خاصی کردید این مشکل پیش اومد؟

ببینید

line 15 فایل

wp-config چی هست ؟ که اون ارور اومده؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در روت سایت wp-config‌ را ویرایش کنید و سطر 15 رو اینجا قرار بدهید تا بررسی بشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

افزونه ای نصب کردید یا کار خاصی کردید این مشکل پیش اومد؟

ببینید

line 15 فایل

wp-config چی هست ؟ که اون ارور اومده؟

نه کار خاصی نکردم

هرچقدر هم فکر میکنم چیزی یادم نمیاد انجام داده باشم ؛ چون اخرین بار سالم داشت کار میکرد

.

لاین 14 و 15 اینو نوشته :

// Redirect to https login if forced to use SSL

if ( force_ssl_admin() && ! is_ssl() ) {

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه کار خاصی نکردم

هرچقدر هم فکر میکنم چیزی یادم نمیاد انجام داده باشم ؛ چون اخرین بار سالم داشت کار میکرد

.

لاین 14 و 15 اینو نوشته :

// Redirect to https login if forced to use SSL

if ( force_ssl_admin() && ! is_ssl() ) {

اطلاعات دیتابیس را یاداشت کنید و محتوای خام یه wp-config را جایگزین کنید و اطلاعات را دوباره وارد کنید.

پ.ن: حتما پیشوند جداول را نگاه کنید و درست وارد کنید..

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

متاسفانه فایل wp-config همه کدهاش تغییر کرده بود !!!

من که مطمئنا دست نزدم

کدهای زیر جایگزین شده بود !!!!!!!

<?php

/**

* WordPress User Page

*

* Handles authentication, registering, resetting passwords, forgot password,

* and other user handling.

*

* @package WordPress

*/

/** Make sure that the WordPress bootstrap has run before continuing. */

require( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );

// Redirect to https login if forced to use SSL

if ( force_ssl_admin() && ! is_ssl() ) {

if ( 0 === strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'http') ) {

wp_redirect( set_url_scheme( $_SERVER['REQUEST_URI'], 'https' ) );

exit();

} else {

wp_redirect( 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] );

exit();

}

}

/**

* Output the login page header.

*

* @param string $title Optional. WordPress Log In Page title to display in <title> element. Default 'Log In'.

* @param string $message Optional. Message to display in header. Default empty.

* @param WP_Error $wp_error Optional. The error to pass. Default empty.

*/

function login_header( $title = 'Log In', $message = '', $wp_error = '' ) {

global $error, $interim_login, $action;

// Don't index any of these forms

add_action( 'login_head', 'wp_no_robots' );

if ( wp_is_mobile() )

add_action( 'login_head', 'wp_login_viewport_meta' );

if ( empty($wp_error) )

$wp_error = new WP_Error();

// Shake it!

$shake_error_codes = array( 'empty_password', 'empty_email', 'invalid_email', 'invalidcombo', 'empty_username', 'invalid_username', 'incorrect_password' );

/**

* Filter the error codes array for shaking the login form.

*

* @since 3.0.0

*

* @param array $shake_error_codes Error codes that shake the login form.

*/

$shake_error_codes = apply_filters( 'shake_error_codes', $shake_error_codes );

if ( $shake_error_codes && $wp_error->get_error_code() && in_array( $wp_error->get_error_code(), $shake_error_codes ) )

add_action( 'login_head', 'wp_shake_js', 12 );

?><!DOCTYPE html>

<!--[if IE 8]>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8" <?php language_attributes(); ?>>

<![endif]-->

<!--[if !(IE 8) ]><!-->

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

<!--<![endif]-->

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

<title><?php bloginfo('name'); ?> › <?php echo $title; ?></title>

<?php

wp_admin_css( 'login', true );

/*

* Remove all stored post data on logging out.

* This could be added by add_action('login_head'...) like wp_shake_js(),

* but maybe better if it's not removable by plugins

*/

if ( 'loggedout' == $wp_error->get_error_code() ) {

?>

<script>if("sessionStorage" in window){try{for(var key in sessionStorage){if(key.indexOf("wp-autosave-")!=-1){sessionStorage.removeItem(key)}}}catch(e){}};</script>

<?php

}

/**

* Enqueue scripts and styles for the login page.

*

* @since 3.1.0

*/

do_action( 'login_enqueue_scripts' );

/**

* Fires in the login page header after scripts are enqueued.

*

* @since 2.1.0

*/

do_action( 'login_head' );

if ( is_multisite() ) {

$login_header_url = network_home_url();

$login_header_title = get_current_site()->site_name;

} else {

$login_header_url = __( 'https://wordpress.org/' );

$login_header_title = __( 'Powered by WordPress' );

}

/**

* Filter link URL of the header logo above login form.

*

* @since 2.1.0

*

* @param string $login_header_url Login header logo URL.

*/

$login_header_url = apply_filters( 'login_headerurl', $login_header_url );

/**

* Filter the title attribute of the header logo above login form.

*

* @since 2.1.0

*

* @param string $login_header_title Login header logo title attribute.

*/

$login_header_title = apply_filters( 'login_headertitle', $login_header_title );

$classes = array( 'login-action-' . $action, 'wp-core-ui' );

if ( wp_is_mobile() )

$classes[] = 'mobile';

if ( is_rtl() )

$classes[] = 'rtl';

if ( $interim_login ) {

$classes[] = 'interim-login';

?>

<style type="text/css">html{background-color: transparent;}</style>

<?php

if ( 'success' === $interim_login )

$classes[] = 'interim-login-success';

}

$classes[] =' locale-' . sanitize_html_class( strtolower( str_replace( '_', '-', get_locale() ) ) );

/**

* Filter the login page body classes.

*

* @since 3.5.0

*

* @param array $classes An array of body classes.

* @param string $action The action that brought the visitor to the login page.

*/

$classes = apply_filters( 'login_body_class', $classes, $action );

?>

</head>

<body class="login <?php echo esc_attr( implode( ' ', $classes ) ); ?>">

<div id="login">

<h1><a href="<?php echo esc_url( $login_header_url ); ?>" title="<?php echo esc_attr( $login_header_title ); ?>" tabindex="-1"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>

<?php

unset( $login_header_url, $login_header_title );

/**

* Filter the message to display above the login form.

*

* @since 2.1.0

*

* @param string $message Login message text.

*/

$message = apply_filters( 'login_message', $message );

if ( !empty( $message ) )

echo $message . "\n";

// In case a plugin uses $error rather than the $wp_errors object

if ( !empty( $error ) ) {

$wp_error->add('error', $error);

unset($error);

}

if ( $wp_error->get_error_code() ) {

$errors = '';

$messages = '';

foreach ( $wp_error->get_error_codes() as $code ) {

$severity = $wp_error->get_error_data( $code );

foreach ( $wp_error->get_error_messages( $code ) as $error_message ) {

if ( 'message' == $severity )

$messages .= ' ' . $error_message . "<br />\n";

else

$errors .= ' ' . $error_message . "<br />\n";

}

}

if ( ! empty( $errors ) ) {

/**

* Filter the error messages displayed above the login form.

*

* @since 2.1.0

*

* @param string $errors Login error message.

*/

echo '<div id="login_error">' . apply_filters( 'login_errors', $errors ) . "</div>\n";

}

if ( ! empty( $messages ) ) {

/**

* Filter instructional messages displayed above the login form.

*

* @since 2.5.0

*

* @param string $messages Login messages.

*/

echo '<p class="message">' . apply_filters( 'login_messages', $messages ) . "</p>\n";

}

}

} // End of login_header()

/**

* Outputs the footer for the login page.

*

* @param string $input_id Which input to auto-focus

*/

function login_footer($input_id = '') {

global $interim_login;

// Don't allow interim logins to navigate away from the page.

if ( ! $interim_login ): ?>

<p id="backtoblog"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'Are you lost?' ); ?>"><?php printf( __( '← Back to %s' ), get_bloginfo( 'title', 'display' ) ); ?></a></p>

<?php endif; ?>

</div>

<?php if ( !empty($input_id) ) : ?>

<script type="text/javascript">

try{document.getElementById('<?php echo $input_id; ?>').focus();}catch(e){}

if(typeof wponload=='function')wponload();

</script>

<?php endif; ?>

<?php

/**

* Fires in the login page footer.

*

* @since 3.1.0

*/

do_action( 'login_footer' ); ?>

<div class="clear"></div>

</body>

</html>

<?php

}

function wp_shake_js() {

if ( wp_is_mobile() )

return;

?>

<script type="text/javascript">

addLoadEvent = function(func){if(typeof jQuery!="undefined")jQuery(document).ready(func);else if(typeof wponload!='function'){wponload=func;}else{var oldonload=wponload;wponload=function(){oldonload();func();}}};

function s(id,pos){g(id).left=pos+'px';}

function g(id){return document.getElementById(id).style;}

function shake(id,a,d){c=a.shift();s(id,c);if(a.length>0){setTimeout(function(){shake(id,a,d);},d);}else{try{g(id).position='static';wp_attempt_focus();}catch(e){}}}

addLoadEvent(function(){ var p=new Array(15,30,15,0,-15,-30,-15,0);p=p.concat(p.concat(p));var i=document.forms[0].id;g(i).position='relative';shake(i,p,20);});

</script>

<?php

}

function wp_login_viewport_meta() {

?>

<meta name="viewport" content="width=device-width" />

<?php

}

/**

* Handles sending password retrieval email to user.

*

* @uses $wpdb WordPress Database object

*

* @return bool|WP_Error True: when finish. WP_Error on error

*/

function retrieve_password() {

global $wpdb, $wp_hasher;

$errors = new WP_Error();

if ( empty( $_POST['user_login'] ) ) {

$errors->add('empty_username', __('<strong>ERROR</strong>: Enter a username or e-mail address.'));

} else if ( strpos( $_POST['user_login'], '@' ) ) {

$user_data = get_user_by( 'email', trim( $_POST['user_login'] ) );

if ( empty( $user_data ) )

$errors->add('invalid_email', __('<strong>ERROR</strong>: There is no user registered with that email address.'));

} else {

$login = trim($_POST['user_login']);

$user_data = get_user_by('login', $login);

}

/**

* Fires before errors are returned from a password reset request.

*

* @since 2.1.0

*/

do_action( 'lostpassword_post' );

if ( $errors->get_error_code() )

return $errors;

if ( !$user_data ) {

$errors->add('invalidcombo', __('<strong>ERROR</strong>: Invalid username or e-mail.'));

return $errors;

}

// Redefining user_login ensures we return the right case in the email.

$user_login = $user_data->user_login;

$user_email = $user_data->user_email;

/**

* Fires before a new password is retrieved.

*

* @since 1.5.0

* @deprecated 1.5.1 Misspelled. Use 'retrieve_password' hook instead.

*

* @param string $user_login The user login name.

*/

do_action( 'retreive_password', $user_login );

/**

* Fires before a new password is retrieved.

*

* @since 1.5.1

*

* @param string $user_login The user login name.

*/

do_action( 'retrieve_password', $user_login );

/**

* Filter whether to allow a password to be reset.

*

* @since 2.7.0

*

* @param bool true Whether to allow the password to be reset. Default true.

* @param int $user_data->ID The ID of the user attempting to reset a password.

*/

$allow = apply_filters( 'allow_password_reset', true, $user_data->ID );

if ( ! $allow )

return new WP_Error('no_password_reset', __('Password reset is not allowed for this user'));

else if ( is_wp_error($allow) )

return $allow;

// Generate something random for a password reset key.

$key = wp_generate_password( 20, false );

/**

* Fires when a password reset key is generated.

*

* @since 2.5.0

*

* @param string $user_login The username for the user.

* @param string $key The generated password reset key.

*/

do_action( 'retrieve_password_key', $user_login, $key );

// Now insert the key, hashed, into the DB.

if ( empty( $wp_hasher ) ) {

require_once ABSPATH . WPINC . '/class-phpass.php';

$wp_hasher = new PasswordHash( 8, true );

}

$hashed = $wp_hasher->HashPassword( $key );

$wpdb->update( $wpdb->users, array( 'user_activation_key' => $hashed ), array( 'user_login' => $user_login ) );

$message = __('Someone requested that the password be reset for the following account:') . "\r\n\r\n";

$message .= network_home_url( '/' ) . "\r\n\r\n";

$message .= sprintf(__('Username: %s'), $user_login) . "\r\n\r\n";

$message .= __('If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.') . "\r\n\r\n";

$message .= __('To reset your password, visit the following address:') . "\r\n\r\n";

$message .= '<' . network_site_url("wp-login.php?action=rp&key=$key&login=" . rawurlencode($user_login), 'login') . ">\r\n";

if ( is_multisite() )

$blogname = $GLOBALS['current_site']->site_name;

else

/*

* The blogname option is escaped with esc_html on the way into the database

* in sanitize_option we want to reverse this for the plain text arena of emails.

*/

$blogname = wp_specialchars_decode(get_option('blogname'), ENT_QUOTES);

$title = sprintf( __('[%s] Password Reset'), $blogname );

/**

* Filter the subject of the password reset email.

*

* @since 2.8.0

*

* @param string $title Default email title.

*/

$title = apply_filters( 'retrieve_password_title', $title );

/**

* Filter the message body of the password reset mail.

*

* @since 2.8.0

*

* @param string $message Default mail message.

* @param string $key The activation key.

*/

$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key );

if ( $message && !wp_mail( $user_email, wp_specialchars_decode( $title ), $message ) )

wp_die( __('The e-mail could not be sent.') . "<br />\n" . __('Possible reason: your host may have disabled the mail() function.') );

return true;

}

//

// Main

//

$action = isset($_REQUEST['action']) ? $_REQUEST['action'] : 'login';

$errors = new WP_Error();

if ( isset($_GET['key']) )

$action = 'resetpass';

// validate action so as to default to the login screen

if ( !in_array( $action, array( 'postpass', 'logout', 'lostpassword', 'retrievepassword', 'resetpass', 'rp', 'register', 'login' ), true ) && false === has_filter( 'login_form_' . $action ) )

$action = 'login';

nocache_headers();

header('Content-Type: '.get_bloginfo('html_type').'; charset='.get_bloginfo('charset'));

if ( defined( 'RELOCATE' ) && RELOCATE ) { // Move flag is set

if ( isset( $_SERVER['PATH_INFO'] ) && ($_SERVER['PATH_INFO'] != $_SERVER['PHP_SELF']) )

$_SERVER['PHP_SELF'] = str_replace( $_SERVER['PATH_INFO'], '', $_SERVER['PHP_SELF'] );

$url = dirname( set_url_scheme( 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'] ) );

if ( $url != get_option( 'siteurl' ) )

update_option( 'siteurl', $url );

}

//Set a cookie now to see if they are supported by the browser.

$secure = ( 'https' === parse_url( site_url(), PHP_URL_SCHEME ) && 'https' === parse_url( home_url(), PHP_URL_SCHEME ) );

setcookie( TEST_COOKIE, 'WP Cookie check', 0, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );

if ( SITECOOKIEPATH != COOKIEPATH )

setcookie( TEST_COOKIE, 'WP Cookie check', 0, SITECOOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );

/**

* Fires when the login form is initialized.

*

* @since 3.2.0

*/

do_action( 'login_init' );

/**

* Fires before a specified login form action.

*

* The dynamic portion of the hook name, $action, refers to the action

* that brought the visitor to the login form. Actions include 'postpass',

* 'logout', 'lostpassword', etc.

*

* @since 2.8.0

*/

do_action( 'login_form_' . $action );

$http_post = ('POST' == $_SERVER['REQUEST_METHOD']);

$interim_login = isset($_REQUEST['interim-login']);

switch ($action) {

case 'postpass' :

require_once ABSPATH . WPINC . '/class-phpass.php';

$hasher = new PasswordHash( 8, true );

/**

* Filter the life span of the post password cookie.

*

* By default, the cookie expires 10 days from creation. To turn this

* into a session cookie, return 0.

*

* @since 3.7.0

*

* @param int $expires The expiry time, as passed to setcookie().

*/

$expire = apply_filters( 'post_password_expires', time() + 10 * DAY_IN_SECONDS );

$secure = ( 'https' === parse_url( home_url(), PHP_URL_SCHEME ) );

setcookie( 'wp-postpass_' . COOKIEHASH, $hasher->HashPassword( wp_unslash( $_POST['post_password'] ) ), $expire, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );

wp_safe_redirect( wp_get_referer() );

exit();

case 'logout' :

check_admin_referer('log-out');

wp_logout();

$redirect_to = !empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : 'wp-login.php?loggedout=true';

wp_safe_redirect( $redirect_to );

exit();

case 'lostpassword' :

case 'retrievepassword' :

if ( $http_post ) {

$errors = retrieve_password();

if ( !is_wp_error($errors) ) {

$redirect_to = !empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : 'wp-login.php?checkemail=confirm';

wp_safe_redirect( $redirect_to );

exit();

}

}

if ( isset( $_GET['error'] ) ) {

if ( 'invalidkey' == $_GET['error'] )

$errors->add( 'invalidkey', __( 'Sorry, that key does not appear to be valid.' ) );

elseif ( 'expiredkey' == $_GET['error'] )

$errors->add( 'expiredkey', __( 'Sorry, that key has expired. Please try again.' ) );

}

$lostpassword_redirect = ! empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';

/**

* Filter the URL redirected to after submitting the lostpassword/retrievepassword form.

*

* @since 3.0.0

*

* @param string $lostpassword_redirect The redirect destination URL.

*/

$redirect_to = apply_filters( 'lostpassword_redirect', $lostpassword_redirect );

/**

* Fires before the lost password form.

*

* @since 1.5.1

*/

do_action( 'lost_password' );

login_header(__('Lost Password'), '<p class="message">' . __('Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.') . '</p>', $errors);

$user_login = isset($_POST['user_login']) ? wp_unslash($_POST['user_login']) : '';

?>

<form name="lostpasswordform" id="lostpasswordform" action="<?php echo esc_url( network_site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword', 'login_post' ) ); ?>" method="post">

<p>

<label for="user_login" ><?php _e('Username or E-mail:') ?><br />

<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="<?php echo esc_attr($user_login); ?>" size="20" /></label>

</p>

<?php

/**

* Fires inside the lostpassword <form> tags, before the hidden fields.

*

* @since 2.1.0

*/

do_action( 'lostpassword_form' ); ?>

<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr( $redirect_to ); ?>" />

<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Get New Password'); ?>" /></p>

</form>

<p id="nav">

<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e('Log in') ?></a>

<?php

if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :

$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */

echo ' | ' . apply_filters( 'register', $registration_url );

endif;

?>

</p>

<?php

login_footer('user_login');

break;

case 'resetpass' :

case 'rp' :

list( $rp_path ) = explode( '?', wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );

$rp_cookie = 'wp-resetpass-' . COOKIEHASH;

if ( isset( $_GET['key'] ) ) {

$value = sprintf( '%s:%s', wp_unslash( $_GET['login'] ), wp_unslash( $_GET['key'] ) );

setcookie( $rp_cookie, $value, 0, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );

wp_safe_redirect( remove_query_arg( array( 'key', 'login' ) ) );

exit;

}

if ( isset( $_COOKIE[ $rp_cookie ] ) && 0 < strpos( $_COOKIE[ $rp_cookie ], ':' ) ) {

list( $rp_login, $rp_key ) = explode( ':', wp_unslash( $_COOKIE[ $rp_cookie ] ), 2 );

$user = check_password_reset_key( $rp_key, $rp_login );

} else {

$user = false;

}

if ( ! $user || is_wp_error( $user ) ) {

setcookie( $rp_cookie, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );

if ( $user && $user->get_error_code() === 'expired_key' )

wp_redirect( site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword&error=expiredkey' ) );

else

wp_redirect( site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword&error=invalidkey' ) );

exit;

}

$errors = new WP_Error();

if ( isset($_POST['pass1']) && $_POST['pass1'] != $_POST['pass2'] )

$errors->add( 'password_reset_mismatch', __( 'The passwords do not match.' ) );

/**

* Fires before the password reset procedure is validated.

*

* @since 3.5.0

*

* @param object $errors WP Error object.

* @param WP_User|WP_Error $user WP_User object if the login and reset key match. WP_Error object otherwise.

*/

do_action( 'validate_password_reset', $errors, $user );

if ( ( ! $errors->get_error_code() ) && isset( $_POST['pass1'] ) && !empty( $_POST['pass1'] ) ) {

reset_password($user, $_POST['pass1']);

setcookie( $rp_cookie, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );

login_header( __( 'Password Reset' ), '<p class="message reset-pass">' . __( 'Your password has been reset.' ) . ' <a href="' . esc_url( wp_login_url() ) . '">' . __( 'Log in' ) . '</a></p>' );

login_footer();

exit;

}

wp_enqueue_script('utils');

wp_enqueue_script('user-profile');

login_header(__('Reset Password'), '<p class="message reset-pass">' . __('Enter your new password below.') . '</p>', $errors );

?>

<form name="resetpassform" id="resetpassform" action="<?php echo esc_url( network_site_url( 'wp-login.php?action=resetpass', 'login_post' ) ); ?>" method="post" autocomplete="off">

<input type="hidden" id="user_login" value="<?php echo esc_attr( $rp_login ); ?>" autocomplete="off" />

<p>

<label for="pass1"><?php _e('New password') ?><br />

<input type="password" name="pass1" id="pass1" class="input" size="20" value="" autocomplete="off" /></label>

</p>

<p>

<label for="pass2"><?php _e('Confirm new password') ?><br />

<input type="password" name="pass2" id="pass2" class="input" size="20" value="" autocomplete="off" /></label>

</p>

<div id="pass-strength-result" class="hide-if-no-js"><?php _e('Strength indicator'); ?></div>

<p class="description indicator-hint"><?php _e('Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).'); ?></p>

<br class="clear" />

<?php

/**

* Fires following the 'Strength indicator' meter in the user password reset form.

*

* @since 3.9.0

*

* @param WP_User $user User object of the user whose password is being reset.

*/

do_action( 'resetpass_form', $user );

?>

<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Reset Password'); ?>" /></p>

</form>

<p id="nav">

<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e( 'Log in' ); ?></a>

<?php

if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :

$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */

echo ' | ' . apply_filters( 'register', $registration_url );

endif;

?>

</p>

<?php

login_footer('user_pass');

break;

case 'register' :

if ( is_multisite() ) {

/**

* Filter the Multisite sign up URL.

*

* @since 3.0.0

*

* @param string $sign_up_url The sign up URL.

*/

wp_redirect( apply_filters( 'wp_signup_location', network_site_url( 'wp-signup.php' ) ) );

exit;

}

if ( !get_option('users_can_register') ) {

wp_redirect( site_url('wp-login.php?registration=disabled') );

exit();

}

$user_login = '';

$user_email = '';

if ( $http_post ) {

$user_login = $_POST['user_login'];

$user_email = $_POST['user_email'];

$errors = register_new_user($user_login, $user_email);

if ( !is_wp_error($errors) ) {

$redirect_to = !empty( $_POST['redirect_to'] ) ? $_POST['redirect_to'] : 'wp-login.php?checkemail=registered';

wp_safe_redirect( $redirect_to );

exit();

}

}

$registration_redirect = ! empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';

/**

* Filter the registration redirect URL.

*

* @since 3.0.0

*

* @param string $registration_redirect The redirect destination URL.

*/

$redirect_to = apply_filters( 'registration_redirect', $registration_redirect );

login_header(__('Registration Form'), '<p class="message register">' . __('Register For This Site') . '</p>', $errors);

?>

<form name="registerform" id="registerform" action="<?php echo esc_url( site_url('wp-login.php?action=register', 'login_post') ); ?>" method="post" novalidate="novalidate">

<p>

<label for="user_login"><?php _e('Username') ?><br />

<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="<?php echo esc_attr(wp_unslash($user_login)); ?>" size="20" /></label>

</p>

<p>

<label for="user_email"><?php _e('E-mail') ?><br />

<input type="email" name="user_email" id="user_email" class="input" value="<?php echo esc_attr( wp_unslash( $user_email ) ); ?>" size="25" /></label>

</p>

<?php

/**

* Fires following the 'E-mail' field in the user registration form.

*

* @since 2.1.0

*/

do_action( 'register_form' );

?>

<p id="reg_passmail"><?php _e('A password will be e-mailed to you.') ?></p>

<br class="clear" />

<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr( $redirect_to ); ?>" />

<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Register'); ?>" /></p>

</form>

<p id="nav">

<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e( 'Log in' ); ?></a> |

<a href="<?php echo esc_url( wp_lostpassword_url() ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'Password Lost and Found' ) ?>"><?php _e( 'Lost your password?' ); ?></a>

</p>

<?php

login_footer('user_login');

break;

case 'login' :

default:

$secure_cookie = '';

$customize_login = isset( $_REQUEST['customize-login'] );

if ( $customize_login )

wp_enqueue_script( 'customize-base' );

// If the user wants ssl but the session is not ssl, force a secure cookie.

if ( !empty($_POST['log']) && !force_ssl_admin() ) {

$user_name = sanitize_user($_POST['log']);

if ( $user = get_user_by('login', $user_name) ) {

if ( get_user_option('use_ssl', $user->ID) ) {

$secure_cookie = true;

force_ssl_admin(true);

}

}

}

if ( isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) ) {

$redirect_to = $_REQUEST['redirect_to'];

// Redirect to https if user wants ssl

if ( $secure_cookie && false !== strpos($redirect_to, 'wp-admin') )

$redirect_to = preg_replace('|^http://|', 'https://', $redirect_to);

} else {

$redirect_to = admin_url();

}

$reauth = empty($_REQUEST['reauth']) ? false : true;

$user = wp_signon( '', $secure_cookie );

if ( empty( $_COOKIE[ LOGGED_IN_COOKIE ] ) ) {

if ( headers_sent() ) {

$user = new WP_Error( 'test_cookie', sprintf( __( '<strong>ERROR</strong>: Cookies are blocked due to unexpected output. For help, please see <a href="%1$s">this documentation</a> or try the <a href="%2$s">support forums</a>.' ),

__( 'http://codex.wordpress.org/Cookies' ), __( 'https://wordpress.org/support/' ) ) );

} elseif ( isset( $_POST['testcookie'] ) && empty( $_COOKIE[ TEST_COOKIE ] ) ) {

// If cookies are disabled we can't log in even with a valid user+pass

$user = new WP_Error( 'test_cookie', sprintf( __( '<strong>ERROR</strong>: Cookies are blocked or not supported by your browser. You must <a href="%s">enable cookies</a> to use WordPress.' ),

__( 'http://codex.wordpress.org/Cookies' ) ) );

}

}

$requested_redirect_to = isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';

/**

* Filter the login redirect URL.

*

* @since 3.0.0

*

* @param string $redirect_to The redirect destination URL.

* @param string $requested_redirect_to The requested redirect destination URL passed as a parameter.

* @param WP_User|WP_Error $user WP_User object if login was successful, WP_Error object otherwise.

*/

$redirect_to = apply_filters( 'login_redirect', $redirect_to, $requested_redirect_to, $user );

if ( !is_wp_error($user) && !$reauth ) {

if ( $interim_login ) {

$message = '<p class="message">' . __('You have logged in successfully.') . '</p>';

$interim_login = 'success';

login_header( '', $message ); ?>

</div>

<?php

/** This action is documented in wp-login.php */

do_action( 'login_footer' ); ?>

<?php if ( $customize_login ) : ?>

<script type="text/javascript">setTimeout( function(){ new wp.customize.Messenger({ url: '<?php echo wp_customize_url(); ?>', channel: 'login' }).send('login') }, 1000 );</script>

<?php endif; ?>

</body></html>

<?php exit;

}

if ( ( empty( $redirect_to ) || $redirect_to == 'wp-admin/' || $redirect_to == admin_url() ) ) {

// If the user doesn't belong to a blog, send them to user admin. If the user can't edit posts, send them to their profile.

if ( is_multisite() && !get_active_blog_for_user($user->ID) && !is_super_admin( $user->ID ) )

$redirect_to = user_admin_url();

elseif ( is_multisite() && !$user->has_cap('read') )

$redirect_to = get_dashboard_url( $user->ID );

elseif ( !$user->has_cap('edit_posts') )

$redirect_to = admin_url('profile.php');

}

wp_safe_redirect($redirect_to);

exit();

}

$errors = $user;

// Clear errors if loggedout is set.

if ( !empty($_GET['loggedout']) || $reauth )

$errors = new WP_Error();

if ( $interim_login ) {

if ( ! $errors->get_error_code() )

$errors->add('expired', __('Session expired. Please log in again. You will not move away from this page.'), 'message');

} else {

// Some parts of this script use the main login form to display a message

if ( isset($_GET['loggedout']) && true == $_GET['loggedout'] )

$errors->add('loggedout', __('You are now logged out.'), 'message');

elseif ( isset($_GET['registration']) && 'disabled' == $_GET['registration'] )

$errors->add('registerdisabled', __('User registration is currently not allowed.'));

elseif ( isset($_GET['checkemail']) && 'confirm' == $_GET['checkemail'] )

$errors->add('confirm', __('Check your e-mail for the confirmation link.'), 'message');

elseif ( isset($_GET['checkemail']) && 'newpass' == $_GET['checkemail'] )

$errors->add('newpass', __('Check your e-mail for your new password.'), 'message');

elseif ( isset($_GET['checkemail']) && 'registered' == $_GET['checkemail'] )

$errors->add('registered', __('Registration complete. Please check your e-mail.'), 'message');

elseif ( strpos( $redirect_to, 'about.php?updated' ) )

$errors->add('updated', __( '<strong>You have successfully updated WordPress!</strong> Please log back in to see what’s new.' ), 'message' );

}

/**

* Filter the login page errors.

*

* @since 3.6.0

*

* @param object $errors WP Error object.

* @param string $redirect_to Redirect destination URL.

*/

$errors = apply_filters( 'wp_login_errors', $errors, $redirect_to );

// Clear any stale cookies.

if ( $reauth )

wp_clear_auth_cookie();

login_header(__('Log In'), '', $errors);

if ( isset($_POST['log']) )

$user_login = ( 'incorrect_password' == $errors->get_error_code() || 'empty_password' == $errors->get_error_code() ) ? esc_attr(wp_unslash($_POST['log'])) : '';

$rememberme = ! empty( $_POST['rememberme'] );

?>

<form name="loginform" id="loginform" action="<?php echo esc_url( site_url( 'wp-login.php', 'login_post' ) ); ?>" method="post">

<p>

<label for="user_login"><?php _e('Username') ?><br />

<input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="<?php echo esc_attr($user_login); ?>" size="20" /></label>

</p>

<p>

<label for="user_pass"><?php _e('Password') ?><br />

<input type="password" name="pwd" id="user_pass" class="input" value="" size="20" /></label>

</p>

<?php

/**

* Fires following the 'Password' field in the login form.

*

* @since 2.1.0

*/

do_action( 'login_form' );

?>

<p class="forgetmenot"><label for="rememberme"><input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" <?php checked( $rememberme ); ?> /> <?php esc_attr_e('Remember Me'); ?></label></p>

<p class="submit">

<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Log In'); ?>" />

<?php if ( $interim_login ) { ?>

<input type="hidden" name="interim-login" value="1" />

<?php } else { ?>

<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr($redirect_to); ?>" />

<?php } ?>

<?php if ( $customize_login ) : ?>

<input type="hidden" name="customize-login" value="1" />

<?php endif; ?>

<input type="hidden" name="testcookie" value="1" />

</p>

</form>

<?php if ( ! $interim_login ) { ?>

<p id="nav">

<?php if ( ! isset( $_GET['checkemail'] ) || ! in_array( $_GET['checkemail'], array( 'confirm', 'newpass' ) ) ) :

if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :

$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */

echo apply_filters( 'register', $registration_url ) . ' | ';

endif;

?>

<a href="<?php echo esc_url( wp_lostpassword_url() ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'Password Lost and Found' ); ?>"><?php _e( 'Lost your password?' ); ?></a>

<?php endif; ?>

</p>

<?php } ?>

<script type="text/javascript">

function wp_attempt_focus(){

setTimeout( function(){ try{

<?php if ( $user_login ) { ?>

d = document.getElementById('user_pass');

d.value = '';

<?php } else { ?>

d = document.getElementById('user_login');

<?php if ( 'invalid_username' == $errors->get_error_code() ) { ?>

if( d.value != '' )

d.value = '';

<?php

}

}?>

d.focus();

d.select();

} catch(e){}

}, 200);

}

<?php if ( !$error ) { ?>

wp_attempt_focus();

<?php } ?>

if(typeof wponload=='function')wponload();

<?php if ( $interim_login ) { ?>

(function(){

try {

var i, links = document.getElementsByTagName('a');

for ( i in links ) {

if ( links.href )

links.target = '_blank';

}

} catch(e){}

}());

<?php } ?>

</script>

<?php

login_footer();

break;

} // end action switch

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

احتمالا از طرف سرور بوده ، علت مشکل را میتونید از طریق پشتیبانی خود پیگیری کنید.

برای اطمینان میتونید قابلیت نوشتن فایل کانفینگ (444) را بردارید دقیق نمیدونم ولی نباید مشکلی به وجود بیاد.

موفق باشید/.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط hosien68
   سلام دوستان خسته نباشد . وقتتون بخیر
   من یه سایت با وردپرس دارم درست میکنم که این سایت یه سری خدمات داره که به 4 دسته کلی تقسیم میشه و هر کدوم از این 4 دسته خودش به زیرمجموعه های زیادی تقسیم میشه. در واقع میخوام این دسته بندی ها مدیریت بشه . یعنی با توجه به گزینه ای که کاربر انتخاب میکنه اون مسیری رو به کاربر نشون بده که مربوط به دسته بندی خودش هست. البته میخوام  گزینه ای که انتخاب میشه گزینه های زیرمجموعه اون به صورت ajax بیاد و صفحه لود نشه .  
   از دوستان کسی هست که منو راهنمایی کنه که به چه صورت میتونم اینو پیاده سازی کنم و یا اگه راهی یا پلاگینی هست که این کارو بشه باهاش انجام داد , ممنون میشم. مرسی
   در ضمن تو فایل pdf دسته بندی محصولاتش هست. میخوام این گزینه ها رو دسته بندی کنم
   پیوست خدمات2.pdf
  • توسط mrb1994
   سلام به همه دوستان بنده دارم یه قالب طراحی می کنم تو قسمت pagination به مشکلی بر خوردم من از قسمت خواندن وردپرس محدودیت اعمال کردم که تو صفحه بلاگ در هرصفحه 5 تا از پست ها رو نشون بده و ما بقی رو ببره یه صفحه دیگه حالاوردپرس محدودیت رو اعمال کرده ولی صفحه های دیگه رو لینکشو نمیده راه های مختلفی رو امتحان کردم از نصب افزونه های مختلف گرفته تا اضافه کردن کد دستی به function ولی کار نمیکنه
   یه مشکل دیگه هم هست اینکه تو دسته بندی ووکامرسم این محدودیت اصلا اعمال نمیشه
   لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون
  • توسط Vahid.T
   باسلام و وقت بخیر خدمت دوستان
   در تب هایی از ووکامرس و قسمت هایی از وردپرس زبان انگلیسی است. برای فارسی شدن کامل وردپرس و ووکامرس باید چکارکنم؟
   واسه فارسی سازی وردپرس از افزونه بسته وردپرس پارسی استفاده می کنم. منو تنظیمات در وردپرس نوشته Setting و این یعنی وردپرس هم کاملا فارسی سازی نشده است. افزونه وردپرس فارسی با افزونه های دیگر ( ویژوال کامپوزر) سایت تداخل دارد و سازگاری ندارد و به همین دلیل نصب نیست.
   افزونه ووکامرس فارسی هم نصب است.
   ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.
  • توسط somy
   سلام
   من از قالب فروشگاهی دیجی کالا برای فروشگاه استفاده می کنم. متاسفانه صفحه بندی محصولات کار نمی کند و روی هر صفحه ای کلیک می شود فقط محصولات صفحه اول را نشان می دهد. مشکل از افزونه خاصی هم نیست، میشه راهنمایی بفرمایید که مشکل از چی میتونه باشه و چه جوری می شه رفعش کرد، چون اونجایی که قالب رو ازش خریداری کردیم پاسخگو نیستن. اگه راه حل خاصی دارید ممنون میشم بفرمایید، بسیار ضروری است.
  • توسط fashionir
   درود، دوستان من یک وب سایت دارم می خوام توسط یک افزونه تمام مزون های تهران رو با اطلاعاتشون معرفی کنم، لطفا افزونه ای برای این کار معرفی کنید، بسیار متشکرم.