• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
bklink

از بین رفتن قسمت آپلود تصویر شاخص در پنل وردپرس

5 پست در این موضوع قرار دارد

سلام یهو بدون هیچ دلیلی قست آپلود عکس وردپرس داخل پست ها از بین رفته و قسمتی برای آپلود عکس وجود نداره میدونم از بخش رسانه میشه عکس اضافه کرد اما چی کار کنم قسمت آپلود تصاویر شاخص به داخل پست ها اضافه بشه؟
قتی روی اضافه کردن تصویر شاخص می زنم توی پنجره جدید، قسمت بارگذاری تصویر از بین رفته! عکس رو پیوست کردم لطفاً کمک کنید
 

MSHE1.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل functions.php قالبتون رو بگذارید اینجا

 

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
<?php
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'onlinewebsite_script_enqueuer' );
function onlinewebsite_script_enqueuer() {
  wp_enqueue_script( 'jquery' );
  wp_register_script( "wp_onlinewebsite_js", get_bloginfo('template_directory').'/js/plugins.js', array('jquery') );
  wp_enqueue_script('wp_onlinewebsite_js');
}
require_once get_template_directory() . '/onlinewebsite/theme.php';
function twentyfifteen_widgets_init() {
	register_sidebar( array(
		'name'     => 'ابزارک کنار سایت',
		'id'      => 'sidebar-1',
		'description'  => 'ابزارک های مورد نظر را در این قسمت قرار دهید',
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget aside collapse %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<div class="title"><h3>',
		'after_title'  => '</h3></div>',
	) );
}
add_action( 'widgets_init', 'twentyfifteen_widgets_init' );
function onlinewebsite_theme_comment($comment, $args, $depth) { // print_r($comment);
   ?>
  <div <?php comment_class( ( $depth==1 ) ? 'commentset' : 'comment-childs chalt' ) ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  <header>
   <h4><?php printf( __( '<div class="name">%s</div>' ), get_comment_author_link() ); ?>
   <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ); ?>">
   <?php printf( __('<span class="time"><time datetime=" %1$s"> %2$s at %3$s </time></span>'), get_comment_date(), get_comment_date(),get_comment_time() ); ?></a>
    <?php edit_comment_link( __( '(Edit)' ), ' ', '' ); ?>
<div class="clear"></div></h4>
	</header>
    <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
     <em class="comment-awaiting-moderation">نظر شما منتظر تایید مدیر سایت می باشد</em>
     <br />
  <?php endif; ?>
  <div class="comment-text"><?php comment_text(); ?>
<p class="thdrpy"> <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?></p>
<div class="clear"></div></div>
<?php if(empty( $args['has_children'])) echo ''; ?>
  <?php
  }
add_action( 'post_submitbox_minor_actions', 'onlinewebsite_post_submitbox_minor_actions' );
function onlinewebsite_post_submitbox_minor_actions(){ global $post;
  ?> <div style="clear: both"></div>
  <script>
jQuery( document ).on( 'click', '.ow_ajax_up', function() {
jQuery('#action_up_status').html( 'در حال به روز رسانی' );
jQuery.ajax({
		url : ajaxurl,
		type : 'post',
  	data : {
  	  updateid: <?php echo $post->ID;?>,
			action : 'onlinewebsite_post_ajax_update',
		},
		success : function( response ) {
      jQuery('#action_up_status').html( response );
      setTimeout(function(){ jQuery('#action_status').html( '' ); }, 2000);
		}
	});
	return false;
})
  </script>
  <div style="text-align: center;"><br><a href="#" class="button button-primary button-large ow_ajax_up">به روز رسانی تاریخ پست</a> </div>
  <div style="text-align: center;" id="action_up_status"></div>
  <?php
}
add_action( 'wp_ajax_onlinewebsite_post_ajax_update', 'onlinewebsite_post_ajax_update' );
function onlinewebsite_post_ajax_update(){
 global $wpdb;
 $ow_updateid = $_POST['updateid'];
 $update = $wpdb->update( $wpdb->prefix . 'posts', array( 'post_date' => current_time( 'mysql' )), array( 'ID' => $ow_updateid ) );
 if($update>0){
  $uppm = '<span style="color: #42A81A">پست مورد نظر به روز شد</span>';
 }else{
  $uppm = '<span style="color: #E0004B">خطا در اجرای عملیات</span>';
 }
  if(!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest') {
   echo $uppm;
  }
  else {
   ob_start();
   header("Location: ".get_bloginfo('url'));
  }
  die();
}
add_filter( 'post_row_actions', 'wp_onlinewebsite_row_actions', 10, 2 );
function wp_onlinewebsite_row_actions( $actions, WP_Post $post ) {
  $actions['wpse8170-pdf'] = '<a href="#" upid="'.$post->ID.'" class="ow_ajax_up">به روز سانی</a>';
  return $actions;
}
add_action( 'admin_footer-edit.php', 'ow_ajax_post_edit_page_footer' );

function ow_ajax_post_edit_page_footer(){
 ?>
<script>
jQuery( document ).on( 'click', '.ow_ajax_up', function() {
jQuery('#action_up_status').html( 'در حال به روز رسانی' );
jQuery.ajax({
		url : ajaxurl,
		type : 'post',
  	data : {
  	  updateid: jQuery(this).attr('upid'),
			action : 'onlinewebsite_post_ajax_update',
		},
		success : function( response ) {
      alert( jQuery(response).text() );
    }
	});
	return false;
})
  </script>
 <?php
}
?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
<?php
add_action( 'after_setup_theme', 'fakhar_setup' );
if ( ! function_exists( 'fakhar_setup' ) ) :
function fakhar_setup() {
	add_theme_support('post-thumbnails'); 
}
endif; // fakhar_setup

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'onlinewebsite_script_enqueuer' );
function onlinewebsite_script_enqueuer() {
  wp_enqueue_script( 'jquery' );
  wp_register_script( "wp_onlinewebsite_js", get_bloginfo('template_directory').'/js/plugins.js', array('jquery') );
  wp_enqueue_script('wp_onlinewebsite_js');
}
require_once get_template_directory() . '/onlinewebsite/theme.php';
function twentyfifteen_widgets_init() {
	register_sidebar( array(
		'name'     => 'ابزارک کنار سایت',
		'id'      => 'sidebar-1',
		'description'  => 'ابزارک های مورد نظر را در این قسمت قرار دهید',
		'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget aside collapse %2$s">',
		'after_widget' => '</section>',
		'before_title' => '<div class="title"><h3>',
		'after_title'  => '</h3></div>',
	) );
}
add_action( 'widgets_init', 'twentyfifteen_widgets_init' );
function onlinewebsite_theme_comment($comment, $args, $depth) { // print_r($comment);
   ?>
  <div <?php comment_class( ( $depth==1 ) ? 'commentset' : 'comment-childs chalt' ) ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  <header>
   <h4><?php printf( __( '<div class="name">%s</div>' ), get_comment_author_link() ); ?>
   <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ); ?>">
   <?php printf( __('<span class="time"><time datetime=" %1$s"> %2$s at %3$s </time></span>'), get_comment_date(), get_comment_date(),get_comment_time() ); ?></a>
    <?php edit_comment_link( __( '(Edit)' ), ' ', '' ); ?>
<div class="clear"></div></h4>
	</header>
    <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
     <em class="comment-awaiting-moderation">نظر شما منتظر تایید مدیر سایت می باشد</em>
     <br />
  <?php endif; ?>
  <div class="comment-text"><?php comment_text(); ?>
<p class="thdrpy"> <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?></p>
<div class="clear"></div></div>
<?php if(empty( $args['has_children'])) echo ''; ?>
  <?php
  }
add_action( 'post_submitbox_minor_actions', 'onlinewebsite_post_submitbox_minor_actions' );
function onlinewebsite_post_submitbox_minor_actions(){ global $post;
  ?> <div style="clear: both"></div>
  <script>
jQuery( document ).on( 'click', '.ow_ajax_up', function() {
jQuery('#action_up_status').html( 'در حال به روز رسانی' );
jQuery.ajax({
		url : ajaxurl,
		type : 'post',
  	data : {
  	  updateid: <?php echo $post->ID;?>,
			action : 'onlinewebsite_post_ajax_update',
		},
		success : function( response ) {
      jQuery('#action_up_status').html( response );
      setTimeout(function(){ jQuery('#action_status').html( '' ); }, 2000);
		}
	});
	return false;
})
  </script>
  <div style="text-align: center;"><br><a href="#" class="button button-primary button-large ow_ajax_up">به روز رسانی تاریخ پست</a> </div>
  <div style="text-align: center;" id="action_up_status"></div>
  <?php
}
add_action( 'wp_ajax_onlinewebsite_post_ajax_update', 'onlinewebsite_post_ajax_update' );
function onlinewebsite_post_ajax_update(){
 global $wpdb;
 $ow_updateid = $_POST['updateid'];
 $update = $wpdb->update( $wpdb->prefix . 'posts', array( 'post_date' => current_time( 'mysql' )), array( 'ID' => $ow_updateid ) );
 if($update>0){
  $uppm = '<span style="color: #42A81A">پست مورد نظر به روز شد</span>';
 }else{
  $uppm = '<span style="color: #E0004B">خطا در اجرای عملیات</span>';
 }
  if(!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest') {
   echo $uppm;
  }
  else {
   ob_start();
   header("Location: ".get_bloginfo('url'));
  }
  die();
}
add_filter( 'post_row_actions', 'wp_onlinewebsite_row_actions', 10, 2 );
function wp_onlinewebsite_row_actions( $actions, WP_Post $post ) {
  $actions['wpse8170-pdf'] = '<a href="#" upid="'.$post->ID.'" class="ow_ajax_up">به روز سانی</a>';
  return $actions;
}
add_action( 'admin_footer-edit.php', 'ow_ajax_post_edit_page_footer' );

function ow_ajax_post_edit_page_footer(){
 ?>
<script>
jQuery( document ).on( 'click', '.ow_ajax_up', function() {
jQuery('#action_up_status').html( 'در حال به روز رسانی' );
jQuery.ajax({
		url : ajaxurl,
		type : 'post',
  	data : {
  	  updateid: jQuery(this).attr('upid'),
			action : 'onlinewebsite_post_ajax_update',
		},
		success : function( response ) {
      alert( jQuery(response).text() );
    }
	});
	return false;
})
  </script>
 <?php
}
?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری