14 پست در این موضوع قرار دارد

من قالبی دانلود کردم که داخل فولدر پلاگین هست

و قالب نصب میکنم قالب توی منوی وید پرس نیست

لطفا مشکل حل منید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب چرا به فولدر themes منتقلش نکردید؟!؟ پوسته های باید تماما در این پوشه قرار بگیرن.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همونطوری که دوستمون گفتند

محل قرار گیری پوشه قالب

wp-content/themes/

است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

استاد توی them اپلود و بازش کردم

این ادرس

seo.xzn.ir

الان پلاگین رو خارج کردم

مجدد روی تم آپلود کردم

باز روی نمایش خراب هست به نظر شما از عدم پشتیابی هاست از فریم استفاده شده است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

فکر کنم این 3 فایلم مشکل داره لطفا ایراد بگید ادیت بزنم خودم فکر میکنم از هیدر هست

هیدر

<!DOCTYPE HTML>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

<?php truethemes_meta_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<title><?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />

<?php wp_head(); ?>

<!--[if lte IE 8]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/lt8.css" media="screen"/>

<![endif]-->

</head>

<body <?php body_class(); ?>>

<div id="wrapper" <?php if (is_page_template('template-homepage-3D.php') || is_page_template('template-homepage-jquery-2.php')) {echo 'class="big-banner"';} ?>>

<div id="header" <?php if (is_page_template('template-homepage-3D.php')){echo "style='height: 560px;'";} ?>>

<?php

// retrieve values from site options panel

global $ttso;

$ka_sitelogo = $ttso->ka_sitelogo;

$ka_logo_icon = $ttso->ka_logo_icon;

$ka_logo_text = $ttso->ka_logo_text;

$ka_toolbar = $ttso->ka_toolbar;

// show the toolbar if selected by the user :

if ($ka_toolbar == "true"):

?>

<div class="top-block">

<div class="top-holder">

<?php truethemes_before_top_toolbar_menu_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<?php if(has_nav_menu('Top Toolbar Navigation')): ?>

<div class="toolbar-left">

<ul>

<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Top Toolbar Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false )); ?>

</ul>

</div><!-- end toolbar-left -->

<?php

//if top toolbar menu not set, we show dynamic sidebar

elseif(is_active_sidebar(1)):

?>

<div class="toolbar-left">

<ul><?php dynamic_sidebar("Toolbar - Left Side"); ?></ul>

</div><!-- end toolbar-left -->

<?php endif; ?>

<?php if(is_active_sidebar(2)): ?>

<div class="toolbar-right">

<?php dynamic_sidebar("Toolbar - Right Side"); ?>

</div><!-- end toolbar-right -->

<?php endif; ?>

<?php truethemes_after_top_toolbar_menu_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

</div><!-- end top-holder -->

</div><!-- end top-block -->

<?php endif; //end if($toolbar == 'true') ?>

<?php truethemes_before_header_holder_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<div class="header-holder">

<div class="rays">

<div class="header-area<?php if (is_search()) {echo ' search-header';} ?><?php if (is_404()) {echo ' error-header';} ?><?php if (is_page_template('template_sitemap.php')) {echo ' search-header';} ?>">

<?php // Website Logo

if ($ka_logo_text == ''){

?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>" class="logo"><img src="<?php echo $ka_sitelogo; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /></a>

<?php }else{?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>" class="custom-logo"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/_global/<?php echo $ka_logo_icon; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><span class="logo-text"><?php echo $ka_logo_text; echo '</span></a>';}?>

<?php truethemes_before_primary_navigation_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<?php if(has_nav_menu('Primary Navigation')): ?>

<ul id="menu-main-nav">

<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Primary Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false , 'walker' => new description_walker() )); ?>

</ul>

<?php endif; ?>

<?php truethemes_after_primary_navigation_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

اینم فوتر<div id="footer">
<?php truethemes_begin_footer_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>
<?php
add_filter('pre_get_posts','wploop_exclude');
$footer_layout = get_option('ka_footer_layout');
$ka_footer_columns = get_option('ka_footer_columns');
$ka_scrolltoplink = get_option('ka_scrolltoplink');
$ka_scrolltoptext = get_option('ka_scrolltoplinktext');

if (($footer_layout == "full_bottom") || ($footer_layout == "full")){ ?>
<div class="footer-area">
<div class="footer-wrapper">
<div class="footer-holder">

<?php $footer_columns = range(1,$ka_footer_columns);$footer_count = 1;$sidebar = 6;
foreach ($footer_columns as $footer => $column){
$class = ($ka_footer_columns == 1) ? '' : '';
$class = ($ka_footer_columns == 2) ? 'one_half' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 3) ? 'one_third' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 4) ? 'one_fourth' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 5) ? 'one_fifth' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 6) ? 'one_sixth' : $class;
$lastclass = (($footer_count == $ka_footer_columns) && ($ka_footer_columns != 1)) ? '_last': '';
?><div class="<?php echo $class.$lastclass; ?>"><?php dynamic_sidebar($sidebar) ?></div><?php $footer_count++; $sidebar++; } ?>


</div><!-- footer-holder -->
</div><!-- end footer-wrapper -->
</div><!-- end footer-area -->
<?php } else {echo '<br />';} ?>
</div><!-- end footer -->


<?php if (($footer_layout == "full_bottom") || ($footer_layout == "bottom")){ ?>
<div id="footer_bottom">
<div class="info">
<div id="foot_left"> <?php truethemes_begin_footer_left_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?><?php dynamic_sidebar("Footer Copyright - Left Side"); ?></div><!-- end foot_left -->
<div id="foot_right"><?php if ($ka_scrolltoplink == "true"){ echo '<div class="top-footer"><a href="#" class="link-top">'.$ka_scrolltoptext.'</a></div>'; }?>


<?php // Check to see if user has footer menu set, if so display it

if(has_nav_menu('Footer Navigation')): ?>
<ul>
<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Footer Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false)); ?>
</ul>

<?php elseif(is_active_sidebar(13)): ?>
<ul><?php dynamic_sidebar("Footer Menu - Right Side"); ?></ul>
<?php endif; ?>

<?php truethemes_end_footer_right_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

</div><!-- end foot_right -->
</div><!-- end info -->
</div><!-- end footer_bottom -->
<?php } ?>


</div><!-- end main -->
</div><!-- end wrapper -->
<?php
//codes to load scripts has been moved to truethemes_framework/global/javascript.php
wp_footer();
?>
</body>
</html>

اینم CSS

/*

Theme Name: Karma

Theme URI: http://themeforest.net/item/karma-clean-and-modern-wordpress-theme/168737?ref=TrueThemes

Description: Karma is a Premium Wordpress Theme with a multitude of amazing CMS features.  <strong>TrueThemes:</strong> <a href="http://www.twitter.com/truethemes">Twitter</a> | <a href="http://support.wp-iran.com">Theme Support</a></p>

Author: TrueThemes

Author URI: http://www.wp-iran.com

Version: 2.6.8

License: GNU General Public License

License URI: license.txt

*/

/* -----------------------------------------------------------------------------------

Stylesheet Guide

--------------------------------------------------------------------------------------

01. Global Styles

02. Layout

1. General Structure

2. Content Area

3. Portfolio Pages

4. Footer

5. Multi Columns

6. Sidebar

7. Homepage

8. Sitemap

9. Video + 3D Thumbs

03. Navigation

1. Main Navigation

2. Vertical Sub Navigation

3. Horizontal Sub Navigation

4. Top Toolbar Superfish

4. Breadcrumbs

04. Links

1. General Links

2. Top Link

3. Custom Buttons

05. Lists

1. General Lists

2. Custom List Bullets

3. Accordion

4. Tabs

06. Typography

1. General Typography

2. @font-Face

3. Message Boxes

4. Footer

5. Callouts

07. Blog

08. Forms

09. Images

1. General

2. Modern Frame

3. Shadow Frame

10. Miscellaneous

11. Wordpress

1. Karma Pagenavi

2. Mailchimp

3. Defaults

4. 404 Error Page

5. Constant Contact

12. Widgets + Shortcodes

1. Default Styles

2. Blogroll - Footer

3. Calendar

4. Recent Posts - Sidebar

5. Blogroll - Sidebar

6. Search - Sidebar

7. Social Media

8. Latest Tweets

9. Testimonials Slider

10. Blog Posts Shortcode

13. Progressive CSS Enhancements

15. Pretty Photo

16. Drag-To-Share

17. Attachment.php

-----------------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/* 01. Global Styles

/*---------------------------------------------------------------------------*/

html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

font-size: 100%;

margin: 0;

outline: 0 none;

padding: 0;

vertical-align: baseline;

}

body {

background: none repeat scroll 0 0 #F4F4F2;

color: #666666;

font-family: tahoma;

font-size: 12px;

line-height: 2em;

margin: 0;

min-width: 1003px;

}

@font-face {

font-family: "ST";

font-style: normal;

font-weight: normal;

src: local("☺"), url("Font/ST.woff") format("woff"), url("Font/ST.ttf") format("truetype");

}

blockquote, q {

quotes: none;

}

blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after {

content: none;

}

:focus {

outline: 0 none;

}

ins {

text-decoration: none;

}

del {

text-decoration: line-through;

}

table {

border-collapse: collapse;

border-spacing: 0;

}

* {

font-size: 100.01%;

}

html {

font-size: 62.5%;

margin: 0;

padding: 0;

}

#wrapper {

display: table;

width: 100%;

}

#wrapper #header {

display: block;

}

.top-block .top-holder {

font-size: 10px;

height: auto;

margin: 0 auto;

min-height: 4px;

padding: 4px 0;

width: 980px;

}

#header .rays {

background: url("images/_global/rays.png") no-repeat scroll 50% 0 transparent;

}

#header .header-area {

margin: 0 auto;

padding: 38px 0 33px;

width: 980px;

}

#main {

background: url("images/_global/bg-div-main.jpg") repeat-x scroll 0 0 transparent;

display: table-footer-group;

position: relative;

width: 100%;

}

#main .main-area {

margin: 0 auto;

padding: 43px 0 5px;

width: 980px;

}

#main .utility-area {

padding-top: 0;

}

.tools .place {

float: right;

}

.main-holder {

height: 1%;

overflow: hidden;

padding-top: 45px;

}

.carousel-holder {

width: 315px !important;

}

.top-block .top-holder:after, #header .header-area:after {

clear: both;

content: "";

display: block;

}

#content {

float: left;

margin-left: 20px;

width: 720px;

}

.content_left_sidebar {

float: right !important;

}

.content_right_sidebar {

width: 510px !important;

}

.content_full_width {

float: left;

margin-left: 0 !important;

padding: 0 20px;

width: 940px !important;

}

.portfolio_full_width {

margin-left: 0 !important;

width: 980px !important;

}

.portfolio_wrap {

float: left;

padding-bottom: 30px;

width: 100%;

}

.portfolio_content {

clear: left;

padding-bottom: 20px;

padding-top: 8px;

}

.port_sep {

float: left;

margin-bottom: 30px;

width: 100%;

}

.portfolio_layout .one_fourth, .portfolio_layout .one_fourth_last, .portfolio_layout .one_third, .portfolio_layout .one_third_last, .portfolio_layout .one_half, .portfolio_layout .one_half_last {

position: relative;

}

.preload_one {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 563px;

width: 703px;

}

.preload_two {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 234px;

width: 437px;

}

.preload_three {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 145px;

width: 275px;

}

.preload_four {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 111px;

width: 190px;

margin-right: 18px;

}

.portfolio_one_column {

float: left;

width: 191px;

}

.portfolio_one_column_last {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -31px transparent;

float: right;

height: 602px;

position: relative;

width: 722px;

}

.port_img_one {

float: left;

height: 563px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 703px;

}

.port_img_two {

float: left;

height: 234px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 437px;

}

.portfolio_content_top {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

float: left;

height: 272px;

width: 455px;

}

.port_img_three {

float: left;

height: 145px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 275px;

}

.portfolio_content_top_three {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll -1px -279px transparent;

float: left;

height: 179px;

width: 293px;

}

.port_img_four {

float: left;

height: 146px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 208px;

}

.portfolio_content_top_four {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll -2px -465px transparent;

float: left;

height: 146px;

width: 208px;

}

.portfolio_content_top_portrait {

float: left;

height: 389px;

width: 293px;

}

.port_img_portrait_full {

float: left;

height: 792px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 612px;

}

.portfolio_portrait_full_last {

float: right;

height: 836px;

position: relative;

width: 630px;

}

#footer {

padding-top: 40px;

position: relative;

width: 100%;

}

#footer .footer-area {

margin: 0 auto;

position: relative;

width: 980px;

}

#footer .footer-wrapper {

overflow: hidden;

width: 980px;

}

#footer .footer-holder {

overflow: hidden;

padding: 45px 0 25px 6px;

width: 100%;

}

#footer .box {

float: left;

width: 333px;

}

#footer_bottom {

height: auto;

min-height: 89px;

width: 100%;

}

#foot_left {

float: left;

width: 440px;

margin-top: -5px;

}

#foot_left .textwidget {

margin-top: -18px;

}

#foot_right {

float: right;

text-align: right;

width: 520px;

}

.info {

font-size: 11px;

margin: 0 auto;

overflow: hidden;

padding: 34px 0 0 8px;

position: relative;

width: 980px;

}

#footer .footer_post {

padding: 2px 0 16px;

}

.clear {

clear: both;

}

br.clear {

display: none;

}

.one_half, .one_half_last, .one_third, .one_third_last, .one_fourth, .one_fourth_last, .one_fifth, .one_fifth_last, .one_sixth, .one_sixth_last, .two_thirds, .two_thirds_last {

padding-bottom: 20px;

}

#content .one_half {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 342px;

}

#content .one_half_last {

float: right;

margin: 0;

width: 342px;

}

#content .one_third {

float: right;

margin-left: 30px;

width: 220px;

}

#content .one_third_last {

float: right;

margin: 0;

width: 220px;

}

#content .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px;

width: 152px;

}

#content .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 152px;

}

#content .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px;

width: 124px;

}

#content .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 124px;

}

#content .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px;

width: 100px;

}

#content .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 100px;

}

#content .two_thirds {

float: left;

margin: 0;

width: 470px;

}

#content .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0;

width: 470px;

}

#content .three_fourth {

float: left;

margin: 0;

width: 550px;

}

#content .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 530px;

}

.content_full_width .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 455px !important;

}

.content_full_width .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 455px !important;

}

.content_full_width .one_third {

float: left;

width: 293px !important;

padding-right:0px;

}

.content_full_width .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 293px !important;

}

.content_full_width .one_fourth {

float: right;

margin-right: 13px !important;

margin-left:13px;

width: 213px !important;

}

.content_full_width .one_fourth_last {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 208px !important;

}

.content_full_width .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 168px !important;

}

.content_full_width .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 168px !important;

}

.content_full_width .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 140px !important;

}

.content_full_width .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 140px !important;

}

.content_full_width .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 595px !important;

}

.content_full_width .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 595px !important;

}

.content_full_width .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 690px !important;

}

.content_full_width .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 685px !important;

}

.content_full_width .two_thirds_last .one_third, .content_full_width .two_thirds_last .one_third_last, .content_full_width .two_thirds .one_third, .content_full_width .two_thirds .one_third_last {

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .one_fourth, .content_sidebar .one_fourth_last {

width: 105px !important;

}

.content_sidebar .one_third, .content_sidebar .one_third_last {

width: 145px !important;

}

.content_sidebar .one_half, .content_sidebar .one_half_last {

width: 235px !important;

}

.content_sidebar .two_thirds, .content_sidebar .two_thirds_last {

width: 325px !important;

}

#footer .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 455px !important;

}

#footer .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 455px !important;

}

#footer .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 305px !important;

}

#footer .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 305px !important;

}

#footer .one_fourth, #footer .one_fourth_last {

float: right !important;

margin-left: 12px !important;

margin-right: 8px !important;

width: 227px !important;

}

#footer .one_fourth_last {

float: right !important;

margin-right: 0 !important;

}

#footer .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 177px !important;

}

#footer .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 177px !important;

}

#footer .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 146px !important;

}

#footer .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 146px !important;

}

#content .tabs-area .one_half, #content .slide .one_half {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 310px;

}

#content .tabs-area .one_half_last, #content .slide .one_half_last {

float: right;

margin: 0;

width: 310px;

}

#content .tabs-area .one_third, #content .slide .one_third {

float: left;

margin-right: 35px;

width: 194px;

}

#content .tabs-area .one_third_last, #content .slide .one_third_last {

float: right;

margin: 0;

width: 194px;

}

#content .tabs-area .one_fourth, #content .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 141px;

}

#content .tabs-area .one_fourth_last, #content .slide .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 141px;

}

#content .tabs-area .one_fifth, #content .slide .one_fifth {

float: left;

margin-right: 28px;

width: 108px;

}

#content .tabs-area .one_fifth_last, #content .slide .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 108px;

}

#content .tabs-area .one_sixth, #content .slide .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px;

width: 92px;

}

#content .tabs-area .one_sixth_last, #content .slide .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 92px;

}

#content .tabs-area .two_thirds, #content .slide .two_thirds {

float: left;

margin: 0;

width: 425px;

}

#content .tabs-area .two_thirds_last, #content .slide .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0;

width: 425px;

}

#content .tabs-area .three_fourth, #content .slide .three_fourth {

float: left;

margin: 0;

width: 485px;

}

#content .tabs-area .three_fourth_last, #content .slide .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 485px;

}

.content_full_width .tabs-area .one_half, .content_full_width .slide .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 420px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_half_last, .content_full_width .slide .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 420px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_third, .content_full_width .slide .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 267px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_third_last, .content_full_width .slide .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 267px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fourth, .content_full_width .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px !important;

width: 190px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fourth_last, .content_full_width .slide .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 190px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fifth, .content_full_width .slide .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 155px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fifth_last, .content_full_width .slide .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 155px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_sixth, .content_full_width .slide .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 127px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_sixth_last, .content_full_width .slide .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 127px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .two_thirds, .content_full_width .slide .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 575px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .two_thirds_last, .content_full_width .slide .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 575px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .three_fourth, .content_full_width .slide .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 650px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .three_fourth_last, .content_full_width .slide .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 650px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_half, .content_sidebar .slide .one_half {

float: left;

width: 205px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_half_last, .content_sidebar .slide .one_half_last {

float: right;

width: 205px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_third, .content_sidebar .slide .one_third {

float: left;

width: 125px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_third_last, .content_sidebar .slide .one_third_last {

float: right;

width: 125px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fourth, .content_sidebar .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 28px !important;

width: 88px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fourth_last, .content_sidebar .slide .one_fourth_last {

float: right;

width: 88px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fifth, .content_sidebar .slide .one_fifth {

float: left;

width: 66px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fifth_last, .content_sidebar .slide .one_fifth_last {

float: right;

width: 66px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_sixth, .content_sidebar .slide .one_sixth {

float: left;

width: 56px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_sixth_last, .content_sidebar .slide .one_sixth_last {

float: right;

width: 56px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .two_thirds, .content_sidebar .slide .two_thirds {

float: left;

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .two_thirds_last, .content_sidebar .slide .two_thirds_last {

float: right;

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .three_fourth, .content_sidebar .slide .three_fourth {

float: left;

width: 320px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .three_fourth_last, .content_sidebar .slide .three_fourth_last {

float: right;

width: 320px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds {

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 280px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 280px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 175px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 175px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px !important;

width: 121px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 121px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 376px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 376px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 417px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 417px !important;

}

#sidebar {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 0 0 transparent;

float: right;

padding: 0 0 0 25px;

width: 173px;

}

.left_sidebar {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll right top transparent !important;

float: left !important;

margin: 0 0 0 25px;

padding: 0 25px 0 0 !important;

}

.contact_smartphone {

background: url("images/_global/bg-smartphone.png") no-repeat scroll 100% 0 transparent;

height: 594px;

position: relative;

}

.contact_smartphone .sidebar-smartphone, .contact_smartphone .sidebar-widget {

width: 180px !important;

}

.smartphone-wrap {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

margin: 110px 0 0 75px;

padding-top: 5px;

}

.sidebar-smartphone .social_icons {

float: none !important;

margin: 0;

padding: 3px 0 0;

}

#main .contact_smartphone .sidebar-widget {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

margin: 0 !important;

padding-bottom: 15px !important;

width: 180px !important;

}

#main .contact_smartphone .smartphone-header {

color: #000000;

font-weight: 400 !important;

padding-bottom: 10px;

}

#main .contact_smartphone p {

color: #444444;

}

.smartphone-header {

margin-bottom: 3px;

}

#content .sidebar-smartphone ul, .content_full_width .sidebar-smartphone ul {

margin-left: 0;

}

.flash_wrap {

height: auto;

min-height: 400px;

}

.port-wrap {

height: 650px;

}

.home-holder {

padding: 0;

}

.home-flash-slider {

height: 400px;

margin: 95px auto 0;

width: 940px;

}

.big-banner .rays {

background: url("images/_global/rays-big.png") no-repeat scroll 50% 0 transparent !important;

height: 389px !important;

}

.big-banner #header .header-holder {

height: 438px !important;

}

.big-banner #main {

background-image: none !important;

}

.big-banner #main .main-area {

padding-top: 118px;

}

.home-banner-wrap {

background: url("images/_global/bg-home-banner.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 419px;

margin: 87px auto 0;

position: relative;

width: 940px;

}

.home-banner-main {

left: 45px;

position: absolute;

top: 45px;

width: 350px;

}

.home-banner-sub {

background: url("images/_global/shadowBG.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 309px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

width: 456px;

}

.home-banner-sub-content {

height: 270px;

margin: 10px 10px 0 10px;

width: 436px;

}

.home-banner-sub-full {

background: url("images/_global/shadowBG-full.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 304px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

width: 860px;

}

.home-banner-sub-content-full {

height: 270px;

margin: 10px 0 0 10px;

width: 840px;

}

.home-banner-sub-full p {

color: #FFFFFF;

}

.home-bnr-jquery {

height: 283px;

margin: 0 auto;

position: relative;

width: 940px;

}

.home-banner-wrap ul {

background-image: url("images/_global/home-preloader.gif");

background-position: center center;

background-repeat: no-repeat;

height: 381px;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

width: 940px;

}

.home-banner-wrap li {

height: 381px;

width: 940px;

}

.jquery-pager {

text-align: center;

}

.home-banner-wrap .jquery-pager {

padding-top: 20px;

}

.jquery-pager a {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -740px -179px transparent;

display: inline-block;

height: 15px;

margin-right: 12px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 15px;

}

.jquery-pager .activeSlide {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -725px -179px transparent;

}

.home_video_preload {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 100%;

width: 100%;

}

.big-banner .content_home_video {

padding-top: 80px !important;

}

.home-bnr-jquery ul {

height: 283px;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

width: 940px;

}

.home-bnr-jquery ul li {

height: 283px;

width: 940px;

}

.home-jquery-content {

padding-top: 45px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -1188px transparent;

height: 270px;

position: absolute;

right: 35px;

top: 13px;

width: 432px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-content {

height: 256px;

margin: 14px 14px 0 14px;

width: 404px;

}

.home-banner-bottom {

background: url("images/_global/jquery-btm-shdw.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 7px;

position: absolute;

right: 14px;

top: 263px;

width: 404px;

z-index: 4;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main {

left: 45px;

position: absolute;

top: 30px;

width: 375px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-full {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

height: 283px;

left: 0;

margin: 0;

padding: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 940px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-full p {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

left: 0;

margin: 0;

padding: 0;

position: absolute;

top: 0;

}

.big-banner #main .flash-main-area, .big-banner .content_full_width {

padding-top: 0 !important;

}

.home-banner-wrap li.jqslider, .home-bnr-jquery ul li.jqslider {

display: none;

}

.home-banner-video-sub {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #D7D7D7;

padding: 10px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

}

.home-banner-video-sub p, .home-banner-video-sub-alt p {

margin-bottom: 0 !important;

}

.home-banner-video-sub-alt {

position: absolute;

right: 20px;

top: 20px;

}

#main .sitemap_with_child, #main .sitemap_without_child {

float: right;

margin-left: 20px;

width: 200px;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 15px;

}

#main .sitemap_with_child a, #main .sitemap_without_child a {

color: #666666;

font-weight: bold;

text-decoration: none;

}

#main .sitemap_with_child .page_item a, #main .sitemap_without_child .page_item a {

font-weight: normal;

}

#main .sitemap_with_child ul, #main .sitemap_without_child ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 8px 0 0;

}

#main .sitemap_with_child ul {

padding: 0;

}

#main .sitemap_with_child ul a {

text-decoration: none !important;

}

.video-main {

background: url("images/_global/bg-video.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

float: left;

height: 371px;

position: relative;

width: 592px;

}

.video-frame {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 312px;

left: 10px;

position: absolute;

top: 10px;

width: 572px;

}

.video-sub {

float: right;

padding-top: 15px;

width: 305px;

}

.three-d-main {

float: left;

height: 475px;

width: 527px;

}

.three-d-sub {

float: right;

padding-top: 15px;

width: 380px;

}

.three-d-wrap {

padding-bottom: 12px;

}

.video_right .video-main, .video_right .two-d-main, .video_right .three-d-main {

float: right !important;

}

.video_right .video-sub, .video_right .two-d-sub, .video_right .three-d-sub {

float: left !important;

}

#menu-main-nav {

float: right;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

#menu-main-nav a {

outline: medium none;

}

#menu-main-nav li {

float: right;

height: 1%;

margin-right: 2px;

padding: 5px 12px 12px 13px;

position: relative;

vertical-align: top;

}

#menu-main-nav ul li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent:hover {

position: relative;

}

#menu-main-nav li.parent li.parent:hover {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent li.parent li.parent:hover {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent {

letter-spacing: 0.2px;

}

#menu-main-nav li strong {

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: 800;

letter-spacing: 0.6px;

text-transform: uppercase;

font-family:ST,times New Roman;

}

#menu-main-nav a {

display: block;

}

#menu-main-nav a:hover {

background-position: 0 0;

text-decoration: none;

}

#menu-main-nav .drop {

display: none;

right: -1px;

padding: 0 1px;

position: absolute;

top: 52px;

width: 236px;

z-index: 999;

}

#menu-main-nav .sub-menu {

display: none;

}

#menu-main-nav .drop li.current-menu-item, #menu-main-nav .drop li.current_page_ancestor, #menu-main-nav .drop li.hover {

z-index: 10;

}

#menu-main-nav .drop .t, #menu-main-nav .drop .b {

height: 10px;

overflow: hidden;

}

#menu-main-nav .drop .c {

width: 100%;

}

#menu-main-nav .drop ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 5px 0 8px;

width: 236px;

}

#menu-main-nav .drop ul li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

float: none;

height: 1%;

padding: 0 8px;

position: relative;

}

#menu-main-nav .drop ul a {

display: block;

height: 1%;

width: 218px;

}

#menu-main-nav .drop ul a span {

cursor: pointer;

display: block;

height: 1%;

padding: 7px 13px;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop {

left: 236px;

top: 0;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul .drop a, #menu-main-nav .drop ul .drop ul .drop a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li:hover .drop, #menu-main-nav li.hover .drop {

display: block;

}

#menu-main-nav li:hover .drop ul .drop, #menu-main-nav li.hover .drop ul .drop {

display: none;

}

#menu-main-nav li:hover .drop ul li:hover .drop, #menu-main-nav li.hover .drop ul li.hover .drop {

display: block;

}

#menu-main-nav li.current-menu-parent li a span, #menu-main-nav li.current-menu-item li a span, #menu-main-nav li.current_page_ancestor li a span {

color: #999999;

text-decoration: none;

}

#menu-main-nav .drop ul li.current-menu-item ul li a, #menu-main-nav .drop ul li.current-menu-item ul li a span, #menu-main-nav li .sub-menu li .sub-menu li .sub-menu li a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#sub_nav {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 206px 0 transparent;

float: left;

overflow: hidden;

padding-bottom: 65px;

width: 220px;

}

#sub_nav ul a {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

color: #666666;

display: block;

height: 1%;

margin: 0 13px 0 0;

padding: 1px 10px 8px 10px;

position: relative;

}

#sub_nav ul a:hover, #sub_nav ul li.current_page_item a {

color: #FFFFFF;

margin-right: 0;

text-decoration: none;

overflow: hidden;

height: 24px;

}

#sub_nav ul ul a {

background: url("images/_global/bullet1.gif") no-repeat scroll 0 9px transparent;

padding: 4px 0 1px 14px;

}

#sub_nav ul ul a:hover {

color: #666666;

text-decoration: underline;

}

#sub_nav ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

#sub_nav ul li {

height: 1%;

vertical-align: top;

}

#sub_nav ul ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 9px 0 6px 31px;

}

#sub_nav ul ul ul {

padding: 5px 0 9px 23px;

}

#sub_nav .sub-menu {

margin-bottom: 20px;

}

#main #sub_nav ul {

margin: 0;

}

#main #sub_nav ul li {

margin-bottom: 0;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li a, .nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li a:hover, .nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a, .nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a:hover, .nav_right_sub_nav ul li ul li a, .nav_right_sub_nav ul li ul li a:hover {

margin: 0 0 0 13px !important;

padding-left: 15px !important;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a, #sub_nav li.current-menu-parent ul li.current_page_item a {

font-weight: bold;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li.current_page_item ul li a {

font-weight: normal !important;

}

.nav_right_sub_nav {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 12px 0 transparent !important;

float: right !important;

}

.nav_right_sub_nav ul a {

margin: 0 0 0 13px !important;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item a, .nav_right_sub_nav ul a:hover {

margin-left: 0 !important;

padding-left: 33px !important;

}

#sub_nav ul li ul li.current_page_item ul li a {

font-weight: normal !important;

}

#horizontal_nav {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

float: left;

margin: -20px 0 30px;

padding-bottom: 20px;

width: 100%;

}

#horizontal_nav ul {

height: 1%;

list-style: none outside none;

margin: 0 0 0 -25px;

overflow: hidden;

padding: 0;

}

#horizontal_nav ul li {

float: right;

margin-left: 25px;

}

#horizontal_nav ul {

float: right;

}

#horizontal_nav ul a {

color: #474747;

float: left;

outline: medium none;

padding: 0 11px 0 0;

text-decoration: none;

}

#horizontal_nav ul .current_page_item a, #horizontal_nav ul a:hover {

color: #FFFFFF !important;

}

#horizontal_nav ul a span {

cursor: pointer;

float: left;

padding: 0px 0 4px 13px;

}

.top-block .toolbar-left {

float: left;

margin: 0;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-right {

float: right;

margin: 0;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul, .top-block .toolbar-right ul, #footer_bottom ul {

float: left;

list-style: none outside none;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul li, .top-block .toolbar-right ul li {

float: left;

padding-left: 7px;

}

.top-block .toolbar-left a, .top-block .toolbar-right a {

padding-right: 10px;

}

.top-block .toolbar-right ul, #footer_bottom #foot_right ul {

float: right;

}

.toolbar-left a:hover, .toolbar-right a:hover, .footer-holder a:hover, #footer_bottom a:hover {

color: #FFFFFF;

}

.top-block .toolbar-left ul a, .top-block .toolbar-right ul a {

background: url("images/_global/separator-toolbar.png") no-repeat scroll 100% 50% transparent;

}

.top-block .toolbar-left ul li:last-child a, .top-block .toolbar-right ul li:last-child a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

.top-block .toolbar-left li a.sf-with-ul {

padding-right: 12px;

}

.top-block .toolbar-left li li a.sf-with-ul {

padding-right: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul li {

float: left;

margin: 0 4px 0 0;

position: relative;

z-index: 40;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover {

visibility: inherit;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul {

left: -1px;

top: 23px;

z-index: 9999;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li.sfHover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li.sfHover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li li.sfHover li ul {

top: -9999em;

}

.top-block .toolbar-left ul li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li.sfHover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li.sfHover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li li.sfHover ul {

left: 190px;

top: -1px;

}

.top-block .toolbar-left li.current-menu-parent a {

padding-right: 18px;

}

.top-block .toolbar-left li li a .sf-sub-indicator {

margin-top: 11px;

right: 10px;

width: 3px;

}

.top-block .toolbar-left ul li li.current-menu-item a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

.top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul a {

}

.top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul a:hover {

}

.tools .breadcrumb {

color: #FFFFFF;

float: left;

font-size: 0.9em;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 4px 0 19px;

}

.tools .breadcrumb a {

background: url("images/_global/arrow-right.png") no-repeat scroll 100% 50% transparent;

color: #FFFFFF;

margin: 0 0 0 6px;

outline: medium none;

padding: 0 15px 0 7px;

}

.tools .breadcrumb a:hover {

color: #CCCCCC;

}

.tools .breadcrumb .current_crumb {

background: url("images/_global/arrow-up.png") no-repeat scroll 50% 100% transparent;

font-weight: bold;

padding: 0 5px 23px 7px;

font-family: ST,tahoma;

font-size: 12px;

}

a {

outline: medium none;

}

a:hover {

text-decoration: underline;

}

#header .logo {

float: right;

margin-right: 22px;

outline: medium none;

margin-left: 50px;

}

#header .toolbar-left a, #header .toolbar-right a {

text-decoration: none;

}

#header .toolbar-left li, #header .toolbar-right li {

color: #575C60;

}

.footer-holder a, #footer_bottom a {

color: #575C60;

text-decoration: none;

}

.callout_button {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: inline-block;

font-size: 12px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-decoration: none;

}

#footer h3 a {

color: #FFFFFF !important;

}

.post_title h2 a {

color: #222222 !important;

text-decoration: none !important;

}

#menu-main-nav a, #sub_nav a, #wrapper .tabset a, #footer_bottom a, .callout_button:hover {

text-decoration: none;

}

.link-top {

background: url("images/_global/bg-link-top.gif") no-repeat scroll 0 7px transparent;

float: right;

font-size: 11px;

margin: -9px 2px 15px 0;

outline: medium none;

padding: 3px 0 0 17px;

}

#footer_bottom .link-top {

background: url("images/_global/arrow-up-footer.png") no-repeat scroll 0 8px transparent;

font-weight: bold;

font-family: ST,times New Roman;

}

#footer_bottom .link-top, #footer_bottom .link-top:hover {

color: #FFFFFF !important;

text-decoration: none !important;

}

#footer_bottom .top-footer {

float: right;

padding: 8px 0 0 12px;

}

.ka_button, .ka_button:hover {

border: 0 none;

color: #DDDDDD !important;

display: inline-block;

letter-spacing: 1.2px;

text-decoration: none;

text-transform: uppercase;

}

.ka_button span {

display: block;

}

.small_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -43px transparent;

color: #F4F4F2;

font-size: 0.9em;

margin: 5px 10px 5px 0;

padding: 0 21px 0 0;

}

.small_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

line-height: 10px;

margin: 0;

padding: 16px 0 17px 21px;

}

.medium_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -136px transparent;

color: #F4F4F2;

font-size: 1em;

margin: 5px 10px 5px 0;

padding: 0 23px 0 0;

}

.medium_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 -86px transparent;

line-height: 12px;

margin: 0;

padding: 19px 0 19px 23px;

}

.large_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -261px transparent;

border: 0 none;

color: #F4F4F2;

cursor: pointer;

font-size: 1.1em;

margin: 5px 10px 5px 0;

outline: medium none;

padding: 0 34px 0 0;

}

.large_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 -186px transparent;

border: 0 none;

cursor: pointer;

line-height: 16px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 28px 0 33px 33px;

}

.small_fire, .small_fire span, .medium_fire, .medium_fire span, .large_fire, .large_fire span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-fire.png");

}

.small_autumn, .small_autumn span, .medium_autumn, .medium_autumn span, .large_autumn, .large_autumn span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-autumn.png");

}

.small_cherry, .small_cherry span, .medium_cherry, .medium_cherry span, .large_cherry, .large_cherry span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-cherry.png");

}

.small_coffee, .small_coffee span, .medium_coffee, .medium_coffee span, .large_coffee, .large_coffee span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-coffee.png");

}

.small_golden, .small_golden span, .medium_golden, .medium_golden span, .large_golden, .large_golden span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-golden.png");

}

.small_pink, .small_pink span, .medium_pink, .medium_pink span, .large_pink, .large_pink span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-pink.png");

}

.small_purple, .small_purple span, .medium_purple, .medium_purple span, .large_purple, .large_purple span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-purple.png");

}

.small_periwinkle, .small_periwinkle span, .medium_periwinkle, .medium_periwinkle span, .large_periwinkle, .large_periwinkle span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-periwinkle.png");

}

.small_violet, .small_violet span, .medium_violet, .medium_violet span, .large_violet, .large_violet span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-violet.png");

}

.small_skyblue, .small_skyblue span, .medium_skyblue, .medium_skyblue span, .large_skyblue, .large_skyblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-skyblue.png");

}

.small_coolblue, .small_coolblue span, .medium_coolblue, .medium_coolblue span, .large_coolblue, .large_coolblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-coolblue.png");

}

.small_royalblue, .small_royalblue span, .medium_royalblue, .medium_royalblue span, .large_royalblue, .large_royalblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-royalblue.png");

}

.small_bluegrey, .small_bluegrey span, .medium_bluegrey, .medium_bluegrey span, .large_bluegrey, .large_bluegrey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-bluegrey.png");

}

.small_limegreen, .small_limegreen span, .medium_limegreen, .medium_limegreen span, .large_limegreen, .large_limegreen span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-limegreen.png");

}

.small_forestgreen, .small_forestgreen span, .medium_forestgreen, .medium_forestgreen span, .large_forestgreen, .large_forestgreen span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-forestgreen.png");

}

.small_teal, .small_teal span, .medium_teal, .medium_teal span, .large_teal, .large_teal span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-teal.png");

}

.small_tealgrey, .small_tealgrey span, .medium_tealgrey, .medium_tealgrey span, .large_tealgrey, .large_tealgrey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-tealgrey.png");

}

.small_grey, .small_grey span, .medium_grey, .medium_grey span, .large_grey, .large_grey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-grey.png");

}

.small_silver, .small_silver span, .medium_silver, .medium_silver span, .large_silver, .large_silver span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-silver.png");

color: #555555 !important;

}

.footer-holder ul {

color: #999999;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.footer-holder li {

margin-bottom: 8px;

}

.search-list {

margin: 0 0 0 15px;

padding: 0;

}

.search-list li {

margin-bottom: 20px;

}

.sitemap-list .sub-menu {

list-style: none outside none;

margin-left: 10px;

padding: 10px 0 5px;

}

.sitemap-list .sub-menu li .sub-menu {

list-style: none outside none;

margin-left: 15px;

padding: 10px 0 0;

}

#content ul, .content_full_width ul {

margin: 0 0 20px 15px;

}

#content ol, .content_full_width ol {

margin: 0 0 20px 20px;

}

.list {

list-style: none outside none;

margin: 0 !important;

padding: 0 0 20px;

}

.list li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

margin-bottom: 5px;

padding: 5px 0 0 15px;

}

.list2 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

}

.list3 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

}

.list4 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

padding-left: 20px;

}

.accordion {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

padding: 0 0 20px;

width: 100%;

}

.accordion a {

text-decoration: none;

}

.opener {

background: url("images/_global/bg-accordion-opener.jpg") repeat-x scroll left bottom #FFFFFF;

border: 1px solid #C3C3C3;

color: #676767;

display: block;

font-size: 13px;

margin-bottom: 3px;

outline: medium none;

padding: 8px 9px;

}

.opener:hover {

color: #222222;

text-decoration: none;

}

.opener strong {

background: url("images/_global/bg-accordion-close.png") no-repeat scroll 2px 3px transparent;

cursor: pointer;

display: block;

height: 1%;

padding: 2px 0 2px 32px;

text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;

font-family: ST,times New Roman;

}

.accordion .slide-holder {

overflow: hidden;

width: 100%;

}

.accordion {

list-style: none outside none;

}

.accordion .ui-state-active strong {

background: url("images/_global/bg-accordion-open.png") no-repeat scroll 2px 3px transparent !important;

color: #222222;

}

.accordion .slide {

padding: 20px 27px 0;

}

#wrapper .tabs-area {

padding: 20px 0 0;

}

#wrapper .tabset {

height: 1%;

list-style: none outside none;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 0 0 18px 23px;

}

#wrapper .tabset li {

float: right;

margin-left: 20px;

}

#wrapper .tabset a, .ui-state-active a {

color: #666666;

}

#wrapper .tabset a:hover, .ui-state-active a span {

color: #FFFFFF;

}

#wrapper .tabset .tab {

color: #474747;

float: left;

outline: medium none;

padding: 0 11px 0 0;

}

#wrapper .tabset .active, .ui-state-active, .tabset a:hover {

color: #FFFFFF;

text-decoration: none;

}

#wrapper .tabset .tab span {

cursor: pointer;

float: left;

padding: 1px 0 4px 13px;

}

#wrapper .tab-box {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -152px transparent;

margin: 0 9px 0 0;

padding: 30px 27px 0;

}

#wrapper .blog-tab-box {

margin: 0 9px 0 0;

padding: 0 0 20px;

width: 100%;

}

#wrapper #blog-tabs .tabset {

float: right;

padding: 0 0 15px;

}

.ui-tabs .ui-tabs-hide {

display: none !important;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ul, ol {

color: #222222;

font-weight: normal;

margin: 0 0 20px;

}

p, ul, ol {

color: #666666;

}

p strong {

color: #555555;

}

.colored_box p strong {

color: #FFFFFF;

}

p {

margin-bottom: 15px;

}

h1 {

font-size: 2.1em;

}

h2 {

font-size: 1.8em;

}

h3 {

font-size: 1.7em;

}

h4 {

font-size: 1.5em;

}

h5 {

font-size: 1.3em;

}

h6 {

color: #222222;

font-size: 0.9em;

font-weight: 600;

letter-spacing: 1px;

text-transform: uppercase;

}

h1 + p, h2 + p, h3 + p, h4 + p, h5 + p, h6 + p {

margin-top: -10px;

}

p + h1, p + h2, p + h3, p + h4, p + h5, p + h6 {

padding-top: 20px;

}

#main h1 + ul, #main h2 + ul, #main h3 + ul, #main h4 + ul, #main h5 + ul, #main h6 + ul, #main h1 + ol, #main h2 + ol, #main h3 + ol, #main h4 + ol, #main h5 + ol, #main h6 + ol {

margin-top: -5px;

}

#main ul + h1, #main ul + h2, #main ul + h3, #main ul + h4, #main ul + h5, #main ul + h6, #main ol + h1, #main ol + h2, #main ol + h3, #main ol + h4, #main ol + h5, #main ol + h6 {

padding-top: 10px;

}

#main .frame h1 {

color: #FFFFFF;

float: right;

font-size: 22px;

margin: 3px 0 0;

padding-bottom: 15px;

}

.top-block p {

color: #CCCCCC;

font-size: 1.1em;

margin: 0;

padding: 0;

}

#sidebar h2 {

font-size: 10px;

padding-bottom: 5px;

}

#main .video-sub h2, #main .two-d-sub h2, #main .three-d-sub h2 {

padding-bottom: 10px !important;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main h2, .home-bnr-jquery .home-banner-main p {

color: #FFFFFF !important;

}

.home-banner-main h2 {

color: #222222 !important;

font-size: 1.8em !important;

font-weight: 400 !important;

padding-bottom: 5px !important;

}

.home-banner-main p {

font-size: 1.1em;

line-height: 21px;

}

.sitemap-last p {

line-height: 25px;

}

.search-title {

color: #000000;

font-size: 1.9em;

}

#content .sub-box3 .cols-holder {

padding: 41px 0 0;

}

#header .custom-logo {

float: right;

margin-left: 12px;

outline: medium none;

text-decoration: none;

}

#header .custom-logo .logo-text {

color: #FFFFFF;

font-size: 1.8em;

font-weight: 700;

letter-spacing: -0.5px;

padding-left: 7px;

word-spacing: 4px;

}

#header .custom-logo img {

margin-bottom: -17px;

margin-left: 10px;

}

.message_green, .message_red, .message_blue, .message_yellow {

color: #333333;

margin: 0 0 20px;

padding: 20px 20px 20px 60px;

}

.message_green {

background: url("images/_global/ico1.gif") no-repeat scroll 20px center #DFE9B7;

border: 1px solid #BAC398;

}

.message_red {

background: url("images/_global/ico2.gif") no-repeat scroll 20px center #F5DCD8;

border: 1px solid #CDBFBE;

}

.message_blue {

background: url("images/_global/ico3.gif") no-repeat scroll 20px center #DAE6F2;

border: 1px solid #BDC4CA;

}

.message_yellow {

background: url("images/_global/ico4.gif") no-repeat scroll 20px center #F8F2B6;

border: 1px solid #D8D4B7;

}

.textwidget .message_green, .textwidget .message_red, .textwidget .message_blue, .textwidget .message_yellow {

background-position: 20px 25px;

}

.message_green a {

color: #66B500;

font-weight: bold;

}

.message_red a {

color: #CB2A19;

font-weight: bold;

}

.message_blue a {

color: #0092F5;

font-weight: bold;

}

.message_yellow a {

color: #A58100;

font-weight: bold;

}

.colored_box {

color: #FFFFFF;

font-size: 13px;

margin: 0 0 20px;

padding: 0;

width: 100%;

}

.colored_box p {

color: #FFFFFF;

line-height: 23px;

padding: 30px;

}

.message_karma_fire {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 0 #DB3C01;

}

.message_karma_fire a {

color: #FDC281;

}

.message_karma_autumn {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -400px #651604;

}

.message_karma_autumn a {

color: #C07E5B;

}

.message_karma_cherry {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -800px #670600;

}

.message_karma_cherry a {

color: #E09588;

}

.message_karma_coffee {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -1200px #28211B;

}

.message_karma_coffee a {

color: #998C7B;

}

.message_karma_golden {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -1600px #80570C;

}

.message_karma_golden a {

color: #D3C87B;

}

.message_karma_pink {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2000px #6D1E49;

}

.message_karma_pink a {

color: #D89DCB;

}

.message_karma_purple {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2400px #371022;

}

.message_karma_purple a {

color: #B47A9D;

}

.message_karma_periwinkle {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2800px #4C1268;

}

.message_karma_periwinkle a {

color: #95ADE1;

}

.message_karma_violet {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -3200px #3E1965;

}

.message_karma_violet a {

color: #B592F4;

}

.message_karma_skyblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -3600px #0078AF;

}

.message_karma_skyblue a {

color: #98DCE9;

}

.message_karma_coolblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4000px #003869;

}

.message_karma_coolblue a {

color: #83B1DC;

}

.message_karma_royalblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4400px #182947;

}

.message_karma_royalblue a {

color: #7D92B9;

}

.message_karma_bluegrey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4800px #2E2D3D;

}

.message_karma_bluegrey a {

color: #A1A0AD;

}

.message_karma_limegreen {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -5200px #638400;

}

.message_karma_limegreen a {

color: #E3F28B;

}

.message_karma_forestgreen {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -5600px #354515;

}

.message_karma_forestgreen a {

color: #A9BD79;

}

.message_karma_teal {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6000px #0D4E54;

}

.message_karma_teal a {

color: #9ED7CB;

}

.message_karma_tealgrey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6400px #19292E;

}

.message_karma_tealgrey a {

color: #80979F;

}

.message_karma_grey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6800px #2B3137;

}

.message_karma_grey a {

color: #B1B1B1;

}

.message_karma_silver {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -7200px #757575;

}

.message_karma_silver a {

color: #DDDDDD;

}

.message_karma_dark {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -7600px #0F0F10;

}

.message_karma_dark a {

color: #B4B4B4;

}

#footer p, #footer_bottom p {

margin: 0;

}

#footer, #footer_bottom {

color: #575C60;

}

#footer h3 {

border-bottom: 1px solid #3E4055;

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: bold;

letter-spacing: 0.5px;

margin-bottom: 16px;

padding-bottom: 7px;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer_post h4, #footer .footer_post h4 a {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 11px;

letter-spacing: 0.5px;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer_post h4 {

margin: 0;

padding-bottom: 3px;

}

#footer_bottom ul li {

float: left;

margin: 0 4px 0 -4px;

padding: 0 9px;

}

.callout-wrap {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 0 transparent;

float: left;

margin: 10px 0 30px;

padding-top: 20px;

width: 100%;

}

.callout-wrap span {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll left bottom transparent;

color: #222222;

display: block;

font-size: 1.5em;

line-height: 28px;

padding-bottom: 25px;

font-family: ST,times New Roman;

}

.callout2 {

color: #222222;

font-size: 1.5em;

line-height: 28px;

}

.content_blog {

padding: 0 0 20px 20px;

width: 660px !important;

}

.sidebar_blog {

width: 225px !important;

}

.blog_wrap, .single_blog_wrap {

float: left;

margin-bottom: 10px;

width: 660px;

}

.single_blog_wrap {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

padding-bottom: 30px;

}

.post_title, .post_content, .post_footer {

float: left;

width: 660px;

}

.post_content {

margin: -5px 0 0;

min-height: 170px;

padding-bottom: 15px;

position: relative;

width: 660px;

}

#main .post_content p {

padding: 0 5px 5px 0;

}

.post_footer {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -91px transparent;

height: 56px;

margin-bottom: 18px;

}

.single_blog_wrap .post_footer {

margin-bottom: 28px;

}

.post_cats, .post_tags {

float: left;

width: 330px;

}

.post_tags {

float: right;

}

.post_title span, .post_cats span, .post_tags span {

color: #4C4C4C;

font-weight: 700;

}

.post_cats span {

background: url("images/_global/bg-post-footer-categories.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

padding: 10px 3px 10px 24px;

}

.post_tags span {

background: url("images/_global/bg-post-footer-tags.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

padding: 10px 3px 10px 24px;

}

.post_cats p, .post_tags p {

margin: 17px 0 0 4px !important;

font-family: ST,tahoma;

}

.post_tags p {

float: right !important;

margin: 17px 4px 0 0 !important;

}

.post_date {

height: 65px;

position: absolute;

left: 17px;

top: 0;

width: 65px;

font-family: ST,tahoma;

}

.post_date .day {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 30px;

font-weight: 700;

margin: 12px 0 0;

text-align: center;

}

.post_date .month {

color: #A2A3A4;

display: block;

font-size: 16px;

margin: -22px 0 0;

text-align: center;

text-transform: uppercase;

height:25px;

overflow: hidden;

}

.post_comments {

height: 32px;

position: absolute;

left: 8px;

top: 71px;

width: 36px;

}

.post_comments span {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: 700;

margin: 5px 1px 0 0;

text-align: right;

font-family: ST,tahoma;

}

.sharelink_small {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

display: block;

float: right;

height: 30px;

margin: 20px 18px 0 0 !important;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 65px;

}

.sharelink_big {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -66px 0 transparent;

display: block;

height: 30px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 92px;

}

.shareme {

float: left;

padding: 5px 0 30px;

}

.post_content .small_button {

margin-top: 13px;

}

.post_thumb {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1px -921px transparent;

height: 255px;

margin: 0 0 7px;

position: relative;

width: 556px;

}

.post_thumb_load {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 255px;

width: 556px;

}

.post_thumb_shadow_load {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 255px;

width: 556px;

}

.post_thumb img {

margin: 8px 9px 0;

}

.comment-wrap {

float: left;

margin-bottom: 3px;

padding-top: 10px;

width: 100%;

}

.comment-content {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-content.jpg") repeat-x scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #D8D8D6;

float: left;

padding: 20px 20px 30px;

width: 620px;

}

.comment-gravatar {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -731px -529px transparent;

float: left;

height: 80px;

margin: 15px 0 0 15px;

width: 80px;

}

.comment-gravatar img {

margin: 10px 10px 0;

}

#about-author-wrap .comment-content, .bypostauthor .comment-content {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-content-author.jpg") repeat-x scroll 0 0 #E8E9E7;

border: 1px solid #C6C7C4;

color: #555555;

}

#about-author-wrap .comment-gravatar {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -821px -530px transparent;

float: left;

height: 100px;

margin: 0 0 0 15px;

width: 100px;

}

#about-author-wrap p {

margin-bottom: 10px;

}

.comment-text {

float: left;

margin: 6px 0 0 20px;

padding: 0 0 15px 10px;

width: 458px;

}

.comment-text .comment-author a, .comment-text .comment-author {

color: #333333;

display: inline-block;

font-size: 16px;

font-weight: 700;

padding: 10px 0;

}

.comment-author-about {

color: #333333;

font-size: 12px;

font-weight: 700;

letter-spacing: 0.5px;

text-transform: uppercase;

}

.comment-date {

color: #999999;

font-size: 11px;

}

.comment-ol {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.comments-rss {

clear: left;

height: 100px !important;

}

.comments-rss a {

background: url("images/_global/feed.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

float: left !important;

padding: 25px 0 25px 20px;

}

.blog-tab-box .children {

list-style: none outside none;

}

.comment-ol li ul {

margin: 0;

padding: 0;

}

.comment-ol li ul li .comment-wrap {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-wrap.gif") no-repeat scroll right -5px transparent;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 35px 0;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 70px 0;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 105px 0;

}

.comment-ol li ul li .comment-content {

float: right;

margin: 0 35px 0 0px;

width: 585px;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 70px;

width: 550px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 105px;

width: 515px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 140px;

width: 480px;

}

.comment-ol li ul li .comment-content .comment-text {

width: 423px;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-content .comment-text {

width: 388px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-content .comment-text {

width: 353px;

}

#respond {

clear: left;

}

#main .comment-title {

color: #222222;

font-size: 2.1em;

font-family: ST,times New Roman;

}

#main .discussion-title {

color: #222222;

font-size: 3.1em;

padding-bottom: 20px;

}

#commentform {

padding-top: 10px;

}

.comment-input-wrap {

float: left;

}

.pad {

width: 225px;

}

.comment-label {

display: block;

padding: 0 0 3px 3px;

}

.comment-input, .comment-textarea {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -669px transparent;

border: 0 none;

font: 12px "lucida grande","helvetica neue",Helvetica,Arial,Verdana,sans-serif;

height: 39px;

padding: 0 12px 0 30px;

width: 164px;

}

.comment-email {

background-position: -223px -669px;

}

.comment-website {

background-position: -454px -669px;

}

.comment-textarea {

background-position: 0 -709px;

border: 0 none;

height: 169px;

line-height: 20px;

padding: 15px;

resize: none;

width: 630px;

font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;

}

.comment-textarea-wrap {

margin-top: 15px;

}

.related_posts {

padding: 0 0 40px;

}

.related_posts ul {

margin: 0;

padding: 0;

}

.post_title h1 {

padding-bottom: 25px !important;

}

.posted-by-text {

margin-top: -12px !important;

}

#content nav a {

font-size: 12px;

font-weight: 700;

line-height: 2.2em;

}

#nav-above {

display: none;

padding: 0 0 1.625em;

}

.paged #nav-above {

display: block;

}

.nav-next {

float: right;

text-align: right;

width: 100%;

}

input, textarea, select {

font-size: 100%;

vertical-align: middle;

}

textarea, input {

font-family: "Lucida Sans Unicode","Lucida Grande",sans-serif;

font-size: 1em;

}

.tools input, .tools textarea, .tools select {

color: #FFFFFF;

}

form, fieldset {

border-style: none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.tools .search-form {

float: left;

margin: 2px 20px 0 0;

width: 168px;

}

.tools .search-form .text, #footer .search-form .text {

display: block;

height: 20px;

overflow: hidden;

padding: 8px 0 0 7px;

}

.tools .search-form .text input, #footer .search-form .text input {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

float: left;

margin: -2px 0 0 20px;

padding: 0;

width: 120px;

font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;

}

.tools .search-form .text .searchsubmit, #footer .search-form .text .searchsubmit {

cursor: pointer;

font-size: 0;

height: 17px;

line-height: 0;

margin: -15px 8px 0 0;

text-indent: -9999px;

width: 15px;

}

#footer .search-form {

float: left;

margin: 0;

width: 168px;

}

#footer .search-form .s {

color: #FFFFFF;

}

.contact-form input, .contact-form textarea {

padding: 8px !important;

}

.textwidget input[type=text], .textwidget textarea {

width: 100% !important;

}

.contact-form {

padding-top: 15px;

}

.contact-form .clear-form {

clear: both;

}

.contact-form input[type=text] {

margin-bottom: 13px;

width: 300px;

}

.contact-form select {

margin-bottom: 13px;

}

.contact-form textarea {

float: none;

height: 150px;

margin-bottom: 13px;

width: 430px;

}

.contact-form input[type=radio], .contact-form input[type=checkbox] {

float: none;

margin-bottom: 13px;

}

.contact-form label {

color: #555555;

display: block;

float: none;

font-weight: bold;

margin-bottom: 3px;

}

.contact-form label.checkbox, .contact-form label.radio {

display: inline-block;

float: none;

font-weight: bold;

margin-bottom: 3px;

}

.contact-form label span {

color: #999999;

font-size: 11px;

font-style: italic;

font-weight: normal;

}

.contact-form label.checkbox, .contact-form label.radio {

font-weight: normal;

margin-bottom: 8px;

}

#ka-submit, .ka-form-submit, .contact-form .ka-form-submit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -46px #040404;

border: 1px solid #000000;

color: #DDDDDD;

cursor: pointer;

display: block;

letter-spacing: 1px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 10px 15px !important;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer-holder .contact-form textarea {

height: 60px !important;

padding: 6px !important;

width: 200px !important;

}

#footer .footer-holder .contact-form input {

padding: 6px !important;

width: 100px !important;

}

#footer .footer-holder .contact-form input[type=text] {

padding: 6px !important;

width: 200px !important;

}

#sidebar .contact-form input[type=text] {

margin-bottom: 6px !important;

width: 126px !important;

}

#sidebar .contact-form textarea {

height: 80px !important;

margin-bottom: 6px !important;

width: 146px !important;

}

img, img a {

border: 0 none;

}

.attachment-fadeIn, .attachment-post-thumbnail {

display: none;

}

img a, a img {

cursor: pointer;

}

.modern_preload_full, .modern_preload_regular, .modern_preload_small, .modern_preload_two_col_large, .modern_preload_two_col_small, .modern_preload_three_col_large, .modern_preload_three_col_small, .modern_preload_portrait_full {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

float: left;

margin: 8px 0 0 9px;

}

.modern_preload_four_col_small, .modern_preload_four_col_large, .modern_preload_portrait_thumb {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent !important;

float: left;

margin: 8px 0 0 9px;

}

.modern_preload_full, .shadow_preload_full {

height: 201px;

width: 922px;

}

.modern_preload_portrait_full, .shadow_preload_portrait_full {

height: 792px;

width: 612px;

}

.modern_preload_portrait_thumb, .shadow_preload_portrait_thumb {

height: 355px;

width: 275px;

}

.modern_preload_regular, .shadow_preload_regular {

height: 201px;

width: 703px;

}

.modern_preload_small, .shadow_preload_small {

height: 201px;

width: 493px;

}

.modern_preload_two_col_large, .shadow_preload_two_col_large {

height: 234px;

width: 437px;

}

.modern_preload_two_col_small, .shadow_preload_two_col_small {

height: 180px;

width: 324px;

}

.modern_preload_three_col_large, .shadow_preload_three_col_large {

height: 145px;

width: 275px;

}

.modern_preload_three_col_small, .shadow_preload_three_col_small {

height: 113px;

width: 202px;

}

.modern_preload_four_col_large, .shadow_preload_four_col_large {

height: 111px;

width: 190px;

}

.modern_preload_four_col_small, .shadow_preload_four_col_small {

height: 76px;

width: 135px;

}

.modern_img_frame {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

margin-bottom: 6px;

}

.modern_portrait_full {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-modern.png") no-repeat scroll 0 0 transparent !important;

height: 836px;

margin-bottom: 6px;

width: 630px;

}

.modern_portrait_thumb {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-modern.png") no-repeat scroll -631px 0 transparent !important;

height: 389px;

margin-bottom: 6px;

width: 293px;

}

.modern_banner_full {

background-position: -3px -857px !important;

height: 245px;

width: 940px;

}

.modern_banner_regular {

background-position: 0 -1354px !important;

height: 240px;

width: 720px;

}

.modern_banner_small {

background-position: -5px -1844px !important;

height: 240px;

width: 510px;

}

.modern_two_col_large {

background-position: 0 0 !important;

height: 272px;

width: 455px;

}

.modern_two_col_small {

background-position: -5px -630px !important;

height: 217px;

width: 342px;

}

.modern_three_col_large {

background-position: -1px -279px !important;

height: 179px;

width: 293px;

}

.modern_three_col_small {

background-position: -224px -465px !important;

height: 144px;

width: 220px;

}

.modern_four_col_large {

background-position: -2px -465px !important;

height: 140px;

width: 208px;

}

.modern_four_col_small {

background-position: -302px -300px !important;

height: 102px;

width: 152px;

}

.shadow_preload_full, .shadow_preload_regular, .shadow_preload_small, .shadow_preload_two_col_large, .shadow_preload_two_col_small, .shadow_preload_three_col_large, .shadow_preload_three_col_small, .shadow_preload_portrait_full {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

float: left;

margin: 6px 0 0 6px;

}

.shadow_preload_four_col_small, .shadow_preload_four_col_large, .shadow_preload_portrait_thumb {

background: url("images/_global/preload-small-white.gif") no-repeat scroll center center transparent !important;

float: left;

margin: 6px 0 0 6px;

}

.shadow_img_frame {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

margin-bottom: 6px;

}

.shadow_portrait_full {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-shadow.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 829px;

margin-bottom: 6px;

width: 624px;

}

.shadow_portrait_thumb {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-shadow.png") no-repeat scroll -625px 0 transparent;

height: 392px;

margin-bottom: 6px;

width: 293px;

}

.shadow_banner_full {

background-position: -5px -1102px !important;

height: 238px;

width: 934px;

}

.shadow_banner_regular {

background-position: -5px -1594px !important;

height: 238px;

width: 715px;

}

.shadow_banner_small {

background-position: -519px -1844px !important;

height: 238px;

width: 505px;

}

.shadow_two_col_large {

background-position: -457px -1px !important;

height: 271px;

width: 449px;

}

.shadow_two_col_small {

background-position: -365px -632px !important;

height: 215px;

width: 336px;

}

.shadow_three_col_large {

background-position: -628px -273px !important;

height: 180px;

width: 287px;

}

.shadow_three_col_small {

background-position: -478px -454px !important;

height: 147px;

width: 214px;

}

.shadow_four_col_large {

background-position: -713px -454px !important;

height: 144px;

width: 202px;

}

.shadow_four_col_small {

background-position: -470px -273px !important;

height: 107px;

width: 147px;

}

.hr, .hr_top_link {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

height: 2px;

margin: 1.6em 0;

width: 100%;

}

.hr_top_link {

margin-bottom: 1em;

}

.hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 -20px transparent;

border: 0 none;

height: 20px;

margin: 15px 0 22px;

width: 720px;

}

.content_full_width .hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 0 transparent !important;

width: 980px;

}

.content_sidebar .hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 -40px transparent !important;

width: 510px;

}

table {

font-size: 1.2em;

}

table td, table th {

padding: 6px;

}

#footer .contact-form label {

color: #FFFFFF;

}

.karma-pages, .wp-pagenavi {

clear: both;

font-size: 0.8em;

height: 40px;

letter-spacing: 1.6px;

padding: 25px 0 0;

text-align: right;

text-transform: uppercase;

}

.karma-pages .pages, .wp-pagenavi .pages {

margin-right: 6px;

}

#main .karma-pages a, #main .karma-pages a:link, #main .karma-pages a:visited #main .wp-pagenavi a, #main .wp-pagenavi a:link, #main .wp-pagenavi a:visited {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -556px -639px transparent;

color: #666666;

display: inline-block;

margin-right: 6px;

outline: medium none;

padding: 5px 11px;

text-decoration: none;

}

#main .karma-pages a:hover, #main .wp-pagenavi a:hover {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -585px -639px transparent;

margin-right: 6px;

}

.karma-pages a:active, .karma-pages span.current, .wp-pagenavi a:active, .wp-pagenavi span.current {

color: #FFFFFF;

display: inline-block;

margin-right: 6px;

padding: 5px 11px;

text-decoration: none;

}

.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span {

border: 0 none;

}

#mc_signup .mc_input {

color: #222222;

padding: 5px;

width: 201px;

}

#mc_signup .mc_merge_var {

margin-bottom: 10px;

}

#mc_signup .mc_required, #mc-indicates-required {

color: #4BA196;

}

#mc_signup .mc_required {

font-size: 14px;

}

#mc-indicates-required {

font-size: 11px;

}

#mc_signup .mc_signup_submit {

clear: left;

padding: 10px 0 0;

text-align: left;

}

#mc_signup .mc_var_label {

color: #8B949A;

}

#mc_signup #mc_signup_submit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: block;

font-size: 11px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-transform: uppercase;

}

.entry-content img {

margin: 0 0 10px;

}

.alignleft, img.alignleft {

display: inline;

float: left;

margin-right: 10px;

}

.alignright, img.alignright {

display: inline;

float: right;

margin-left: 10px;

}

.aligncenter, img.aligncenter {

clear: both;

display: block;

margin: 0 auto;

}

.wp-caption {

margin-bottom: 10px;

padding-top: 5px;

text-align: center;

}

.wp-caption img {

border: 0 none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.wp-caption p.wp-caption-text {

font-size: 10px;

line-height: 1.5;

margin: 0;

}

.wp-smiley {

margin: 0 !important;

max-height: 1em;

}

blockquote.left {

float: left;

margin-left: 0;

margin-right: 20px;

text-align: right;

width: 33%;

}

blockquote.right {

float: right;

margin-left: 20px;

margin-right: 0;

text-align: left;

width: 33%;

}

.sticky {

}

.gallery-caption {

}

.four_error {

background: url("images/_global/404_error.png") no-repeat scroll left center transparent;

margin: 0 0 0 80px;

min-height: 222px;

padding: 40px 30px 0 280px;

width: 100%;

}

.four_message {

width: 460px;

}

#main .four_message ul {

padding: 10px 0 0 14px;

}

#main .four_o_four {

color: #222222;

font-size: 1.9em;

}

#constant-contact-signup input {

color: #222222;

padding: 5px;

width: 201px;

}

#constant-contact-signup .checkbox {

font-size: 13px;

width: 15px;

}

#constant-contact-signup .button {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: block;

font-size: 11px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-transform: uppercase;

width: 90px;

}

#sidebar h3 {

color: #222222;

font-size: 1.8em;

}

.sidebar-widget {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

float: left;

margin-bottom: 34px;

padding-bottom: 34px;

width: 100%;

}

.sidebar-widget p:last-child {

margin: 0;

}

#sidebar ul {

list-style: none outside none;

margin: -7px 0 0;

padding: 0;

}

#sidebar a {

text-decoration: none;

}

#sidebar a:hover {

text-decoration: underline;

}

#sidebar li {

padding-bottom: 2px;

}

#sidebar ul li {

background: url("images/_global/bullet2.gif") no-repeat scroll 0 11px transparent;

padding: 1px 0 0 15px;

}

.blogroll img {

float: left;

height: 52px;

padding: 0 15px 5px 0;

width: 52px;

}

.blogroll li {

float: left;

width: 100%;

}

.blogroll li {

margin-bottom: 10px;

}

table#wp-calendar {

width: 100%;

}

table#wp-calendar td {

text-align: center;

width: 14%;

}

td#today {

font-weight: bold;

}

.widget_calendar tfoot td {

background-image: none;

}

#sidebar .footer_post h4 {

color: #222222 !important;

font-size: 1.2em;

font-weight: bold;

margin-bottom: 0;

padding-bottom: 0;

}

#sidebar .footer_post h4 a {

color: #222222 !important;

text-decoration: none;

}

#sidebar .footer_post p {

line-height: 19px;

margin: 0 0 15px;

}

#sidebar .footer_post p a {

text-decoration: none;

}

#sidebar .blogroll {

list-style: none outside none;

margin: 0;

}

#sidebar .blogroll li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

color: #666666;

margin-bottom: 8px;

padding: 0;

width: 100%;

}

#sidebar .searchsubmit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -46px transparent;

border: 1px solid #000000;

color: #DDDDDD;

cursor: pointer;

display: block;

letter-spacing: 1px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 8px 12px;

text-transform: uppercase;

}

#sidebar .search-form .s {

margin-bottom: 7px;

padding: 5px 3px;

width: 90%;

}

#sidebar .search-form label {

color: #4C4C4C;

display: none;

font-weight: bold;

}

.social_icons {

list-style: none outside none;

}

.social_icons li {

float: right;

height: 32px;

margin: 0 12px 12px 0;

padding: 0;

width: 32px;

}

.social_icons a {

border: 0 none;

display: block;

float: left;

height: 32px;

outline: medium none;

text-decoration: none;

text-indent: -9999em;

width: 32px;

}

.social_icons .rss {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -786px -27px transparent;

}

.social_icons .twitter {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -857px -27px transparent;

}

.social_icons .facebook {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -822px -27px transparent;

}

.social_icons .flickr {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -893px -27px transparent;

}

.social_icons .youtube {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -929px -27px transparent;

}

.social_icons .linkedin {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -964px -27px transparent;

}

.social_icons .foursquare {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1000px -27px transparent;

}

.social_icons .delicious {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1035px -27px transparent;

}

.social_icons .digg {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1071px -27px transparent;

}

#sidebar .sidebar-widget .social_icons, #sidebar .social_icons {

float: none !important;

padding-top: 10px;

}

#sidebar .sidebar-widget .social_icons li, #sidebar .social_icons li {

background-image: none !important;

padding: 0 !important;

}

.top-block .social_icons li {

float: left;

height: 16px;

margin: 0 1px 0 0;

padding: 0 6px;

width: 16px;

}

.top-block .social_icons a {

border: 0 none;

display: block;

float: left;

height: 16px;

outline: medium none;

padding: 0;

text-decoration: none;

text-indent: -9999em;

width: 16px;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .rss, .top-block .toolbar-left .social_icons .rss {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -799px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .twitter, .top-block .toolbar-left .social_icons .twitter {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -850px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .facebook, .top-block .toolbar-left .social_icons .facebook {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -824px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .flickr, .top-block .toolbar-left .social_icons .flickr {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -875px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .youtube, .top-block .toolbar-left .social_icons .youtube {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -900px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .linkedin, .top-block .toolbar-left .social_icons .linkedin {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -925px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .foursquare, .top-block .toolbar-left .social_icons .foursquare {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -951px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .delicious, .top-block .toolbar-left .social_icons .delicious {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -976px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .digg, .top-block .toolbar-left .social_icons .digg {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1001px -75px transparent;

}

#wrapper .top-block .toolbar-right .social_icons li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

.twitterList {

padding-top: 5px !important;

}

#content .twitterList, .content_full_width .twitterList {

list-style: none outside none !important;

margin: 0;

padding: 0 0 30px;

}

#sidebar .twitterList li, #content .twitterList li, .content_full_width .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet.png") no-repeat scroll 0 9px transparent !important;

color: #666666 !important;

margin-bottom: 15px !important;

padding-left: 32px !important;

}

#content .twitterList li, .content_full_width .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

}

.twitterList li .tweet_days {

color: #999999 !important;

font-size: 11px !important;

}

#footer .one_fourth .twitterList li, #footer .one_fourth_last .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet-footer.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

margin-bottom: 10px !important;

padding-left: 32px !important;

}

#footer .one_fourth .twitterList li, #footer .one_fourth_last .twitterList li, #footer .one_third .twitterList li, #footer .one_third_last .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet-footer.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

margin-bottom: 10px !important;

padding-left: 32px !important;

}

.testimonials, .testimonials_static {

background: url("images/_global/bg_quote_wrap.png") no-repeat scroll 25px 25px #E7E9E6;

border: 1px solid #D8D9D6;

margin-bottom: 15px;

padding-bottom: 60px;

}

.content_full_width .testimonials blockquote, .content_full_width .testimonials_static blockquote {

color: #808080;

display: block;

font-family: Georgia,"Times New Roman",Times,serif;

font-size: 14px;

font-style: italic;

padding: 35px 0 0 95px !important;

width: 800px !important;

}

#content .testimonials blockquote, #content .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 60px;

width: 590px;

}

.testimonials blockquote p, .testimonials_static p {

line-height: 22px;

margin: 0 !important;

padding: 0 0 5px !important;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 20px;

font-style: normal;

}

.testimonials blockquote cite, .testimonials_static blockquote cite {

color: #555555;

display: block;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 14px;

font-style: normal;

font-weight: bold;

letter-spacing: 1px;

padding-right: 6px;

text-align: right;

text-transform: uppercase;

}

.testimonial-pager {

padding-top: 18px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.testimonial-pager a {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -737px -197px transparent;

display: inline-block;

height: 12px;

margin-right: 10px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 12px;

}

.testimonial-pager .activeSlide {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -725px -197px transparent;

}

#content .post_content .testimonials blockquote, #content .post_content .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 60px;

width: 530px;

}

.content_right_sidebar .testimonials blockquote, .content_right_sidebar .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 40px !important;

width: 410px !important;

}

#main .post_content .testimonials p {

padding: 0 20px 10px 0 !important;

}

#main .post_content .testimonials blockquote {

padding: 26px 0 0 40px !important;

}

#main .blog-posts-shortcode-outer-wrap {

float: right;

padding: 3px 0;

}

#main .blog-posts-shortcode-outer-wrap h3 {

padding-bottom: 20px;

}

#main .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 455px;

}

#main .blog-posts-shortcode-inner-wrap h4 {

font-size: 1.3em;

padding-bottom: 0 !important;

}

#main .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 455px;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #CFD0CD;

float: left;

height: 77px;

width: 77px;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb p {

margin: 0 !important;

padding: 0 !important;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb img {

margin: 6px;

}

#main .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 360px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 225px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 225px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 140px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 67px;

width: 67px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 55px;

width: 55px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 170px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 170px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 100px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 57px;

width: 57px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 45px;

width: 45px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-outer-wrap {

padding-top: 0;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-outer-wrap h3 {

padding-bottom: 8px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 220px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 220px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 143px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 57px;

width: 57px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 45px;

width: 45px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 220px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 220px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode-content, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 125px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 152px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 152px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode-content, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 60px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 293px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 293px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode-content, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 200px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 208px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 208px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode-content, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 115px;

}

.content_full_width .blog-posts-shortcode-outer-wrap .one_fourth, .content_full_width .blog-posts-shortcode-outer-wrap .one_fourth_last {

min-height: 400px !important;

}

.message_green, .message_red, .message_blue, .message_yellow, #ka-submit, .opener, #ka-submit, .ka-form-submit, #mc_signup #mc_signup_submit, .callout_button, .testimonials, .colored_box {

border-radius: 5px 5px 5px 5px;

}

#ka-submit, .ka-form-submit {

box-shadow: 1px 1px 3px #666666;

}

#footer #ka-submit, #footer .ka-form-submit {

box-shadow: 1px 1px 3px #111111;

}

#mc_signup #mc_signup_submit, .callout_button {

box-shadow: 1px 1px 3px #222222;

}

#menu-main-nav li.parent:hover {

border-top-left-radius: 5px;

border-top-right-radius: 5px;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {

text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;

font-family: ST,times New Roman;

}

#footer h1, #footer h2, #footer h3, #footer h4, #footer h5, #footer h6, .frame h1 {

text-shadow: none;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main h2, .logo-text {

text-shadow: 1px 1px 1px #222222;

}

div.pp_default .pp_top, div.pp_default .pp_top .pp_middle, div.pp_default .pp_top .pp_left, div.pp_default .pp_top .pp_right, div.pp_default .pp_bottom, div.pp_default .pp_bottom .pp_left, div.pp_default .pp_bottom .pp_middle, div.pp_default .pp_bottom .pp_right {

height: 13px;

}

div.pp_default .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -78px -93px transparent;

}

div.pp_default .pp_top .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_x.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.pp_default .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -112px -93px transparent;

}

div.pp_default .pp_content .ppt {

color: #F8F8F8;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_y.png") repeat-y scroll -7px 0 transparent;

padding-left: 13px;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_y.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding-right: 13px;

}

div.pp_default .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_next.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_prev.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -29px transparent;

cursor: pointer;

height: 28px;

width: 28px;

}

div.pp_default .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -56px transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -84px transparent;

cursor: pointer;

height: 28px;

width: 28px;

}

div.pp_default .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -113px transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 2px 1px transparent;

cursor: pointer;

height: 30px;

width: 30px;

}

div.pp_default .pp_gallery ul li a {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/default_thumb.png") repeat scroll center center #F8F8F8;

border: 1px solid #AAAAAA;

}

div.pp_default .pp_social {

margin-top: 7px;

}

div.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_next {

left: auto;

position: static;

}

div.pp_default .pp_nav .pp_play, div.pp_default .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -51px 1px transparent;

height: 30px;

width: 30px;

}

div.pp_default .pp_nav .pp_pause {

background-position: -51px -29px;

}

div.pp_default a.pp_arrow_previous, div.pp_default a.pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -31px -3px transparent;

height: 20px;

margin: 4px 0 0;

width: 20px;

}

div.pp_default a.pp_arrow_next {

background-position: -82px -3px;

left: 52px;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_details {

margin-top: 5px;

}

div.pp_default .pp_nav {

clear: none;

height: 30px;

position: relative;

width: 110px;

}

div.pp_default .pp_nav .currentTextHolder {

color: #999999;

font-family: Georgia;

font-size: 11px;

font-style: italic;

left: 75px;

line-height: 25px;

margin: 0;

padding: 0 0 0 10px;

position: absolute;

top: 2px;

}

div.pp_default .pp_close:hover, div.pp_default .pp_nav .pp_play:hover, div.pp_default .pp_nav .pp_pause:hover, div.pp_default .pp_arrow_next:hover, div.pp_default .pp_arrow_previous:hover {

opacity: 0.7;

}

div.pp_default .pp_description {

font-size: 11px;

font-weight: 700;

line-height: 14px;

margin: 5px 50px 5px 0;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -78px -127px transparent;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_x.png") repeat-x scroll left bottom transparent;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -112px -127px transparent;

}

div.pp_default .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.light_rounded .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.light_rounded .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_rounded .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_rounded .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.light_rounded .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.light_rounded .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.light_rounded .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat-y scroll left top transparent;

}

div.dark_rounded .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat-y scroll right top transparent;

}

div.dark_rounded .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.dark_rounded .pp_description {

color: #FFFFFF;

margin-right: 85px;

}

div.dark_rounded .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_rounded .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_rounded .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_square .pp_left, div.dark_square .pp_middle, div.dark_square .pp_right, div.dark_square .pp_content {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

}

div.dark_square .pp_description {

color: #FFFFFF;

margin: 0 85px 0 0;

}

div.dark_square .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_square .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.dark_square .pp_nav {

clear: none;

}

div.dark_square .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_square .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_square .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.dark_square .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.dark_square .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.light_square .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_square .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_square .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.light_square .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.light_square .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.facebook .pp_top .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternTop.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.facebook .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternLeft.png") repeat-y scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternRight.png") repeat-y scroll right top transparent;

}

div.facebook .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_description {

margin: 0 37px 0 0;

}

div.facebook .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.facebook .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

height: 22px;

margin-top: 0;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_arrow_previous.disabled {

background-position: 0 -96px;

cursor: default;

}

div.facebook .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -32px -71px transparent;

height: 22px;

margin-top: 0;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_arrow_next.disabled {

background-position: -32px -96px;

cursor: default;

}

div.facebook .pp_nav {

margin-top: 0;

}

div.facebook .pp_nav p {

font-size: 15px;

padding: 0 3px 0 4px;

}

div.facebook .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -1px -123px transparent;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -32px -123px transparent;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternBottom.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.pp_pic_holder a:focus {

outline: medium none;

}

div.pp_overlay {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

display: none;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 9500;

}

div.pp_pic_holder {

display: none;

position: absolute;

width: 100px;

z-index: 10000;

}

.pp_content {

height: 40px;

min-width: 40px;

}

* html .pp_content {

width: 40px;

}

.pp_content_container {

position: relative;

text-align: left;

width: 100%;

}

.pp_content_container .pp_left {

padding-left: 20px;

}

.pp_content_container .pp_right {

padding-right: 20px;

}

.pp_content_container .pp_details {

float: left;

margin: 10px 0 2px;

}

.pp_description {

display: none;

margin: 0;

}

.pp_social {

float: left;

margin: 0;

}

.pp_social .facebook {

float: left;

margin-left: 5px;

overflow: hidden;

width: 55px;

}

.pp_social .twitter {

float: left;

}

.pp_nav {

clear: right;

float: left;

margin: 3px 10px 0 0;

}

.pp_nav p {

float: left;

margin: 2px 4px;

white-space: nowrap;

}

.pp_nav .pp_play, .pp_nav .pp_pause {

float: left;

margin-right: 4px;

text-indent: -10000px;

}

a.pp_arrow_previous, a.pp_arrow_next {

display: block;

float: left;

height: 15px;

margin-top: 3px;

overflow: hidden;

text-indent: -10000px;

width: 14px;

}

.pp_hoverContainer {

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 2000;

}

.pp_gallery {

display: none;

left: 50%;

margin-top: -50px;

position: absolute;

z-index: 10000;

}

.pp_gallery div {

float: left;

overflow: hidden;

position: relative;

}

.pp_gallery ul {

float: left;

height: 35px;

margin: 0 0 0 5px;

padding: 0;

position: relative;

white-space: nowrap;

}

.pp_gallery ul a {

border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.5);

display: block;

float: left;

height: 33px;

overflow: hidden;

}

.pp_gallery ul a img {

border: 0 none;

}

.pp_gallery li {

display: block;

float: left;

margin: 0 5px 0 0;

padding: 0;

}

.pp_gallery li.default a {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/default_thumbnail.gif") no-repeat scroll 0 0 transparent;

display: block;

height: 33px;

width: 50px;

}

.pp_gallery .pp_arrow_previous, .pp_gallery .pp_arrow_next {

margin-top: 7px !important;

}

a.pp_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll 10000px 10000px transparent;

display: block;

float: right;

height: 100%;

text-indent: -10000px;

width: 49%;

}

a.pp_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll 10000px 10000px transparent;

display: block;

float: left;

height: 100%;

text-indent: -10000px;

width: 49%;

}

a.pp_expand, a.pp_contract {

cursor: pointer;

display: none;

height: 20px;

position: absolute;

right: 30px;

text-indent: -10000px;

top: 10px;

width: 20px;

z-index: 20000;

}

a.pp_close {

display: block;

line-height: 22px;

position: absolute;

right: 0;

text-indent: -10000px;

top: 0;

}

.pp_loaderIcon {

display: block;

height: 24px;

left: 50%;

margin: -12px 0 0 -12px;

position: absolute;

top: 50%;

width: 24px;

}

#pp_full_res {

line-height: 1 !important;

}

#pp_full_res .pp_inline {

text-align: left;

}

#pp_full_res .pp_inline p {

margin: 0 0 15px;

}

div.ppt {

color: #FFFFFF;

display: none;

font-size: 17px;

margin: 0 0 5px 15px;

z-index: 9999;

}

div.pp_default .pp_content, div.light_rounded .pp_content {

background-color: #FFFFFF;

}

div.pp_default #pp_full_res .pp_inline, div.light_rounded .pp_content .ppt, div.light_rounded #pp_full_res .pp_inline, div.light_square .pp_content .ppt, div.light_square #pp_full_res .pp_inline, div.facebook .pp_content .ppt, div.facebook #pp_full_res .pp_inline {

color: #000000;

}

div.pp_default .pp_gallery ul li a:hover, div.pp_default .pp_gallery ul li.selected a, .pp_gallery ul a:hover, .pp_gallery li.selected a {

border-color: #FFFFFF;

}

div.pp_default .pp_details, div.light_rounded .pp_details, div.dark_rounded .pp_details, div.dark_square .pp_details, div.light_square .pp_details, div.facebook .pp_details {

position: relative;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_middle, div.light_rounded .pp_content_container .pp_left, div.light_rounded .pp_content_container .pp_right, div.light_rounded .pp_bottom .pp_middle, div.light_square .pp_left, div.light_square .pp_middle, div.light_square .pp_right, div.light_square .pp_content, div.facebook .pp_content {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

}

div.light_rounded .pp_description, div.light_square .pp_description {

margin-right: 85px;

}

div.light_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.light_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.dark_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.dark_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.dark_square .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.dark_square .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.light_square .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.light_square .pp_gallery a.pp_arrow_next {

margin-top: 12px !important;

}

div.light_rounded .pp_arrow_previous.disabled, div.dark_rounded .pp_arrow_previous.disabled, div.dark_square .pp_arrow_previous.disabled, div.light_square .pp_arrow_previous.disabled {

background-position: 0 -87px;

cursor: default;

}

div.light_rounded .pp_arrow_next.disabled, div.dark_rounded .pp_arrow_next.disabled, div.dark_square .pp_arrow_next.disabled, div.light_square .pp_arrow_next.disabled {

background-position: -22px -87px;

cursor: default;

}

div.light_rounded .pp_loaderIcon, div.light_square .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_middle, div.dark_rounded .pp_content, div.dark_rounded .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat scroll left top transparent;

}

div.dark_rounded .currentTextHolder, div.dark_square .currentTextHolder {

color: #C4C4C4;

}

div.dark_rounded #pp_full_res .pp_inline, div.dark_square #pp_full_res .pp_inline {

color: #FFFFFF;

}

.pp_top, .pp_bottom {

height: 20px;

position: relative;

}

* html .pp_top, * html .pp_bottom {

padding: 0 20px;

}

.pp_top .pp_left, .pp_bottom .pp_left {

height: 20px;

left: 0;

position: absolute;

width: 20px;

}

.pp_top .pp_middle, .pp_bottom .pp_middle {

height: 20px;

left: 20px;

position: absolute;

right: 20px;

}

* html .pp_top .pp_middle, * html .pp_bottom .pp_middle {

left: 0;

position: static;

}

.pp_top .pp_right, .pp_bottom .pp_right {

height: 20px;

left: auto;

position: absolute;

right: 0;

top: 0;

width: 20px;

}

.pp_fade, .pp_gallery li.default a img {

display: none;

}

#ps_hover {

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

z-index: 1000;

}

.ps_hd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tr.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_hd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

.ps_ft {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/br.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_ft .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/bl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

.ps_bd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/cr.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_bd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/cl.png") repeat-y scroll left top transparent;

padding: 0 0 0 8px;

}

.ps_bd .ps_s {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

}

.ps_hd, .ps_bd, .ps_ft {

position: relative;

z-index: 1000;

}

.ps_hd .ps_c, .ps_ft .ps_c {

font-size: 1px;

height: 8px;

}

#ps_title {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tt_r.png") no-repeat scroll right top transparent;

color: #FFFFFF;

font-size: 10px;

font-weight: normal;

left: 8px;

padding: 0 5px 0 0;

position: absolute;

top: 0;

z-index: 999;

}

#ps_title .ps_tt_l {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tt_l.png") no-repeat scroll left top transparent;

line-height: 15px;

padding: 0 0 0 5px;

}

#ps_tooltip {

font-size: 10px;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 250px;

z-index: 1010;

}

#ps_tooltip p {

margin: 0;

}

#ps_tooltip strong {

font-size: 1.2em;

}

#ps_websites {

left: 50%;

position: absolute;

top: 50%;

z-index: 1005;

}

#ps_websites .ps_label {

color: #FFFFFF;

display: none;

font-size: 1.6em;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

white-space: nowrap;

}

#ps_websites ul {

list-style: none outside none;

position: relative;

width: 400px;

z-index: 1010;

}

#ps_websites li {

display: block;

float: left;

margin: 0 30px 40px 0;

}

#ps_websites a {

display: block;

}

#ps_overlay {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

height: 100%;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 1005;

}

#ps_tooltip .ps_hd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/tr.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_hd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/tl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

#ps_tooltip .ps_bd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/cr.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_ft {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/br.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_ft .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/bl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

#ps_tooltip .ps_bd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/cl.png") repeat-y scroll left top transparent;

padding: 0 0 0 8px;

}

.image-attachment div.attachment img {

display: block;

height: auto;

margin: 0 auto;

max-width: 100%;

}

.entry-content {

margin: 30px 0 20px;

}

.entry-attachment {

margin: 40px 0;

}

.entry-caption {

margin: 20px 0;

}

.entry-description {

margin: 20px 0;

}

#nav-attachment {

float: right;

height: 20px;

position: relative;

top: -20px;

width: 150px;

}

#nav-attachment .nav-previous {

margin: 0;

width: 60px;

}

#nav-attachment .nav-next {

margin: 0;

width: 60px;

}

ul.accordion {

margin-left: 0 !important;

}

.home-bnr-jquery ul {

margin-left: 0 !important;

}

#main .post_content .colored_box p {

padding: 30px !important;

}

.titletop1 h2 {

text-shadow: none !important;

}

ویرایش شده در توسط NESTED
Longbox
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما این فریم ورک را نصب کردید ؟

truethemes_framework

اگر نه چک کنید اگر پوشه ای به این نام داخل قالبتون بود باید خارجش کنید و پوشه را بصورت جدا به plugins منتقل کنید و از طریق پیشخوان > نصب افزونه ها فعالش کنید ولی اگر همراه قالب نبود فایل readme.txt را بگذارید اینجا

نکته: برای گذاشتن یک فایل کامل نیازی به کپی کدش نیست می تونید فایل را زیپ کنید و از طریق ویرایشگر پیشرفته آپلودش کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورتون اینه

این

بله تم اومده دارم میبرمش توی پلاگین

چک کنم بیام

خیلی جالب عوض کردم دیگه اصلا نمیتونم وارد ورد پرس بشم

این خطا میاد
Warning: require_once(/home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/truethemes_framework/truethemes_framework_init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/functions.php on line 3 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/truethemes_framework/truethemes_framework_init.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/functions.php on line 3

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش فایل برگردوندم سر جاش :angry:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل readme.txt قالب را بگذارید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش اینو دیدی البت منبع دانلود من با این فرق داره

http://forum.wp-parsi.com/topic/7554-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-ornato/

فکرکنم همین مشکل هست

میشه درستش کردیا شما بتونی وقت بزاری درستش کنی

توی read me هیچی نیست آدرس سایت و شماره تماس و ایمیل

هیچی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کامنت گذاشتم کسی که قالب ارائه داده اما پاسخ ندادن

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش اینجا کامنتا خوندم طریقه نصب رو خوندم

من چیزی بارم نشد

http://wp-iran.com/shop/template/ornato-1/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر قالبتون همون قالبه که اون قالب مشکل داره یعنی کرک شده است و درست نال نشده در ضمن بحث در مورد قالبهای پولی به صورت کلی اینتجا ممنوعه

پیشنهاد

قالب دلخواهتون رو فقفط از مخزن وردپرس یا سایتهای معتبر مثل ماندگاروب تهیه کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اما اون قالب پولی نیست ..نمیدونم در مورد چی صحبت میکنید اون لینک گذاشتم که قبلا روش بحث شده شاید بتونید راهنمایی کنید

قالب ماندگار گذاشتم فکر کنم به همین اندازه اذیت شدم تایپیکهای اول نیز گفتم اونجا کسی درست راهنمایی نکرد

یعنی هیچکدام از تایپیکها آخرش به جواب درست پیدا نکردم

نمیدونم..فعلا از راهنمای یوتب قالب دارم مجدد نصب میکنم اونم به خاطر کامنت توی اون سایت دستگیرم شد

تا ببینم چی میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط stevej
   سلام میخواستم بدونم این ارور ها در بعضی از قسمت های سایت مربط به چه هستند ؟ 

   عکس 1
   عکس 2
  • توسط kimidoonekekie
   سلام. خواهش میکنم اگر ممکنه سریع به من کمک کنید. خیلی زود باید جواب بدم. مثلا تا همین امروز ظهر.
   این جا رو ببینید www.baloot-co.com/dealer  یک قسمت هست داخل این صفحه که متن گذاشته شده و پشتش سورمه ای شده ، 
   میخاستم که عرض سایت رو کلا سورمه ای بشه و عرض سایت رو پر بکنه.
   در صورتی که مثل یک باکس زشت وسط سایت واقع شده. 
   میشه راهنمایی بکنید.
   قالبم ورد پرس و autodealer هست . سازنده قالب کمکی به حل مشکل نکرد. 
   و هیچ راهی مثل تنظیمات Visual composer کمکم نکرد.
    
  • توسط nima419
   سلام دوستان عزیز من قالب business-kit رو نصب کردم و خود قالب ظاهراا ی سری پلاگین مربوطه برای قسمت تیم ما و خدمات ما داره نصب کردم ولی در صفحه اصلی نشون نمیده 
   بنظرتون مشکل از چیه؟
  • توسط samen
   سلام به دوستان عزیز
   قصد راه اندازی سایت اشتراک ویدیو داریم اگه میشه راهنمایی بفرمایید.
   1- آیا میشه تو وردپرس کاری کرد که مطالب پیش فرض بصورت ویدیو ارسال بشه؟
   2- آیا میشه ارسال مطلب جدید (همون آپلود ویدیو) در وردپرس مثل سایت های اشتراک ویدیو باشه؟
   3 - بهترین قالب ویدیویی برای وردپرس که امکاناتی مثل آپارات داشته باشه چیه؟
    
   پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم
  • توسط maryam1
   بسم الله الرحمن الرحیم
    
   سلام دوستان, قیمت تغییر یک قالب ساده وبلاگی انگلیسی به فارسی چقدره؟ قیمت مناسب بگید ممکنه نیاز باشه تعدادی قالب معرفی کنم تا به فارسی ترجمه شده و راستچین بشن
    
   با تشکر