• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
SOHEILAS

حذف فیلد اجباری در افزونه edd

14 پست در این موضوع قرار دارد

میخوام فیلد های اجباری رو از حالت اجباری در بیارم ایا این کار شدنیه ؟

ایمیل و نام توی افزونه edd اجباریه

یا اگه نمیشه میشه روی فیلد یه متن دیفالت زد که اگه خالی باشه اون متن جاشو پر کنه ؟

یه مطلب دیدم ولی متوجه نشدم modifying the required checkout fields

 

Ejbar.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دقیقا توی همون لینک توضیح داده دیگه

function wpcar_remove_purchase_form_required_fields( $required_fields ) {
	unset( $required_fields['edd_first'] );
	unset( $required_fields['edd-email'] );

	return $required_fields;
}
add_filter( 'edd_purchase_form_required_fields', 'wpcar_remove_purchase_form_required_fields' );

این کد رو در فانکشن قالب اضافه کنید .

ایمیل و نام از حالت اجباری خارج میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد رو قرار دادم ولی  کار نکرد

 

این فانکشن قالبمه اگه ممکنه شما قرار بدید

 

<?php 
/** functions.php **/

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Define constants.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/
 
define( 'THEMEROOT', get_template_directory_uri() );
define( 'IMAGES', THEMEROOT . '/img/' );
define( 'SCRIPTS', THEMEROOT . '/js/' );
define( 'FRAMEWORKS', THEMEROOT . '/inc/' );


/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Load includes.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/
 
require_once( 'inc/init.php');
require_once( 'admin/admin-functions.php' );
require_once( 'admin/admin-interface.php' );
require_once( 'admin/theme-settings.php' );


/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Set up the content width.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/
if ( ! isset( $content_width ) ) {

	$content_width = 840;
	
}
/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Supported features.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/
 
if ( ! function_exists( 'mavi_setup' ) ) {
	function mavi_setup() {

		/**
		 * Add support for automatic feed links.
		**/
		add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

		/**
		 * Add support for post thumbnails.
		**/
		add_theme_support( 'post-thumbnails' );
		
		/**
		 * Let WordPress manage the document title.
		**/
		
		add_theme_support( 'title-tag' );

		/**
		 * Register nav menus.
		**/
		register_nav_menus(
			array(
				'main-menu' => 'منوی هدر',
				'file-category' => 'منوی اصلی'
			)
		);
	}

	add_action( 'after_setup_theme', 'mavi_setup' );
}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Excerpt.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/
 
if ( ! function_exists( 'the_excerpt_max_charlength' ) ) {

	function the_excerpt_max_charlength($charlength) {
	
		$excerpt = get_the_excerpt();
		
		$charlength++;

		if ( mb_strlen( $excerpt ) > $charlength ) {
		
			$subex = mb_substr( $excerpt, 0, $charlength - 5 );
			
			$exwords = explode( ' ', $subex );
			
			$excut = - ( mb_strlen( $exwords[ count( $exwords ) - 1 ] ) );
			
			if ( $excut < 0 ) {
			
				echo mb_substr( $subex, 0, $excut );
				
			} else {
			
				echo $subex;
				
			}
			
			echo '[...]';
			
		} else {
		
			echo $excerpt;
			
		}
		
	}
	
}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Hide Adminbar.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if (!current_user_can('manage_options')) {

	add_filter('show_admin_bar', '__return_false');
	
}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Restrict access to the administration screens.
 *
 * We do allow access for Ajax requests though, since these may be
 * initiated from the front end of the site by non-admin users.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if ( ! function_exists( 'mavi_admin_restrict' ) ) {

	add_action( 'admin_init', 'mavi_admin_restrict', 1 );

	function mavi_admin_restrict() {

		if ( ! current_user_can( 'edit_posts' ) && ( ! defined( 'DOING_AJAX' ) || ! DOING_AJAX ) ) {
		
			wp_redirect( site_url() );
			
			exit;
			
		}
		
	}

}

/**
 * ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 * Redirect user after successful login.
 *
 * @param string $redirect_to URL to redirect to.
 * @param string $request URL the user is coming from.
 * @param object $user Logged user's data.
 * @return string
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if ( ! function_exists( 'mavi_login_redirect' ) ) {

	add_filter( 'login_redirect', 'mavi_login_redirect', 10, 3 );

	function mavi_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) {
	
		//is there a user to check?
		global $user;
		
		if ( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) {
		
			//check for admins
			if ( in_array( 'administrator', $user->roles ) || in_array( 'editor', $user->roles ) || in_array( 'shop_vendor', $user->roles ) ) {
			
				// redirect them to the default place
				return admin_url();
			} else {
			
				return home_url( get_option('mavi_dashboard_page') );
				
			}
			
		} else {
		
			return $redirect_to;
			
		}
		
	}

}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Redirect On Failed Login.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if ( ! function_exists( 'mavi_failed_login' ) ) {

	add_action( 'wp_login_failed', 'mavi_failed_login' );
	
	function mavi_failed_login() {
	
		$login_page = home_url( get_option('mavi_dashboard_page') );
		
		wp_redirect( $login_page . '?login=failed' );
		
		exit;
	}

}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Verify Empty Username & Password.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**//*

if ( ! function_exists( 'mavi_verify_user_pass' ) ) {

	add_filter( 'authenticate', 'mavi_verify_user_pass', 1, 3);
	
	function mavi_verify_user_pass( $user, $username, $password ) {
	
		$login_page = home_url( get_option('mavi_dashboard_page') );
		
		if( $username == "" || $password == "" ) {
		
			wp_redirect( $login_page . "?login=empty" );
			
			exit;
			
		}
	
	}

}
*/
/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Redirect On Logout.
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if ( ! function_exists( 'mavi_logout_redirect' ) ) {

	add_action('wp_logout','mavi_logout_redirect');

	function mavi_logout_redirect() {

		wp_redirect( home_url( ) );

		exit;

	}

}

/**
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
 * Search Results Filtering
 * ----------------------------------------------------------------------------------------
**/

if ( get_option('mavi_search_checkbox') == "true" ) {
	
	add_filter('pre_get_posts', 'Mavi_Search_Filter');
	
	function Mavi_Search_Filter($query) {

		if ($query->is_search) {
		
			$query->set( 'post_type', array('download') );
			
		}
		
		return $query;

	} 
	
}

if ( ! function_exists( 'mavi_dropdown_taxonomies' ) ) {

	function mavi_dropdown_taxonomies( $taxonomy, $title ) {
	
		$tax_terms = get_terms($taxonomy, array('orderby'=>'slug','hide_empty'=>false));

		$output ='<select name="'.$taxonomy.'" class="'.$taxonomy.'"><option value="0">'. $title .'</option>';
		
		foreach($tax_terms as $term){
		
			$term_slug = $term->slug;
			
			$term_name = $term->name;
			
			$output .="<option value='".$term_slug."'>".$term_name."</option>";
		
		}
		
		$output .="</select>";
		
		return $output;
		
	}

}

if ( get_option('mavi_toman_enable') == "true" ) {
	add_filter( 'edd_rial_currency_filter_after', 'edd_toman_currency', 10, 3 );
	if ( ! function_exists( 'edd_toman_currency' ) ) {
		function edd_toman_currency( $formatted, $currency, $price ) {
			if ( ! is_admin() ) {
				$price = @str_replace( ',', '', $price );
				$price = @$price / 10;
				return $price . ' تومان';
			}
			return $price . ' ریال';
		}
	}
}


add_filter('posts_where', 'include_for_author');
function include_for_author($where){
	if( ! is_admin() && is_author())
		$where = str_replace(".post_type = 'post'", ".post_type in ('download')", $where);

	return $where;
}
/*
add_action( 'pre_get_posts', 'set_download_for_author' );
if ( ! function_exists( 'set_download_for_author' ) ) {
	function set_download_for_author( &$query ) {
		if ( $query->is_author )
			$query->set( 'post_type', array('download') );
		$query->is_main_query();
	}
}*/

add_filter('manage_users_columns', 'users_downloads_count_column_set');
if ( ! function_exists( 'users_downloads_count_column_set' ) ) {
	function users_downloads_count_column_set($columns) {
		$columns['downloads'] = 'دانلودها';
		return $columns;
	}
}

add_action('manage_users_custom_column', 'users_downloads_count_column_url', 10, 3);
if ( ! function_exists( 'users_downloads_count_column_url' ) ) {
	function users_downloads_count_column_url( $value, $column_name, $user_id ) {

		if ( 'downloads' != $column_name )
			return $value;
		global $wp_query;
		$posts = query_posts('post_type=download&author='.$user_id.'&order=ASC&posts_per_page=30');
		$posts_count = count($posts);
		$posts_count = "<a href='".site_url()."/wp-admin/edit.php?author={$user_id}&post_type=download'>{$posts_count}</a>";
		return $posts_count;
	}
}

?>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدی که خدمتتون دادم رو باید قبل از عبارت زیر به فانکشن اضافه کنید

؟>

 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 5 ساعت قبل، a_mogheimi گفته است :

کدی که خدمتتون دادم رو باید قبل از عبارت زیر به فانکشن اضافه کنید


؟>

 

بعد از این که کد رو میزارم باز به ایمیل گیر میده

 و خطای زیرو میده

خطا: ایمیل نامعتبر

<div class="edd_errors edd-alert edd-alert-error"><p class="edd_error" id="edd_error_email_invalid"><strong>خطا</strong>: ایمیل نامعتبر</p></div>

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

اگه میخواهید فیلد کلا حذف بشه به این لینک مراجعه کنید :

https://easydigitaldownloads.com/forums/topic/remove-personal-info-on-checkout-page/

 

البته با این کد میشه تمامی فیلدها رو حذف کرد :

 
function pw_edd_remove_names() {
 remove_action( 'edd_purchase_form_after_user_info', 'edd_user_info_fields' );
}
add_action( 'init', 'pw_edd_remove_names' );
function pw_edd_user_info_fields() {
	if( is_user_logged_in() ) :
		$user_data = get_userdata( get_current_user_id() );
	endif;
	?>
	<fieldset id="edd_checkout_user_info">
		<legend><?php echo apply_filters( 'edd_checkout_personal_info_text', __('Personal Info', 'edd') ); ?></legend>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_before_email' ); ?>
		<p id="edd-email-wrap" style="display:none">
			<input class="edd-input required" type="hidden" name="edd_email" placeholder="<?php _e('Email address', 'edd'); ?>" id="edd-email" value="<?php echo is_user_logged_in() ? $user_data->user_email : 'a@b.com'; ?>"/>
			<label class="edd-label" for="edd-email"><?php _e('Email Address', 'edd'); ?></label>
		</p>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_after_email' ); ?>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_user_info' ); ?>
	</fieldset>
	<?php
}
add_action( 'edd_purchase_form_after_user_info', 'pw_edd_user_info_fields' );

 

ویرایش شده در توسط a_mogheimi
1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 16 دقیقه قبل، a_mogheimi گفته است :

اگه میخواهید فیلد کلا حذف بشه به این لینک مراجعه کنید :

https://easydigitaldownloads.com/forums/topic/remove-personal-info-on-checkout-page/

 

البته با این کد میشه تمامی فیلدها رو حذف کرد :


 
function pw_edd_remove_names() {
 remove_action( 'edd_purchase_form_after_user_info', 'edd_user_info_fields' );
}
add_action( 'init', 'pw_edd_remove_names' );
function pw_edd_user_info_fields() {
	if( is_user_logged_in() ) :
		$user_data = get_userdata( get_current_user_id() );
	endif;
	?>
	<fieldset id="edd_checkout_user_info">
		<legend><?php echo apply_filters( 'edd_checkout_personal_info_text', __('Personal Info', 'edd') ); ?></legend>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_before_email' ); ?>
		<p id="edd-email-wrap" style="display:none">
			<input class="edd-input required" type="hidden" name="edd_email" placeholder="<?php _e('Email address', 'edd'); ?>" id="edd-email" value="<?php echo is_user_logged_in() ? $user_data->user_email : 'a@b.com'; ?>"/>
			<label class="edd-label" for="edd-email"><?php _e('Email Address', 'edd'); ?></label>
		</p>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_after_email' ); ?>
		<?php do_action( 'edd_purchase_form_user_info' ); ?>
	</fieldset>
	<?php
}
add_action( 'edd_purchase_form_after_user_info', 'pw_edd_user_info_fields' );

 

مشکلم حل شد ممنون داداش خیلی لطف کردیییییییی ♥

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خواهش میکنم . کافیه روی دکمه سبز کلیک کنید همون کار تشکر رو انجام میده.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام استاد

 

من کد شما رو تو قالب قرار داد ولی برای من همچنان خطای وارد کردن نام میده. میشه راهنمایی کنید ؟

در ضمن می خوام کاربر اصلاً وارد صفحه سبد خرید نشه و مستقیم وارد صفحه بانک بشه، میشه لطفاً در این مورد هم راهنمایی کنی.

 

البته من این پست های شما رو هم دیدم ولی نتوستم تابع  edd_user_info_fields()  رو پیدا کنم، میشه بگید از هوک چجوری باید برای ادیت این تابع استفاده کنم.

 

Edd.JPG

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همراه کد قبلی این کد رو هم استفاده کنید
:

function wpcar_remove_purchase_form_required_fields( $required_fields ) {
	unset( $required_fields['edd_first'] );
	unset( $required_fields['edd-email'] );

	return $required_fields;
}
add_filter( 'edd_purchase_form_required_fields', 'wpcar_remove_purchase_form_required_fields' );

اگه کار نکرد لینک سایت رو بدید بررسی کنم

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 2 ساعت قبل، a_mogheimi گفته است :

همراه کد قبلی این کد رو هم استفاده کنید
:


function wpcar_remove_purchase_form_required_fields( $required_fields ) {
	unset( $required_fields['edd_first'] );
	unset( $required_fields['edd-email'] );

	return $required_fields;
}
add_filter( 'edd_purchase_form_required_fields', 'wpcar_remove_purchase_form_required_fields' );

اگه کار نکرد لینک سایت رو بدید بررسی کنم

سلام واقعاً که استادی شما 

دم شما گرم درست شد خیلی خیلی زیاد ممنون

 

یه سوال دیگه میشه راهنمایی کنید وقتی رو خرید کلیک شد بدون رفتن به سبد خرید مستقیم بریم تو درگاه بانک ؟

الان من تنطیم کردم به محض کلیک رو خرید میره تو سبد خرید که این ویژگی خود EDD هست، ولی می خواد مستیم وارد بانک بشه. 

 

و سوال بعدی آیا میشه اون عبارت Personal Info رو هم پاک کرد که نشون نده ؟

EDD 2.JPG

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 1 ساعت قبل، smem گفته است :

و سوال بعدی آیا میشه اون عبارت Personal Info رو هم پاک کرد که نشون نده ؟

بله عبارت

<legend><?php echo apply_filters( 'edd_checkout_personal_info_text', __('Personal Info', 'edd') ); ?></legend>
		

رو از کدی که در قالب قرار دادید حذف کنید.

برای قسمت دوم سوالتون باید عرض کنم هوکی برای استفاده پیدا نکردم ولی شاید بشود  با صرف هزینه، اختصاصی براتون افزونه ای برای اینکار نوشت.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

یعنی عالی بود ...

عین توضیحات در stackoverflow

دمتون گرم

سپاس

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری