• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
hamedddr

ارور سایز سایت

13 پست در این موضوع قرار دارد

راه رفع این ارور چی ؟

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8491008 bytes) in /home/khabrr/domains/khabrroz.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/admin/other-fix.php on line 52

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام و درود

 

توی wp-config.php بعد از تگ شروع php کد زیر را قرار بدید:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

 

اگر مجدد ارور رو مشاهده کردید 128M رو بکنید 256M.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش قالبم اختصاصیه نمیشه با افزونه درست کرد:(میترسم خراب بشه قالب

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

درود مجدد

 

فایل wp-config.php توی قالب نیست جز فایل های اصلی وردپرس هست که احتمالا در پوشه public_html هاستتون قرار داره.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 4 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

درود مجدد

 

فایل wp-config.php توی قالب نیست جز فایل های اصلی وردپرس هست که احتمالا در پوشه public_html هاستتون قرار داره.

 

موفق باشیدداداش شرمنده 

<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');

/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

کجاش باید بزارم کد؟
 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درود مجدد

 

<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
	// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');
	/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
	/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
	/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
	/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');
	/**#@-*/
	/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';
	/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
	/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
	/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 9 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

درود مجدد

 

 


<?php
define('WP_CACHE', true); // Added by WP Rocket
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
	// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'khabrr_DBbigT');
	/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MggqtvEx8');
	/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
	/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
	/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
	/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'mQ-6iBOhVt5]+VJnAU59<*lY+3A3`5NzQsWES?ZjHqdV0NU-+w.*HkELjCo&9tgB');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'T#T3-jYuxzZ4F&]7Uw#2~/ @lBF[;8LOSCZ!TCRL3Z2&+._<|$|:RSHvGk&1YS9,');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-*c:&2amN<8^d*sZA:e3XuTF|Ug V~#|P+^qvX7C(E--/ AIbT|3YfSX+p%m=Wc-');
define('NONCE_KEY',        'y|j0`H`K$7qII~;1q(WBs5rp^a$-f^%-M|gN%ag uK(0>tN.L0Bl~_:v&kk*tpx!');
define('AUTH_SALT',        'M.JzVSC-@r$rR=uus4y;-&9d%?r>vYNe^7_:>q;?g<bpaedCQ=0_![ED&b]*hd@w');
define('SECURE_AUTH_SALT', '|-I}%%{dYFthaA-v:NIu5tAo?>XBY0n5OVNW3A+I{FPKqI{Hx;G$cf@Uh0s}(*QE');
define('LOGGED_IN_SALT',   'qu1S+d[`Hv]I:q*KGqa*-w0F0m-9O~+6=se@0|Ua+{77mlFt*|1)@LP1.0!3;!@v');
define('NONCE_SALT',       'eVx@j/$d~+T-Vg_#-<OW+9{B$|5&7IdSR._S@>ZY}yvE!DNbY-){zF]Kh6S=E0Fg');
	/**#@-*/
	/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';
	/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
	/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
	/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 

داداش بازم این ارور داد


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8503296 bytes) in /home/khabrr/domains/khabrroz.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/admin/other-fix.php on line 52

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

پس باید ببنید memory_limit خود php توی هاستتون روی چند تنظیم شده برای این کار ابتدا در پوشه public_html یه فایل ایجاد کنید به اسم info.php سپس کد زیر رو درونش قرار بدید:

 

<?php echo ini_get('memory_limit'); ?>

 

بعد محتویات این فایل رو از طریق آدرس زیر:

 

yoursite.com/info.php

 

که yoursite.com رو با آدرس دامین خودتون جایگزین میکنید ببنید.

مقدار بازگشتی رو اینجا اعلام کنید تا یه فکری به حالش بکنیم.

 

موفق باشید

ویرایش شده در توسط naghmesara
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کارو خود پشتیبانی هاست انجام میده؟

البته من زمانی این اتفاق میفته افزونه 

FeedWordPress  غیر فعال میکنم چون وقتی فعاله برای ویرایش برگ صفحه سفیده چیزی نمیاره
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مقدار memory_limit خود php اگر در صفحه اصلی کنترل پنل هاستتون (چه سی پنل باشه چه دایرکت ادمین) گزینه Select PHP Version باشه خودتون میتونید تنظیمش کنید. اگر هم نداشته باشه باید با پشتیبانی هاستتون تماس بگیرید.

 

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
در 3 دقیقه قبل، naghmesara گفته است :

مقدار memory_limit خود php اگر در صفحه اصلی کنترل پنل هاستتون (چه سی پنل باشه چه دایرکت ادمین) گزینه Select PHP Version باشه خودتون میتونید تنظیمش کنید. اگر هم نداشته باشه باید با پشتیبانی هاستتون تماس بگیرید.

 

موفق باشید

 

ععععععععععععععععععععععع.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله همین رو میگم.

 

مقدار memory_limit رو روی ماکسش بذارید سپس کد زیر هم:

 

define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

 

مطابق با مقدار ماکسی که گذاشتید توی wp-config.php تغییرش بدید.

 

موفق باشید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری