6 پست در این موضوع قرار دارد

میخوام روی هر عکس تایتل یا کپشن خاص خودش ظاهر بشه . کد مربوط به تصاویر graid صفحه اصلی هم به شرح زیر هست .

 

که توی کد

<div class="graidtitle">

<p>

' . $caption . '

</p>
</div>

یه همچین کدی میخوام قرار بدم که کپشن ها یا تایتل هارو نمایش بده .

از چه وریبلی باید استفاده کنم ؟

آدرس : aniskala.com

 

<?php
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	die( '-1' );
}

/**
 * Shortcode attributes
 * @var $atts
 * @var $title
 * @var $source
 * @var $type
 * @var $onclick
 * @var $custom_links
 * @var $custom_links_target
 * @var $img_size
 * @var $external_img_size
 * @var $images
 * @var $custom_srcs
 * @var $el_class
 * @var $interval
 * @var $css
 * Shortcode class
 * @var $this WPBakeryShortCode_VC_gallery
 */
$thumbnail = '';
$title = $source = $type = $onclick = $custom_links = $custom_links_target = $img_size = $external_img_size = $images = $custom_srcs = $el_class = $interval = $css = '';
$large_img_src = '';

$attributes = vc_map_get_attributes( $this->getShortcode(), $atts );
extract( $attributes );

$default_src = vc_asset_url( 'vc/no_image.png' );

$gal_images = '';
$link_start = '';
$link_end = '';
$el_start = '';
$el_end = '';
$slides_wrap_start = '';
$slides_wrap_end = '';

$el_class = $this->getExtraClass( $el_class );
if ( 'nivo' === $type ) {
	$type = ' wpb_slider_nivo theme-default';
	wp_enqueue_script( 'nivo-slider' );
	wp_enqueue_style( 'nivo-slider-css' );
	wp_enqueue_style( 'nivo-slider-theme' );

	$slides_wrap_start = '<div class="nivoSlider">';
	$slides_wrap_end = '</div>';
} elseif ( 'flexslider' === $type || 'flexslider_fade' === $type || 'flexslider_slide' === $type || 'fading' === $type ) {
	$el_start = '<li>';
	$el_end = '</li>';
	$slides_wrap_start = '<ul class="slides">';
	$slides_wrap_end = '</ul>';
	wp_enqueue_style( 'flexslider' );
	wp_enqueue_script( 'flexslider' );
} elseif ( 'image_grid' === $type ) {
	wp_enqueue_script( 'vc_grid-js-imagesloaded' );
	wp_enqueue_script( 'isotope' );
	wp_enqueue_style( 'isotope-css' );

	$el_start = '<li class="isotope-item">';
	$el_end = '</li>';
	$slides_wrap_start = '<ul class="wpb_image_grid_ul">';
	$slides_wrap_end = '</ul>';
}

if ( 'link_image' === $onclick ) {
	wp_enqueue_script( 'prettyphoto' );
	wp_enqueue_style( 'prettyphoto' );
}

$flex_fx = '';
if ( 'flexslider' === $type || 'flexslider_fade' === $type || 'fading' === $type ) {
	$type = ' wpb_flexslider flexslider_fade flexslider';
	$flex_fx = ' data-flex_fx="fade"';
} elseif ( 'flexslider_slide' === $type ) {
	$type = ' wpb_flexslider flexslider_slide flexslider';
	$flex_fx = ' data-flex_fx="slide"';
} elseif ( 'image_grid' === $type ) {
	$type = ' wpb_image_grid';
}

if ( '' === $images ) {
	$images = '-1,-2,-3';
}

$pretty_rel_random = ' data-rel="prettyPhoto[rel-' . get_the_ID() . '-' . rand() . ']"';

if ( 'custom_link' === $onclick ) {
	$custom_links = vc_value_from_safe( $custom_links );
	$custom_links = explode( ',', $custom_links );
}

switch ( $source ) {
	case 'media_library':
		$images = explode( ',', $images );
		break;

	case 'external_link':
		$images = vc_value_from_safe( $custom_srcs );
		$images = explode( ',', $images );

		break;
}
foreach ( $images as $i => $image ) {
	switch ( $source ) {
		case 'media_library':
			if ( $image > 0 ) {
				$img = wpb_getImageBySize( array( 'attach_id' => $image, 'thumb_size' => $img_size ) );
				$thumbnail = $img['thumbnail'];
				$large_img_src = $img['p_img_large'][0];
			} else {
				$large_img_src = $default_src;
				$thumbnail = '<img src="' . $default_src . '" />';
			}
			break;

		case 'external_link':
			$image = esc_attr( $image );
			$dimensions = vcExtractDimensions( $external_img_size );
			$hwstring = $dimensions ? image_hwstring( $dimensions[0], $dimensions[1] ) : '';
			$thumbnail = '<img ' . $hwstring . ' src="' . $image . '" />';
			$large_img_src = $image;
			break;
	}

	$link_start = $link_end = '';

	switch ( $onclick ) {
		case 'img_link_large':
			$link_start = '<a href="' . $large_img_src . '" target="' . $custom_links_target . '">';
			$link_end = '</a>';
			break;

		case 'link_image':
			$link_start = '<a class="prettyphoto" href="' . $large_img_src . '"' . $pretty_rel_random . '>';
			$link_end = '</a>';
			break;

		case 'custom_link':
			if ( ! empty( $custom_links[ $i ] ) ) {

				$link_start = '


<div class="graidtitle">

<p>

' . $caption . '

</p>
</div>
<div class="graidbuttom">


<a href="' . $custom_links[ $i ] . '" class="buy" >

مشاهده و خرید</div>

';
				$link_end = '</a>';

			}

			break;
	}

	$gal_images .= $el_start . $link_start . $thumbnail . $link_end . $el_end;
}


$class_to_filter = 'wpb_gallery wpb_content_element vc_clearfix';
$class_to_filter .= vc_shortcode_custom_css_class( $css, ' ' ) . $this->getExtraClass( $el_class );
$css_class = apply_filters( VC_SHORTCODE_CUSTOM_CSS_FILTER_TAG, $class_to_filter, $this->settings['base'], $atts );

$output = '';
$output .= '<div class="' . $css_class . '">';
$output .= '<div class="wpb_wrapper">';
$output .= wpb_widget_title( array( 'title' => $title, 'extraclass' => 'wpb_gallery_heading' ) );
$output .= '<div class="wpb_gallery_slides' . $type . '" data-interval="' . $interval . '"' . $flex_fx . '>' . $slides_wrap_start . $gal_images . $slides_wrap_end . '</div>';
$output .= '</div>';
$output .= '</div>';

echo $output;
 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
<?php the_title(); ?>

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

چجوری باید جایگذاری کنم تا درست کار کنه ؟؟

 

بعید میدونم این کد باشه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

دوست عزیز سورس کدی که قرار دادید مربوط به ویژوال کمپوزر هست؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 2 ساعت قبل، Morteza گفته است :

سلام

دوست عزیز سورس کدی که قرار دادید مربوط به ویژوال کمپوزر هست؟

سلام ، بله

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
نقل قول

14- هرگونه پرسش و بحث درباره محصولهای تجاری در انجمن ممنوع است. پشتیبانی محصولهای تجاری به عهده سازنده/فروشنده آن است.

متاسفانه امکان پشتیبانی نیست :)

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.