• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
mammad59

درخواست کمک برای ویرایش فرم جستجوی قالب مولتی نیوز

2 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام به همه دوستان عزیز

من قالب مولتی نیوز رو نصب کردم و میخوام برگه جستجوی قالب رو کمی دستکاری کنم .همونطور که توی عکس می بینید اون قسمتی که با فلش مشخص شده مربوط به انتخاب دسته بندیه ،حالا من میخوام کد این صفحه جوری بشه که بتونم چند تا از اونا توی این فرم باشه و توی هر کدوم دسته بندیهای خاصی رو قرار بدم.

کسی میتونه کمک کنه؟

 

Capture.JPG

اینم کد فرم بالاست

 

<?php get_header(); ?>
<?php
        $cats = get_categories();
        $category = '';
        $year = '';
        $monthnum = '';
        $filter = '';
        $sortby = '';
        if (isset($_GET['category'])) {
              $category = htmlspecialchars($_GET['category'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');   
        }
        if (isset($_GET['year'])) {
                $year = (int)$_GET['year'];
        }
        if (isset($_GET['month'])) {
                $monthnum = (int)$_GET['month'];
        }
        
        if (isset($_GET['format'])) {
                $filter = htmlspecialchars($_GET['format'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        }

        if (isset($_GET['sortby'])) {
                $sortby = htmlspecialchars($_GET['sortby'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        }
        $s = htmlspecialchars($s, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        
        //$months = range(1,12);
        $months = array (
                '1' => __('January', 'framework'),
                '2' => __('February', 'framework'),
                '3' => __('March', 'framework'),
                '4' => __('April', 'framework'),
                '5' => __('May', 'framework'),
                '6' => __('June', 'framework'),
                '7' => __('July', 'framework'),
                '8' => __('August', 'framework'),
                '9' => __('September', 'framework'),
                '10' => __('October', 'framework'),
                '11' => __('November', 'framework'),
                '12' => __('December', 'framework')
        );
        $formats = get_theme_support( 'post-formats' );
      $filterq = '';
  if ($filter != '') {
		$filterq = array(
				array(
				  'taxonomy' => 'post_format',
				  'field' => 'slug',
				  'terms' => array('post-format-'.$filter),
				)
			);
	}        
        $post_meta_hp = mom_option('post_meta_hp');
	if($post_meta_hp == 1) {
		$post_head = mom_option('post_head');
		$post_head_author = mom_option('post_head_author');
		$post_head_date = mom_option('post_head_date');
		$post_head_cat = mom_option('post_head_cat');
		$post_head_commetns= mom_option('post_head_commetns');
		$post_head_views = mom_option('post_head_views');
		} else {
		$post_head = 1;
		$post_head_author = 1;
		$post_head_date = 1;
		$post_head_cat = 1;
		$post_head_commetns= 1;
		$post_head_views = 1;
		}
?>

<form role="search" method="get" id="advanced-search" action="<?php echo home_url('/'); ?>">
  <div class="main-container search-page"><!--container--> 
  				<?php if(mom_option('breadcrumb') != 0) { ?>
          <?php if(mom_option('search_bread') != false) { ?>
          <div class="entry-crumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">
            <div class="crumb-icon"><i class="momizat-icon-search"></i></div>
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
          </div>
          <?php } ?>
          <?php } ?>
          
          <?php if(mom_option('adv_search') != false) { ?>
          <section class="section advanced-search clearfix">
                <div class="adv-search-form">
                  <label for="adv-s"><?php _e('keywords:', 'framework'); ?></label>
                  <input type="text" id="adv-s" class="adv-s" placeholder="<?php _e('Enter keywords', 'framework'); ?>" value="<?php echo $s; ?>" name="s" data-nokeyword="<?php _e('Keyword is required.', 'framework'); ?>">
                  <span class="adv-s-cat">
                      <label for="adv-cat"><?php _e('Category:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-cat" name="category">
                                <?php
                                echo '<option value="">'.__('All', 'framework').'</option>';
                                foreach ( $cats as $cat ) {
                                echo '<option value="'.$cat->term_id.'"'.selected( $category, $cat->term_id ).'>' . $cat->name . '</option>';
                                }
                                ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
									
                  <span class="adv-s-month">
                      <label for="adv-year"><?php _e('Date:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-year" name="year">
                        <?php
                         echo '<option value="">...</option>';
                        echo mom_get_years('year');
                        ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                      <div class="select-wrap">
                              <select id="adv-mon" name="month">
                                <?php
                                echo '<option value="">...</option>';
                                foreach ($months as $val => $name) { ?>
                                        <option value="<?php echo $val; ?>" <?php selected( $monthnum, $val ); ?>><?php echo $name; ?></option>
                                <?php } ?>
                          </select>
                      <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
                  <span class="adv-s-format">
                      <label for="adv-format"><?php _e('Filter by:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-format" name="format">
                        <?php
                        echo '<option value="">'.__('All', 'framework').'</option>';
                        foreach ($formats[0] as $format) { 
                          $format_name = $format;
                            switch ($format_name) {
                              case 'image':
                              $format_name = __('Image', 'framework');
                                break;
                              case 'video':
                              $format_name = __('Video', 'framework');
                                break;
                              case 'audio':
                              $format_name = __('Audio', 'framework');
                                break;
                              case 'quote':
                              $format_name = __('Quote', 'framework');
                                break;
                              case 'gallery':
                              $format_name = __('Gallery', 'framework');
                                break;
                              case 'chat':
                              $format_name = __('Chat', 'framework');
                                break;

                            }
                          ?>
                                <option value="<?php echo $format; ?>" <?php selected( $filter, $format ); ?>><?php echo $format_name ?></option>
                        <?php } ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
                  <input type="hidden" name="go">
                  <input type="submit" class="submit" value="<?php _e('Search', 'framework'); ?>">
                </div>
          </section>   
          <?php } ?>
      <div class="full-main-content" role="main"><!--Full width Main Content-->
        
        <div class="site-content page-wrap nb1">
                          
                <header class="block-title">
                  <h2><?php printf( __( 'Search Results for: %s', 'framework' ), get_search_query() ); ?></h2>
                    
                    <?php if(mom_option('search_sort') != false) { ?>
                    <div class="media-sort-form">
                      <span class="media-sort-title"><?php _e('Sort by:', 'framework'); ?></span>
                        <div class="media-sort-wrap">
                            <select id="media-sort" name="sortby">
                                <option value="DESC" <?php selected( $sortby, 'DESC' ); ?>><?php _e('Descending', 'framework'); ?></option>
                                <option value="ASC" <?php selected( $sortby, 'ASC' ); ?>><?php _e('Ascending', 'framework'); ?></option>
                            </select>
                        <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                    </div>
                    <?php } ?>
                </header>
                <?php
                $posts_pre_page = mom_option('search_count');
				    global $wp_query;
    if ( get_query_var('paged') ) { $paged = get_query_var('paged'); }
elseif ( get_query_var('page') ) { $paged = get_query_var('page'); }
else { $paged = 1; }
                        $args = array (
                                's' => $s,
                                'category__in' => $category,
                                'year' => $year,
                                'monthnum' => $monthnum,
                                'paged' => $paged,
                                'order' => $sortby,
                                'tax_query' => $filterq,
                                'post_status' => 'publish',
                                'posts_pre_page' => $posts_pre_page
                        );


                $query = new WP_Query($args) ;
                if ( $query->have_posts() ) :
                echo '<ul>';
                while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();
				if(mom_option('search_page_ex') == true) {                  
                  if (is_type_page()) {
                    continue;
                  }
                }
                ?>
            <li <?php post_class(); ?> itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article">
              <?php if (mom_post_image() != false) { ?>
              <figure class="post-thumbnail"><a href="<?php the_permalink(); ?>">
                <?php mom_post_image_full('search-grid'); ?>
                <span class="post-format-icon"></span>
              </a></figure>
              <?php } ?>
              <?php if( mom_post_image() != false ) { 
              	$mom_class = ' class="fix-right-content"';  
              } else {
                $mom_class = '';
              }
              ?>
              <div<?php echo $mom_class; ?>>
              <h2 itemprop="name"><a itemprop="url" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
              <div class="entry-content">
                <p>
                  <?php global $post;
                  $excerpt = $post->post_excerpt;
                  if($excerpt==''){
                  $excerpt = get_the_content('');
                  }
                  echo wp_html_excerpt(strip_shortcodes($excerpt), 115);
                  ?> ...
                </p>
              </div>
              <?php if($post_head != 0) { ?>
              <div class="entry-meta">
              <?php if($post_head_date != 0) { ?>
                <time class="entry-date" datetime="<?php the_time('c'); ?>" itemprop="dateCreated"><i class="momizat-icon-calendar"></i><?php echo mom_date_format(); ?></time>
                <?php } ?>
                <?php if($post_head_commetns != 0) { ?>
                <div class="comments-link">
                  <i class="momizat-icon-bubbles4"></i><a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_number(__( '(0) Comments', 'framework' ), __( '(1) Comment', 'framework' ),__( '(%) Comments', 'framework' )); ?></a>
                </div>
                <?php } ?>
              </div>
              <?php } ?>
              </div>
            </li>
        <?php endwhile;
        echo '</ul>';
          mom_pagination($query->max_num_pages); 
        else: ?>
        <p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.', 'framework'); ?></p>
        <?php endif; ?>
         <?php wp_reset_postdata(); ?>
        </div>
        
      </div><!--Full width Main Content-->
  </div><!--container-->
  </form>

</div><!--wrap-->
<?php get_footer();

 

ویرایش شده در توسط mammad59
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 8 دقیقه قبل، mammad59 گفته است :

سلام به همه دوستان عزیز

من قالب مولتی نیوز رو نصب کردم و میخوام برگه جستجوی قالب رو کمی دستکاری کنم .همونطور که توی عکس می بینید اون قسمتی که با فلش مشخص شده مربوط به انتخاب دسته بندیه ،حالا من میخوام کد این صفحه جوری بشه که بتونم چند تا از اونا توی این فرم باشه و توی هر کدوم دسته بندیهای خاصی رو قرار بدم.

کسی میتونه کمک کنه؟

 

Capture.JPG

اینم کد فرم بالاست

 


<?php get_header(); ?>
<?php
        $cats = get_categories();
        $category = '';
        $year = '';
        $monthnum = '';
        $filter = '';
        $sortby = '';
        if (isset($_GET['category'])) {
              $category = htmlspecialchars($_GET['category'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');   
        }
        if (isset($_GET['year'])) {
                $year = (int)$_GET['year'];
        }
        if (isset($_GET['month'])) {
                $monthnum = (int)$_GET['month'];
        }
        
        if (isset($_GET['format'])) {
                $filter = htmlspecialchars($_GET['format'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        }

        if (isset($_GET['sortby'])) {
                $sortby = htmlspecialchars($_GET['sortby'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        }
        $s = htmlspecialchars($s, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        
        //$months = range(1,12);
        $months = array (
                '1' => __('January', 'framework'),
                '2' => __('February', 'framework'),
                '3' => __('March', 'framework'),
                '4' => __('April', 'framework'),
                '5' => __('May', 'framework'),
                '6' => __('June', 'framework'),
                '7' => __('July', 'framework'),
                '8' => __('August', 'framework'),
                '9' => __('September', 'framework'),
                '10' => __('October', 'framework'),
                '11' => __('November', 'framework'),
                '12' => __('December', 'framework')
        );
        $formats = get_theme_support( 'post-formats' );
      $filterq = '';
  if ($filter != '') {
		$filterq = array(
				array(
				  'taxonomy' => 'post_format',
				  'field' => 'slug',
				  'terms' => array('post-format-'.$filter),
				)
			);
	}        
        $post_meta_hp = mom_option('post_meta_hp');
	if($post_meta_hp == 1) {
		$post_head = mom_option('post_head');
		$post_head_author = mom_option('post_head_author');
		$post_head_date = mom_option('post_head_date');
		$post_head_cat = mom_option('post_head_cat');
		$post_head_commetns= mom_option('post_head_commetns');
		$post_head_views = mom_option('post_head_views');
		} else {
		$post_head = 1;
		$post_head_author = 1;
		$post_head_date = 1;
		$post_head_cat = 1;
		$post_head_commetns= 1;
		$post_head_views = 1;
		}
?>

<form role="search" method="get" id="advanced-search" action="<?php echo home_url('/'); ?>">
  <div class="main-container search-page"><!--container--> 
  				<?php if(mom_option('breadcrumb') != 0) { ?>
          <?php if(mom_option('search_bread') != false) { ?>
          <div class="entry-crumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">
            <div class="crumb-icon"><i class="momizat-icon-search"></i></div>
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
          </div>
          <?php } ?>
          <?php } ?>
          
          <?php if(mom_option('adv_search') != false) { ?>
          <section class="section advanced-search clearfix">
                <div class="adv-search-form">
                  <label for="adv-s"><?php _e('keywords:', 'framework'); ?></label>
                  <input type="text" id="adv-s" class="adv-s" placeholder="<?php _e('Enter keywords', 'framework'); ?>" value="<?php echo $s; ?>" name="s" data-nokeyword="<?php _e('Keyword is required.', 'framework'); ?>">
                  <span class="adv-s-cat">
                      <label for="adv-cat"><?php _e('Category:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-cat" name="category">
                                <?php
                                echo '<option value="">'.__('All', 'framework').'</option>';
                                foreach ( $cats as $cat ) {
                                echo '<option value="'.$cat->term_id.'"'.selected( $category, $cat->term_id ).'>' . $cat->name . '</option>';
                                }
                                ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
									
                  <span class="adv-s-month">
                      <label for="adv-year"><?php _e('Date:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-year" name="year">
                        <?php
                         echo '<option value="">...</option>';
                        echo mom_get_years('year');
                        ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                      <div class="select-wrap">
                              <select id="adv-mon" name="month">
                                <?php
                                echo '<option value="">...</option>';
                                foreach ($months as $val => $name) { ?>
                                        <option value="<?php echo $val; ?>" <?php selected( $monthnum, $val ); ?>><?php echo $name; ?></option>
                                <?php } ?>
                          </select>
                      <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
                  <span class="adv-s-format">
                      <label for="adv-format"><?php _e('Filter by:', 'framework'); ?></label>
                      <div class="select-wrap">
                          <select id="adv-format" name="format">
                        <?php
                        echo '<option value="">'.__('All', 'framework').'</option>';
                        foreach ($formats[0] as $format) { 
                          $format_name = $format;
                            switch ($format_name) {
                              case 'image':
                              $format_name = __('Image', 'framework');
                                break;
                              case 'video':
                              $format_name = __('Video', 'framework');
                                break;
                              case 'audio':
                              $format_name = __('Audio', 'framework');
                                break;
                              case 'quote':
                              $format_name = __('Quote', 'framework');
                                break;
                              case 'gallery':
                              $format_name = __('Gallery', 'framework');
                                break;
                              case 'chat':
                              $format_name = __('Chat', 'framework');
                                break;

                            }
                          ?>
                                <option value="<?php echo $format; ?>" <?php selected( $filter, $format ); ?>><?php echo $format_name ?></option>
                        <?php } ?>
                          </select>
                          <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                  </span>
                  <input type="hidden" name="go">
                  <input type="submit" class="submit" value="<?php _e('Search', 'framework'); ?>">
                </div>
          </section>   
          <?php } ?>
      <div class="full-main-content" role="main"><!--Full width Main Content-->
        
        <div class="site-content page-wrap nb1">
                          
                <header class="block-title">
                  <h2><?php printf( __( 'Search Results for: %s', 'framework' ), get_search_query() ); ?></h2>
                    
                    <?php if(mom_option('search_sort') != false) { ?>
                    <div class="media-sort-form">
                      <span class="media-sort-title"><?php _e('Sort by:', 'framework'); ?></span>
                        <div class="media-sort-wrap">
                            <select id="media-sort" name="sortby">
                                <option value="DESC" <?php selected( $sortby, 'DESC' ); ?>><?php _e('Descending', 'framework'); ?></option>
                                <option value="ASC" <?php selected( $sortby, 'ASC' ); ?>><?php _e('Ascending', 'framework'); ?></option>
                            </select>
                        <div class="sort-arrow"></div>
                      </div>
                    </div>
                    <?php } ?>
                </header>
                <?php
                $posts_pre_page = mom_option('search_count');
				    global $wp_query;
    if ( get_query_var('paged') ) { $paged = get_query_var('paged'); }
elseif ( get_query_var('page') ) { $paged = get_query_var('page'); }
else { $paged = 1; }
                        $args = array (
                                's' => $s,
                                'category__in' => $category,
                                'year' => $year,
                                'monthnum' => $monthnum,
                                'paged' => $paged,
                                'order' => $sortby,
                                'tax_query' => $filterq,
                                'post_status' => 'publish',
                                'posts_pre_page' => $posts_pre_page
                        );


                $query = new WP_Query($args) ;
                if ( $query->have_posts() ) :
                echo '<ul>';
                while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();
				if(mom_option('search_page_ex') == true) {                  
                  if (is_type_page()) {
                    continue;
                  }
                }
                ?>
            <li <?php post_class(); ?> itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article">
              <?php if (mom_post_image() != false) { ?>
              <figure class="post-thumbnail"><a href="<?php the_permalink(); ?>">
                <?php mom_post_image_full('search-grid'); ?>
                <span class="post-format-icon"></span>
              </a></figure>
              <?php } ?>
              <?php if( mom_post_image() != false ) { 
              	$mom_class = ' class="fix-right-content"';  
              } else {
                $mom_class = '';
              }
              ?>
              <div<?php echo $mom_class; ?>>
              <h2 itemprop="name"><a itemprop="url" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
              <div class="entry-content">
                <p>
                  <?php global $post;
                  $excerpt = $post->post_excerpt;
                  if($excerpt==''){
                  $excerpt = get_the_content('');
                  }
                  echo wp_html_excerpt(strip_shortcodes($excerpt), 115);
                  ?> ...
                </p>
              </div>
              <?php if($post_head != 0) { ?>
              <div class="entry-meta">
              <?php if($post_head_date != 0) { ?>
                <time class="entry-date" datetime="<?php the_time('c'); ?>" itemprop="dateCreated"><i class="momizat-icon-calendar"></i><?php echo mom_date_format(); ?></time>
                <?php } ?>
                <?php if($post_head_commetns != 0) { ?>
                <div class="comments-link">
                  <i class="momizat-icon-bubbles4"></i><a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_number(__( '(0) Comments', 'framework' ), __( '(1) Comment', 'framework' ),__( '(%) Comments', 'framework' )); ?></a>
                </div>
                <?php } ?>
              </div>
              <?php } ?>
              </div>
            </li>
        <?php endwhile;
        echo '</ul>';
          mom_pagination($query->max_num_pages); 
        else: ?>
        <p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.', 'framework'); ?></p>
        <?php endif; ?>
         <?php wp_reset_postdata(); ?>
        </div>
        
      </div><!--Full width Main Content-->
  </div><!--container-->
  </form>

</div><!--wrap-->
<?php get_footer();

 

قوانین فروم رو بخونید بد نمیشه !!!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست