دکتر مهندس

هدایت نشدن به صفحه نمایش post type خاص

13 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من برای سایت استادم p-salehi.ir  قراره که لیست تمام دانشجویان ارشد و دکترایی رو که تابحال داشته، توی سایت بیارم با مشخصاتشون.

برای این کار، اومدم و مشخصات دانشجوها رو به صورت Post Type تعریف کرده ام . الآن در منوی بالای وردپرس، زیر منوی «جدید» گزینه «دانشجو» اضافه شده. وقتی روش کلثیک میکنم صفحه ای باز میشه که شامل مشخصات مختلف دانشجو است که وارد میکنم. تی اینجاش مشکلی نداره اما مشکل اینجاست که وقتی دانشجو رو وارد میکنم و منتشر میکنم، صفحه خروجی دیده نمیشه و میره روی صفحه اصلی سایت.

کسی میدونه مشکل ممکنه از چی باشه؟

تشکر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب احتمالا صفحه اول سایت خروجی که می خواهد نمایش بده جنس پست تیپت بررسی نمی کنه ! و اون صفحه ای که می خواهد نمایش بده هم بر عکس همین موضوع هست . باید حتما کد ها ببینم . 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 1 ساعت قبل، دکتر مهندس گفته است :

سلام

من برای سایت استادم p-salehi.ir  قراره که لیست تمام دانشجویان ارشد و دکترایی رو که تابحال داشته، توی سایت بیارم با مشخصاتشون.

برای این کار، اومدم و مشخصات دانشجوها رو به صورت Post Type تعریف کرده ام . الآن در منوی بالای وردپرس، زیر منوی «جدید» گزینه «دانشجو» اضافه شده. وقتی روش کلثیک میکنم صفحه ای باز میشه که شامل مشخصات مختلف دانشجو است که وارد میکنم. تی اینجاش مشکلی نداره اما مشکل اینجاست که وقتی دانشجو رو وارد میکنم و منتشر میکنم، صفحه خروجی دیده نمیشه و میره روی صفحه اصلی سایت.

کسی میدونه مشکل ممکنه از چی باشه؟

تشکر

کدهای پست تایپی که ایجاد کردید رو اینجا قرار بدین تا اساتید راحتتر کمک کنید

برای نمایش( منظورم sigle هست ) جدید نوشتین ؟؟؟ 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
<?php get_header();
?>
##############
<base target="_blank">
<div class="row1">

@@@@@@@@@@
<?php 
if ( have_posts() ) {
	while ( have_posts() ) {
		the_post(); 
		//
		// Post Content here
		//
	} // end while
} // end if
?>
<div class="wrapper"></div>
</div>
<?php include(TEMPLATEPATH."/bott.php");
get_footer();
get_sidebar(); ?>

این بالایی کدی هست که در صفحه single-student.php قرار گرفته

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 21 ساعت قبل، دکتر مهندس گفته است :

<?php get_header();
?>
##############
<base target="_blank">
<div class="row1">

@@@@@@@@@@
<?php 
if ( have_posts() ) {
	while ( have_posts() ) {
		the_post(); 
		//
		// Post Content here
		//
	} // end while
} // end if
?>
<div class="wrapper"></div>
</div>
<?php include(TEMPLATEPATH."/bott.php");
get_footer();
get_sidebar(); ?>

این بالایی کدی هست که در صفحه single-student.php قرار گرفته

باسلام اینا کد پست تایپ نیست ، این صفحه نمایش هست که اینجام هیچ تابعی برای نمایش وجود نداره مگر اینکه در bott.php چیزی باشه که بعید میدونم ، لطفا کدهای ایجاد پست تایپ student رو بذارین تا بهتر بتونیم کمکتون کنیم 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در 1/15/2016 at 07:46، nazanin123 گفته است :

باسلام اینا کد پست تایپ نیست ، این صفحه نمایش هست که اینجام هیچ تابعی برای نمایش وجود نداره مگر اینکه در bott.php چیزی باشه که بعید میدونم ، لطفا کدهای ایجاد پست تایپ student رو بذارین تا بهتر بتونیم کمکتون کنیم 

این هم کل functions سایت هست:

 

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'dakheli',
'before_widget' => '<div style="padding-bottom:5px; text-align:center;">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '',
'after_title' => '',
));
function dimox_breadcrumbs() {
s
 $delimiter = '<span class="Separator">»</span>';
 $home = 'خانه'; // text for the 'Home' link
 $before = '<span id="ctl00_ucPageNavigator_lblCurrent">'; // tag before the current crumb
 $after = '</span>'; // tag after the current crumb

 if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

  echo '<div id="crumbs">';

  global $post;
  $homeLink = get_bloginfo('url');
  echo '<a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

  if ( is_category() ) {
   global $wp_query;
   $cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
   $thisCat = $cat_obj->term_id;
   $thisCat = get_category($thisCat);
   $parentCat = get_category($thisCat->parent);
   if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
   echo $before . 'Archive by category "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;

  } elseif ( is_day() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $before . get_the_time('d') . $after;

  } elseif ( is_month() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $before . get_the_time('F') . $after;

  } elseif ( is_year() ) {
   echo $before . get_the_time('Y') . $after;

  } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
   if ( get_post_type() != 'post' ) {
    $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
    $slug = $post_type->rewrite;
    echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
    echo $before . get_the_title() . $after;
   } else {
    $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
    echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
    echo $before . get_the_title() . $after;
   }

  } elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) {
   $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
   echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

  } elseif ( is_attachment() ) {
   $parent = get_post($post->post_parent);
   $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
   echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
   echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $before . get_the_title() . $after;

  } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
   echo $before . get_the_title() . $after;

  } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
   $parent_id = $post->post_parent;
   $breadcrumbs = array();
   while ($parent_id) {
    $page = get_page($parent_id);
    $breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
    $parent_id = $page->post_parent;
   }
   $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
   foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
   echo $before . get_the_title() . $after;

  } elseif ( is_search() ) {
   echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;

  } elseif ( is_tag() ) {
   echo $before . 'Posts tagged "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

  } elseif ( is_author() ) {
    global $author;
   $userdata = get_userdata($author);
   echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;

  } elseif ( is_404() ) {
   echo $before . 'Error 404' . $after;
  }

  if ( get_query_var('paged') ) {
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
   echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
  }

  echo '</div>';

 }
} // end dimox_breadcrumbs()

function popularPosts($num) {
  global $wpdb;

  $posts = $wpdb->get_results("SELECT comment_count, ID, post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , $num");

  foreach ($posts as $post) {
    setup_postdata($post);
    $id = $post->ID;
    $title = $post->post_title;
    $count = $post->comment_count;

    if ($count != 0) {
      $popular .= '<div class="ln_container">';
      $popular .= '<a class="title7" href="' . get_permalink($id) . '" title="' . $title . '">' . $title . '</a> ';
      $popular .= '</div>';
    }
  }
  return $popular;
}
/*category*/
function child_force_category_template($template) {

  $cat = get_query_var('cat');
  $category = get_category ($cat);

  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . '/category-' . $category->cat_ID . '.php') ) {
    $cat_template = TEMPLATEPATH . '/category-' . $category ->cat_ID . '.php';
  }
  elseif ( file_exists(TEMPLATEPATH . '/category-' . $category->category_parent . '.php') ) {
    $cat_template = TEMPLATEPATH . '/category-' . $category->category_parent . '.php';
  }
  else{
    $cat_template = $template;
  }

 return $cat_template;
}
add_action('category_template', 'child_force_category_template');

?>
<?
// >> student support
add_action('init', 'create_student');

function create_student()
{
	$post_type_name = "student";
	$labels = array(
		'name' => _x('دانشجوها', 'post type general name') ,
		'singular_name' => _x('دانشجوها', 'post type singular name') ,
		'add_new' => _x('افزودن', 'دانشجو') ,
		'add_new_item' => __('افزوده') ,
		'edit_item' => __('ویرایش') ,
		'new_item' => __('جدید') ,
		'view_item' => __('نمایش') ,
		'search_items' => __('جستجوی') ,
		'not_found' => __('داده ای تعریف نشده است') ,
		'not_found_in_trash' => __('در زباله دان داده ای نیست') ,
		'parent_item_colon' => ''
	);
	$supports = array(
		'title',
		'page-attributes',
		'thumbnail'
	);
	register_post_type($post_type_name, array(
		'labels' => $labels,
		'public' => true,
		'supports' => $supports
	));
};

//-- student support


?>
<?php
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
    set_post_thumbnail_size( 120, 85 );
}
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
	add_image_size( 'slider', 203, 136,true); //300 pixels wide (and unlimited height)
	add_image_size( 'homep', 119, 72, true ); //(cropped)
  add_image_size( 'archiv', 120, 85, true );
}
?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آدرس سایت هم اینه :   http://p-salehi.ir/demo

 

هدف ما از این کار اینه که مثلا تمام دانشجوهای این استاد رو براشون یه پست تایپ تکمیل کنیم و اطلاعات هر کدوم به صورت یکنواخت منتشر بشه.

یک نمونه از چیزی که میخواهیم خروجی اش باشه، به پیوست گذاشته ام تا بهتر متوجه بشید.

تشکر

resume.jpg

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بنظر من پست تایپ ایجاد کردن اشتباهه. میتونستید با همون صفحه ی پروفایل کاربر این کار رو انجام بدید. اینطوری همه ی اطلاعات کاربر به نام کاربری، ایمیل و رمز اون کاربر متصل هست، میتونید بهشون قابلیت ویرایش بدید، سطح های کاربری رو راحت تر اعمال کنید و ... . از یوزرمتاها استفاده کنید و یا اگر لازم شد یه جدول جدید تو دیتابیس بسازید که با جدول users مرتبط باشه.

ضمن این که ماهیت پست تایپ برای چنین کاری مناسب نیست کلا.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 10 ساعت قبل، دکتر مهندس گفته است :

آدرس سایت هم اینه :   http://p-salehi.ir/demo

 

هدف ما از این کار اینه که مثلا تمام دانشجوهای این استاد رو براشون یه پست تایپ تکمیل کنیم و اطلاعات هر کدوم به صورت یکنواخت منتشر بشه.

یک نمونه از چیزی که میخواهیم خروجی اش باشه، به پیوست گذاشته ام تا بهتر متوجه بشید.

تشکر

resume.jpg

من امشب کدهاتونو آپدیت میکنم ... فقط فایل bott.php محتویاتش چی هست؟؟؟ توو فایل های قالب بگردید ببینید این فایل کجاست .. محتویاتش رو میخوام

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

در هم اکنون، دکتر مهندس گفته است :

این هم کل functions سایت هست:

 

 

باسلام , اين فايل فانکشن کامل شما , 

بعد از اينکه فايل زير رو جايگزين فايل فانکشن خودتون کرديد به پنل وردپرس بريد از  مسيز تنظيمات > پيوندهاي يکتا ي بار روي ذخيره تغييرات کليک کنيد , ي دانشجو ثبت کنيد ببينيد اوکي ميشه يانه , اگر نشد محتويات bott.php رو بذارين اينجا , احتمالا حلقه نمايش مشکل داره

 

functions.php

ویرایش شده در توسط nazanin123
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در در 1/18/2016 at 05:01، nazanin123 گفته است :

باسلام , اين فايل فانکشن کامل شما , 

بعد از اينکه فايل زير رو جايگزين فايل فانکشن خودتون کرديد به پنل وردپرس بريد از  مسيز تنظيمات > پيوندهاي يکتا ي بار روي ذخيره تغييرات کليک کنيد , ي دانشجو ثبت کنيد ببينيد اوکي ميشه يانه , اگر نشد محتويات bott.php رو بذارين اينجا , احتمالا حلقه نمايش مشکل داره

 

functions.php

Parse error: syntax error, unexpected '$delimiter' (T_VARIABLE) in /home/psalehii/public_html/demo/wp-content/themes/dr-salehi/functions.php on line 12

 

این خطا رو داد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

میگه این کد مشکل داره: 

 $delimiter = '<span class="Separator">»</span>';

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 7 ساعت قبل، دکتر مهندس گفته است :

میگه این کد مشکل داره: 


 $delimiter = '<span class="Separator">»</span>';

 

باسلام ، لاین 12 داره خطا میده ، لطفا مشخصات رو ارسال کنید ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری