احسان چهری

باز نشدن آدرس دسته بندی نوشته های نویسنده

7 پست در این موضوع قرار دارد

آدرس شناسنامه نویسنده سایتم بالا نمیاد و خطای 404 می‌ده

در پایین همه ی پست‌های سایت‌های وردپرسی شناسنامه کاربر نمایش داده می‌شود که لینک شده به مطالب نویسنده

این آدرس در سایتم خطای 404 می‌ده

آدرس: http://www.newsfasport.ir/author/newsfasports/

البته در حال حاظر برای جلوگیری از ایجاد خطای 404 من همه خطاهارو به صفحه اصلی ارجاع دادم

لطفا راهنمایی کنید که مشکل از چه تنظیماتیه و چطور حل می‌شه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باید بیش از یک نوشته در سایت داشته باشید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

استاد پست هارو بیشتر کردم بازم نشد!

مشکل چیزی دیگست حتما

لطفا راهنمایی کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

1. فایلهای قالبتون رو چک کنید اگر فایلی با نام author.php داره بگذارید اینجا

2. کدهای داخل htaccess را بگذارید اینجا

3. چهار پنج تا مطلب آزمایشی بفرستید بعد از تکمیل کارهای قالبتون حذفشون کنید برای سئو هم نگران نباشید اتفاقی نمی افته

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل

author.php نداشت ولی author-bio.php داشت


<?php
/**
* The template for displaying Author bios
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Fifteen
* @since Twenty Fifteen 1.0
*/
?>[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]<div class="author-info">
<h2 class="author-heading"><?php _e( 'Published by', 'twentyfifteen' ); ?></h2>
<div class="author-avatar">
<?php
/**
* Filter the author bio avatar size.
*
* @since Twenty Fifteen 1.0
*
* @param int $size The avatar height and width size in pixels.
*/
$author_bio_avatar_size = apply_filters( 'twentyfifteen_author_bio_avatar_size', 56 );[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right] echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' ), $author_bio_avatar_size );
?>
</div><!-- .author-avatar -->[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]<div class="author-description">
<h3 class="author-title"><?php echo get_the_author(); ?></h3>[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right] <p class="author-bio">
<?php the_author_meta( 'description' ); ?>
<a class="author-link" href="<?php echo esc_url( get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) ); ?>" rel="author">
<?php printf( __( 'View all posts by %s', 'twentyfifteen' ), get_the_author() ); ?>
</a>
</p><!-- .author-bio -->[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]</div><!-- .author-description -->
</div><!-- .author-info -->[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]

اینم

htaccess


# BEGIN http://www.newsfasport.ir/
# Please don't remove this lines.
Options -MultiViews -Includes -Indexes +FollowSymLinks
ServerSignature off
DirectoryIndex index.php
AddDefaultCharset UTF-8
DefaultLanguage fa-IR
SetEnv TZ Asia/Tehran
LimitRequestBody 10240000
RemoveHandler cgi-script .pl .py .cgi .sh
AddType text/plain .pl .py .cgi .sh
<IfModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
Header unset Pragma
Header unset ETag
FileETag None
</IfModule>
<FilesMatch "\.(htaccess|htpasswd|ini|log|sh|inc|bak|phtml|sql)$">
Order Allow,Deny
Deny from all
</FilesMatch>
<FilesMatch "^(install\.php|wp-config\.php|wp-config-simple\.php|xmlrpc\.php|readme\.html|readme\.txt|php\.ini|php5\.ini)">
Order Allow,Deny
Deny from all
</FilesMatch>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: Accept-Encoding
</IfModule>
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript application/json application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font application/x-font-opentype application/x-font-otf application/x-font-truetype application/x-font-ttf application/x-javascript application/xhtml+xml application/xml font/opentype font/otf font/ttf image/svg+xml image/x-icon text/css text/html text/javascript text/plain text/xml text/x-component text/x-js text/richtext text/xsd text/xsl
<IfModule mod_mime.c>
AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
</IfModule>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType text/x-component .htc
AddType application/x-javascript .js
AddType application/javascript .js2
AddType text/javascript .js3
AddType text/x-js .js4
AddType text/html .html .htm
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType text/xml .xml
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/json .json
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/x-font-otf .otf
AddType application/vnd.ms-opentype .otf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
AddType application/vnd.ms-opentype .ttf .ttc
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/font-woff .woff
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf ttf ttc
AddType font/opentype otf
AddType application/x-font-woff woff
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A31536000
ExpiresByType text/x-component A31536000
ExpiresByType application/x-javascript A31536000
ExpiresByType application/javascript A31536000
ExpiresByType text/javascript A31536000
ExpiresByType text/x-js A31536000
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType application/json A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType image/svg+xml A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/font-woff A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>
# END http://www.newsfasport.ir/
# BEGIN W3TC Browser Cache
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType text/x-component .htc
AddType application/x-javascript .js
AddType application/javascript .js2
AddType text/javascript .js3
AddType text/x-js .js4
AddType text/html .html .htm
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType text/xml .xml
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/json .json
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/x-font-otf .otf
AddType application/vnd.ms-opentype .otf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
AddType application/vnd.ms-opentype .ttf .ttc
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/font-woff .woff
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A31536000
ExpiresByType text/x-component A31536000
ExpiresByType application/x-javascript A31536000
ExpiresByType application/javascript A31536000
ExpiresByType text/javascript A31536000
ExpiresByType text/x-js A31536000
ExpiresByType text/html A3600
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType application/json A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType image/svg+xml A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/font-woff A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon application/json
<IfModule mod_mime.c>
# DEFLATE by extension
AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
</IfModule>
</IfModule>
<FilesMatch "\.(css|htc|less|js|js2|js3|js4|CSS|HTC|LESS|JS|JS2|JS3|JS4)$">
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public"
Header unset Set-Cookie
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|woff|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|JSON|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|WOFF|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public"
Header unset Set-Cookie
</IfModule>
</FilesMatch>
# END W3TC Browser Cache
# BEGIN W3TC CDN
<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|font.css)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</IfModule>
</FilesMatch>
# END W3TC CDN
# BEGIN W3TC Page Cache core
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteRule .* - [E=W3TC_ENC:_gzip]
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} w3tc_preview [NC]
RewriteRule .* - [E=W3TC_PREVIEW:_preview]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
RewriteCond %{QUERY_STRING} =""
RewriteCond %{REQUEST_URI} \/$
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !(comment_author|wp\-postpass|w3tc_logged_out|wordpress_logged_in|wptouch_switch_toggle) [NC]
RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/page_enhanced/%{HTTP_HOST}/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:W3TC_PREVIEW}.html%{ENV:W3TC_ENC}" -f
RewriteRule .* "/wp-content/cache/page_enhanced/%{HTTP_HOST}/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:W3TC_PREVIEW}.html%{ENV:W3TC_ENC}" [L]
</IfModule>
# END W3TC Page Cache core[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]# END WordPress
# Do not write anything between "GZip Ninja Speed -- Starts" and "GZip Ninja Speed -- Ends"
# It will be deleted while uninstalling GZip Ninja Speed plugin
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript #GZip Ninja Speed
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript #GZip Ninja Speed
AddType x-font/otf .otf #GZip Ninja Speed
AddType x-font/ttf .ttf #GZip Ninja Speed
AddType x-font/eot .eot #GZip Ninja Speed
AddType x-font/woff .woff #GZip Ninja Speed
AddType image/x-icon .ico #GZip Ninja Speed
AddType image/png .png #GZip Ninja Speed
# GZip Ninja Speed -- Ends here[/right]

[/color]
[color=#282828]

[right]

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

استاد مشکل رو پیدا کردم, در افزونه وردپرس سئو-تنظیمات عنوان ها و متاها-زیردسته دیگر=یه گزینه داره به اسم غیرفعال کردن بایگانی نویسنده که من اونو تیک زده بودم و خبر نداشتم مشکل از اونه

مشکل حل شد متشکرم

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

البته مشکل از خودش نبود مشکل از کش سایت ببوده که با اعمال تغییرات روی اون کش ها هم پاک می شند (تا جایی که من می دونم اون تیک برای ایندکس نشدن بایگانی هاست و بهتره که تیک خورده باقی بمونه)

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط jbihamta
   سلام وقتتون بخیر دوستان
   یک مساله خیلی غیر معمول برام پیش اومده اونم اینکه در بخش افزودن پست میخوام ۷ هزارو خورده ای کلمه پیش نویس کنم نمیزاره و بیشتر از  ۵ هزارتا ذخیره نمیشه کسی میدونه از چی هستش؟
  • توسط soshiant
   سلام
   دوستان یه کمک خیلی مهم ازتون میخوام
   به طور پیش فرض تو سایت وقتی کاربر میخواد یه فایل خریداری کنه، به صفحه پرداخت که edd به صورت پیش فرض ساخته میره (همون صفحه ای که رسید و فاکتور و مبلغ کل رو داره و از مشتری ایمیل و مشخصات رو میخواد)
    
   من میخوام تغییری تو این روند بدم. جوری که وقتی کاربر میخواد فایل رو بخره (تصویر 1)
   فاکتور و رسیدی که بعد از زدن روی دکمه پرداخت (تو سایت من اسمش دکمه بفرمایید هست) تو صفحه بعد میده رو میخوام تو همون صفحه و به صورت آژاکس نشون بده (تصویر 2 - با فتوشاپ درست کردم)
    
   ینی منظورم اینه که بعد از زدن رو دکمه، بجای این که صفحه رسید و پرداخت تو یه پنجره جدید باز بشه، میخوام همونجا و به صورت آژاکس فاکتور رو نشون بده و با زدن رو دکمه پرداخت به بانک وصل بشه
   لطفا راهنماییم کنید خیلی مهمه برام


  • توسط sajjad.1156
   با سلام
   دوستان بنده در سایتم از اسلایدر روولوشن استفاده می کنم اما متاسفانه وقتی از 13 لایه بیشتر به هر اسلاید اضافه می کنم خطای ایجکس میده و نمیذاره اسلاید رو ذخیره کنم.
   چه مسئله ای میتونه وجود داشته باشه؟
  • توسط hosseyn
   سلام سایت من به تازگی این مشکل رو پیدا کرده و توی گوگل وب مستر و گوگل سرچ کنسول خطای ایندکس نشدن صفحه اصلی سایت رو میده
   برای تبلیغ گوگل هم از صفحه اصلی ایراد می گرفت ولی با صفحات دیگه مشکلی نداره
  • توسط helen94
   سلام دوستان. من دنبال افزونه یا ابزارکی می گردم که باهاش در صفحه اصلی سایتم یه باکسی ایجاد کنم که در اون آخرین پست های سایت رو نشون بده. به این شکل که جدیدترین پست رو به همراه تصویر شاخصش در قسمت بالا به شکل بزرگتر نشون بده و در قسمت زیرش پست های قبل تر رو نشون بده. تصویر افزونه ی موردنظرم رو ضمیمه کردم به این پست.
   قالبی هم که ازش استفاده میکنم قالب استادیار هست.
   من قبلا موارد این چنینی رو در خیلی سایت ها دیدم، اما اسم افزونه یا ابزاری که باهاش این کار رو کردن نمیدونم.
   ممنون میشم راهنماییم کنید.