• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

   بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
runy

از کار افتادن سایت مپ و دادن ارور

5 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

سایت مپ من از کار افتاده و من خیلی وقته نفهمیدم . وقتی آدرس سایت مپ را میزنم این ارور را میده:


This page contains the following errors:
error on line 3 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document
Below is a rendering of the page up to the first error.

ادر س سایت مپم :


http://nedaj.ir/sitemapindex.xml/

از افزونه Google XML Sitemaps اتفاده میکنم

باید چه کنم سایت مپم درست بشه ؟؟

هر کاری میکنم نمیشه احتمال میدم با چیزی تداخل داره ولی با چی نمی دونم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

فایل functions قالبتون را برسی کنید احتمالا از همین است.

موفق باشید/.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

فایل functions قالبتون را برسی کنید احتمالا از همین است.

موفق باشید/.

دوست عزیز دقیقا باید کجاش را بررسی کنم ؟؟؟

من نمیفهمم به تابع های پوسته چه کار داره؟؟؟

کل محتوای functions من در زیر آوردم :


<?php
if (function_exists('add_theme_support')) {
add_theme_support('post-thumbnails');
add_image_size('app1', 150, 150, true);
add_image_size('app2', 350, 350, true);
add_image_size('app3', 300, 160, true);
add_image_size('app4', 58, 58, true);
function insert_last_login( $login ) {
global $user_id;
$user = get_userdatabylogin( $login );
update_user_meta( $user->ID, 'last_login', gmdate( 'Y-m-d H:i:s' ), the_time('Y-m-j') );
}
add_action( 'wp_login', 'insert_last_login' );
function add_last_login_column( $columns ) {
$columns['last_login'] = __( 'آخرین ورود', 'last_login' );
return $columns;
}
add_filter( 'manage_users_columns', 'add_last_login_column' );
function add_last_login_column_value( $value, $column_name, $user_id ) {
$user = get_userdata( $user_id );
if ( 'last_login' == $column_name && $user->last_login )
$value = jdate( 'Y/m/d g:ia', strtotime( $user->last_login ) );
return $value;
}
add_action( 'manage_users_custom_column', 'add_last_login_column_value', 10, 3 );
}
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar();
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'pivand',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'خدمات',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'Sidebar2',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'Sidebar3',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'Sidebar4',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'footer1',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'footer2',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'footer3',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array('name'=>'footer4',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));

function register_my_menus() {
register_nav_menus(
array(
'top-menu' => __( 'فهرست بالا' )
)
);
}
add_action( 'init', 'register_my_menus' );
// Register Footer Sidebar
register_sidebar(array(
'id' => 'sidebar_footer',
'name' => 'Sidebar Footer',
'before_title' => "<h6>",
'after_title' => '</h6>'
));
add_action('wp_enqueue_scripts', 'cssmenumaker_scripts_styles' );
function cssmenumaker_scripts_styles() {
wp_enqueue_style( 'cssmenu-styles', get_template_directory_uri() . '/cssmenu/styles.css');
wp_enqueue_script('cssmenu-scripts', get_template_directory_uri() . '/cssmenu/script.js');
}
class CSS_Menu_Maker_Walker extends Walker {
var $db_fields = array( 'parent' => 'menu_item_parent', 'id' => 'db_id' );

function start_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) {
$indent = str_repeat("\t", $depth);
$output .= "\n$indent<ul>\n";
}

function end_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) {
$indent = str_repeat("\t", $depth);
$output .= "$indent</ul>\n";
}

function start_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) {

global $wp_query;
$indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
$class_names = $value = '';
$classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;

/* Add active class */
if(in_array('current-menu-item', $classes)) {
$classes[] = 'active';
unset($classes['current-menu-item']);
}
/* Check for children */
$children = get_posts(array('post_type' => 'nav_menu_item', 'nopaging' => true, 'numberposts' => 1, 'meta_key' => '_menu_item_menu_item_parent', 'meta_value' => $item->ID));
if (!empty($children)) {
$classes[] = 'has-sub';
}
$class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item, $args ) );
$class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"' : '';

$id = apply_filters( 'nav_menu_item_id', 'menu-item-'. $item->ID, $item, $args );
$id = $id ? ' id="' . esc_attr( $id ) . '"' : '';

$output .= $indent . '<li' . $id . $value . $class_names .'>';

$attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : '';
$attributes .= ! empty( $item->target ) ? ' target="' . esc_attr( $item->target ) .'"' : '';
$attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ' rel="' . esc_attr( $item->xfn ) .'"' : '';
$attributes .= ! empty( $item->url ) ? ' href="' . esc_attr( $item->url ) .'"' : '';

$item_output = $args->before;
$item_output .= '<a'. $attributes .'><span>';
$item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) . $args->link_after;
$item_output .= '</span></a>';
$item_output .= $args->after;

$output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args );
}

function end_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array() ) {
$output .= "</li>\n";
}
}
/* THIS INCLUDES THE THUMBNAIL IN OUR RSS FEED*/
function insertThumbnailRSS($content) {
global $post;
if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
$content = '' . get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'thumbnail', array( 'alt' => get_the_title(), 'title' => get_the_title(), 'style' => 'float:right;' ) ) . '' . $content;
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'insertThumbnailRSS');
add_filter('the_content_feed', 'insertThumbnailRSS');
function change_user_contact_information( $fields )
{
$fields['twitter'] = 'توييتر';
$fields['facebook'] = 'فيسبوک';
$fields['googleplus'] = 'گوگل پلاس';
$fields['linkedin'] = 'لينکداين';
$fields['skype'] = 'اسکايپ';

return $fields;
}
add_filter('user_contactmethods', 'change_user_contact_information');

function nofollow_cat_posts($text) {
global $post;
if( in_category(1) ) { // SET CATEGORY ID HERE
$text = stripslashes(wp_rel_nofollow($text));
}
return $text;
}
add_filter('the_content', 'nofollow_cat_posts');
function new_excerpt_more($more) {
global $post;
return '… <a href="'. get_permalink($post->ID) . '">' . 'ادامه نوشته »' . '</a>';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');
function getPostViews($postID){
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
return "بدون بازدید";
}
return $count.' بازدید';
}

// function to count views.
function setPostViews($postID) {
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults['post_views'] = __('بازدید');
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === 'post_views'){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}
/* نمایش تاریخ انتشار مطلب */
add_filter('the_time', 'timeago');
function timeago()
{
global $post;
$date = $post->post_date;
$time = get_post_time('G', true, $post);
$time_diff = time() - $time;
if ( $time_diff > 0 && $time_diff < 24*60*60 )
$display = sprintf( __('%s پیش'), human_time_diff( $time ) );
else
$display = date(get_option('date_format'), strtotime($date) );
return $display;
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

مشکلم در لینک زیر حل شد اگر کسی مشکل من را یدا کرد به لینک زیر برود :


http://wp-help.ir/Thread-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آدرس نات فوند هست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط reza.th
   سلام اساتید عزیز خسته نباشید 
   یک سوال داشتم من داشتم دسته های سایت رو کامل میکردم بخش توضیحاتشون رو 
   که بعد از ه دقیقه یهو تو وب مستر گوگل دیدم warning  داد بهم راجب یکی از دسته های سایت عکس رو هم ضمیمه میکنم که ببینین 
    این لینکی هست که تو عکس درج شده مربوط به هشدار وب مستر : 
   http://dailyfile.ir/web/آموزش-شبکه/
   رو این لینک که کلیک میکنیم ارور ۴۰۴ میده 
   اما دقیقا همین لینک عینا همین تو دسته بندی سایت که میریم از زیر شاخه های وب و برنامه نویسی  آموزش شبکه رو انتخاب میکنیم دیگه ارور ۴۰۴ نمیده و میره به بخش مربوطه آموزش شبکه 
   جریان چیه ؟‌

  • توسط سعید فرزادی پور
   با عرض سلام
   من به مشکلی خوردم که راه حل اون رو نمیدونم
   در هدر سایت یک نویگیشن بار دارم که منوی اصلی سایتم به صورت دراپ داون در این نویگیشن بار وجود داره ، قال سایت من shaply هستش و استفاده از ویجت ها در body بازه ، من با استفاده از یک ویجت اسلایدر در بالاترین قسمت و زیر هدر سایت که ارتفاع اونم 55 پیکسل هستش اسلایدر بزرگ ایجاد کردم ، و حالا زمانی که میرم روی دراپ داون ها متاسفانه تا قبل از اسکرول کردن به پایین ، زیر منو ها به زیر اسلایدر میرن ، اما بعد از اسکرول کردن به پایین این مشکل حل شده و منو ها و زیر منو ها نمایش داده میشن ، هرچه z-index رو افزایش دادم نتیجه ای نداشت ، چطور میتونم این مشکل رو حل کنم ؟
   و سوال دوم این که در این تم منو ها اول به پایین و بعد به راست باز میشن و من میخوایم سایت رو به صورت فارسی داشته باشم و میخوام اول به پایین و بعد به چپ باز بشن منو ها , چه تغییری میتونم در css ایجاد کنم ؟
  • توسط hamid_diablo
   سلام دوستان
   من وردپرس رو روی لوکال هاست نصب کرده بودم
    
   تا چند روز پیش مشکلی نداشتم تا اینکه یه پوسته جدید نصب کردم و بعد از اون متاسفانه وردپرس بالا نیامد (صفحه سفید ظاهر شد )
    
   فقط قالب صحیفه رو نمایش میده بدون پیشخوان!!!
    
   وردپرس و پاک کردم و دوباره روی لوکال هسات نصب کردم اما مشکل برطرف نشد !
   ممنون میشم راهنماییم کنید
  • توسط ahmadwp
   سلام خدمت اعضای گرامی.
   در وردپرس فارسی نسخه ۴.۸.۲ مشکلی رو پیدا کردم که راهکاری برای حلش به ذهنم نرسید، ممنون می شم راهنمایی کنید تا حلش کنم.
   وقتی یک قسمت از متن رو انتخاب می کنم و می خوام به اون لینک بدم، وقتی که می خوام بر روی آیکون تیک تا تایید کلیک کنم یا وقتی که می خوام بر روی آیکون چرخ دنده کلیک کنم، پاپ آپ درج لینک هی ظاهر می شه و دوباره محو می شه! و نمی شه بر روی اون آیکون ها کلیک کرد و گزینه ها رو انتخاب کرد.
   ابتدا تصور کردم شاید مشکل از تداخل افزونه ها باشه یا قالب مشکلی داشته باشه یا هنگام به روز رسانی خطایی به وجود اومده باشه، اما وقتی بسته نصبی وردپرس رو مجددا از wp-persian دریافت کردم و بر روی یک فضای دیگه نصب کردم، دیدم که از ابتدا همین مشکل وجود داره، افزونه wp-jalali رو هم غیرفعال کردم اما مشکل حل نشد!
   یعنی چه از ابتدا دریافت و نصب کنین، چه وردپرس قدیمی تر سایت تون رو آپدیت کنین به این نسخه فارسی، همین مشکل براش به وجود میاد.
   یک ویدیو پیوست همین مطلب کردم که به خوبی این مورد رو نشون می ده. سپاسگزارم.
   Video_2017-10-21_110732.wmv
  • توسط mohammad_mh
   سلام
   این سایت من با قالب بی تم
   digiaccount.ir
   و این هم 2 نمونه سایت مثل هم
   https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/
   http://consolefa.ir/
    
   چطوری پوسته سایت را اینطوری  بکنم حالت باکس من فرق داره