12 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام

یه اسلایدر ریسپانسیو و جالب از آدرسی زیر می تونید دانلود کنید:

http://pgwjs.com/pgwslider

اما سوال در مورد pgwSlider دارم

fading و sliding درست کار نمی کنند

چه تفاوتی بین Javascript در Type

های String و Boolean و Function و ... وجود داره اگر بخوام transitionEffect رو در حالت sliding قرار بدم کد به چه صورت نوشته خواهد شد.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

به زبان ساده:

استرینگ یک واژه آزاده (مثل: sliding fading toptodown یا هر کلمه ی آزاد دیگه)

Boolean به دو مقدار 0 و 1 گفته میشه ، یا اشتباه یا درست ، مثل جنسیّت انسان ها که یا زنه یا مرد ، اینم یا درسته یا غلط

و function هم یک تابع از پیش تعریف شده است.

برای عوض کردن اون قسمت هم که من از آپشن های خودش که سر در نیاوردم!

ولی خب باید این قسمت رو توی کدش عوض کنی:


;(function($){
$.fn.pgwSlider = function(options) {

var defaults = {
mainClassName : 'pgwSlider',
listPosition : 'right',
selectionMode : 'click',
transitionEffect : 'fading',
autoSlide : true,
displayList : true,
displayControls : false,
touchControls : true,
verticalCentering : false,
adaptiveHeight : false,
maxHeight : null,
beforeSlide : null,
afterSlide : null,
adaptiveDuration : 200,
transitionDuration : 500,
intervalDuration : 3000
};

که کدی که توی میخوای این میشه:

/**

* PgwSlider - Version 2.3

*

* Copyright 2014, Jonathan M. Piat

* http://pgwjs.com - http://pagawa.com

*

* Released under the GNU GPLv3 license - http://opensource.org/licenses/gpl-3.0

*/

;(function($){

$.fn.pgwSlider = function(options) {

var defaults = {

mainClassName : 'pgwSlider',

listPosition : 'right',

selectionMode : 'click',

transitionEffect : 'sliding',

autoSlide : true,

displayList : true,

displayControls : false,

touchControls : true,

verticalCentering : false,

adaptiveHeight : false,

maxHeight : null,

beforeSlide : null,

afterSlide : null,

adaptiveDuration : 200,

transitionDuration : 500,

intervalDuration : 3000

};

if (this.length == 0) {

return this;

} else if(this.length > 1) {

this.each(function() {

$(this).pgwSlider(options);

});

return this;

}

var pgwSlider = this;

pgwSlider.plugin = this;

pgwSlider.data = [];

pgwSlider.config = {};

pgwSlider.currentSlide = 0;

pgwSlider.slideCount = 0;

pgwSlider.resizeEvent = null;

pgwSlider.intervalEvent = null;

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

pgwSlider.transitionInProgress = false;

pgwSlider.window = $(window);

// Init

var init = function() {

// Merge user options with the default configuration

pgwSlider.config = $.extend({}, defaults, options);

// Setup

setup();

// Activate interval

if (pgwSlider.config.autoSlide) {

activateInterval();

}

return true;

};

// Get element

var getElement = function(obj) {

var element = {};

// Get link

var elementLink = obj.find('a').attr('href');

if ((typeof elementLink != 'undefined') && (elementLink != '')) {

element.link = elementLink;

var elementLinkTarget = obj.find('a').attr('target');

if ((typeof elementLinkTarget != 'undefined') && (elementLinkTarget != '')) {

element.linkTarget = elementLinkTarget;

}

}

// Get image

var elementThumbnail = obj.find('img').attr('src');

if ((typeof elementThumbnail != 'undefined') && (elementThumbnail != '')) {

element.thumbnail = elementThumbnail;

}

var elementImage = obj.find('img').attr('data-large-src');

if ((typeof elementImage != 'undefined') && (elementImage != '')) {

element.image = elementImage;

}

// Get title

var elementSpan = obj.find('span').text();

if ((typeof elementSpan != 'undefined') && (elementSpan != '') && (elementSpan != null)) {

element.title = elementSpan;

} else {

var elementTitle = obj.find('img').attr('alt');

if ((typeof elementTitle != 'undefined') && (elementTitle != '')) {

element.title = elementTitle;

}

}

// Get description

var elementDescription = obj.find('img').attr('data-description');

if ((typeof elementDescription != 'undefined') && (elementDescription != '')) {

element.description = elementDescription;

}

return element;

};

// Update the current height

var updateHeight = function(height, animate) {

// Check maxHeight

if (pgwSlider.config.maxHeight) {

if (pgwSlider.plugin.width() > 480 && height > pgwSlider.config.maxHeight) {

height = pgwSlider.config.maxHeight;

} else if (pgwSlider.plugin.width() <= 480) {

if (height + pgwSlider.plugin.find('.ps-list').height() > pgwSlider.config.maxHeight) {

height = pgwSlider.config.maxHeight - pgwSlider.plugin.find('.ps-list').height();

}

}

}

// Prevents multiple calculations in a short time

clearTimeout(pgwSlider.resizeEvent);

pgwSlider.resizeEvent = setTimeout(function() {

// Adjust right list

var elementHeight = ((height - ((pgwSlider.slideCount - 1) * 6)) / pgwSlider.slideCount);

var elementWidth = (100 / pgwSlider.slideCount);

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').css({ width: elementWidth + '%' });

// Adjust main container

if (typeof animate != 'undefined' && animate && pgwSlider.config.maxHeight == null) {

if (typeof pgwSlider.plugin.find('.ps-current').animate == 'function') {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').animate({

height: height

}, pgwSlider.config.adaptiveDuration, function() {

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').animate({ height: elementHeight }, pgwSlider.config.adaptiveDuration);

});

} else {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').css('height', height);

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').css('height', elementHeight);

}

} else {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').css('height', height);

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').css('height', elementHeight);

}

// Vertical alignement

if (pgwSlider.config.verticalCentering) {

// List elements

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').each(function(){

if ((elementHeight > 50) && ($(this).find('img').height() > elementHeight)) {

var imageMargin = Math.round(($(this).find('img').height() - elementHeight) / 2);

$(this).find('img').css('margin-top', -imageMargin);

} else if ($(this).find('img').height() < elementHeight) {

var imageMargin = Math.round((elementHeight - $(this).find('img').height()) / 2);

$(this).find('img').css('margin-top', imageMargin);

} else {

$(this).find('img').css('margin-top', '');

}

});

// Current elements

pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul > li').each(function(){

var isVisible = ($(this).css('display') == 'none') ? false : true;

if (! isVisible) {

$(this).show();

}

if ($(this).show().find('img').height() > height) {

var imageMargin = Math.round(($(this).find('img').height() - height) / 2);

$(this).find('img').css('margin-top', -imageMargin);

} else if ($(this).show().find('img').height() < height) {

var imageMargin = Math.round((height - $(this).find('img').height()) / 2);

$(this).find('img').css('margin-top', imageMargin);

} else {

$(this).find('img').css('margin-top', '');

}

if (! isVisible) {

$(this).hide();

}

});

}

}, 100);

return true;

};

// Set size class

var setSizeClass = function() {

if (pgwSlider.plugin.width() <= 480) {

pgwSlider.plugin.addClass('narrow').removeClass('wide');

} else {

pgwSlider.plugin.addClass('wide').removeClass('narrow');

}

return true;

};

// Setup

var setup = function() {

// Create container

pgwSlider.plugin.removeClass(pgwSlider.config.mainClassName).addClass('ps-list');

pgwSlider.plugin.wrap('<div class="' + pgwSlider.config.mainClassName + '"></div>');

pgwSlider.plugin = pgwSlider.plugin.parent();

pgwSlider.plugin.prepend('<div class="ps-current"><ul></ul><span class="ps-caption"></span></div>');

pgwSlider.slideCount = pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').length;

if (pgwSlider.slideCount == 0) {

throw new Error('PgwSlider - No slider item has been found');

return false;

}

// Add controls

if (pgwSlider.config.displayControls && pgwSlider.slideCount > 1) {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').prepend('<span class="ps-prev"><span class="ps-prevIcon"></span></span>');

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').append('<span class="ps-next"><span class="ps-nextIcon"></span></span>');

pgwSlider.plugin.find('.ps-current .ps-prev').click(function() {

pgwSlider.previousSlide();

});

pgwSlider.plugin.find('.ps-current .ps-next').click(function() {

pgwSlider.nextSlide();

});

}

// Disable list

if (! pgwSlider.config.displayList) {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').css('width', '100%');

pgwSlider.plugin.find('.ps-list').hide();

}

// Get slider elements

var elementId = 1;

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').each(function() {

var element = getElement($(this));

element.id = elementId;

pgwSlider.data.push(element);

$(this).addClass('elt_' + element.id);

// Check element title

if (element.title) {

if ($(this).find('span').length == 1) {

if ($(this).find('span').text() == '') {

$(this).find('span').text(element.title);

}

} else {

$(this).find('img').after('<span>' + element.title + '</span>');

}

}

// Set element in the current list

var currentElement = $('<li class="elt_' + elementId + '"></li>');

if (element.image) {

currentElement.html('<img src="' + element.image + '" alt="' + (element.title ? element.title : '') + '">');

} else if (element.thumbnail) {

currentElement.html('<img src="' + element.thumbnail + '" alt="' + (element.title ? element.title : '') + '">');

}

if (element.link) {

currentElement.html('<a href="' + element.link + '"' + (element.linkTarget ? ' target="' + element.linkTarget + '"' : '') + '>' + currentElement.html() + '</a>');

}

pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul').append(currentElement);

// Set selection mode

if ((pgwSlider.config.selectionMode == 'mouseOver') && (pgwSlider.config.transitionEffect == 'fading')) {

$(this).css('cursor', 'default').click(function(event) {

event.preventDefault();

}).bind('mouseenter', function(event) {

displayElement(element.id);

});

$(this).find('a').css('cursor', 'default');

} else {

$(this).css('cursor', 'pointer').click(function(event) {

event.preventDefault();

displayElement(element.id);

});

}

elementId++;

});

// Set list position

if (pgwSlider.config.listPosition == 'left') {

pgwSlider.plugin.addClass('listOnTheLeft');

}

// Attach slide events

if (pgwSlider.config.autoSlide) {

pgwSlider.plugin.on('mouseenter', function() {

clearInterval(pgwSlider.intervalEvent);

pgwSlider.intervalEvent = null;

}).on('mouseleave', function() {

activateInterval();

});

}

// Display the first element

displayElement(1);

// Set the first height

pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul > li.elt_1 img').on('load', function() {

setSizeClass();

var maxHeight = pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul > li.elt_1 img').height();

updateHeight(maxHeight);

pgwSlider.window.resize(function() {

// The new class must be set before the recalculation of the height.

setSizeClass();

var maxHeight = pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul > li.elt_' + pgwSlider.currentSlide + ' img').height();

updateHeight(maxHeight, pgwSlider.config.adaptiveHeight);

});

});

// Touch controls for current image

if (pgwSlider.config.touchControls && pgwSlider.slideCount > 1) {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').on('touchstart', function(e) {

try {

if (e.originalEvent.touches[0].clientX && pgwSlider.touchFirstPosition == null) {

pgwSlider.touchFirstPosition = e.originalEvent.touches[0].clientX;

}

} catch(e) {

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

}

});

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').on('touchmove', function(e) {

try {

if (e.originalEvent.touches[0].clientX && pgwSlider.touchFirstPosition != null) {

if (e.originalEvent.touches[0].clientX > (pgwSlider.touchFirstPosition + 50)) {

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

pgwSlider.previousSlide();

} else if (e.originalEvent.touches[0].clientX < (pgwSlider.touchFirstPosition - 50)) {

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

pgwSlider.nextSlide();

}

}

} catch(e) {

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

}

});

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').on('touchend', function(e) {

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

});

}

return true;

};

// Finish element

var finishElement = function(element) {

// Element caption

var elementText = '';

if (element.title) {

elementText += '<b>' + element.title + '</b>';

}

if (element.description) {

if (elementText != '') elementText += '<br>';

elementText += element.description;

}

if (elementText != '') {

if (element.link) {

elementText = '<a href="' + element.link + '"' + (element.linkTarget ? ' target="' + element.linkTarget + '"' : '') + '>' + elementText + '</a>';

}

if (typeof pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').fadeIn == 'function') {

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').html(elementText);

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').fadeIn(pgwSlider.config.transitionDuration / 2);

} else {

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').html(elementText);

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').show();

}

}

// Slider controls

if (pgwSlider.config.displayControls) {

if (typeof pgwSlider.plugin.find('.ps-current > .ps-prev').fadeIn == 'function') {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current > .ps-prev, .ps-current > .ps-next').fadeIn(pgwSlider.config.transitionDuration / 2);

} else {

pgwSlider.plugin.find('.ps-current > .ps-prev, .ps-current > .ps-next').show();

}

}

// After slide

if (typeof pgwSlider.config.afterSlide == 'function') {

pgwSlider.config.afterSlide(element.id);

}

// Set the container height

if (pgwSlider.config.adaptiveHeight) {

var maxHeight = pgwSlider.plugin.find('.ps-current .elt_' + element.id + ' img').height();

updateHeight(maxHeight, true);

}

return true;

}

// Fade an element

var fadeElement = function(element) {

var elementContainer = pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul');

// Update list items

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').css('opacity', '0.6');

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li.elt_' + element.id).css('opacity', '1');

elementContainer.find('li').not('.elt_' + pgwSlider.currentSlide).not('.elt_' + element.id).each(function(){

if (typeof $(this).stop == 'function') {

$(this).stop();

}

$(this).css('position', '').css('z-index', 1).hide();

});

// Current element

if (pgwSlider.currentSlide > 0) {

var currentElement = elementContainer.find('.elt_' + pgwSlider.currentSlide);

if (typeof currentElement.animate != 'function') {

currentElement.animate = function(css, duration, callback) {

currentElement.css(css);

if (callback) {

callback();

}

};

}

if (typeof currentElement.stop == 'function') {

currentElement.stop();

}

currentElement.css('position', 'absolute').animate({

opacity : 0,

}, pgwSlider.config.transitionDuration, function() {

currentElement.css('position', '').css('z-index', 1).hide();

});

}

// Update current id

pgwSlider.currentSlide = element.id;

// Next element

var nextElement = elementContainer.find('.elt_' + element.id);

if (typeof nextElement.animate != 'function') {

nextElement.animate = function(css, duration, callback) {

nextElement.css(css);

if (callback) {

callback();

}

};

}

if (typeof nextElement.stop == 'function') {

nextElement.stop();

}

nextElement.css('position', 'absolute').show().animate({

opacity : 1,

}, pgwSlider.config.transitionDuration, function() {

nextElement.css('position', '').css('z-index', 2).show();

finishElement(element);

});

return true;

}

// Slide an element

var slideElement = function(element, direction) {

var elementContainer = pgwSlider.plugin.find('.ps-current > ul');

if (typeof direction == 'undefined') {

direction = 'left';

}

if (pgwSlider.currentSlide == 0) {

elementContainer.find('.elt_1').css({

position : '',

left : '',

opacity : 1,

'z-index' : 2

}).show();

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li.elt_1').css('opacity', '1');

finishElement(element);

} else {

if (pgwSlider.transitionInProgress) {

return false;

}

pgwSlider.transitionInProgress = true;

// Get direction details

var elementWidth = elementContainer.width();

if (direction == 'left') {

var elementDest = -elementWidth;

var nextOrigin = elementWidth;

} else {

var elementDest = elementWidth;

var nextOrigin = -elementWidth;

}

var currentElement = elementContainer.find('.elt_' + pgwSlider.currentSlide);

if (typeof currentElement.animate != 'function') {

currentElement.animate = function(css, duration, callback) {

currentElement.css(css);

if (callback) {

callback();

}

};

}

currentElement.css('position', 'absolute').animate({

left : elementDest,

}, pgwSlider.config.transitionDuration, function() {

currentElement.css('position', '').css('z-index', 1).css('left', '').css('opacity', 0).hide();

});

// Next element

var nextElement = elementContainer.find('.elt_' + element.id);

if (typeof nextElement.animate != 'function') {

nextElement.animate = function(css, duration, callback) {

nextElement.css(css);

if (callback) {

callback();

}

};

}

nextElement.css('position', 'absolute').css('left', nextOrigin).css('opacity', 1).show().animate({

left : 0,

}, pgwSlider.config.transitionDuration, function() {

nextElement.css('position', '').css('left', '').css('z-index', 2).show();

pgwSlider.transitionInProgress = false;

// Display new element

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').css('opacity', '0.6');

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li.elt_' + element.id).css('opacity', '1');

finishElement(element);

});

}

// Update current id

pgwSlider.currentSlide = element.id;

return true;

}

// Display the current element

var displayElement = function(elementId, apiController, direction) {

if (elementId == pgwSlider.currentSlide) {

return false;

}

var element = pgwSlider.data[elementId - 1];

if (typeof element == 'undefined') {

throw new Error('PgwSlider - The element ' + elementId + ' is undefined');

return false;

}

if (typeof direction == 'undefined') {

direction = 'left';

}

// Before slide

if (typeof pgwSlider.config.beforeSlide == 'function') {

pgwSlider.config.beforeSlide(elementId);

}

if (typeof pgwSlider.plugin.find('.ps-caption').fadeOut == 'function') {

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption, .ps-prev, .ps-next').fadeOut(pgwSlider.config.transitionDuration / 2);

} else {

pgwSlider.plugin.find('.ps-caption, .ps-prev, .ps-next').hide();

}

// Choose the transition effect

if (pgwSlider.config.transitionEffect == 'sliding') {

slideElement(element, direction);

} else {

fadeElement(element);

}

// Reset interval to avoid a half interval after an API control

if (typeof apiController != 'undefined' && pgwSlider.config.autoSlide) {

activateInterval();

}

return true;

};

// Activate interval

var activateInterval = function() {

clearInterval(pgwSlider.intervalEvent);

if (pgwSlider.slideCount > 1 && pgwSlider.config.autoSlide) {

pgwSlider.intervalEvent = setInterval(function() {

if (pgwSlider.currentSlide + 1 <= pgwSlider.slideCount) {

var nextItem = pgwSlider.currentSlide + 1;

} else {

var nextItem = 1;

}

displayElement(nextItem);

}, pgwSlider.config.intervalDuration);

}

return true;

};

// Start auto slide

pgwSlider.startSlide = function() {

pgwSlider.config.autoSlide = true;

activateInterval();

return true;

};

// Stop auto slide

pgwSlider.stopSlide = function() {

pgwSlider.config.autoSlide = false;

clearInterval(pgwSlider.intervalEvent);

return true;

};

// Get current slide

pgwSlider.getCurrentSlide = function() {

return pgwSlider.currentSlide;

};

// Get slide count

pgwSlider.getSlideCount = function() {

return pgwSlider.slideCount;

};

// Display slide

pgwSlider.displaySlide = function(itemId) {

displayElement(itemId, true);

return true;

};

// Next slide

pgwSlider.nextSlide = function() {

if (pgwSlider.currentSlide + 1 <= pgwSlider.slideCount) {

var nextItem = pgwSlider.currentSlide + 1;

} else {

var nextItem = 1;

}

displayElement(nextItem, true, 'left');

return true;

};

// Previous slide

pgwSlider.previousSlide = function() {

if (pgwSlider.currentSlide - 1 >= 1) {

var previousItem = pgwSlider.currentSlide - 1;

} else {

var previousItem = pgwSlider.slideCount;

}

displayElement(previousItem, true, 'right');

return true;

};

// Destroy slider

pgwSlider.destroy = function(soft) {

clearInterval(pgwSlider.intervalEvent);

if (typeof soft != 'undefined') {

pgwSlider.plugin.find('.ps-list > li').each(function() {

$(this).attr('style', null).removeClass().css('cursor', '').unbind('click').unbind('mouseenter');

$(this).find('a').css('cursor', '');

$(this).find('img').attr('style', null);

});

pgwSlider.plugin.find('.ps-list').addClass(pgwSlider.config.mainClassName).removeClass('ps-list');

pgwSlider.plugin.find('.ps-current').unwrap().remove();

pgwSlider.hide();

} else {

pgwSlider.parent().remove();

}

pgwSlider.plugin = null;

pgwSlider.data = [];

pgwSlider.config = {};

pgwSlider.currentSlide = 0;

pgwSlider.slideCount = 0;

pgwSlider.resizeEvent = null;

pgwSlider.intervalEvent = null;

pgwSlider.touchFirstPosition = null;

pgwSlider.transitionInProgress = false;

pgwSlider.window = null;

return true;

};

// Reload slider

pgwSlider.reload = function(newOptions) {

pgwSlider.destroy(true);

pgwSlider = this;

pgwSlider.plugin = this;

pgwSlider.window = $(window);

pgwSlider.plugin.show();

// Merge new options with the default configuration

pgwSlider.config = $.extend({}, defaults, newOptions);

// Setup

setup();

// Activate interval

if (pgwSlider.config.autoSlide) {

activateInterval();

}

return true;

};

// Slider initialization

init();

return this;

}

})(window.Zepto || window.jQuery);

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

نه با این قسمت نشد شما رفتید کل جی کوئری رو تغییر بدید در صورتیکه خودش گفته این کد رو بنویسیم


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('.pgwSlider').pgwSlider();
});
</script>

بعد کدها اضافی رو بزاریم اینجاش رو بلد نیستم

transitionEffect String

'fading' You can choose between 2 different transition effects: "fading" or "sliding".

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

String : رشته (متنی)

Boolean : یک متغیر باینری که دارای یکی از دو حالت false یا true باشه (ابزاری شبیه به کلید خاموش و روشن)

Function : تابع، مجموعه یک یا چند دستور مختلف که خروجی مورد نظر برنامه نویس را تامین می کنند

این سه تا هیچ شباهتی با هم ندارند که بشه تفاوتشون رو توضیح داد

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب حالا چطوری از اینا کنار هم استفاده کنیم می خوام fading رو sliding کنم خودش مثال زده از pgwSlider.reload استفاده کنید اونوقت کد رو چطوری بنویسم مثلا به این شکل :


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('.pgwSlider').pgwSlider();
$pgwSlider.reload({
transitionEffect:"sliding"
});
});
</script>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

$(document).redy(function() {
var pgwSlider = $('.pgwSlider').pgwSlider();
function reloadSlider() {
var newConfig = {};
newConfig.transitionEffect = 'sliding';
pgwSlider.reload(newConfig);
}
reloadSlider();
});

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ضمن تشکر یه اشکال تایپی در ready بود اما بازم کار نکرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کلاس دایو اصلی اسلایدرتون باید pgwSlider باشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با تشکر به اینصورته:


<div id="pgw">
<ul class="pgwSlider">
<li><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/1.jpg" alt=""><span>متن مورد نظر</span></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/2.jpg" alt=""><span>متن مورد نظر</span></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/3.jpg" alt=""><span>متن مورد نظر</span></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/4.jpg" alt=""><span>متن مورد نظر</span></li>
</ul>
</div>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با تشکر فراوان حال می خواهم مثلا 5 تا مطلب آخر رو نمایش بده مطالبی که تصویر شاخص دارند همراه با متن البته جستجو کردم نتیجه نداد لطفا کمک کنید ممنون


<ul class="pgwSlider">
<?php query_posts('showposts=10'); ?>
<?php if(have_posts()) : ?> <?php while(have_posts()) : the_post(); ?>

<li><img src="<?php the_post_thumbnail(); ?> " alt=""><span><?php the_title(); ?></span></li>

<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>
</ul>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اساتید محترم چرا این کد title رو نشون میده ولی عکسها رو نه و کلا اسلایدر بهم می خوره

ویرایش شده در توسط jali316
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط hamedgh1373
   با سلام خدمت دوستان عزیز
   من با پوسته enfold سایتی طراحی کردم 
   برای اسلاید صفحه اول یک ویدئو قراردادم ولی اندازه ویدئو بزرگتر از اسلایدر میباشد
   آیا راحی هست که بتونم  اندازه ویدئو را با اندازه اسلایدر مچ کنم؟
   منظورم با تغییر در کدهای قالب هست
   آدرس سایت هم /https://www.stubook.cf
   با تشکر
  • توسط unid_user
   سلام و دورود
   دوستان گرامی من یه اسلایدر با جی کوئری نوشتم ولی نمی تونم برای وردپرس داینامکش کنم. از پست تایپ استفاده کردم ولی اونطور که باید جواب نمیده. لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید.
   سپاس
    
   کد html
   <section id="section-5"> <h3 class="text-center">محصولات</h3> <div id="gallery"> <div class="row"> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img1.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img2.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img3.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img4.jpg" alt=""> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img5.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img6.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img7.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="col-3"> <div class="image"> <img src="images/img8.jpg" alt=""> </div> </div> </div> </div> <a class="text-center buy-butt" href="#">مشاهده تمام محصولات</a> <div id="bigimage"> <div id="close"></div> <a href="#"><img src="" alt=""></a> <div id="next"></div> <div id="prev"></div> </div> </section>  
  • توسط unid_user
   سلام و دورود
   دوستان من یه اسلایدر ساختم که متاسفانه بخش جی کوئری و کدهای جاوا اسکریپت کار نمیکنه!؟
   ممنون
   کد جاوا اسکریپت:
   $(document).ready(function(){ $("a:nth-child(1)").css("background-color","white"); $("#circle1").click(function(){ $("#slider").animate({'left':'5%'},500); $("#data").fadeIn(700); $("#data2,#data3,#data4").fadeOut(500); $(".line").animate({'left':'60%'}); $("a:nth-child(1)").css("background-color","white"); $("a:nth-child(2),a:nth-child(3),a:nth-child(4)").css("background-color","black"); }); $("#circle2").click(function(){ $("#slider").animate({'left':'-30%'},500); $("#data2").fadeIn(700); $("#data,#data3,#data4").fadeOut(500); $(".line").animate({'left':'25%'}); $("a:nth-child(2)").css("background-color","white"); $("a:nth-child(1),a:nth-child(3),a:nth-child(4)").css("background-color","black"); }); $("#circle3").click(function(){ $("#slider").animate({'left':'-190%'},500); $("#data3").fadeIn(700); $("#data,#data2,#data4").fadeOut(500); $(".line").animate({'left':'55%'}); $("a:nth-child(3)").css("background-color","white"); $("a:nth-child(1),a:nth-child(2),a:nth-child(4)").css("background-color","black"); }); $("#circle4").click(function(){ $("#slider").animate({'left':'-240%'},500); $("#data4").fadeIn(700); $("#data,#data2,#data3").fadeOut(500); $(".line").animate({'left':'25%'}); $("a:nth-child(4)").css("background-color","white"); $("a:nth-child(1),a:nth-child(2),a:nth-child(3)").css("background-color","black"); }); });  
   site_4.zip
  • توسط MK2
   با سلام
   در  اسلایدر revslider
   با خطای Revolution Slider Error: The param navigaion_type not found in slider params.
   مواجه شدیم. ممنون میشم راهنمایی کنید.
   تشکر
  • توسط unid_user
   سلام و درود
   دوستان گرامی، من می خوام کدی رو معرفی بفرمایید که وقتی روی تصویر شاخص در یک پست کلیک میکنم تصویر در سایز بزرگ به صورته آنچه که در سایت زیر مشاهده می فرمایید به نمایش در بیاد.
   سپاس و تشکر.
   نمونه سایتی که گفتم.