نگار صادقی

اسکریپت پاپ آپ کلیکی

15 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید. من کد پاپ اپی رو توی سایتم میزارم و با اولین کلیک سایت مورد نظر باز میشه ولی روی سایتم باز میشه من میخوام که پشت سایتم باز شه. کسی اطلاعاتی در این زمینه داره؟

<script type="text/javascript">

var needpop = 1;

var vc_cn = "jot9843504";

var vc_url = "آدرس سایت مورد نظر/";

if (readCookie(vc_cn)) {

needpop = 0;

}else{

needpop = 1;

}

var PopWidth = 1024;

var PopHeight = 768;

var PopTargetingMethod = 100;

var PopUseDivLayer = 1;

var RTSDomain = vc_url;

var debugDomain = vc_url;

var Page_Popped = false;

var Page2_Popped = false;

var Page_Loaded = false;

var Page_Enter;

var MySiteDomain = window.location.href.split('/');

if (needpop == 1) {

InitPop()

}

function InitPop() {

Page_Enter = new Date();

if (window.captureEvents) {

window.captureEvents(Event.CLICK);

window.onclick = LoadStandardPop

} else document.onclick = LoadStandardPop

}

function SiteEnter() {

Page_Loaded = true

}

function createCookie(name, value, days) {

if (days) {

var date = new Date();

date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));

var expires = "; expires=" + date.toGMTString()

} else var expires = "";

document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";

}

function readCookie(name) {

var ca = document.cookie.split(';');

var nameEQ = name + "=";

for (var i = 0; i < ca.length; i++) {

var c = ca;

while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);

if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)

}

return null

}

function RetrieveCount() {

var cookieName = vc_cn;

var popSuccesses = readCookie(cookieName);

if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);

else popSuccesses = 0;

return popSuccesses

}

function IncrementCount() {

var cookieName = vc_cn;

var popSuccesses = readCookie(cookieName);

if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);

else createCookie(cookieName, 1, 1)

}

function LoadStandardPop() {

if (Page_Popped == true) return;

var pLoaded = false;

if (window.SymRealWinOpen) {

open = SymRealWinOpen

}

if (window.NS_ActualOpen) {

open = NS_ActualOpen

}

var pxLeft = 0;

var pxTop = 0;

if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {

pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);

pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;

if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;

if (pxTop < 0) pxTop = 0

}

pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

if (pLoaded) {

Page_Popped = true;

IncrementCount()

} else {

Page_Popped = true;

if (Page_Loaded) initAdLayer();

else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")

}

window.focus()

}

</script>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تست کنید:

<script type="text/javascript">

var needpop = 1;

var vc_cn = "jot9843504";

var vc_url = "آدرس سایت مورد نظر/";

if (readCookie(vc_cn)) {

needpop = 0;

}else{

needpop = 1;

}

var PopWidth = 1024;

var PopHeight = 768;

var PopTargetingMethod = 100;

var PopUseDivLayer = 1;

var RTSDomain = vc_url;

var debugDomain = vc_url;

var Page_Popped = false;

var Page2_Popped = false;

var Page_Loaded = false;

var Page_Enter;

var MySiteDomain = window.location.href.split('/');

if (needpop == 1) {

InitPop()

}

function InitPop() {

Page_Enter = new Date();

if (window.captureEvents) {

window.captureEvents(Event.CLICK);

window.onclick = LoadStandardPop

} else document.onclick = LoadStandardPop

}

function SiteEnter() {

Page_Loaded = true

}

function createCookie(name, value, days) {

if (days) {

var date = new Date();

date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));

var expires = "; expires=" + date.toGMTString()

} else var expires = "";

document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";

}

function readCookie(name) {

var ca = document.cookie.split(';');

var nameEQ = name + "=";

for (var i = 0; i < ca.length; i++) {

var c = ca[i];

while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);

if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)

}

return null

}

function RetrieveCount() {

var cookieName = vc_cn;

var popSuccesses = readCookie(cookieName);

if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);

else popSuccesses = 0;

return popSuccesses

}

function IncrementCount() {

var cookieName = vc_cn;

var popSuccesses = readCookie(cookieName);

if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);

else createCookie(cookieName, 1, 1)

}

function LoadStandardPop() {

if (Page_Popped == true) return;

var pLoaded = false;

if (window.SymRealWinOpen) {

open = SymRealWinOpen

}

if (window.NS_ActualOpen) {

open = NS_ActualOpen

}

var pxLeft = 0;

var pxTop = 0;

if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {

pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);

pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;

if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;

if (pxTop < 0) pxTop = 0

}

pLoaded = window.open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

pLoaded.blur();

window.focus();

if (pLoaded) {

Page_Popped = true;

IncrementCount()

} else {

Page_Popped = true;

if (Page_Loaded) initAdLayer();

else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")

}

window.focus()

}

</script>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون آقا مرتضی ولی تغییری نکرد و باز جلوی سایت باز میشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در فایرفاکس مشکل دارید؟ یا همه؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با همه مرورگرها اینجوریه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

باسلام

اینو تست کنید


<script>
// www.sahel-chap.com
function getCookie(c_name){
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++){
x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
if (x==c_name){
return unescape(y);
}
}
}
function setCookie(c_name,value){
var exdays=1;
var exdate=new Date();
exdate.setHours(exdate.getHours() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}
function checkCookie(){
var username1=getCookie("sahel-chap");
var usernam = "sahel-chap";
if(username1==null){
window.open('','_parent','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1');
window.focus();
}
if(username1=="" | username1==null){
if(window.open('http://www.ادرس سایت','_blank','toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1')){
window.focus();
setCookie("sahel-chap",usernam);
}
}
}
document.onclick = checkCookie;
if ((window.XMLHttpRequest==undefined) && (ActiveXObject != undefined)){
window.onload=checkCookie;
}
</script>

فقط به جای اون ادرس سایت ادرسی که میخواین باز بشه رو بزارین

ویرایش شده در توسط Rasoul
4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقای رسول تشکر ولی باز هم تغییر نکرد و پاپ آپ روی سایت باز میشه ! :(

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من امتحان کردم شد ولی نمیدونم چرا برای شما نمیشه

این کدو حالا امتحان کنید

اول اینو بریزید تو نوت پد و با فرمت js سیوش کنید

var sd = new Date();

var sn = sd.getMilliseconds();

if (sn<100)

{

var urlToShow = "http://www.ادرس سایت";

}

var popCookieName = "mbbust0";

var popTimes = 1;

var expireHours = 1.000000;

var alreadyExecuted = false;

var browserUserAgent = navigator.userAgent;

var time = new Date().getTime();

var config = "width=100,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";

function displayTheWindow() {

if(alreadyExecuted == true) {

return;

}

alreadyExecuted = true;

var randomnumber = Math.floor(Math.random()*11);

var cookie = Get_Cookie(popCookieName, expireHours);

var pops = Number(cookie[0]);

var expiration_date = cookie[1];

if(isNaN(pops)) {

pops = 0;

}

if(pops >= popTimes) {

return;

}

var ff_new = false;

var chrome_new = false;

for(var i = 12; i <= 20; i++) {

if(browserUserAgent.search("Firefox/"+i) > -1) {

ff_new = true;

break;

}

}

for(var i = 21; i <= 40; i++) {

if(browserUserAgent.search("Chrome/"+i) > -1) {

chrome_new = true;

break;

}

}

if(ff_new == true || chrome_new == true) {

config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1;";

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops+randomnumber,config);

if(w) {

var w2 = window.open('about:blank');

if(w2) {

w2.focus();

w2.close();

} else {

window.showModalDialog("javascript:window.close()", null, "dialogtop:99999999;dialogleft:999999999;dialogWidth:1;dialogHeight:1");

}

}

} else if(browserUserAgent.search("Firefox/3") > -1 || browserUserAgent.search("Safari") > -1){

config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops+randomnumber,config).blur();

window.focus();

}

else if(browserUserAgent.search("Firefox") > -1){

config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops, config);

var temp = w.window.open("about:blank");

temp.close();

}

else if(browserUserAgent.search("Opera") > -1){

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops, config);

}

else if(browserUserAgent.search("Chrome") > -1){

config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";

var w = window.open(urlToShow,popCookieName+pops+randomnumber,config).blur();

window.focus();

}

else if(browserUserAgent.search("MSIE") > -1){

config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops, config);

window.setTimeout(window.focus, 750);

window.setTimeout(window.focus, 850);

if(w){

w.blur();

}

}

else{

var w = window.open(urlToShow, popCookieName+pops+randomnumber,config);

}

if(expireHours > 0) {

Set_Cookie(popCookieName, ++pops, expiration_date);

}

return;

}

document.onclick = displayTheWindow;

function Set_Cookie( popCookieName, value, expires_date)

{

document.cookie = popCookieName + "=" +escape( value + "|" + expires_date) + ";expires=" + expires_date + ";path=/";

}

function Get_Cookie( check_name, expire_hours ) {

var today = new Date();

today.setTime( today.getTime() );

var expires_date = new Date( today.getTime() + (1000 * 60 * 60 * expire_hours) ).toGMTString();

var a_all_cookies = document.cookie.split( ';' );

var a_temp_cookie = '';

var cookie_name = '';

var cookie_value = [0, expires_date];

for ( i = 0; i < a_all_cookies.length; i++ )

{

a_temp_cookie = a_all_cookies.split( '=' );

cookie_name = a_temp_cookie[0].replace(/^\s+|\s+$/g, '');

if ( cookie_name == check_name )

{

b_cookie_found = true;

if ( a_temp_cookie.length > 1 )

{

cookie_value = unescape( a_temp_cookie[1] ).split('|');

if(cookie_value.length == 1)

cookie_value[1] = expires_date;

}

return cookie_value;

}

a_temp_cookie = null;

cookie_name = '';

}

return cookie_value;

}

بعد اپلودش کنید

به طور مثال به صورت زیر بزارید تو سایتتون ببینید کار میکنه؟


<script src="http://site.com/ads/popup.js" type="text/javascript"></script>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باسلام

اینو تست کنید

این کد پشت سایت باز میشه؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خودتون تست کنید ;)

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام....عاغا كد پاپ اپ كليكي ندارين!؟

واس وبلاگ ميخام.....بلاگفا...هر كدي كيذارم ميگه ممنوعه نامرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اولین پست این تاپیک !!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بچه ها ....

كمك...كد پاپ آپ واس بلاگفا...پاپ اپ كليكي....يا اين ك خودش بعد از چن ثانيه يه تب جديد باز ميكنه...

لدفن زودتر جواب بدين

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای بلاگفا این امکان وجود نداره. وقتی کد پا آپ رو کپی میکنی توی بخش کدهای جاوا یا توی قالب پیغام خطا میده که نمیتونید از این کدها استفاده کنید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اهان...ممنون نگار خانوم...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری