• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

   بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
Elham

ارور Illegal string offset

6 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام و احترام

من با ارور زیر مواجه هستم. لطفا راهنماییم کنید 

مشکل دقیقا این هست: 

Warning: Illegal string offset 'formId' in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\repeater-add-on-for-gravity-forms\class-gf-field-repeater.php on line 287

 

Warning: Illegal string offset 'children' in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\repeater-add-on-for-gravity-forms\class-gf-field-repeater.php on line 291

if ( !empty($user['ID']) )
        $x =get_user_meta($user['ID'],'exp_per_day',true);
    else
        $x = '';    
        
    if( !empty($x) ){    
        update_user_meta($user['ID'],'extant_daily',$x);                    
    }

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد کامل 

<?php
class GF_Field_Repeater extends GF_Field {
	public $type = 'repeater';

	public static function init_admin() {
		$admin_page = rgget('page');

		if ($admin_page == 'gf_edit_forms' && !empty($_GET['id'])) {
			add_action('gform_field_standard_settings' , array('GF_Field_Repeater', 'gform_standard_settings'), 10, 2);
			add_action('gform_field_appearance_settings' , array('GF_Field_Repeater', 'gform_appearance_settings'), 10, 2);
			add_action('gform_editor_js_set_default_values', array('GF_Field_Repeater', 'gform_set_defaults'));
			add_action('gform_editor_js', array('GF_Field_Repeater', 'gform_editor'));
			add_filter('gform_tooltips', array('GF_Field_Repeater', 'gform_tooltips'));
		}

		if ($admin_page == 'gf_entries') {
			add_filter('gform_form_post_get_meta', array('GF_Field_Repeater', 'gform_hide_children'));
		}
	}

	public static function init_frontend() {
		add_action('gform_form_args', array('GF_Field_Repeater', 'gform_disable_ajax'));
		add_action('gform_enqueue_scripts', array('GF_Field_Repeater', 'gform_enqueue_scripts'), 10, 2);
		add_filter('gform_pre_render', array('GF_Field_Repeater', 'gform_unhide_children_validation'));
		add_filter('gform_pre_validation', array('GF_Field_Repeater', 'gform_bypass_children_validation'));
	}

	public static function gform_enqueue_scripts($form, $is_ajax) {
		if (!empty($form)) {
			if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) !== false) {
				wp_enqueue_script('gforms_repeater_postcapture_js', plugins_url('js/jquery.postcapture.min.js', __FILE__), array('jquery'), '0.0.1');
				wp_enqueue_script('gforms_repeater_js', plugins_url('js/gf-repeater.min.js', __FILE__), array('jquery'), GF_REPEATER_VERSION);
				wp_enqueue_style('gforms_repeater_css', plugins_url('css/gf-repeater.css', __FILE__), array(), GF_REPEATER_VERSION);
			}
		}
	}

	public function get_form_editor_field_title() {
		return 'Repeater';
	}

	public function get_form_editor_field_settings() {
		return array(
			'admin_label_setting',
			'css_class_setting',
			'description_setting',
			'error_message_setting',
			'label_setting',
			'prepopulate_field_setting'
		);
	}

	public static function gform_set_defaults() {
		echo "
			case \"repeater\" :
				field.label = \"Repeater\";
			break;
		";
	}

	public static function gform_standard_settings($position, $form_id) {
		if ($position == 1600) {
			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_start\">Start ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_start');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_start\" min=\"1\" value=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('start', this.value);\">
				</li>";

			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_min\">Min ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_min');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_min\" min=\"1\" value=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('min', this.value);\">
				</li>";

			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_max\">Max ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_max');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_max\" min=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('max', this.value);\">
				</li>";
		}
	}

	public static function gform_appearance_settings($position, $form_id) {
		if ($position == 400) {
			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<input type=\"checkbox\" id=\"field_repeater_hideLabel\" onchange=\"SetFieldProperty('hideLabel', this.checked);\"> 
					<label for=\"field_repeater_hideLabel\" class=\"inline\">Hide Label & Description ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_hideLabel');

			echo "	</label>
				</li>";
		}
	}

	public static function gform_editor() {
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				fieldSettings['repeater'] += ', .repeater_settings';
				jQuery(document).bind('gform_load_field_settings', function(event, field, form){
					jQuery('#field_repeater_start').val(field['start']);
					jQuery('#field_repeater_min').val(field['min']);
					jQuery('#field_repeater_max').val(field['max']);
					jQuery('#field_repeater_hideLabel').prop('checked', field['hideLabel']);
				});
			</script>";
	}

	public static function gform_tooltips($tooltips) {
		$tooltips['form_field_repeater_start'] = "The number of times the repeater will be repeated when the form is rendered. Leaving this field blank or setting it to a number higher than the maximum number is the same as setting it to 1.";
		$tooltips['form_field_repeater_min'] = "The minimum number of times the repeater is allowed to be repeated. Leaving this field blank or setting it to a number higher than the maximum field is the same as setting it to 1.";
		$tooltips['form_field_repeater_max'] = "The maximum number of times the repeater is allowed to be repeated. Leaving this field blank or setting it to a number lower than the minimum field is the same as setting it to unlimited.";
		$tooltips['form_field_repeater_hideLabel'] = "If this is checked, the repeater label and description will not be shown to users on the form.";
		return $tooltips;
	}

	function validate($value, $form) {
		$repeater_required = $this->repeaterRequiredChildren;

		if (!empty($repeater_required)) {
			$dataArray = json_decode($value, true);

			foreach ($form['fields'] as $key=>$value) {
				$fieldKeys[$value['id']] = $key;

				if (is_array($value['inputs'])) {
					foreach ($value['inputs'] as $inputKey=>$inputValue) {
						$inputKeys[$value['id']][$inputValue['id']] = $inputKey;
					}
				}
			}

			if ($dataArray['repeatCount'] < $this->min) {
				$this->failed_validation = true;
				$this->validation_message = "A minimum number of ".$this->min." is required.";
				return;
			}

			if ($this->max && $dataArray['repeatCount'] > $this->max) {
				$this->failed_validation = true;
				$this->validation_message = "A maximum number of ".$this->max." is allowed.";
				return;
			}

			for ($i = 1; $i < $dataArray['repeatCount'] + 1; $i++) {
				foreach ($dataArray['children'] as $field_id=>$field) {
					$inputNames = $field['inputs'];
					$repeatSkips = $field['conditionalLogic']['skip'];

					if (!is_array($inputNames)) { continue; }

					if (is_array($repeatSkips)) {
						if (in_array($i, $repeatSkips) || in_array('all', $repeatSkips)) { continue; }
					}

					foreach ($inputNames as $inputName) {
						if (is_array($inputName)) { $inputName = reset($inputName); }

						if (substr($inputName, -2) == '[]') {
							$getInputName = substr($inputName, 0, strlen($inputName) - 2).'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
						} else {
							$getInputName = $inputName.'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
						}

						$getInputName = str_replace('.', '_', strval($getInputName));
						$getInputData = rgpost($getInputName);
						$getInputIdNum = preg_split("/(_|-)/", $getInputName);

						if (in_array($getInputIdNum[1], $repeater_required)) {
							$fieldKey = $fieldKeys[$getInputIdNum[1]];
							$fieldType = $form['fields'][$fieldKey]['type'];
							$failedValidation = false;

							switch($fieldType) {
								case 'name':
									$requiredIDs = array(3, 6);
									if (in_array($getInputIdNum[2], $requiredIDs) && empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
									break;
								case 'address':
									$skipIDs = array(2);
									if (!in_array($getInputIdNum[2], $skipIDs) && empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
									break;
								default:
									if (empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
							}

							if ($failedValidation) {
								$this->failed_validation = true;
								if ($this->errorMessage) { $this->validation_message = $this->errorMessage; } else { $this->validation_message = "A required field was left blank."; }
								return;
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	}

	public function get_field_content($value, $force_frontend_label, $form) {
		if (is_admin()) {
			$admin_buttons = $this->get_admin_buttons();
			$field_content = "{$admin_buttons}
							<div class=\"gf-pagebreak-first gf-pagebreak-container gf-repeater gf-repeater-start\">
								<div class=\"gf-pagebreak-text-before\">begin repeater</div>
								<div class=\"gf-pagebreak-text-main\"><span>REPEATER</span></div>
								<div class=\"gf-pagebreak-text-after\">top of repeater</div>
							</div>";
		} else {
			$field_label		= $this->get_field_label($force_frontend_label, $value);
			$description		= $this->get_description($this->description, 'gsection_description gf_repeater_description');
			$hide_label			= $this->hideLabel;
			$validation_message = ( $this->failed_validation && ! empty( $this->validation_message ) ) ? sprintf( "<div class='gfield_description validation_message'>%s</div>", $this->validation_message ) : '';
			if (!empty($field_label)) { $field_label = "<h2 class='gf_repeater_title'>{$field_label}</h2>"; } else { $field_label = ''; }
			if ($hide_label) { $field_label = ''; $description = ''; }
			$field_content = "<div class=\"ginput_container ginput_container_repeater\">{$field_label}{FIELD}</div>{$description}{$validation_message}";
		}
		return $field_content;
	}

	public function get_field_input($form, $value = '', $entry = null) {
		if (is_admin()) {
			return '';
		} else {
			$form_id			= $form['id'];
			$is_entry_detail	= $this->is_entry_detail();
			$is_form_editor		= $this->is_form_editor();
			$id					= (int) $this->id;
			$field_id			= $is_entry_detail || $is_form_editor || $form_id == 0 ? "input_$id" : 'input_' . $form_id . "_$id";
			$tabindex 			= $this->get_tabindex();
			$repeater_parem		= $this->inputName;
			$repeater_start		= $this->start;
			$repeater_min		= $this->min;
			$repeater_max		= $this->max;
			$repeater_required	= $this->repeaterRequiredChildren;
			$repeater_children	= $this->repeaterChildren;

			if (!empty($repeater_parem)) {
				$repeater_parem_value = GFFormsModel::get_parameter_value($repeater_parem, $value, $this);
				if (!empty($repeater_parem_value)) { $repeater_start = $repeater_parem_value; }
			}

			if (!empty($repeater_children)) {
				$repeater_children_info = array();
				$repeater_parems = GF_Field_Repeater::get_children_parem_values($form, $repeater_children);

				foreach($repeater_children as $repeater_child) {
					$repeater_children_info[$repeater_child] = array();
					$repeater_child_field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $repeater_child);

					if (!empty($repeater_required)) {
						if (in_array($repeater_child, $repeater_required)) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['required'] = true;
						}
					}

					if (!empty($repeater_parems)) {
						if (array_key_exists($repeater_child, $repeater_parems)) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['prePopulate'] = $repeater_parems[$repeater_child];
						}
					}

					if ($repeater_child_field_index !== false) {
						if ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['inputMask']) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['inputMask'] = $form['fields'][$repeater_child_field_index]['inputMaskValue'];
						} elseif ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['type'] == 'phone' && $form['fields'][$repeater_child_field_index]['phoneFormat'] = 'standard') {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['inputMask'] = "(999) 999-9999";
						}

						if ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['conditionalLogic']) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['conditionalLogic'] = $form['fields'][$repeater_child_field_index]['conditionalLogic'];
						}
					}
				}

				$repeater_children = $repeater_children_info;
			}

			if (empty($value)) {
				$value['formId'] = $form_id;
				if (!empty($repeater_start)) { $value['start'] = $repeater_start; }
				if (!empty($repeater_min)) { $value['min'] = $repeater_min; }
				if (!empty($repeater_max)) { $value['max'] = $repeater_max; }
				if (!empty($repeater_children)) { $value['children'] = $repeater_children; }

				$value = json_encode($value);
			}

			return sprintf("<input name='input_%d' id='%s' type='hidden' class='gform_repeater' value='%s' %s />", $id, $field_id, $value, $tabindex);
		}
	}

	public function get_value_save_entry($value, $form, $input_name, $lead_id, $lead) {
		$dataArray = json_decode($value, true);
		$value = Array();

		for ($i = 1; $i < $dataArray['repeatCount'] + 1; $i++) {
			foreach ($dataArray['children'] as $field_id=>$field) {
				$inputData = Array();

				if (array_key_exists('inputs', $field)) {
					$inputNames = $field['inputs'];
					$repeatSkips = $field['conditionalLogic']['skip'];

					if (is_array($repeatSkips)) {
						if (in_array($i, $repeatSkips) || in_array('all', $repeatSkips)) { continue; }
					}
					
					if (is_array($inputNames)) {
						foreach ($inputNames as $inputName) {
							if (substr($inputName, -2) == '[]') {
								$getInputName = substr($inputName, 0, strlen($inputName) - 2).'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
							} else {
								$getInputName = $inputName.'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
							}

							$getInputData = rgpost(str_replace('.', '_', strval($getInputName)));

							if (!empty($getInputData)) {
								if (is_array($getInputData)) {
									foreach ($getInputData as $theInputData) {
										$inputData[] = $theInputData;
									}
								} else {
									$inputData[] = $getInputData;
								}
							}
						}
					}
				} else {
					if (GF_Field_Repeater::get_field_type($form, $field_id) == 'section') { $inputData = '[gfRepeater-section]'; }
				}

				$childValue[$field_id] = $inputData;
			}
			$value[$i] = $childValue;
		}

		return maybe_serialize($value);
	}

	public function get_value_entry_list($value, $entry, $field_id, $columns, $form) {
		if (empty($value)) {
			return '';
		} else {
			$dataArray = GFFormsModel::unserialize($value);
			$arrayCount = count($dataArray);
			if ($arrayCount > 1) { $returnText = $arrayCount.' entries'; } else { $returnText = $arrayCount.' entry'; }
			return $returnText;
		}
	}

	public function get_value_entry_detail($value, $currency = '', $use_text = false, $format = 'html', $media = 'screen') {
		if (empty($value)) {
			return '';
		} else {
			$dataArray = GFFormsModel::unserialize($value);
			$arrayCount = count($dataArray);
			$output = "\n";
			$count = 0;
			$repeatCount = 0;
			$display_empty_fields = rgget('gf_display_empty_fields', $_COOKIE);
			$form_id = $this->formId;
			$get_form = GFFormsModel::get_form_meta_by_id($form_id);
			$form = $get_form[0];

			foreach ($dataArray as $key=>$value) {
				$repeatCount++;
				$tableContents = '';

				if (!empty($value) && !is_array($value)) {
					$save_value = $value;
					unset($value);
					$value[0] = $save_value;
				}

				foreach ($value as $childKey=>$childValue) {
					$count++;
					$childValueOutput = '';
					
					if (empty($display_empty_fields) && count($childValue) == 0) { continue; }

					if (is_numeric($childKey)) {
						$field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $childKey);
						if ($field_index === false) { continue; }
						$entry_title = $form['fields'][$field_index]['label'];
					} else {
						$entry_title = $childKey;
					}

					$entry_title = str_replace('[gfRepeater-count]', $repeatCount, $entry_title);

					if ($format == 'html') {
						if ($childValue == '[gfRepeater-section]') {
							if ($media == 'email') {
								$tableStyling = ' style="font-size:14px;font-weight:bold;background-color:#eee;border-bottom:1px solid #dfdfdf;padding:7px 7px"';
							} else {
								$tableStyling = ' class="entry-view-section-break"';
							}
						} else {
							if ($media == 'email') {
								$tableStyling = ' style="background-color:#EAF2FA;font-family:sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold"';
							} else {
								$tableStyling = ' class="entry-view-field-name"';
							}
						}

						$tableContents .= "<tr>\n<td colspan=\"2\"".$tableStyling.">".$entry_title."</td>\n</tr>\n";
					} else {
						$tableContents .= $entry_title.": ";
					}

					if (is_array($childValue)) {
						if (count($childValue) == 1) {
							$childValueOutput = $childValue[0];
						} elseif (count($childValue) > 1) {
							if ($format == 'html') {
								if ($media == 'email') {
									$childValueOutput = "<ul style=\"list-style:none;margin:0;padding:0;\">\n";
								} else {
									$childValueOutput = "<ul>\n";
								}
							}

							foreach ($childValue as $childValueData) {
								if ($format == 'html') {
									$childValueOutput .= "<li>".$childValueData."</li>";
								} else {
									$childValueOutput .= $childValueData."\n";
								}
							}
							
							if ($format == 'html') { $childValueOutput .= "</ul>\n"; }
						}

						if ($media == 'email') { $tableStyling = ''; } else { $tableStyling = ' class=\"entry-view-field-value\"'; }

						if ($format == 'html') {
							$tableContents .= "<tr>\n<td colspan=\"2\"".$tableStyling.">".$childValueOutput."</td>\n</tr>\n";
						} else {
							$tableContents .= $childValueOutput."\n";
						}
					}
				}

				if (!empty($tableContents)) {
					if ($format == 'html') {
						if ($media == 'email') { $tableStyling = ' width="100%" border="0" cellpadding="5" bgcolor="#FFFFFF"'; } else { $tableStyling = ' class="widefat fixed entry-detail-view"'; }
						$output .= "<table cellspacing=\"0\"".$tableStyling.">\n";
						$output .= $tableContents;
						$output .= "</table>\n";
					} else {
						$output .= $tableContents."\n";
					}
				}
			}
		}

		if ($count !== 0) {
			if ($format == 'text') { $output = rtrim($output); }
			return $output;
		} else { return ''; }
	}

	public function get_value_merge_tag($value, $input_id, $entry, $form, $modifier, $raw_value, $url_encode, $esc_html, $format, $nl2br) {
		$output = GF_Field_Repeater::get_value_entry_detail($raw_value, '', false, $format, 'email');
		$output = preg_replace("/[\r\n]+/", "\n", $output);
		return trim($output);
	}

	public function get_value_export($entry, $input_id = '', $use_text = false, $is_csv = false) {
		if (empty($input_id)) { $input_id = $this->id; }
		$output = rgar($entry, $input_id);
		$output = GF_Field_Repeater::get_value_entry_detail($output, '', false, 'text', 'email');
		$output = preg_replace("/[\r\n]+/", ", ", trim($output));
		return $output;
	}

	public static function gform_hide_children($form) {
		$form_id = $form['id'];
		$repeaterChildren = Array();
		$grid_modified = false;
		$grid_meta = GFFormsModel::get_grid_column_meta($form_id);

		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->type == 'repeater') {
				if (is_array($field->repeaterChildren)) { $repeaterChildren = array_merge($repeaterChildren, $field->repeaterChildren); }
			} elseif ($field->type == 'repeater-end') { array_push($repeaterChildren, $field->id); }

			if (!empty($repeaterChildren)) {
				if (in_array($field->id, $repeaterChildren)) {
					unset($form['fields'][$key]);

					if (is_array($grid_meta)) {
						$grid_pos = array_search($field->id, $grid_meta);
						if ($grid_pos) {
							$grid_modified = true;
							unset($grid_meta[$grid_pos]);
						}
					}
				}
			}
		}

		if ($grid_modified) { GFFormsModel::update_grid_column_meta($form_id, $grid_meta); }

		$form['fields'] = array_values($form['fields']);

		return $form;
	}

	public static function gform_disable_ajax($args) {
		$get_form = GFFormsModel::get_form_meta_by_id($args['form_id']);
		$form = reset($get_form);

		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) !== false) {
			$args['ajax'] = false;
		}

		return $args;
	}

	public static function gform_bypass_children_validation($form) {
		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) === false) { return $form; }

		$repeaterChildren = Array();

		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->type == 'repeater') {
				if (is_array($field->repeaterChildren)) { $repeaterChildren = array_merge($repeaterChildren, $field->repeaterChildren); }
			}

			if (!empty($repeaterChildren)) {
				if (in_array($field->id, $repeaterChildren) && !$field->adminOnly) {
					$form['fields'][$key]['adminOnly'] = true;
					$form['fields'][$key]['repeaterChildValidationHidden'] = true;
				}
			}
		}

		return $form;
	}

	public static function gform_unhide_children_validation($form) {
		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) === false) { return $form; }
		
		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->repeaterChildValidationHidden) {
				$form['fields'][$key]['adminOnly'] = false;
				$form['fields'][$key]['repeaterChildValidationHidden'] = false;
			}
		}

		return $form;
	}

	public static function get_field_index($form, $key = 'type', $value = 'repeater') {
		if (is_array($form)) {
			if (!array_key_exists('fields', $form)) { return false; }
		} else { return false; }

		foreach ($form['fields'] as $field_key=>$field_value) {
			if (is_object($field_value)) {
				if (property_exists($field_value, $key)) {
					if ($field_value[$key] == $value) { return $field_key; }
				}
			}
		}

		return false;
	}

	public static function get_field_type($form, $id) {
		$field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $id);
		if ($field_index !== false) { return $form['fields'][$field_index]['type']; }
		return false;
	}

	public static function get_children_parems($form, $children_ids) {
		foreach($form['fields'] as $key=>$value) {
			if (in_array($value['id'], $children_ids)) {
				if ($value['inputName']) {
					$parems[$value['id']] = $value['inputName'];
				} elseif ($value['inputs']) {
					foreach($value['inputs'] as $key=>$value) {
						if ($value['name']) { $parems[$value['id']] = $value['name']; }
					}
				}
			}
		}
		if (!empty($parems)) { return $parems; } else { return false; }
	}

	public static function get_children_parem_values($form, $children_ids) {
		global $wp_filter;
		$children_parems = GF_Field_Repeater::get_children_parems($form, $children_ids);

		if (empty($children_parems)) { return false; }

		// Check the URL first
		foreach($_GET as $url_key=>$url_value) {
			$key = array_search($url_key, $children_parems);
			if ($key !== false) {
				$parems[$key][0] = $url_value;
			} else {
				$split_key = preg_split('/\D+\K/', $url_key);
				$key = array_search($split_key[0], $children_parems);
				if ($key !== false) { $parems[$key][$split_key[1]] = $url_value; }
			}
		}

		// Then check the filters
		foreach($wp_filter as $key=>$value) {
			$split_key = preg_split('/^gform_field_value_+\K/', $key);
			if (!empty($split_key[1])) {
				$key1 = array_search($split_key[1], $children_parems);
				if ($key1 !== false) {
					$parems[$key1][0] = apply_filters($key, '');
				} else {
					$split_key2 = preg_split('/\D+\K/', $split_key[1]);
					$key2 = array_search($split_key2[0], $children_parems);
					if ($key2 !== false) { $parems[$key2][$split_key2[1]] = apply_filters($key, ''); }
				}
			}
		}
		if (!empty($parems)) { return $parems; } else { return false; }
	}
}
GF_Fields::register(new GF_Field_Repeater());

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

یک var_dump از $value بگیری و اینجا قرار بدید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

میشه لطفا بیشتر توضیح بدین؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببینید خروجی یک پلاگینم این شکلی میشه

به خود نویسنده پلاگین هم تیکت زدم اما جواب ندادن

 

3.JPG

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کلا خطای Illegal string offset  که میگیره بخاطر اینه که باید خروجیش آرایه باشه ولی بصورت رشته هست.

باید اون آرایه اصلی که دارید باهاش کار میکنید رو var_dump  بگیرید ببینید  اصلا خروجی این ایندکس از ارایه ش چی هست.

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری