alli

نمایش صفحه سفید مدیریت

47 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من دیروز یه سوال پرسیدم درمود اینکه وقتی می خوام پوشته یا افزونه رو از خود وردپرس وارد کنم می گه اطلاعات هاست و می خوام و وقتی اطلاعات و می دم می گه اشتباه است آقای

Saeed Fard مرحمت کردن و به من این کد و دادن و گفتن که داخل فایل config.php بزارم :


if(is_admin()) {
add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );
}

من این کد و گذاشتم ولی الان یه مشکلی پیدا کردم که بد جور و اگه درست نشه بد بخت می شم.. کمکم کنید

الان اصلا به این آدرس نمی ره و مشکل پیدا کرده و اصلا نمی تونم داخلنل برم

اون کد و برداشتم ولی بازم همونه که همونه مگه میشه چنین چیزی ؟؟

اینم آدرس پنل که نمی ره :


http://mysite.com/wp-admin

یه این آدرس نمی ره و فقط صفحه سپید میاد و انگار تو اون صفحه هیچی نیست.

افزونه my lagin ام روی وردپرسم نصبه.

مشکلمو بگید حلش کنم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظور از مای سایت سایت خودم بود نه سایت دیگه ای پس به آدرسش نرید...

اون افزونه رو هم پاک کردم ولی بازم وردپرس ادمین نمیاد..

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

افزونه هایی که نصب داری رو یا انتقال غیر فعال کن اگه میتونی

یا هم از قسمت هاستت انتقالشون بده توی یک پوشه که در دسترس نباشن(فعال نباشن)

بعد تست کن.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باشه الان تست می کنم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تست کردم درست نشد..

چی کار کنم کمکم کنید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از ارسال اسپم خودداری کنید.

حالت دیباگ رو فعال کنید . ببینید خطایی نمایش داده میشود یا نه

http://forum.wp-pars...دن-حالت-خطایاب/

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باشه چشم الان همه رو پاک می کنم آخه خودتونو بزارید جای من.

خوب این کار رو کنم چی میشه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر خطایی داشته باشد نمایش داده میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کار رو انجام دادم الان چی کار کنم؟

یعنی چی سایت میاد بالا همه چیز درسته فقط توی مدیریت نمی تونم برم

wp-admin

رو می زنم صفحه سفید میاد

بعد این کد و دقیقا باید کجا بزارم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
برای اینکه بتوانید این پیامها را ببینید باید WP_DEBUG را در فایل wp-config برابر true قرار دهید:

آموزش رو کامل بخونید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در همون صفحه راهنمایی کامل شده است!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه چیزی نیومد ..

این کد کذشاتم آخری و اول هیچی نیومد.

هنوزم صفحه wp-admin نمیاد میشه بگید علتش چیه

تا دیشبم درست بود امروز اینطوری شده.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خطا ها رو چطوری نشون می ده باید صفحه کامل لود بشه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مشکل شما چندان جدی نیست

اسپم = محرومیت

نصب دستی داشته باشید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببین دوست یه راهنمایی می گم این مطالب سایت کجای می ره؟ مثلا مطلبی ارسال می شه کجا ذخیره می شه؟ اگه روی دیتابیسه خوب یه راهنمایی کنید چطوری از دیتابیس بک آپ بگیرم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام من تموم پوشه ها رو پاک و دوباره بازسازی کردم و گذاشتمش به غیر از پوشه wp-content خوب الان بازم همون صفحه میاد یعنی به نظر شما مشکل از پوشه wp-content هست؟

الان باید چی کار کنم..

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

احتمالا شما یک قسمت از wp-config.php را موقع گذاشتن کد حذف کردید

این صفحه نمونه ای در کنتار خودش با اضافه شدن نام sample داره صفحه اصلی را با اون مقایسه کنید و اون کد حذف شده را برگردانید اگر نمی تونید صفحه wp-config.php را اینجا بگذارید (با استفاده از ویرایشگر پیشرفته و زیپ کردن فایل)

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان می زارم<?php

/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);

/**
* The base configurations of the WordPress.
*
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
* to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', '*******');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', '********');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', **********');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
* language support.
*/
define('WPLANG', 'fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');


بفرمایید اینم فایل کانفینگ کجاش مشکل داره آخه از دیشب اینطوری شده نمی دونم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما چرا به متن پیام دقت نمی کنید نگفتم کدهای این صفحه رو عمومی کنید اگر دسترسی به ویرایش دارید کد رمزهاتون رو پاک کنید و الا گزارش بدید مدیریت اینکار رو بکنه

در انتهای فایل اضافه کنید


?>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه بابا اطلاعات درست نیست که اینو اضافه کنم درسته؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در ضمن روی این آدرس هم کلیک کنید

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt

و رمزی که می ده را با


define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

عوض کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از شانس بد من تغییری نکرد هیچ فرقی نکرد

ببینید من وقتی می خوام برم تو مدیریت نمی ره نمی دونم چرا تمام فایل هاشم عوض کردم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه بابا اطلاعات درست نیست که اینو اضافه کنم درسته؟

تست کنید نتیجه را بگید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه هنوز درست نشد !!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این آدرس را در مرورگر خود کپی کنید (قبلش آدرس سایتتون را با myDomain عوض کنید


http://myDomain/wp-admin/post-new.php

اگر صفحه سفید بود

این آدرس را تست کنید


http://myDomain/wp-admin/press-this.php

نتیجه را بگید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری