محمد دریابیان

مشکل بعد از تغییر سرور

8 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام خدمت دوستان

من امروز سرور سایتم رو تغییر دادم حالا الان میخوام وارد بخش مدیریت سایت بشم خطاهای زیر رو بهم میده منم زیاد با وردپرس کار نکردم و نمیتونم معنی و مفهومش چیه؟؟؟ توروخدا هرکی میدونه فقط سریع جوابش رو بگه و راه حل رفع این خطا رو ... قربون شماها

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dadebara/public_html/wp-config.php:1) in /home/dadebara/public_html/wp-content/plugins/cystats/cystats.php on line 199

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dadebara/public_html/wp-config.php:1) in /home/dadebara/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 1173

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام به انجمن خوش آمدید ! احتمالا از دیتابیس هست ! دقت کنید نام دیتابیستون همون باشه که تو سرور قبلی هم بوده یا اگه تغییر کرده نامش در فایل wp-config.php تغییر بدین !

ویرایش شده در توسط RedPlus
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنون دوست عزیز که پاسخ دادید بله اسم دیتابیسم رو عوض کردم و تو فایل کانفیق هم تغییرات رو اعمال کردم ولی مشکل برطرف نمیشه ؟؟؟

ویرایش شده در توسط mamiyking
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به فایل config.php بروید و خط اول رو چک کنید که فاصله ای قبل و بعدش نباشد

شما قبلا از چی استفاده میکردید و به چه سروری منتقل کردید؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من قبلا از یه هاست رایگان بعد هاست جدید خریدم و انتقالش دادم به هاست جدید ، سایت بالا میاد ولی میخوام وارد بخش مدیریت بشم خطا میده ....

این فایل کانفیق ، کجا مشکل داره؟؟ :(

<?php

/**

* The base configurations of the WordPress.

*

* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,

* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information

* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing

* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

*

* This file is used by the wp-config.php creation script during the

* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file

* to "wp-config.php" and fill in the values.

*

* @package WordPress

*/

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'dadebara_wp');

/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'dadebara_wpm');

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'lplnnvdhfdhk');

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */

define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */

define('DB_COLLATE', '');

/**#@+

* Authentication Unique Keys and Salts.

*

* Change these to different unique phrases!

* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

*

* @since 2.6.0

*/

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');

define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');

define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

/**#@-*/

/**

* WordPress Database Table prefix.

*

* You can have multiple installations in one database if you give each a unique

* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

*/

$table_prefix = 'wp_';

/**

* For developers: WordPress debugging mode.

*

* Change this to true to enable the display of notices during development.

* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

* in their development environments.

*/

define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */

if ( !defined('ABSPATH') )

define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

قایل مشکلی نداره

شما توی دیتابیس تغیری ایجاد نکردید؟

سایت رو خودتون انتقال دادی؟

دقیقا هنگام ورود به پیشخوان و سایت چه خطای میده؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدی که قرار دادین اینجا آخرش <؟ رو قرار ندادین ! چک کنید تو هاست هم اگه نیست اضافه کنید !


<?php
?>

اول کار باز شده ولی آخر فایل بسته نشده !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدی که قرار دادین اینجا آخرش <؟ رو قرار ندادین ! چک کنید تو هاست هم اگه نیست اضافه کنید !


<?php
?>

اول کار باز شده ولی آخر فایل بسته نشده !

با تشکر از شما

ولی بنده مشکلشون رو شخصا حل کردم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری