giasi

دسترسی صفحه اصلی قالب

29 پست در این موضوع قرار دارد

به دستور مدیران تایپیک جدید زدم

یه لطف کنید راهنمایی کنید صفحه اصلی قالب توی چه فایلی هست

اگه آدرس این باشه

http://truck.a-w.ir

فایل اصلی قالب توی چه فایلی هست آنقدر فایل بوده توش گم شدم

لطفا اینو بگید الان گیج گیجم

من می خوام فارسی کنم بله

مثلا اینو

<html dir="ltr" lang="en-US">

ال تی آر به آر تی ال کنم

لنگویجم فارسی کنم

فایلهای توی قالب تغییر بدم

آنقدر قالب عوض کردم تا سطح دسترسی هامو بدونم خسته شدم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای تگ html فایل header

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورتون اینه توی فایل هدر تغییر بدم

<html <?php language_attributes(); ?>>

یه چیز مهم من برای تغییر توابع از این صفحه استفاده میکنم درسته یا خیر

http://codex.wordpress98.com/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله میشه تغییر داد

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تگهای h1 تا h6 کجا هستن می خوام تغییر بدم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

طبق راهنمایی اون صفحه عمل کنید

تگها html میتواند در هر فایلی باشد و مکان مشخصی در هیچ سیستمی نیست

با برنامه هایی مانند notepad++ میتوانید در بین فایلها جستجو کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

باور کنید 21 فایل html دیونه شدم بعد هیچ صفحه ای هم نیست چک کنم فایل رو

مثلا این صفحه چک موزریکس هست

http://moisrex.rozblog.com/page/test

یا سایتهای دیگه خواستید میدم شما تغییر بدید بدون چک نمیشه روی صفحه بالا بیارید و چون اصلا با ورد پرس آشنایی ندارم یعنی بی سوادم

سر در گمم شاید جواب جلوی چشم هست اما یه مقداری سر در گمم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایلهای وردپرس چندان زیاد نیستند

چند فایل اصلی دارند که در پوشه پوسته هست

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درسته اما پاسخ شما توی جواب قبلی نقض میکنه من نزدیک

21 فایل php

12 فایل جاوا اسکریپ

2 فایل استیل شیت

برام مثل آب خوردن هست توشون ادیت بزنم

اول مشکلم منبع تغییر کدهای وردپرسی کجاست؟؟؟؟

دوم چک کردن فایل تغییرم توی یه ادیتور قوی؟؟؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تگ ها در فایل های php هستند و معمولا

تگ h1 در header.php تگ h2 در index.php و single.php و page.php و تگ h3 در sidebar.php و functions.php مابقی تگ ها هم که تقریبا عمومی اند

اما اگر هدفتون تغییرات ظاهری در تگ هاست فایل style.css را باز کنید تمام دستورات css که مربوط به استایل بندی هست یا در این فایل است یا می تواند در این فایل قرار بگیرد یعنی اگر تنظیمی را نداشت می توانید خودتان اضافه کنید

برای فارسی سازی وردپرس این فایل را دانلود و بر روی پوشه wp-content خود آن زیپ کنید

languages.zip

و از پوشه اصلی سایت فایل wp-config.php را باز کنید و این کد را پیدا کنید


define( 'WPLANG', '' );

و به


define( 'WPLANG', 'fa_IR' );

تغییر دهید

اول مشکلم منبع تغییر کدهای وردپرسی کجاست؟؟؟؟

http://codex.wordpress.org

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به این میگن پاسخ ایول داداش ...

ادیتور آنلاین وردپرسی یا مکمل باشه نمیشناسی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

http://www.lubith.com/
http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من نمیدونم اسم اینی که گذاشتی چیه شاید بشه بگی قالب ساز

اما ادیتور قوی باشه فایلها رو بهش تک تک بدی و خروجی با کلیک نمایش قالب بده

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای فارسی سازی وردپرس این فایل را دانلود و بر روی پوشه wp-content خود آن زیپ کنید

languages.zip

و از پوشه اصلی سایت فایل wp-config.php را باز کنید و این کد را پیدا کنید


define( 'WPLANG', '' );

و به


define( 'WPLANG', 'fa_IR' );

تغییر دهید

من اون فایل دانلود و توی مسیری که گفتید بازش کردم

ورفتم دنبال اون آدرس و تغییر کد اینو دیدم که خالی هست

http://truck.a-w.ir/wp-config.php

یعنی چی؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل wp-config.php نمی تونه خالی باشه اول دسترسی فایل را روی 666 بگذارید و بعد ویرایشش کنید

بعد از ذخیره دسترسی را به عدد فعلی برگردونید (644 یا 444)

برای مشاهده تغییرات قالب بهترین کار نصب وردپرس لوکاله با نرم افزارهایی مثل wampServer می تونید یک وردپرس روی سیستم خانگی داشته باشید و قالبها را در روی آن تنظیم کنید و بعد از نهایی شدن به هاست منتقل کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل wp-config.php نمی تونه خالی باشه اول دسترسی فایل را روی 666 بگذارید و بعد ویرایشش کنید

بعد از ذخیره دسترسی را به عدد فعلی برگردونید (644 یا 444)

یه توضیح بدید این که گفتید یعنی چه اصلا این اعداد چیه

و نیز

برای مشاهده تغییرات قالب بهترین کار نصب وردپرس لوکاله با نرم افزارهایی مثل wampServer می تونید یک وردپرس روی سیستم خانگی داشته باشید و قالبها را در روی آن تنظیم کنید و بعد از نهایی شدن به هاست منتقل کنید

این برنامه رو فایل دانلود میزارید لطفا

میدونید چه کردم من کلیک راست کردم

اینا توش بود


<?php
/**
* The base configurations of the WordPress.
*
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
* to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'u807775337_yxaba');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'u807775337_ynyma');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'uReguWaduB');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'mysql.main-hosting.com');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', '/V!J}TzFX~-z 5]`gN{`qaMbRV[PU.{EOmi=GG`>mS-n`L?AG0`;@5_6l?9DKStK');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'L fx-!?}$7rz*R7{>vl]L#Vwh+k{/We47!Ybs%Ei$;V]pvQ}#OWd$JfuDiR(l~CV');
define('LOGGED_IN_KEY', '?90@@>[f*e,HV1t+-MncNmM6Q>__KI2I[=>dALb80Da#hc D.0<w5&ggvV}jMK]m');
define('NONCE_KEY', 's|P:&vKIRaqs`XEGiE:/x@.Ne2b[t^hdU%v<8xCiKFP1_&Wq-R>*Ol lJz>iYeG<');
define('AUTH_SALT', 'i~igvL7KDhOV}lFCC*~g)d10@QAd(y=J>POoN}P+o},]kW&?7Mwm_pg[~1daujn)');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'cZ+C;=.W;e[E@m@%96<#{ B(AxSSJ*R++`j^25 ^>cK`sAiBxkR7lD,:*OOm9w#X');
define('LOGGED_IN_SALT', 'Zl<A)z6x{H*k73M5$zK[>?0ruP9!.+2EiFY5Z&*yXGm$ *6Yu(-^wuMcHjU L');
define('NONCE_SALT', '1/6[iuoFFGO;Uk`|*7D0U9zfxQ.VK6iu.5or.WVuV7zZjs0zJe<Qh_q8*:Og/A3U');
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de_DE' to enable German
* language support.
*/
define('WPLANG', '');
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بعد کلیک راست ویرایش باکس من کد رو تغییر دادم اما این پیغام اومد

قادر به دخیره کردن "../wp-config.php" نمی باشد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

ساده ترین شبیه ساز سرور روی pc این نرم افزاره :

http://www.easyphp.org/download.php

بعد از نصبش یه شبیه سازی مثل هاست براتون انجام میده که میتونید وردپرس رو نصب کنید و قالب هارو در لوکال تست کنید و بعد به هاست اصلی انتقال بدید

برای اون فایل wp-config.php اونو دانلود کن و بعد از تغییرات دوباره آپلود کن

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام

ساده ترین شبیه ساز سرور روی pc این نرم افزاره :

http://www.easyphp.org/download.php

بعد از نصبش یه شبیه سازی مثل هاست براتون انجام میده که میتونید وردپرس رو نصب کنید و قالب هارو در لوکال تست کنید و بعد به هاست اصلی انتقال بدید

برای اون فایل wp-config.php اونو دانلود کن و بعد از تغییرات دوباره آپلود کن

سلام ایول مدیر جان

سوال؟

تک تک فایلها رو چک کنم برای فارسی سازی یا همین تغییر کل قالب فارسی اوکی میشه؟؟

اون برنامه هم خواستم دانلود کنم 15 دقیقه هست که آدرس باز نمیشه

نظرتون چیه تک تک چک کنم ادیت شده رو آپلود کنم

ویرایش شده در توسط giasi
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
یه توضیح بدید این که گفتید یعنی چه اصلا این اعداد چیه

http://forum.wp-parsi.com/tutorials/article/262-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/

http://forum.wp-parsi.com/tutorials/article/263-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85/

سلام ایول مدیر جان

سوال؟

تک تک فایلها رو چک کنم برای فارسی سازی یا همین تغییر کل قالب فارسی اوکی میشه؟؟

اون برنامه هم خواستم دانلود کنم 15 دقیقه هست که آدرس باز نمیشه

نظرتون چیه تک تک چک کنم ادیت شده رو آپلود کنم

با این تغییر و قرار گرفتن فایل زبان بخش مدیریت سایت فارسی سازی می شه برای تطبیق تاریخ به افزونه wp-jalali و یا wp-persian احتیاج دارید و قالبهاتون هم باید جداگانه زبان فارسی راساپورت کرده باشند تا فارسی بشوند و یا ترجمه بشوند

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر فایلی که کسری گرامی گفتند رو نتونستید دریافت کنید از این آدرس

http://www.wampserver.com/

ومپ را بگیرید برای دانلود همون صفحه را اسکرول کنید به پایین صفحه و دقت کنید دو نسخه 64 بیتی و 32 بیتی داره سیستمتون را چک کنید مشخصاتش با هر کدوم هماهنگ بود دریافت کنید

برای چک کردن سیستم روی گزینه computer راست کلیک کنید و پروپرتیز بگیرید و مقدار System type را بخونید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

http://forum.wp-pars...شن-ها-جلسه-اول/

http://forum.wp-pars...شن-ها-جلسه-دوم/

با این تغییر و قرار گرفتن فایل زبان بخش مدیریت سایت فارسی سازی می شه برای تطبیق تاریخ به افزونه wp-jalali و یا wp-persian احتیاج دارید و قالبهاتون هم باید جداگانه زبان فارسی راساپورت کرده باشند تا فارسی بشوند و یا ترجمه بشوند

من 2 جلسه دارم می خونم

این افزونه های رو دانلود کنم باید کدوم قسمت آپلود کنم

این آدرس هم باز نمیشه دلیلش جفتشون از جی کوئری گوگل هست الان قالب وب خودمم باز نمیشه به خاطر همون

مهم نیست

راستی مپ وب چطور درست کنم یه php خاص داره یا باید خودم بسازم یا راه کار دیگه داره

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در ضمن یه سوال راهکاری هست که فایلهای cdn گوگل, یا گوگل پلاس روی وبی و جورد داره

http://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis:500

یا جی کوئری ها

زمانی که باز نشه ردش کنه( دلیلش چون اینترنت ما با گوگل مشکل پیدا کرده هر چند https استفاده نکردم اما باز مشکل داره)

یه جایی خوندم میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

راهی برای اینکار به این شکل نیست

ولی روش دیگه ای هست که آی پی کاربر را بخونید اگر در رنج آی پی های ایران نبود فایل های پروتکل های https یا مثلا صفحه لایک فیس بوک را لود کنید

که کد بسیار طولانی داره و باید در هر بار قبل از صفحه لود بشه و خودش کمتر زمان نمی گیره

تنها راه باقی مانده استفاده نکردن از iframe هاست و همینطور دانلود کتابخانه مادر jquery و آپلودش روی سایت یا استفاده از نسخه خود jquery.com


<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>

و برای دانلود محتویات فایل را دریافت کنید

http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js

باز نشدن آدرس ربطی به جی کوئری گوگل نداره مشکل از آی اس پی اینترنت شماست

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فکر نکنم از کد سایت جی کوئری استفاده کنم چون دلیل استفاده ام از گوگل به خاطر کش نشدن و cdn اون باشه

یه جایی خوندم جاوا اسکریپ ها رو توی فوتر قرار بدید یعنی میشه این کار رو کرد

و در ضمن Map نگفتید چطور بسازم ...اصلا به چه صورت هست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری