• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
Elham

ارور Illegal string offset

6 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام و احترام

من با ارور زیر مواجه هستم. لطفا راهنماییم کنید 

مشکل دقیقا این هست: 

Warning: Illegal string offset 'formId' in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\repeater-add-on-for-gravity-forms\class-gf-field-repeater.php on line 287

 

Warning: Illegal string offset 'children' in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\repeater-add-on-for-gravity-forms\class-gf-field-repeater.php on line 291

if ( !empty($user['ID']) )
        $x =get_user_meta($user['ID'],'exp_per_day',true);
    else
        $x = '';    
        
    if( !empty($x) ){    
        update_user_meta($user['ID'],'extant_daily',$x);                    
    }

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد کامل 

<?php
class GF_Field_Repeater extends GF_Field {
	public $type = 'repeater';

	public static function init_admin() {
		$admin_page = rgget('page');

		if ($admin_page == 'gf_edit_forms' && !empty($_GET['id'])) {
			add_action('gform_field_standard_settings' , array('GF_Field_Repeater', 'gform_standard_settings'), 10, 2);
			add_action('gform_field_appearance_settings' , array('GF_Field_Repeater', 'gform_appearance_settings'), 10, 2);
			add_action('gform_editor_js_set_default_values', array('GF_Field_Repeater', 'gform_set_defaults'));
			add_action('gform_editor_js', array('GF_Field_Repeater', 'gform_editor'));
			add_filter('gform_tooltips', array('GF_Field_Repeater', 'gform_tooltips'));
		}

		if ($admin_page == 'gf_entries') {
			add_filter('gform_form_post_get_meta', array('GF_Field_Repeater', 'gform_hide_children'));
		}
	}

	public static function init_frontend() {
		add_action('gform_form_args', array('GF_Field_Repeater', 'gform_disable_ajax'));
		add_action('gform_enqueue_scripts', array('GF_Field_Repeater', 'gform_enqueue_scripts'), 10, 2);
		add_filter('gform_pre_render', array('GF_Field_Repeater', 'gform_unhide_children_validation'));
		add_filter('gform_pre_validation', array('GF_Field_Repeater', 'gform_bypass_children_validation'));
	}

	public static function gform_enqueue_scripts($form, $is_ajax) {
		if (!empty($form)) {
			if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) !== false) {
				wp_enqueue_script('gforms_repeater_postcapture_js', plugins_url('js/jquery.postcapture.min.js', __FILE__), array('jquery'), '0.0.1');
				wp_enqueue_script('gforms_repeater_js', plugins_url('js/gf-repeater.min.js', __FILE__), array('jquery'), GF_REPEATER_VERSION);
				wp_enqueue_style('gforms_repeater_css', plugins_url('css/gf-repeater.css', __FILE__), array(), GF_REPEATER_VERSION);
			}
		}
	}

	public function get_form_editor_field_title() {
		return 'Repeater';
	}

	public function get_form_editor_field_settings() {
		return array(
			'admin_label_setting',
			'css_class_setting',
			'description_setting',
			'error_message_setting',
			'label_setting',
			'prepopulate_field_setting'
		);
	}

	public static function gform_set_defaults() {
		echo "
			case \"repeater\" :
				field.label = \"Repeater\";
			break;
		";
	}

	public static function gform_standard_settings($position, $form_id) {
		if ($position == 1600) {
			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_start\">Start ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_start');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_start\" min=\"1\" value=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('start', this.value);\">
				</li>";

			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_min\">Min ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_min');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_min\" min=\"1\" value=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('min', this.value);\">
				</li>";

			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<label for=\"field_repeater_max\">Max ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_max');

			echo "	</label>
					<input type=\"number\" id=\"field_repeater_max\" min=\"1\" onchange=\"SetFieldProperty('max', this.value);\">
				</li>";
		}
	}

	public static function gform_appearance_settings($position, $form_id) {
		if ($position == 400) {
			echo "<li class=\"repeater_settings field_setting\">
					<input type=\"checkbox\" id=\"field_repeater_hideLabel\" onchange=\"SetFieldProperty('hideLabel', this.checked);\"> 
					<label for=\"field_repeater_hideLabel\" class=\"inline\">Hide Label & Description ";

			gform_tooltip('form_field_repeater_hideLabel');

			echo "	</label>
				</li>";
		}
	}

	public static function gform_editor() {
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				fieldSettings['repeater'] += ', .repeater_settings';
				jQuery(document).bind('gform_load_field_settings', function(event, field, form){
					jQuery('#field_repeater_start').val(field['start']);
					jQuery('#field_repeater_min').val(field['min']);
					jQuery('#field_repeater_max').val(field['max']);
					jQuery('#field_repeater_hideLabel').prop('checked', field['hideLabel']);
				});
			</script>";
	}

	public static function gform_tooltips($tooltips) {
		$tooltips['form_field_repeater_start'] = "The number of times the repeater will be repeated when the form is rendered. Leaving this field blank or setting it to a number higher than the maximum number is the same as setting it to 1.";
		$tooltips['form_field_repeater_min'] = "The minimum number of times the repeater is allowed to be repeated. Leaving this field blank or setting it to a number higher than the maximum field is the same as setting it to 1.";
		$tooltips['form_field_repeater_max'] = "The maximum number of times the repeater is allowed to be repeated. Leaving this field blank or setting it to a number lower than the minimum field is the same as setting it to unlimited.";
		$tooltips['form_field_repeater_hideLabel'] = "If this is checked, the repeater label and description will not be shown to users on the form.";
		return $tooltips;
	}

	function validate($value, $form) {
		$repeater_required = $this->repeaterRequiredChildren;

		if (!empty($repeater_required)) {
			$dataArray = json_decode($value, true);

			foreach ($form['fields'] as $key=>$value) {
				$fieldKeys[$value['id']] = $key;

				if (is_array($value['inputs'])) {
					foreach ($value['inputs'] as $inputKey=>$inputValue) {
						$inputKeys[$value['id']][$inputValue['id']] = $inputKey;
					}
				}
			}

			if ($dataArray['repeatCount'] < $this->min) {
				$this->failed_validation = true;
				$this->validation_message = "A minimum number of ".$this->min." is required.";
				return;
			}

			if ($this->max && $dataArray['repeatCount'] > $this->max) {
				$this->failed_validation = true;
				$this->validation_message = "A maximum number of ".$this->max." is allowed.";
				return;
			}

			for ($i = 1; $i < $dataArray['repeatCount'] + 1; $i++) {
				foreach ($dataArray['children'] as $field_id=>$field) {
					$inputNames = $field['inputs'];
					$repeatSkips = $field['conditionalLogic']['skip'];

					if (!is_array($inputNames)) { continue; }

					if (is_array($repeatSkips)) {
						if (in_array($i, $repeatSkips) || in_array('all', $repeatSkips)) { continue; }
					}

					foreach ($inputNames as $inputName) {
						if (is_array($inputName)) { $inputName = reset($inputName); }

						if (substr($inputName, -2) == '[]') {
							$getInputName = substr($inputName, 0, strlen($inputName) - 2).'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
						} else {
							$getInputName = $inputName.'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
						}

						$getInputName = str_replace('.', '_', strval($getInputName));
						$getInputData = rgpost($getInputName);
						$getInputIdNum = preg_split("/(_|-)/", $getInputName);

						if (in_array($getInputIdNum[1], $repeater_required)) {
							$fieldKey = $fieldKeys[$getInputIdNum[1]];
							$fieldType = $form['fields'][$fieldKey]['type'];
							$failedValidation = false;

							switch($fieldType) {
								case 'name':
									$requiredIDs = array(3, 6);
									if (in_array($getInputIdNum[2], $requiredIDs) && empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
									break;
								case 'address':
									$skipIDs = array(2);
									if (!in_array($getInputIdNum[2], $skipIDs) && empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
									break;
								default:
									if (empty($getInputData)) { $failedValidation = true; }
							}

							if ($failedValidation) {
								$this->failed_validation = true;
								if ($this->errorMessage) { $this->validation_message = $this->errorMessage; } else { $this->validation_message = "A required field was left blank."; }
								return;
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	}

	public function get_field_content($value, $force_frontend_label, $form) {
		if (is_admin()) {
			$admin_buttons = $this->get_admin_buttons();
			$field_content = "{$admin_buttons}
							<div class=\"gf-pagebreak-first gf-pagebreak-container gf-repeater gf-repeater-start\">
								<div class=\"gf-pagebreak-text-before\">begin repeater</div>
								<div class=\"gf-pagebreak-text-main\"><span>REPEATER</span></div>
								<div class=\"gf-pagebreak-text-after\">top of repeater</div>
							</div>";
		} else {
			$field_label		= $this->get_field_label($force_frontend_label, $value);
			$description		= $this->get_description($this->description, 'gsection_description gf_repeater_description');
			$hide_label			= $this->hideLabel;
			$validation_message = ( $this->failed_validation && ! empty( $this->validation_message ) ) ? sprintf( "<div class='gfield_description validation_message'>%s</div>", $this->validation_message ) : '';
			if (!empty($field_label)) { $field_label = "<h2 class='gf_repeater_title'>{$field_label}</h2>"; } else { $field_label = ''; }
			if ($hide_label) { $field_label = ''; $description = ''; }
			$field_content = "<div class=\"ginput_container ginput_container_repeater\">{$field_label}{FIELD}</div>{$description}{$validation_message}";
		}
		return $field_content;
	}

	public function get_field_input($form, $value = '', $entry = null) {
		if (is_admin()) {
			return '';
		} else {
			$form_id			= $form['id'];
			$is_entry_detail	= $this->is_entry_detail();
			$is_form_editor		= $this->is_form_editor();
			$id					= (int) $this->id;
			$field_id			= $is_entry_detail || $is_form_editor || $form_id == 0 ? "input_$id" : 'input_' . $form_id . "_$id";
			$tabindex 			= $this->get_tabindex();
			$repeater_parem		= $this->inputName;
			$repeater_start		= $this->start;
			$repeater_min		= $this->min;
			$repeater_max		= $this->max;
			$repeater_required	= $this->repeaterRequiredChildren;
			$repeater_children	= $this->repeaterChildren;

			if (!empty($repeater_parem)) {
				$repeater_parem_value = GFFormsModel::get_parameter_value($repeater_parem, $value, $this);
				if (!empty($repeater_parem_value)) { $repeater_start = $repeater_parem_value; }
			}

			if (!empty($repeater_children)) {
				$repeater_children_info = array();
				$repeater_parems = GF_Field_Repeater::get_children_parem_values($form, $repeater_children);

				foreach($repeater_children as $repeater_child) {
					$repeater_children_info[$repeater_child] = array();
					$repeater_child_field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $repeater_child);

					if (!empty($repeater_required)) {
						if (in_array($repeater_child, $repeater_required)) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['required'] = true;
						}
					}

					if (!empty($repeater_parems)) {
						if (array_key_exists($repeater_child, $repeater_parems)) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['prePopulate'] = $repeater_parems[$repeater_child];
						}
					}

					if ($repeater_child_field_index !== false) {
						if ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['inputMask']) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['inputMask'] = $form['fields'][$repeater_child_field_index]['inputMaskValue'];
						} elseif ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['type'] == 'phone' && $form['fields'][$repeater_child_field_index]['phoneFormat'] = 'standard') {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['inputMask'] = "(999) 999-9999";
						}

						if ($form['fields'][$repeater_child_field_index]['conditionalLogic']) {
							$repeater_children_info[$repeater_child]['conditionalLogic'] = $form['fields'][$repeater_child_field_index]['conditionalLogic'];
						}
					}
				}

				$repeater_children = $repeater_children_info;
			}

			if (empty($value)) {
				$value['formId'] = $form_id;
				if (!empty($repeater_start)) { $value['start'] = $repeater_start; }
				if (!empty($repeater_min)) { $value['min'] = $repeater_min; }
				if (!empty($repeater_max)) { $value['max'] = $repeater_max; }
				if (!empty($repeater_children)) { $value['children'] = $repeater_children; }

				$value = json_encode($value);
			}

			return sprintf("<input name='input_%d' id='%s' type='hidden' class='gform_repeater' value='%s' %s />", $id, $field_id, $value, $tabindex);
		}
	}

	public function get_value_save_entry($value, $form, $input_name, $lead_id, $lead) {
		$dataArray = json_decode($value, true);
		$value = Array();

		for ($i = 1; $i < $dataArray['repeatCount'] + 1; $i++) {
			foreach ($dataArray['children'] as $field_id=>$field) {
				$inputData = Array();

				if (array_key_exists('inputs', $field)) {
					$inputNames = $field['inputs'];
					$repeatSkips = $field['conditionalLogic']['skip'];

					if (is_array($repeatSkips)) {
						if (in_array($i, $repeatSkips) || in_array('all', $repeatSkips)) { continue; }
					}
					
					if (is_array($inputNames)) {
						foreach ($inputNames as $inputName) {
							if (substr($inputName, -2) == '[]') {
								$getInputName = substr($inputName, 0, strlen($inputName) - 2).'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
							} else {
								$getInputName = $inputName.'-'.$dataArray['repeaterId'].'-'.$i;
							}

							$getInputData = rgpost(str_replace('.', '_', strval($getInputName)));

							if (!empty($getInputData)) {
								if (is_array($getInputData)) {
									foreach ($getInputData as $theInputData) {
										$inputData[] = $theInputData;
									}
								} else {
									$inputData[] = $getInputData;
								}
							}
						}
					}
				} else {
					if (GF_Field_Repeater::get_field_type($form, $field_id) == 'section') { $inputData = '[gfRepeater-section]'; }
				}

				$childValue[$field_id] = $inputData;
			}
			$value[$i] = $childValue;
		}

		return maybe_serialize($value);
	}

	public function get_value_entry_list($value, $entry, $field_id, $columns, $form) {
		if (empty($value)) {
			return '';
		} else {
			$dataArray = GFFormsModel::unserialize($value);
			$arrayCount = count($dataArray);
			if ($arrayCount > 1) { $returnText = $arrayCount.' entries'; } else { $returnText = $arrayCount.' entry'; }
			return $returnText;
		}
	}

	public function get_value_entry_detail($value, $currency = '', $use_text = false, $format = 'html', $media = 'screen') {
		if (empty($value)) {
			return '';
		} else {
			$dataArray = GFFormsModel::unserialize($value);
			$arrayCount = count($dataArray);
			$output = "\n";
			$count = 0;
			$repeatCount = 0;
			$display_empty_fields = rgget('gf_display_empty_fields', $_COOKIE);
			$form_id = $this->formId;
			$get_form = GFFormsModel::get_form_meta_by_id($form_id);
			$form = $get_form[0];

			foreach ($dataArray as $key=>$value) {
				$repeatCount++;
				$tableContents = '';

				if (!empty($value) && !is_array($value)) {
					$save_value = $value;
					unset($value);
					$value[0] = $save_value;
				}

				foreach ($value as $childKey=>$childValue) {
					$count++;
					$childValueOutput = '';
					
					if (empty($display_empty_fields) && count($childValue) == 0) { continue; }

					if (is_numeric($childKey)) {
						$field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $childKey);
						if ($field_index === false) { continue; }
						$entry_title = $form['fields'][$field_index]['label'];
					} else {
						$entry_title = $childKey;
					}

					$entry_title = str_replace('[gfRepeater-count]', $repeatCount, $entry_title);

					if ($format == 'html') {
						if ($childValue == '[gfRepeater-section]') {
							if ($media == 'email') {
								$tableStyling = ' style="font-size:14px;font-weight:bold;background-color:#eee;border-bottom:1px solid #dfdfdf;padding:7px 7px"';
							} else {
								$tableStyling = ' class="entry-view-section-break"';
							}
						} else {
							if ($media == 'email') {
								$tableStyling = ' style="background-color:#EAF2FA;font-family:sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold"';
							} else {
								$tableStyling = ' class="entry-view-field-name"';
							}
						}

						$tableContents .= "<tr>\n<td colspan=\"2\"".$tableStyling.">".$entry_title."</td>\n</tr>\n";
					} else {
						$tableContents .= $entry_title.": ";
					}

					if (is_array($childValue)) {
						if (count($childValue) == 1) {
							$childValueOutput = $childValue[0];
						} elseif (count($childValue) > 1) {
							if ($format == 'html') {
								if ($media == 'email') {
									$childValueOutput = "<ul style=\"list-style:none;margin:0;padding:0;\">\n";
								} else {
									$childValueOutput = "<ul>\n";
								}
							}

							foreach ($childValue as $childValueData) {
								if ($format == 'html') {
									$childValueOutput .= "<li>".$childValueData."</li>";
								} else {
									$childValueOutput .= $childValueData."\n";
								}
							}
							
							if ($format == 'html') { $childValueOutput .= "</ul>\n"; }
						}

						if ($media == 'email') { $tableStyling = ''; } else { $tableStyling = ' class=\"entry-view-field-value\"'; }

						if ($format == 'html') {
							$tableContents .= "<tr>\n<td colspan=\"2\"".$tableStyling.">".$childValueOutput."</td>\n</tr>\n";
						} else {
							$tableContents .= $childValueOutput."\n";
						}
					}
				}

				if (!empty($tableContents)) {
					if ($format == 'html') {
						if ($media == 'email') { $tableStyling = ' width="100%" border="0" cellpadding="5" bgcolor="#FFFFFF"'; } else { $tableStyling = ' class="widefat fixed entry-detail-view"'; }
						$output .= "<table cellspacing=\"0\"".$tableStyling.">\n";
						$output .= $tableContents;
						$output .= "</table>\n";
					} else {
						$output .= $tableContents."\n";
					}
				}
			}
		}

		if ($count !== 0) {
			if ($format == 'text') { $output = rtrim($output); }
			return $output;
		} else { return ''; }
	}

	public function get_value_merge_tag($value, $input_id, $entry, $form, $modifier, $raw_value, $url_encode, $esc_html, $format, $nl2br) {
		$output = GF_Field_Repeater::get_value_entry_detail($raw_value, '', false, $format, 'email');
		$output = preg_replace("/[\r\n]+/", "\n", $output);
		return trim($output);
	}

	public function get_value_export($entry, $input_id = '', $use_text = false, $is_csv = false) {
		if (empty($input_id)) { $input_id = $this->id; }
		$output = rgar($entry, $input_id);
		$output = GF_Field_Repeater::get_value_entry_detail($output, '', false, 'text', 'email');
		$output = preg_replace("/[\r\n]+/", ", ", trim($output));
		return $output;
	}

	public static function gform_hide_children($form) {
		$form_id = $form['id'];
		$repeaterChildren = Array();
		$grid_modified = false;
		$grid_meta = GFFormsModel::get_grid_column_meta($form_id);

		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->type == 'repeater') {
				if (is_array($field->repeaterChildren)) { $repeaterChildren = array_merge($repeaterChildren, $field->repeaterChildren); }
			} elseif ($field->type == 'repeater-end') { array_push($repeaterChildren, $field->id); }

			if (!empty($repeaterChildren)) {
				if (in_array($field->id, $repeaterChildren)) {
					unset($form['fields'][$key]);

					if (is_array($grid_meta)) {
						$grid_pos = array_search($field->id, $grid_meta);
						if ($grid_pos) {
							$grid_modified = true;
							unset($grid_meta[$grid_pos]);
						}
					}
				}
			}
		}

		if ($grid_modified) { GFFormsModel::update_grid_column_meta($form_id, $grid_meta); }

		$form['fields'] = array_values($form['fields']);

		return $form;
	}

	public static function gform_disable_ajax($args) {
		$get_form = GFFormsModel::get_form_meta_by_id($args['form_id']);
		$form = reset($get_form);

		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) !== false) {
			$args['ajax'] = false;
		}

		return $args;
	}

	public static function gform_bypass_children_validation($form) {
		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) === false) { return $form; }

		$repeaterChildren = Array();

		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->type == 'repeater') {
				if (is_array($field->repeaterChildren)) { $repeaterChildren = array_merge($repeaterChildren, $field->repeaterChildren); }
			}

			if (!empty($repeaterChildren)) {
				if (in_array($field->id, $repeaterChildren) && !$field->adminOnly) {
					$form['fields'][$key]['adminOnly'] = true;
					$form['fields'][$key]['repeaterChildValidationHidden'] = true;
				}
			}
		}

		return $form;
	}

	public static function gform_unhide_children_validation($form) {
		if (GF_Field_Repeater::get_field_index($form) === false) { return $form; }
		
		foreach($form['fields'] as $key=>$field) {
			if ($field->repeaterChildValidationHidden) {
				$form['fields'][$key]['adminOnly'] = false;
				$form['fields'][$key]['repeaterChildValidationHidden'] = false;
			}
		}

		return $form;
	}

	public static function get_field_index($form, $key = 'type', $value = 'repeater') {
		if (is_array($form)) {
			if (!array_key_exists('fields', $form)) { return false; }
		} else { return false; }

		foreach ($form['fields'] as $field_key=>$field_value) {
			if (is_object($field_value)) {
				if (property_exists($field_value, $key)) {
					if ($field_value[$key] == $value) { return $field_key; }
				}
			}
		}

		return false;
	}

	public static function get_field_type($form, $id) {
		$field_index = GF_Field_Repeater::get_field_index($form, 'id', $id);
		if ($field_index !== false) { return $form['fields'][$field_index]['type']; }
		return false;
	}

	public static function get_children_parems($form, $children_ids) {
		foreach($form['fields'] as $key=>$value) {
			if (in_array($value['id'], $children_ids)) {
				if ($value['inputName']) {
					$parems[$value['id']] = $value['inputName'];
				} elseif ($value['inputs']) {
					foreach($value['inputs'] as $key=>$value) {
						if ($value['name']) { $parems[$value['id']] = $value['name']; }
					}
				}
			}
		}
		if (!empty($parems)) { return $parems; } else { return false; }
	}

	public static function get_children_parem_values($form, $children_ids) {
		global $wp_filter;
		$children_parems = GF_Field_Repeater::get_children_parems($form, $children_ids);

		if (empty($children_parems)) { return false; }

		// Check the URL first
		foreach($_GET as $url_key=>$url_value) {
			$key = array_search($url_key, $children_parems);
			if ($key !== false) {
				$parems[$key][0] = $url_value;
			} else {
				$split_key = preg_split('/\D+\K/', $url_key);
				$key = array_search($split_key[0], $children_parems);
				if ($key !== false) { $parems[$key][$split_key[1]] = $url_value; }
			}
		}

		// Then check the filters
		foreach($wp_filter as $key=>$value) {
			$split_key = preg_split('/^gform_field_value_+\K/', $key);
			if (!empty($split_key[1])) {
				$key1 = array_search($split_key[1], $children_parems);
				if ($key1 !== false) {
					$parems[$key1][0] = apply_filters($key, '');
				} else {
					$split_key2 = preg_split('/\D+\K/', $split_key[1]);
					$key2 = array_search($split_key2[0], $children_parems);
					if ($key2 !== false) { $parems[$key2][$split_key2[1]] = apply_filters($key, ''); }
				}
			}
		}
		if (!empty($parems)) { return $parems; } else { return false; }
	}
}
GF_Fields::register(new GF_Field_Repeater());

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

یک var_dump از $value بگیری و اینجا قرار بدید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

میشه لطفا بیشتر توضیح بدین؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببینید خروجی یک پلاگینم این شکلی میشه

به خود نویسنده پلاگین هم تیکت زدم اما جواب ندادن

 

3.JPG

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کلا خطای Illegal string offset  که میگیره بخاطر اینه که باید خروجیش آرایه باشه ولی بصورت رشته هست.

باید اون آرایه اصلی که دارید باهاش کار میکنید رو var_dump  بگیرید ببینید  اصلا خروجی این ایندکس از ارایه ش چی هست.

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری