• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

   بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
  • Saeed Fard

   نسخه جدید وردپرس پارسی رونمایی شد   05/09/96

   در پنجمین سال فعالیت از وردپرس پارسی و بعد از ارائه خدمات و سرویس‌های متفاوت به جامعه وردپرس ، برآن شدیم که نسخه جدید سایت وردپرس‌پارسی را بر اساس نیازها و خدمات جدیدی که قرار است ارائه شود طراحی و رونمایی کنیم ، از این جهت امروز یک ورژن از نسخه جدید رونمایی شد. در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف سایت می‌پردازیم.     در دوره فعالیت گروه وردپرس‌پارسی بیش از 13 افزونه مختلف به صورت رایگان از طرف گروه برای وردپرس نوشته و منتشر شد که در مجموع دارای 100هزار نصب فعال روی سایت‌های وردپرسی است و 500هزاربار از مخزن پلاگین‌های وردپرس دانلود شده‌اند. به همین دلیل قسمت اول وب‌سایت مختص معرفی افزونه‌های گروه وردپرس‌پارسی طراحی شده است که در آن لیستی کامل از افزونه‌ها به همراه توضیحات در اختیار کاربران است . روند تولید افزونه‌های رایگان در جهت توسعه و بومی‌سازی بیشتر وردپرس از طرف وردپرس پارسی ادامه دارد و بزودی افزونه‌های دیگری به آرشیو اضافه خواند شد.   گروه وردپرس‌پارسی که تا به این‌جا تمرکز بیشتر خود را روی پشتیبانی رایگان از وردپرس گذاشته بود تا مشکلات کاربران وردپرس فارسی را حل کند که حاصل این فعالیت 18 هزار کاربر در انجمن با 43 هزار موضوع و 255 هزار سوال جواب است، قرار است من بعد در عرصه آموزش وردپرس وارد شود و از تخصص اعزای گروه در این حوزه نیز استفاده کند تا مرجعی کامل، اصولی و درست برای آموزش وردپرس ایجاد شود. قسمت دوم وب‌سایت مربوط به مقالات و آموزش‌هایی است که روی وردپرس پارسی از طرف اعضای آن ارسال می‌شود.   در دنیای وردپرس اتفاقات مختلفی در حال روی دادن است که دانستن آن‌ها میتونه برای ما جالب و جذاب باشه، برگزاری وردکمپ‌ها، معرفی سرویس‌ها و خدمات جدید و ... که از جمله اخبار مهم در این حوزه می‌توان برگزاری اولین همایش وردپرس ایران در سال 93 و همایش‌های دیگر مربوط به وردپرس و معرفی سیاره وردپرس و همینطور خبر برگزاری میتاپ‌های وردپرسی در ایران اشاره کرد ، در قسمت آخر وب‌سایت به معرفی موارد این چنینی پرداخته می‌شود و همینطور گزارش‌های مرتب از فعالیت‌ها، میتاپ‌ها و رویدادهای وردپرسی در آن ارائه می‌شود .   در ادامه این فعالیت‌ها بزودی شاهد اخبار جدیدی از وردپرس‌پارسی خواهید بود. شما نیز به عنوان یکی از کاربران این جامعه وردپرسی می‌توانید ما را در توسعه هر چه بیشتر وردپرس یاری کنید. لینک مستقیم خبر : http://wp-parsi.com/wpparsi-new-version  
hamedddr

ارور سایز سایت

13 پست در این موضوع قرار دارد

راه رفع این ارور چی ؟

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8491008 bytes) in /home/khabrr/domains/khabrroz.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/admin/other-fix.php on line 52

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام و درود

 

توی wp-config.php بعد از تگ شروع php کد زیر را قرار بدید:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

 

اگر مجدد ارور رو مشاهده کردید 128M رو بکنید 256M.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش قالبم اختصاصیه نمیشه با افزونه درست کرد:(میترسم خراب بشه قالب

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

درود مجدد

 

فایل wp-config.php توی قالب نیست جز فایل های اصلی وردپرس هست که احتمالا در پوشه public_html هاستتون قرار داره.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 4 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

درود مجدد

 

فایل wp-config.php توی قالب نیست جز فایل های اصلی وردپرس هست که احتمالا در پوشه public_html هاستتون قرار داره.

 

موفق باشیدداداش شرمنده 

<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');

/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

کجاش باید بزارم کد؟
 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درود مجدد

 

<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
	// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');
	/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
	/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
	/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
	/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');
	/**#@-*/
	/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';
	/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
	/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
	/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 9 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

درود مجدد

 

 


<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
	// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');
	/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
	/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
	/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
	/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');
	/**#@-*/
	/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';
	/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
	/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
	/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 

داداش بازم این ارور داد


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8503296 bytes) in /home/khabrr/domains/khabrroz.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/admin/other-fix.php on line 52

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

پس باید ببنید memory_limit خود php توی هاستتون روی چند تنظیم شده برای این کار ابتدا در پوشه public_html یه فایل ایجاد کنید به اسم info.php سپس کد زیر رو درونش قرار بدید:

 

<?php echo ini_get('memory_limit'); ?>

 

بعد محتویات این فایل رو از طریق آدرس زیر:

 

yoursite.com/info.php

 

که yoursite.com رو با آدرس دامین خودتون جایگزین میکنید ببنید.

مقدار بازگشتی رو اینجا اعلام کنید تا یه فکری به حالش بکنیم.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کارو خود پشتیبانی هاست انجام میده؟

البته من زمانی این اتفاق میفته افزونه 

FeedWordPress  غیر فعال میکنم چون وقتی فعاله برای ویرایش برگ صفحه سفیده چیزی نمیاره
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مقدار memory_limit خود php اگر در صفحه اصلی کنترل پنل هاستتون (چه سی پنل باشه چه دایرکت ادمین) گزینه Select PHP Version باشه خودتون میتونید تنظیمش کنید. اگر هم نداشته باشه باید با پشتیبانی هاستتون تماس بگیرید.

 

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 3 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

مقدار memory_limit خود php اگر در صفحه اصلی کنترل پنل هاستتون (چه سی پنل باشه چه دایرکت ادمین) گزینه Select PHP Version باشه خودتون میتونید تنظیمش کنید. اگر هم نداشته باشه باید با پشتیبانی هاستتون تماس بگیرید.

 

موفق باشید

 

ععععععععععععععععععععععع.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله همین رو میگم.

 

مقدار memory_limit رو روی ماکسش بذارید سپس کد زیر هم:

 

define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

 

مطابق با مقدار ماکسی که گذاشتید توی wp-config.php تغییرش بدید.

 

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری