• اطلاعیه ها

  • Morteza

   باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

   تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس

14 پست در این موضوع قرار دارد

من قالبی دانلود کردم که داخل فولدر پلاگین هست

و قالب نصب میکنم قالب توی منوی وید پرس نیست

لطفا مشکل حل منید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب چرا به فولدر themes منتقلش نکردید؟!؟ پوسته های باید تماما در این پوشه قرار بگیرن.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

همونطوری که دوستمون گفتند

محل قرار گیری پوشه قالب

wp-content/themes/

است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

استاد توی them اپلود و بازش کردم

این ادرس

seo.xzn.ir

الان پلاگین رو خارج کردم

مجدد روی تم آپلود کردم

باز روی نمایش خراب هست به نظر شما از عدم پشتیابی هاست از فریم استفاده شده است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

فکر کنم این 3 فایلم مشکل داره لطفا ایراد بگید ادیت بزنم خودم فکر میکنم از هیدر هست

هیدر

<!DOCTYPE HTML>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

<?php truethemes_meta_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<title><?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />

<?php wp_head(); ?>

<!--[if lte IE 8]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/lt8.css" media="screen"/>

<![endif]-->

</head>

<body <?php body_class(); ?>>

<div id="wrapper" <?php if (is_page_template('template-homepage-3D.php') || is_page_template('template-homepage-jquery-2.php')) {echo 'class="big-banner"';} ?>>

<div id="header" <?php if (is_page_template('template-homepage-3D.php')){echo "style='height: 560px;'";} ?>>

<?php

// retrieve values from site options panel

global $ttso;

$ka_sitelogo = $ttso->ka_sitelogo;

$ka_logo_icon = $ttso->ka_logo_icon;

$ka_logo_text = $ttso->ka_logo_text;

$ka_toolbar = $ttso->ka_toolbar;

// show the toolbar if selected by the user :

if ($ka_toolbar == "true"):

?>

<div class="top-block">

<div class="top-holder">

<?php truethemes_before_top_toolbar_menu_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<?php if(has_nav_menu('Top Toolbar Navigation')): ?>

<div class="toolbar-left">

<ul>

<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Top Toolbar Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false )); ?>

</ul>

</div><!-- end toolbar-left -->

<?php

//if top toolbar menu not set, we show dynamic sidebar

elseif(is_active_sidebar(1)):

?>

<div class="toolbar-left">

<ul><?php dynamic_sidebar("Toolbar - Left Side"); ?></ul>

</div><!-- end toolbar-left -->

<?php endif; ?>

<?php if(is_active_sidebar(2)): ?>

<div class="toolbar-right">

<?php dynamic_sidebar("Toolbar - Right Side"); ?>

</div><!-- end toolbar-right -->

<?php endif; ?>

<?php truethemes_after_top_toolbar_menu_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

</div><!-- end top-holder -->

</div><!-- end top-block -->

<?php endif; //end if($toolbar == 'true') ?>

<?php truethemes_before_header_holder_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<div class="header-holder">

<div class="rays">

<div class="header-area<?php if (is_search()) {echo ' search-header';} ?><?php if (is_404()) {echo ' error-header';} ?><?php if (is_page_template('template_sitemap.php')) {echo ' search-header';} ?>">

<?php // Website Logo

if ($ka_logo_text == ''){

?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>" class="logo"><img src="<?php echo $ka_sitelogo; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /></a>

<?php }else{?>

<a href="<?php echo home_url(); ?>" class="custom-logo"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/_global/<?php echo $ka_logo_icon; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><span class="logo-text"><?php echo $ka_logo_text; echo '</span></a>';}?>

<?php truethemes_before_primary_navigation_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

<?php if(has_nav_menu('Primary Navigation')): ?>

<ul id="menu-main-nav">

<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Primary Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false , 'walker' => new description_walker() )); ?>

</ul>

<?php endif; ?>

<?php truethemes_after_primary_navigation_hook();// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

اینم فوتر<div id="footer">
<?php truethemes_begin_footer_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>
<?php
add_filter('pre_get_posts','wploop_exclude');
$footer_layout = get_option('ka_footer_layout');
$ka_footer_columns = get_option('ka_footer_columns');
$ka_scrolltoplink = get_option('ka_scrolltoplink');
$ka_scrolltoptext = get_option('ka_scrolltoplinktext');

if (($footer_layout == "full_bottom") || ($footer_layout == "full")){ ?>
<div class="footer-area">
<div class="footer-wrapper">
<div class="footer-holder">

<?php $footer_columns = range(1,$ka_footer_columns);$footer_count = 1;$sidebar = 6;
foreach ($footer_columns as $footer => $column){
$class = ($ka_footer_columns == 1) ? '' : '';
$class = ($ka_footer_columns == 2) ? 'one_half' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 3) ? 'one_third' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 4) ? 'one_fourth' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 5) ? 'one_fifth' : $class;
$class = ($ka_footer_columns == 6) ? 'one_sixth' : $class;
$lastclass = (($footer_count == $ka_footer_columns) && ($ka_footer_columns != 1)) ? '_last': '';
?><div class="<?php echo $class.$lastclass; ?>"><?php dynamic_sidebar($sidebar) ?></div><?php $footer_count++; $sidebar++; } ?>


</div><!-- footer-holder -->
</div><!-- end footer-wrapper -->
</div><!-- end footer-area -->
<?php } else {echo '<br />';} ?>
</div><!-- end footer -->


<?php if (($footer_layout == "full_bottom") || ($footer_layout == "bottom")){ ?>
<div id="footer_bottom">
<div class="info">
<div id="foot_left"> <?php truethemes_begin_footer_left_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?><?php dynamic_sidebar("Footer Copyright - Left Side"); ?></div><!-- end foot_left -->
<div id="foot_right"><?php if ($ka_scrolltoplink == "true"){ echo '<div class="top-footer"><a href="#" class="link-top">'.$ka_scrolltoptext.'</a></div>'; }?>


<?php // Check to see if user has footer menu set, if so display it

if(has_nav_menu('Footer Navigation')): ?>
<ul>
<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'Footer Navigation' , 'depth' => 0 , 'container' =>false)); ?>
</ul>

<?php elseif(is_active_sidebar(13)): ?>
<ul><?php dynamic_sidebar("Footer Menu - Right Side"); ?></ul>
<?php endif; ?>

<?php truethemes_end_footer_right_hook()// action hook, see truethemes_framework/global/hooks.php ?>

</div><!-- end foot_right -->
</div><!-- end info -->
</div><!-- end footer_bottom -->
<?php } ?>


</div><!-- end main -->
</div><!-- end wrapper -->
<?php
//codes to load scripts has been moved to truethemes_framework/global/javascript.php
wp_footer();
?>
</body>
</html>

اینم CSS

/*

Theme Name: Karma

Theme URI: http://themeforest.net/item/karma-clean-and-modern-wordpress-theme/168737?ref=TrueThemes

Description: Karma is a Premium Wordpress Theme with a multitude of amazing CMS features.  <strong>TrueThemes:</strong> <a href="http://www.twitter.com/truethemes">Twitter</a> | <a href="http://support.wp-iran.com">Theme Support</a></p>

Author: TrueThemes

Author URI: http://www.wp-iran.com

Version: 2.6.8

License: GNU General Public License

License URI: license.txt

*/

/* -----------------------------------------------------------------------------------

Stylesheet Guide

--------------------------------------------------------------------------------------

01. Global Styles

02. Layout

1. General Structure

2. Content Area

3. Portfolio Pages

4. Footer

5. Multi Columns

6. Sidebar

7. Homepage

8. Sitemap

9. Video + 3D Thumbs

03. Navigation

1. Main Navigation

2. Vertical Sub Navigation

3. Horizontal Sub Navigation

4. Top Toolbar Superfish

4. Breadcrumbs

04. Links

1. General Links

2. Top Link

3. Custom Buttons

05. Lists

1. General Lists

2. Custom List Bullets

3. Accordion

4. Tabs

06. Typography

1. General Typography

2. @font-Face

3. Message Boxes

4. Footer

5. Callouts

07. Blog

08. Forms

09. Images

1. General

2. Modern Frame

3. Shadow Frame

10. Miscellaneous

11. Wordpress

1. Karma Pagenavi

2. Mailchimp

3. Defaults

4. 404 Error Page

5. Constant Contact

12. Widgets + Shortcodes

1. Default Styles

2. Blogroll - Footer

3. Calendar

4. Recent Posts - Sidebar

5. Blogroll - Sidebar

6. Search - Sidebar

7. Social Media

8. Latest Tweets

9. Testimonials Slider

10. Blog Posts Shortcode

13. Progressive CSS Enhancements

15. Pretty Photo

16. Drag-To-Share

17. Attachment.php

-----------------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/* 01. Global Styles

/*---------------------------------------------------------------------------*/

html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

font-size: 100%;

margin: 0;

outline: 0 none;

padding: 0;

vertical-align: baseline;

}

body {

background: none repeat scroll 0 0 #F4F4F2;

color: #666666;

font-family: tahoma;

font-size: 12px;

line-height: 2em;

margin: 0;

min-width: 1003px;

}

@font-face {

font-family: "ST";

font-style: normal;

font-weight: normal;

src: local("☺"), url("Font/ST.woff") format("woff"), url("Font/ST.ttf") format("truetype");

}

blockquote, q {

quotes: none;

}

blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after {

content: none;

}

:focus {

outline: 0 none;

}

ins {

text-decoration: none;

}

del {

text-decoration: line-through;

}

table {

border-collapse: collapse;

border-spacing: 0;

}

* {

font-size: 100.01%;

}

html {

font-size: 62.5%;

margin: 0;

padding: 0;

}

#wrapper {

display: table;

width: 100%;

}

#wrapper #header {

display: block;

}

.top-block .top-holder {

font-size: 10px;

height: auto;

margin: 0 auto;

min-height: 4px;

padding: 4px 0;

width: 980px;

}

#header .rays {

background: url("images/_global/rays.png") no-repeat scroll 50% 0 transparent;

}

#header .header-area {

margin: 0 auto;

padding: 38px 0 33px;

width: 980px;

}

#main {

background: url("images/_global/bg-div-main.jpg") repeat-x scroll 0 0 transparent;

display: table-footer-group;

position: relative;

width: 100%;

}

#main .main-area {

margin: 0 auto;

padding: 43px 0 5px;

width: 980px;

}

#main .utility-area {

padding-top: 0;

}

.tools .place {

float: right;

}

.main-holder {

height: 1%;

overflow: hidden;

padding-top: 45px;

}

.carousel-holder {

width: 315px !important;

}

.top-block .top-holder:after, #header .header-area:after {

clear: both;

content: "";

display: block;

}

#content {

float: left;

margin-left: 20px;

width: 720px;

}

.content_left_sidebar {

float: right !important;

}

.content_right_sidebar {

width: 510px !important;

}

.content_full_width {

float: left;

margin-left: 0 !important;

padding: 0 20px;

width: 940px !important;

}

.portfolio_full_width {

margin-left: 0 !important;

width: 980px !important;

}

.portfolio_wrap {

float: left;

padding-bottom: 30px;

width: 100%;

}

.portfolio_content {

clear: left;

padding-bottom: 20px;

padding-top: 8px;

}

.port_sep {

float: left;

margin-bottom: 30px;

width: 100%;

}

.portfolio_layout .one_fourth, .portfolio_layout .one_fourth_last, .portfolio_layout .one_third, .portfolio_layout .one_third_last, .portfolio_layout .one_half, .portfolio_layout .one_half_last {

position: relative;

}

.preload_one {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 563px;

width: 703px;

}

.preload_two {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 234px;

width: 437px;

}

.preload_three {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 145px;

width: 275px;

}

.preload_four {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 111px;

width: 190px;

margin-right: 18px;

}

.portfolio_one_column {

float: left;

width: 191px;

}

.portfolio_one_column_last {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -31px transparent;

float: right;

height: 602px;

position: relative;

width: 722px;

}

.port_img_one {

float: left;

height: 563px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 703px;

}

.port_img_two {

float: left;

height: 234px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 437px;

}

.portfolio_content_top {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

float: left;

height: 272px;

width: 455px;

}

.port_img_three {

float: left;

height: 145px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 275px;

}

.portfolio_content_top_three {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll -1px -279px transparent;

float: left;

height: 179px;

width: 293px;

}

.port_img_four {

float: left;

height: 146px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 208px;

}

.portfolio_content_top_four {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll -2px -465px transparent;

float: left;

height: 146px;

width: 208px;

}

.portfolio_content_top_portrait {

float: left;

height: 389px;

width: 293px;

}

.port_img_portrait_full {

float: left;

height: 792px;

left: 9px;

position: absolute;

top: 8px;

width: 612px;

}

.portfolio_portrait_full_last {

float: right;

height: 836px;

position: relative;

width: 630px;

}

#footer {

padding-top: 40px;

position: relative;

width: 100%;

}

#footer .footer-area {

margin: 0 auto;

position: relative;

width: 980px;

}

#footer .footer-wrapper {

overflow: hidden;

width: 980px;

}

#footer .footer-holder {

overflow: hidden;

padding: 45px 0 25px 6px;

width: 100%;

}

#footer .box {

float: left;

width: 333px;

}

#footer_bottom {

height: auto;

min-height: 89px;

width: 100%;

}

#foot_left {

float: left;

width: 440px;

margin-top: -5px;

}

#foot_left .textwidget {

margin-top: -18px;

}

#foot_right {

float: right;

text-align: right;

width: 520px;

}

.info {

font-size: 11px;

margin: 0 auto;

overflow: hidden;

padding: 34px 0 0 8px;

position: relative;

width: 980px;

}

#footer .footer_post {

padding: 2px 0 16px;

}

.clear {

clear: both;

}

br.clear {

display: none;

}

.one_half, .one_half_last, .one_third, .one_third_last, .one_fourth, .one_fourth_last, .one_fifth, .one_fifth_last, .one_sixth, .one_sixth_last, .two_thirds, .two_thirds_last {

padding-bottom: 20px;

}

#content .one_half {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 342px;

}

#content .one_half_last {

float: right;

margin: 0;

width: 342px;

}

#content .one_third {

float: right;

margin-left: 30px;

width: 220px;

}

#content .one_third_last {

float: right;

margin: 0;

width: 220px;

}

#content .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px;

width: 152px;

}

#content .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 152px;

}

#content .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px;

width: 124px;

}

#content .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 124px;

}

#content .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px;

width: 100px;

}

#content .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 100px;

}

#content .two_thirds {

float: left;

margin: 0;

width: 470px;

}

#content .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0;

width: 470px;

}

#content .three_fourth {

float: left;

margin: 0;

width: 550px;

}

#content .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 530px;

}

.content_full_width .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 455px !important;

}

.content_full_width .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 455px !important;

}

.content_full_width .one_third {

float: left;

width: 293px !important;

padding-right:0px;

}

.content_full_width .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 293px !important;

}

.content_full_width .one_fourth {

float: right;

margin-right: 13px !important;

margin-left:13px;

width: 213px !important;

}

.content_full_width .one_fourth_last {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 208px !important;

}

.content_full_width .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 168px !important;

}

.content_full_width .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 168px !important;

}

.content_full_width .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 140px !important;

}

.content_full_width .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 140px !important;

}

.content_full_width .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 595px !important;

}

.content_full_width .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 595px !important;

}

.content_full_width .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 690px !important;

}

.content_full_width .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 685px !important;

}

.content_full_width .two_thirds_last .one_third, .content_full_width .two_thirds_last .one_third_last, .content_full_width .two_thirds .one_third, .content_full_width .two_thirds .one_third_last {

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .one_fourth, .content_sidebar .one_fourth_last {

width: 105px !important;

}

.content_sidebar .one_third, .content_sidebar .one_third_last {

width: 145px !important;

}

.content_sidebar .one_half, .content_sidebar .one_half_last {

width: 235px !important;

}

.content_sidebar .two_thirds, .content_sidebar .two_thirds_last {

width: 325px !important;

}

#footer .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 455px !important;

}

#footer .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 455px !important;

}

#footer .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 305px !important;

}

#footer .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 305px !important;

}

#footer .one_fourth, #footer .one_fourth_last {

float: right !important;

margin-left: 12px !important;

margin-right: 8px !important;

width: 227px !important;

}

#footer .one_fourth_last {

float: right !important;

margin-right: 0 !important;

}

#footer .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 177px !important;

}

#footer .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 177px !important;

}

#footer .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 146px !important;

}

#footer .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 146px !important;

}

#content .tabs-area .one_half, #content .slide .one_half {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 310px;

}

#content .tabs-area .one_half_last, #content .slide .one_half_last {

float: right;

margin: 0;

width: 310px;

}

#content .tabs-area .one_third, #content .slide .one_third {

float: left;

margin-right: 35px;

width: 194px;

}

#content .tabs-area .one_third_last, #content .slide .one_third_last {

float: right;

margin: 0;

width: 194px;

}

#content .tabs-area .one_fourth, #content .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 30px;

width: 141px;

}

#content .tabs-area .one_fourth_last, #content .slide .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 141px;

}

#content .tabs-area .one_fifth, #content .slide .one_fifth {

float: left;

margin-right: 28px;

width: 108px;

}

#content .tabs-area .one_fifth_last, #content .slide .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 108px;

}

#content .tabs-area .one_sixth, #content .slide .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px;

width: 92px;

}

#content .tabs-area .one_sixth_last, #content .slide .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 92px;

}

#content .tabs-area .two_thirds, #content .slide .two_thirds {

float: left;

margin: 0;

width: 425px;

}

#content .tabs-area .two_thirds_last, #content .slide .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0;

width: 425px;

}

#content .tabs-area .three_fourth, #content .slide .three_fourth {

float: left;

margin: 0;

width: 485px;

}

#content .tabs-area .three_fourth_last, #content .slide .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0;

width: 485px;

}

.content_full_width .tabs-area .one_half, .content_full_width .slide .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 420px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_half_last, .content_full_width .slide .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 420px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_third, .content_full_width .slide .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 267px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_third_last, .content_full_width .slide .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 267px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fourth, .content_full_width .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px !important;

width: 190px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fourth_last, .content_full_width .slide .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 190px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fifth, .content_full_width .slide .one_fifth {

float: left;

margin-right: 23px !important;

width: 155px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_fifth_last, .content_full_width .slide .one_fifth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 155px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_sixth, .content_full_width .slide .one_sixth {

float: left;

margin-right: 20px !important;

width: 127px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .one_sixth_last, .content_full_width .slide .one_sixth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 127px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .two_thirds, .content_full_width .slide .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 575px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .two_thirds_last, .content_full_width .slide .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 575px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .three_fourth, .content_full_width .slide .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 650px !important;

}

.content_full_width .tabs-area .three_fourth_last, .content_full_width .slide .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 650px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_half, .content_sidebar .slide .one_half {

float: left;

width: 205px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_half_last, .content_sidebar .slide .one_half_last {

float: right;

width: 205px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_third, .content_sidebar .slide .one_third {

float: left;

width: 125px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_third_last, .content_sidebar .slide .one_third_last {

float: right;

width: 125px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fourth, .content_sidebar .slide .one_fourth {

float: left;

margin-right: 28px !important;

width: 88px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fourth_last, .content_sidebar .slide .one_fourth_last {

float: right;

width: 88px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fifth, .content_sidebar .slide .one_fifth {

float: left;

width: 66px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_fifth_last, .content_sidebar .slide .one_fifth_last {

float: right;

width: 66px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_sixth, .content_sidebar .slide .one_sixth {

float: left;

width: 56px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .one_sixth_last, .content_sidebar .slide .one_sixth_last {

float: right;

width: 56px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .two_thirds, .content_sidebar .slide .two_thirds {

float: left;

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .two_thirds_last, .content_sidebar .slide .two_thirds_last {

float: right;

width: 280px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .three_fourth, .content_sidebar .slide .three_fourth {

float: left;

width: 320px !important;

}

.content_sidebar .tabs-area .three_fourth_last, .content_sidebar .slide .three_fourth_last {

float: right;

width: 320px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds {

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_half {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 280px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_half_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 280px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_third {

float: left;

margin-right: 30px !important;

width: 175px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_third_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 175px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_fourth {

float: left;

margin-right: 36px !important;

width: 121px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .one_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 121px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .two_thirds {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 376px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .two_thirds_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 376px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .three_fourth {

float: left;

margin: 0 !important;

width: 417px !important;

}

.contact_smartphone_content .two_thirds .three_fourth_last {

float: right;

margin: 0 !important;

width: 417px !important;

}

#sidebar {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 0 0 transparent;

float: right;

padding: 0 0 0 25px;

width: 173px;

}

.left_sidebar {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll right top transparent !important;

float: left !important;

margin: 0 0 0 25px;

padding: 0 25px 0 0 !important;

}

.contact_smartphone {

background: url("images/_global/bg-smartphone.png") no-repeat scroll 100% 0 transparent;

height: 594px;

position: relative;

}

.contact_smartphone .sidebar-smartphone, .contact_smartphone .sidebar-widget {

width: 180px !important;

}

.smartphone-wrap {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

margin: 110px 0 0 75px;

padding-top: 5px;

}

.sidebar-smartphone .social_icons {

float: none !important;

margin: 0;

padding: 3px 0 0;

}

#main .contact_smartphone .sidebar-widget {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

margin: 0 !important;

padding-bottom: 15px !important;

width: 180px !important;

}

#main .contact_smartphone .smartphone-header {

color: #000000;

font-weight: 400 !important;

padding-bottom: 10px;

}

#main .contact_smartphone p {

color: #444444;

}

.smartphone-header {

margin-bottom: 3px;

}

#content .sidebar-smartphone ul, .content_full_width .sidebar-smartphone ul {

margin-left: 0;

}

.flash_wrap {

height: auto;

min-height: 400px;

}

.port-wrap {

height: 650px;

}

.home-holder {

padding: 0;

}

.home-flash-slider {

height: 400px;

margin: 95px auto 0;

width: 940px;

}

.big-banner .rays {

background: url("images/_global/rays-big.png") no-repeat scroll 50% 0 transparent !important;

height: 389px !important;

}

.big-banner #header .header-holder {

height: 438px !important;

}

.big-banner #main {

background-image: none !important;

}

.big-banner #main .main-area {

padding-top: 118px;

}

.home-banner-wrap {

background: url("images/_global/bg-home-banner.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 419px;

margin: 87px auto 0;

position: relative;

width: 940px;

}

.home-banner-main {

left: 45px;

position: absolute;

top: 45px;

width: 350px;

}

.home-banner-sub {

background: url("images/_global/shadowBG.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 309px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

width: 456px;

}

.home-banner-sub-content {

height: 270px;

margin: 10px 10px 0 10px;

width: 436px;

}

.home-banner-sub-full {

background: url("images/_global/shadowBG-full.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 304px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

width: 860px;

}

.home-banner-sub-content-full {

height: 270px;

margin: 10px 0 0 10px;

width: 840px;

}

.home-banner-sub-full p {

color: #FFFFFF;

}

.home-bnr-jquery {

height: 283px;

margin: 0 auto;

position: relative;

width: 940px;

}

.home-banner-wrap ul {

background-image: url("images/_global/home-preloader.gif");

background-position: center center;

background-repeat: no-repeat;

height: 381px;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

width: 940px;

}

.home-banner-wrap li {

height: 381px;

width: 940px;

}

.jquery-pager {

text-align: center;

}

.home-banner-wrap .jquery-pager {

padding-top: 20px;

}

.jquery-pager a {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -740px -179px transparent;

display: inline-block;

height: 15px;

margin-right: 12px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 15px;

}

.jquery-pager .activeSlide {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -725px -179px transparent;

}

.home_video_preload {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 100%;

width: 100%;

}

.big-banner .content_home_video {

padding-top: 80px !important;

}

.home-bnr-jquery ul {

height: 283px;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

width: 940px;

}

.home-bnr-jquery ul li {

height: 283px;

width: 940px;

}

.home-jquery-content {

padding-top: 45px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -1188px transparent;

height: 270px;

position: absolute;

right: 35px;

top: 13px;

width: 432px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-content {

height: 256px;

margin: 14px 14px 0 14px;

width: 404px;

}

.home-banner-bottom {

background: url("images/_global/jquery-btm-shdw.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 7px;

position: absolute;

right: 14px;

top: 263px;

width: 404px;

z-index: 4;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main {

left: 45px;

position: absolute;

top: 30px;

width: 375px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-full {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

height: 283px;

left: 0;

margin: 0;

padding: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 940px;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-sub-full p {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

left: 0;

margin: 0;

padding: 0;

position: absolute;

top: 0;

}

.big-banner #main .flash-main-area, .big-banner .content_full_width {

padding-top: 0 !important;

}

.home-banner-wrap li.jqslider, .home-bnr-jquery ul li.jqslider {

display: none;

}

.home-banner-video-sub {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #D7D7D7;

padding: 10px;

position: absolute;

right: 40px;

top: 40px;

}

.home-banner-video-sub p, .home-banner-video-sub-alt p {

margin-bottom: 0 !important;

}

.home-banner-video-sub-alt {

position: absolute;

right: 20px;

top: 20px;

}

#main .sitemap_with_child, #main .sitemap_without_child {

float: right;

margin-left: 20px;

width: 200px;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 15px;

}

#main .sitemap_with_child a, #main .sitemap_without_child a {

color: #666666;

font-weight: bold;

text-decoration: none;

}

#main .sitemap_with_child .page_item a, #main .sitemap_without_child .page_item a {

font-weight: normal;

}

#main .sitemap_with_child ul, #main .sitemap_without_child ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 8px 0 0;

}

#main .sitemap_with_child ul {

padding: 0;

}

#main .sitemap_with_child ul a {

text-decoration: none !important;

}

.video-main {

background: url("images/_global/bg-video.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

float: left;

height: 371px;

position: relative;

width: 592px;

}

.video-frame {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 312px;

left: 10px;

position: absolute;

top: 10px;

width: 572px;

}

.video-sub {

float: right;

padding-top: 15px;

width: 305px;

}

.three-d-main {

float: left;

height: 475px;

width: 527px;

}

.three-d-sub {

float: right;

padding-top: 15px;

width: 380px;

}

.three-d-wrap {

padding-bottom: 12px;

}

.video_right .video-main, .video_right .two-d-main, .video_right .three-d-main {

float: right !important;

}

.video_right .video-sub, .video_right .two-d-sub, .video_right .three-d-sub {

float: left !important;

}

#menu-main-nav {

float: right;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

#menu-main-nav a {

outline: medium none;

}

#menu-main-nav li {

float: right;

height: 1%;

margin-right: 2px;

padding: 5px 12px 12px 13px;

position: relative;

vertical-align: top;

}

#menu-main-nav ul li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent:hover {

position: relative;

}

#menu-main-nav li.parent li.parent:hover {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent li.parent li.parent:hover {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li.parent {

letter-spacing: 0.2px;

}

#menu-main-nav li strong {

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: 800;

letter-spacing: 0.6px;

text-transform: uppercase;

font-family:ST,times New Roman;

}

#menu-main-nav a {

display: block;

}

#menu-main-nav a:hover {

background-position: 0 0;

text-decoration: none;

}

#menu-main-nav .drop {

display: none;

right: -1px;

padding: 0 1px;

position: absolute;

top: 52px;

width: 236px;

z-index: 999;

}

#menu-main-nav .sub-menu {

display: none;

}

#menu-main-nav .drop li.current-menu-item, #menu-main-nav .drop li.current_page_ancestor, #menu-main-nav .drop li.hover {

z-index: 10;

}

#menu-main-nav .drop .t, #menu-main-nav .drop .b {

height: 10px;

overflow: hidden;

}

#menu-main-nav .drop .c {

width: 100%;

}

#menu-main-nav .drop ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 5px 0 8px;

width: 236px;

}

#menu-main-nav .drop ul li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

float: none;

height: 1%;

padding: 0 8px;

position: relative;

}

#menu-main-nav .drop ul a {

display: block;

height: 1%;

width: 218px;

}

#menu-main-nav .drop ul a span {

cursor: pointer;

display: block;

height: 1%;

padding: 7px 13px;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop {

left: 236px;

top: 0;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

#menu-main-nav .drop ul .drop ul .drop a, #menu-main-nav .drop ul .drop ul .drop a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#menu-main-nav li:hover .drop, #menu-main-nav li.hover .drop {

display: block;

}

#menu-main-nav li:hover .drop ul .drop, #menu-main-nav li.hover .drop ul .drop {

display: none;

}

#menu-main-nav li:hover .drop ul li:hover .drop, #menu-main-nav li.hover .drop ul li.hover .drop {

display: block;

}

#menu-main-nav li.current-menu-parent li a span, #menu-main-nav li.current-menu-item li a span, #menu-main-nav li.current_page_ancestor li a span {

color: #999999;

text-decoration: none;

}

#menu-main-nav .drop ul li.current-menu-item ul li a, #menu-main-nav .drop ul li.current-menu-item ul li a span, #menu-main-nav li .sub-menu li .sub-menu li .sub-menu li a span {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

#sub_nav {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 206px 0 transparent;

float: left;

overflow: hidden;

padding-bottom: 65px;

width: 220px;

}

#sub_nav ul a {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

color: #666666;

display: block;

height: 1%;

margin: 0 13px 0 0;

padding: 1px 10px 8px 10px;

position: relative;

}

#sub_nav ul a:hover, #sub_nav ul li.current_page_item a {

color: #FFFFFF;

margin-right: 0;

text-decoration: none;

overflow: hidden;

height: 24px;

}

#sub_nav ul ul a {

background: url("images/_global/bullet1.gif") no-repeat scroll 0 9px transparent;

padding: 4px 0 1px 14px;

}

#sub_nav ul ul a:hover {

color: #666666;

text-decoration: underline;

}

#sub_nav ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

#sub_nav ul li {

height: 1%;

vertical-align: top;

}

#sub_nav ul ul {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 9px 0 6px 31px;

}

#sub_nav ul ul ul {

padding: 5px 0 9px 23px;

}

#sub_nav .sub-menu {

margin-bottom: 20px;

}

#main #sub_nav ul {

margin: 0;

}

#main #sub_nav ul li {

margin-bottom: 0;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li a, .nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li a:hover, .nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a, .nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a:hover, .nav_right_sub_nav ul li ul li a, .nav_right_sub_nav ul li ul li a:hover {

margin: 0 0 0 13px !important;

padding-left: 15px !important;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current-menu-parent ul li.current_page_item a, #sub_nav li.current-menu-parent ul li.current_page_item a {

font-weight: bold;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item ul li.current_page_item ul li a {

font-weight: normal !important;

}

.nav_right_sub_nav {

background: url("images/_global/bg-sidebar.gif") repeat-y scroll 12px 0 transparent !important;

float: right !important;

}

.nav_right_sub_nav ul a {

margin: 0 0 0 13px !important;

}

.nav_right_sub_nav ul li.current_page_item a, .nav_right_sub_nav ul a:hover {

margin-left: 0 !important;

padding-left: 33px !important;

}

#sub_nav ul li ul li.current_page_item ul li a {

font-weight: normal !important;

}

#horizontal_nav {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

float: left;

margin: -20px 0 30px;

padding-bottom: 20px;

width: 100%;

}

#horizontal_nav ul {

height: 1%;

list-style: none outside none;

margin: 0 0 0 -25px;

overflow: hidden;

padding: 0;

}

#horizontal_nav ul li {

float: right;

margin-left: 25px;

}

#horizontal_nav ul {

float: right;

}

#horizontal_nav ul a {

color: #474747;

float: left;

outline: medium none;

padding: 0 11px 0 0;

text-decoration: none;

}

#horizontal_nav ul .current_page_item a, #horizontal_nav ul a:hover {

color: #FFFFFF !important;

}

#horizontal_nav ul a span {

cursor: pointer;

float: left;

padding: 0px 0 4px 13px;

}

.top-block .toolbar-left {

float: left;

margin: 0;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-right {

float: right;

margin: 0;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul, .top-block .toolbar-right ul, #footer_bottom ul {

float: left;

list-style: none outside none;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul li, .top-block .toolbar-right ul li {

float: left;

padding-left: 7px;

}

.top-block .toolbar-left a, .top-block .toolbar-right a {

padding-right: 10px;

}

.top-block .toolbar-right ul, #footer_bottom #foot_right ul {

float: right;

}

.toolbar-left a:hover, .toolbar-right a:hover, .footer-holder a:hover, #footer_bottom a:hover {

color: #FFFFFF;

}

.top-block .toolbar-left ul a, .top-block .toolbar-right ul a {

background: url("images/_global/separator-toolbar.png") no-repeat scroll 100% 50% transparent;

}

.top-block .toolbar-left ul li:last-child a, .top-block .toolbar-right ul li:last-child a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

.top-block .toolbar-left li a.sf-with-ul {

padding-right: 12px;

}

.top-block .toolbar-left li li a.sf-with-ul {

padding-right: 0;

}

.top-block .toolbar-left ul li {

float: left;

margin: 0 4px 0 0;

position: relative;

z-index: 40;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover {

visibility: inherit;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul {

left: -1px;

top: 23px;

z-index: 9999;

}

.top-block .toolbar-left ul li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li.sfHover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li.sfHover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li li:hover li ul, .top-block .toolbar-left ul li li li.sfHover li ul {

top: -9999em;

}

.top-block .toolbar-left ul li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li.sfHover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li.sfHover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li li:hover ul, .top-block .toolbar-left ul li li li li.sfHover ul {

left: 190px;

top: -1px;

}

.top-block .toolbar-left li.current-menu-parent a {

padding-right: 18px;

}

.top-block .toolbar-left li li a .sf-sub-indicator {

margin-top: 11px;

right: 10px;

width: 3px;

}

.top-block .toolbar-left ul li li.current-menu-item a {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

}

.top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul a {

}

.top-block .toolbar-left ul li.sfHover ul a:hover {

}

.tools .breadcrumb {

color: #FFFFFF;

float: left;

font-size: 0.9em;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 4px 0 19px;

}

.tools .breadcrumb a {

background: url("images/_global/arrow-right.png") no-repeat scroll 100% 50% transparent;

color: #FFFFFF;

margin: 0 0 0 6px;

outline: medium none;

padding: 0 15px 0 7px;

}

.tools .breadcrumb a:hover {

color: #CCCCCC;

}

.tools .breadcrumb .current_crumb {

background: url("images/_global/arrow-up.png") no-repeat scroll 50% 100% transparent;

font-weight: bold;

padding: 0 5px 23px 7px;

font-family: ST,tahoma;

font-size: 12px;

}

a {

outline: medium none;

}

a:hover {

text-decoration: underline;

}

#header .logo {

float: right;

margin-right: 22px;

outline: medium none;

margin-left: 50px;

}

#header .toolbar-left a, #header .toolbar-right a {

text-decoration: none;

}

#header .toolbar-left li, #header .toolbar-right li {

color: #575C60;

}

.footer-holder a, #footer_bottom a {

color: #575C60;

text-decoration: none;

}

.callout_button {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: inline-block;

font-size: 12px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-decoration: none;

}

#footer h3 a {

color: #FFFFFF !important;

}

.post_title h2 a {

color: #222222 !important;

text-decoration: none !important;

}

#menu-main-nav a, #sub_nav a, #wrapper .tabset a, #footer_bottom a, .callout_button:hover {

text-decoration: none;

}

.link-top {

background: url("images/_global/bg-link-top.gif") no-repeat scroll 0 7px transparent;

float: right;

font-size: 11px;

margin: -9px 2px 15px 0;

outline: medium none;

padding: 3px 0 0 17px;

}

#footer_bottom .link-top {

background: url("images/_global/arrow-up-footer.png") no-repeat scroll 0 8px transparent;

font-weight: bold;

font-family: ST,times New Roman;

}

#footer_bottom .link-top, #footer_bottom .link-top:hover {

color: #FFFFFF !important;

text-decoration: none !important;

}

#footer_bottom .top-footer {

float: right;

padding: 8px 0 0 12px;

}

.ka_button, .ka_button:hover {

border: 0 none;

color: #DDDDDD !important;

display: inline-block;

letter-spacing: 1.2px;

text-decoration: none;

text-transform: uppercase;

}

.ka_button span {

display: block;

}

.small_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -43px transparent;

color: #F4F4F2;

font-size: 0.9em;

margin: 5px 10px 5px 0;

padding: 0 21px 0 0;

}

.small_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

line-height: 10px;

margin: 0;

padding: 16px 0 17px 21px;

}

.medium_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -136px transparent;

color: #F4F4F2;

font-size: 1em;

margin: 5px 10px 5px 0;

padding: 0 23px 0 0;

}

.medium_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 -86px transparent;

line-height: 12px;

margin: 0;

padding: 19px 0 19px 23px;

}

.large_button {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 100% -261px transparent;

border: 0 none;

color: #F4F4F2;

cursor: pointer;

font-size: 1.1em;

margin: 5px 10px 5px 0;

outline: medium none;

padding: 0 34px 0 0;

}

.large_button span {

background: url("images/_global/bg-buttons-sprite.png") no-repeat scroll 0 -186px transparent;

border: 0 none;

cursor: pointer;

line-height: 16px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 28px 0 33px 33px;

}

.small_fire, .small_fire span, .medium_fire, .medium_fire span, .large_fire, .large_fire span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-fire.png");

}

.small_autumn, .small_autumn span, .medium_autumn, .medium_autumn span, .large_autumn, .large_autumn span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-autumn.png");

}

.small_cherry, .small_cherry span, .medium_cherry, .medium_cherry span, .large_cherry, .large_cherry span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-cherry.png");

}

.small_coffee, .small_coffee span, .medium_coffee, .medium_coffee span, .large_coffee, .large_coffee span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-coffee.png");

}

.small_golden, .small_golden span, .medium_golden, .medium_golden span, .large_golden, .large_golden span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-golden.png");

}

.small_pink, .small_pink span, .medium_pink, .medium_pink span, .large_pink, .large_pink span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-pink.png");

}

.small_purple, .small_purple span, .medium_purple, .medium_purple span, .large_purple, .large_purple span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-purple.png");

}

.small_periwinkle, .small_periwinkle span, .medium_periwinkle, .medium_periwinkle span, .large_periwinkle, .large_periwinkle span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-periwinkle.png");

}

.small_violet, .small_violet span, .medium_violet, .medium_violet span, .large_violet, .large_violet span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-violet.png");

}

.small_skyblue, .small_skyblue span, .medium_skyblue, .medium_skyblue span, .large_skyblue, .large_skyblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-skyblue.png");

}

.small_coolblue, .small_coolblue span, .medium_coolblue, .medium_coolblue span, .large_coolblue, .large_coolblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-coolblue.png");

}

.small_royalblue, .small_royalblue span, .medium_royalblue, .medium_royalblue span, .large_royalblue, .large_royalblue span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-royalblue.png");

}

.small_bluegrey, .small_bluegrey span, .medium_bluegrey, .medium_bluegrey span, .large_bluegrey, .large_bluegrey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-bluegrey.png");

}

.small_limegreen, .small_limegreen span, .medium_limegreen, .medium_limegreen span, .large_limegreen, .large_limegreen span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-limegreen.png");

}

.small_forestgreen, .small_forestgreen span, .medium_forestgreen, .medium_forestgreen span, .large_forestgreen, .large_forestgreen span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-forestgreen.png");

}

.small_teal, .small_teal span, .medium_teal, .medium_teal span, .large_teal, .large_teal span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-teal.png");

}

.small_tealgrey, .small_tealgrey span, .medium_tealgrey, .medium_tealgrey span, .large_tealgrey, .large_tealgrey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-tealgrey.png");

}

.small_grey, .small_grey span, .medium_grey, .medium_grey span, .large_grey, .large_grey span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-grey.png");

}

.small_silver, .small_silver span, .medium_silver, .medium_silver span, .large_silver, .large_silver span {

background-image: url("images/_global/bg-buttons-sprite-silver.png");

color: #555555 !important;

}

.footer-holder ul {

color: #999999;

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.footer-holder li {

margin-bottom: 8px;

}

.search-list {

margin: 0 0 0 15px;

padding: 0;

}

.search-list li {

margin-bottom: 20px;

}

.sitemap-list .sub-menu {

list-style: none outside none;

margin-left: 10px;

padding: 10px 0 5px;

}

.sitemap-list .sub-menu li .sub-menu {

list-style: none outside none;

margin-left: 15px;

padding: 10px 0 0;

}

#content ul, .content_full_width ul {

margin: 0 0 20px 15px;

}

#content ol, .content_full_width ol {

margin: 0 0 20px 20px;

}

.list {

list-style: none outside none;

margin: 0 !important;

padding: 0 0 20px;

}

.list li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

margin-bottom: 5px;

padding: 5px 0 0 15px;

}

.list2 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

}

.list3 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

}

.list4 li {

background: none no-repeat scroll 0 11px transparent;

padding-left: 20px;

}

.accordion {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

padding: 0 0 20px;

width: 100%;

}

.accordion a {

text-decoration: none;

}

.opener {

background: url("images/_global/bg-accordion-opener.jpg") repeat-x scroll left bottom #FFFFFF;

border: 1px solid #C3C3C3;

color: #676767;

display: block;

font-size: 13px;

margin-bottom: 3px;

outline: medium none;

padding: 8px 9px;

}

.opener:hover {

color: #222222;

text-decoration: none;

}

.opener strong {

background: url("images/_global/bg-accordion-close.png") no-repeat scroll 2px 3px transparent;

cursor: pointer;

display: block;

height: 1%;

padding: 2px 0 2px 32px;

text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;

font-family: ST,times New Roman;

}

.accordion .slide-holder {

overflow: hidden;

width: 100%;

}

.accordion {

list-style: none outside none;

}

.accordion .ui-state-active strong {

background: url("images/_global/bg-accordion-open.png") no-repeat scroll 2px 3px transparent !important;

color: #222222;

}

.accordion .slide {

padding: 20px 27px 0;

}

#wrapper .tabs-area {

padding: 20px 0 0;

}

#wrapper .tabset {

height: 1%;

list-style: none outside none;

margin: 0;

overflow: hidden;

padding: 0 0 18px 23px;

}

#wrapper .tabset li {

float: right;

margin-left: 20px;

}

#wrapper .tabset a, .ui-state-active a {

color: #666666;

}

#wrapper .tabset a:hover, .ui-state-active a span {

color: #FFFFFF;

}

#wrapper .tabset .tab {

color: #474747;

float: left;

outline: medium none;

padding: 0 11px 0 0;

}

#wrapper .tabset .active, .ui-state-active, .tabset a:hover {

color: #FFFFFF;

text-decoration: none;

}

#wrapper .tabset .tab span {

cursor: pointer;

float: left;

padding: 1px 0 4px 13px;

}

#wrapper .tab-box {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -152px transparent;

margin: 0 9px 0 0;

padding: 30px 27px 0;

}

#wrapper .blog-tab-box {

margin: 0 9px 0 0;

padding: 0 0 20px;

width: 100%;

}

#wrapper #blog-tabs .tabset {

float: right;

padding: 0 0 15px;

}

.ui-tabs .ui-tabs-hide {

display: none !important;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ul, ol {

color: #222222;

font-weight: normal;

margin: 0 0 20px;

}

p, ul, ol {

color: #666666;

}

p strong {

color: #555555;

}

.colored_box p strong {

color: #FFFFFF;

}

p {

margin-bottom: 15px;

}

h1 {

font-size: 2.1em;

}

h2 {

font-size: 1.8em;

}

h3 {

font-size: 1.7em;

}

h4 {

font-size: 1.5em;

}

h5 {

font-size: 1.3em;

}

h6 {

color: #222222;

font-size: 0.9em;

font-weight: 600;

letter-spacing: 1px;

text-transform: uppercase;

}

h1 + p, h2 + p, h3 + p, h4 + p, h5 + p, h6 + p {

margin-top: -10px;

}

p + h1, p + h2, p + h3, p + h4, p + h5, p + h6 {

padding-top: 20px;

}

#main h1 + ul, #main h2 + ul, #main h3 + ul, #main h4 + ul, #main h5 + ul, #main h6 + ul, #main h1 + ol, #main h2 + ol, #main h3 + ol, #main h4 + ol, #main h5 + ol, #main h6 + ol {

margin-top: -5px;

}

#main ul + h1, #main ul + h2, #main ul + h3, #main ul + h4, #main ul + h5, #main ul + h6, #main ol + h1, #main ol + h2, #main ol + h3, #main ol + h4, #main ol + h5, #main ol + h6 {

padding-top: 10px;

}

#main .frame h1 {

color: #FFFFFF;

float: right;

font-size: 22px;

margin: 3px 0 0;

padding-bottom: 15px;

}

.top-block p {

color: #CCCCCC;

font-size: 1.1em;

margin: 0;

padding: 0;

}

#sidebar h2 {

font-size: 10px;

padding-bottom: 5px;

}

#main .video-sub h2, #main .two-d-sub h2, #main .three-d-sub h2 {

padding-bottom: 10px !important;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main h2, .home-bnr-jquery .home-banner-main p {

color: #FFFFFF !important;

}

.home-banner-main h2 {

color: #222222 !important;

font-size: 1.8em !important;

font-weight: 400 !important;

padding-bottom: 5px !important;

}

.home-banner-main p {

font-size: 1.1em;

line-height: 21px;

}

.sitemap-last p {

line-height: 25px;

}

.search-title {

color: #000000;

font-size: 1.9em;

}

#content .sub-box3 .cols-holder {

padding: 41px 0 0;

}

#header .custom-logo {

float: right;

margin-left: 12px;

outline: medium none;

text-decoration: none;

}

#header .custom-logo .logo-text {

color: #FFFFFF;

font-size: 1.8em;

font-weight: 700;

letter-spacing: -0.5px;

padding-left: 7px;

word-spacing: 4px;

}

#header .custom-logo img {

margin-bottom: -17px;

margin-left: 10px;

}

.message_green, .message_red, .message_blue, .message_yellow {

color: #333333;

margin: 0 0 20px;

padding: 20px 20px 20px 60px;

}

.message_green {

background: url("images/_global/ico1.gif") no-repeat scroll 20px center #DFE9B7;

border: 1px solid #BAC398;

}

.message_red {

background: url("images/_global/ico2.gif") no-repeat scroll 20px center #F5DCD8;

border: 1px solid #CDBFBE;

}

.message_blue {

background: url("images/_global/ico3.gif") no-repeat scroll 20px center #DAE6F2;

border: 1px solid #BDC4CA;

}

.message_yellow {

background: url("images/_global/ico4.gif") no-repeat scroll 20px center #F8F2B6;

border: 1px solid #D8D4B7;

}

.textwidget .message_green, .textwidget .message_red, .textwidget .message_blue, .textwidget .message_yellow {

background-position: 20px 25px;

}

.message_green a {

color: #66B500;

font-weight: bold;

}

.message_red a {

color: #CB2A19;

font-weight: bold;

}

.message_blue a {

color: #0092F5;

font-weight: bold;

}

.message_yellow a {

color: #A58100;

font-weight: bold;

}

.colored_box {

color: #FFFFFF;

font-size: 13px;

margin: 0 0 20px;

padding: 0;

width: 100%;

}

.colored_box p {

color: #FFFFFF;

line-height: 23px;

padding: 30px;

}

.message_karma_fire {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 0 #DB3C01;

}

.message_karma_fire a {

color: #FDC281;

}

.message_karma_autumn {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -400px #651604;

}

.message_karma_autumn a {

color: #C07E5B;

}

.message_karma_cherry {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -800px #670600;

}

.message_karma_cherry a {

color: #E09588;

}

.message_karma_coffee {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -1200px #28211B;

}

.message_karma_coffee a {

color: #998C7B;

}

.message_karma_golden {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -1600px #80570C;

}

.message_karma_golden a {

color: #D3C87B;

}

.message_karma_pink {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2000px #6D1E49;

}

.message_karma_pink a {

color: #D89DCB;

}

.message_karma_purple {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2400px #371022;

}

.message_karma_purple a {

color: #B47A9D;

}

.message_karma_periwinkle {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -2800px #4C1268;

}

.message_karma_periwinkle a {

color: #95ADE1;

}

.message_karma_violet {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -3200px #3E1965;

}

.message_karma_violet a {

color: #B592F4;

}

.message_karma_skyblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -3600px #0078AF;

}

.message_karma_skyblue a {

color: #98DCE9;

}

.message_karma_coolblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4000px #003869;

}

.message_karma_coolblue a {

color: #83B1DC;

}

.message_karma_royalblue {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4400px #182947;

}

.message_karma_royalblue a {

color: #7D92B9;

}

.message_karma_bluegrey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -4800px #2E2D3D;

}

.message_karma_bluegrey a {

color: #A1A0AD;

}

.message_karma_limegreen {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -5200px #638400;

}

.message_karma_limegreen a {

color: #E3F28B;

}

.message_karma_forestgreen {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -5600px #354515;

}

.message_karma_forestgreen a {

color: #A9BD79;

}

.message_karma_teal {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6000px #0D4E54;

}

.message_karma_teal a {

color: #9ED7CB;

}

.message_karma_tealgrey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6400px #19292E;

}

.message_karma_tealgrey a {

color: #80979F;

}

.message_karma_grey {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -6800px #2B3137;

}

.message_karma_grey a {

color: #B1B1B1;

}

.message_karma_silver {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -7200px #757575;

}

.message_karma_silver a {

color: #DDDDDD;

}

.message_karma_dark {

background: url("images/_global/global-sprite-color-boxes.png") repeat-x scroll 0 -7600px #0F0F10;

}

.message_karma_dark a {

color: #B4B4B4;

}

#footer p, #footer_bottom p {

margin: 0;

}

#footer, #footer_bottom {

color: #575C60;

}

#footer h3 {

border-bottom: 1px solid #3E4055;

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: bold;

letter-spacing: 0.5px;

margin-bottom: 16px;

padding-bottom: 7px;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer_post h4, #footer .footer_post h4 a {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 11px;

letter-spacing: 0.5px;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer_post h4 {

margin: 0;

padding-bottom: 3px;

}

#footer_bottom ul li {

float: left;

margin: 0 4px 0 -4px;

padding: 0 9px;

}

.callout-wrap {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 0 transparent;

float: left;

margin: 10px 0 30px;

padding-top: 20px;

width: 100%;

}

.callout-wrap span {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll left bottom transparent;

color: #222222;

display: block;

font-size: 1.5em;

line-height: 28px;

padding-bottom: 25px;

font-family: ST,times New Roman;

}

.callout2 {

color: #222222;

font-size: 1.5em;

line-height: 28px;

}

.content_blog {

padding: 0 0 20px 20px;

width: 660px !important;

}

.sidebar_blog {

width: 225px !important;

}

.blog_wrap, .single_blog_wrap {

float: left;

margin-bottom: 10px;

width: 660px;

}

.single_blog_wrap {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

padding-bottom: 30px;

}

.post_title, .post_content, .post_footer {

float: left;

width: 660px;

}

.post_content {

margin: -5px 0 0;

min-height: 170px;

padding-bottom: 15px;

position: relative;

width: 660px;

}

#main .post_content p {

padding: 0 5px 5px 0;

}

.post_footer {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -91px transparent;

height: 56px;

margin-bottom: 18px;

}

.single_blog_wrap .post_footer {

margin-bottom: 28px;

}

.post_cats, .post_tags {

float: left;

width: 330px;

}

.post_tags {

float: right;

}

.post_title span, .post_cats span, .post_tags span {

color: #4C4C4C;

font-weight: 700;

}

.post_cats span {

background: url("images/_global/bg-post-footer-categories.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

padding: 10px 3px 10px 24px;

}

.post_tags span {

background: url("images/_global/bg-post-footer-tags.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

padding: 10px 3px 10px 24px;

}

.post_cats p, .post_tags p {

margin: 17px 0 0 4px !important;

font-family: ST,tahoma;

}

.post_tags p {

float: right !important;

margin: 17px 4px 0 0 !important;

}

.post_date {

height: 65px;

position: absolute;

left: 17px;

top: 0;

width: 65px;

font-family: ST,tahoma;

}

.post_date .day {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 30px;

font-weight: 700;

margin: 12px 0 0;

text-align: center;

}

.post_date .month {

color: #A2A3A4;

display: block;

font-size: 16px;

margin: -22px 0 0;

text-align: center;

text-transform: uppercase;

height:25px;

overflow: hidden;

}

.post_comments {

height: 32px;

position: absolute;

left: 8px;

top: 71px;

width: 36px;

}

.post_comments span {

color: #FFFFFF;

display: block;

font-size: 13px;

font-weight: 700;

margin: 5px 1px 0 0;

text-align: right;

font-family: ST,tahoma;

}

.sharelink_small {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

display: block;

float: right;

height: 30px;

margin: 20px 18px 0 0 !important;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 65px;

}

.sharelink_big {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -66px 0 transparent;

display: block;

height: 30px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 92px;

}

.shareme {

float: left;

padding: 5px 0 30px;

}

.post_content .small_button {

margin-top: 13px;

}

.post_thumb {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1px -921px transparent;

height: 255px;

margin: 0 0 7px;

position: relative;

width: 556px;

}

.post_thumb_load {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 255px;

width: 556px;

}

.post_thumb_shadow_load {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

height: 255px;

width: 556px;

}

.post_thumb img {

margin: 8px 9px 0;

}

.comment-wrap {

float: left;

margin-bottom: 3px;

padding-top: 10px;

width: 100%;

}

.comment-content {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-content.jpg") repeat-x scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #D8D8D6;

float: left;

padding: 20px 20px 30px;

width: 620px;

}

.comment-gravatar {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -731px -529px transparent;

float: left;

height: 80px;

margin: 15px 0 0 15px;

width: 80px;

}

.comment-gravatar img {

margin: 10px 10px 0;

}

#about-author-wrap .comment-content, .bypostauthor .comment-content {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-content-author.jpg") repeat-x scroll 0 0 #E8E9E7;

border: 1px solid #C6C7C4;

color: #555555;

}

#about-author-wrap .comment-gravatar {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -821px -530px transparent;

float: left;

height: 100px;

margin: 0 0 0 15px;

width: 100px;

}

#about-author-wrap p {

margin-bottom: 10px;

}

.comment-text {

float: left;

margin: 6px 0 0 20px;

padding: 0 0 15px 10px;

width: 458px;

}

.comment-text .comment-author a, .comment-text .comment-author {

color: #333333;

display: inline-block;

font-size: 16px;

font-weight: 700;

padding: 10px 0;

}

.comment-author-about {

color: #333333;

font-size: 12px;

font-weight: 700;

letter-spacing: 0.5px;

text-transform: uppercase;

}

.comment-date {

color: #999999;

font-size: 11px;

}

.comment-ol {

list-style: none outside none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.comments-rss {

clear: left;

height: 100px !important;

}

.comments-rss a {

background: url("images/_global/feed.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;

float: left !important;

padding: 25px 0 25px 20px;

}

.blog-tab-box .children {

list-style: none outside none;

}

.comment-ol li ul {

margin: 0;

padding: 0;

}

.comment-ol li ul li .comment-wrap {

background: url("images/_global/bg-blog-comments-wrap.gif") no-repeat scroll right -5px transparent;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 35px 0;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 70px 0;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li ul li .comment-wrap {

background-position: 105px 0;

}

.comment-ol li ul li .comment-content {

float: right;

margin: 0 35px 0 0px;

width: 585px;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 70px;

width: 550px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 105px;

width: 515px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li ul li .comment-content {

float: left;

margin: 0 0 0 140px;

width: 480px;

}

.comment-ol li ul li .comment-content .comment-text {

width: 423px;

}

.comment-ol li ul li ul li .comment-content .comment-text {

width: 388px;

}

.comment-ol li ul li ul li ul li .comment-content .comment-text {

width: 353px;

}

#respond {

clear: left;

}

#main .comment-title {

color: #222222;

font-size: 2.1em;

font-family: ST,times New Roman;

}

#main .discussion-title {

color: #222222;

font-size: 3.1em;

padding-bottom: 20px;

}

#commentform {

padding-top: 10px;

}

.comment-input-wrap {

float: left;

}

.pad {

width: 225px;

}

.comment-label {

display: block;

padding: 0 0 3px 3px;

}

.comment-input, .comment-textarea {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll 0 -669px transparent;

border: 0 none;

font: 12px "lucida grande","helvetica neue",Helvetica,Arial,Verdana,sans-serif;

height: 39px;

padding: 0 12px 0 30px;

width: 164px;

}

.comment-email {

background-position: -223px -669px;

}

.comment-website {

background-position: -454px -669px;

}

.comment-textarea {

background-position: 0 -709px;

border: 0 none;

height: 169px;

line-height: 20px;

padding: 15px;

resize: none;

width: 630px;

font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;

}

.comment-textarea-wrap {

margin-top: 15px;

}

.related_posts {

padding: 0 0 40px;

}

.related_posts ul {

margin: 0;

padding: 0;

}

.post_title h1 {

padding-bottom: 25px !important;

}

.posted-by-text {

margin-top: -12px !important;

}

#content nav a {

font-size: 12px;

font-weight: 700;

line-height: 2.2em;

}

#nav-above {

display: none;

padding: 0 0 1.625em;

}

.paged #nav-above {

display: block;

}

.nav-next {

float: right;

text-align: right;

width: 100%;

}

input, textarea, select {

font-size: 100%;

vertical-align: middle;

}

textarea, input {

font-family: "Lucida Sans Unicode","Lucida Grande",sans-serif;

font-size: 1em;

}

.tools input, .tools textarea, .tools select {

color: #FFFFFF;

}

form, fieldset {

border-style: none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.tools .search-form {

float: left;

margin: 2px 20px 0 0;

width: 168px;

}

.tools .search-form .text, #footer .search-form .text {

display: block;

height: 20px;

overflow: hidden;

padding: 8px 0 0 7px;

}

.tools .search-form .text input, #footer .search-form .text input {

background: none repeat scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

float: left;

margin: -2px 0 0 20px;

padding: 0;

width: 120px;

font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;

}

.tools .search-form .text .searchsubmit, #footer .search-form .text .searchsubmit {

cursor: pointer;

font-size: 0;

height: 17px;

line-height: 0;

margin: -15px 8px 0 0;

text-indent: -9999px;

width: 15px;

}

#footer .search-form {

float: left;

margin: 0;

width: 168px;

}

#footer .search-form .s {

color: #FFFFFF;

}

.contact-form input, .contact-form textarea {

padding: 8px !important;

}

.textwidget input[type=text], .textwidget textarea {

width: 100% !important;

}

.contact-form {

padding-top: 15px;

}

.contact-form .clear-form {

clear: both;

}

.contact-form input[type=text] {

margin-bottom: 13px;

width: 300px;

}

.contact-form select {

margin-bottom: 13px;

}

.contact-form textarea {

float: none;

height: 150px;

margin-bottom: 13px;

width: 430px;

}

.contact-form input[type=radio], .contact-form input[type=checkbox] {

float: none;

margin-bottom: 13px;

}

.contact-form label {

color: #555555;

display: block;

float: none;

font-weight: bold;

margin-bottom: 3px;

}

.contact-form label.checkbox, .contact-form label.radio {

display: inline-block;

float: none;

font-weight: bold;

margin-bottom: 3px;

}

.contact-form label span {

color: #999999;

font-size: 11px;

font-style: italic;

font-weight: normal;

}

.contact-form label.checkbox, .contact-form label.radio {

font-weight: normal;

margin-bottom: 8px;

}

#ka-submit, .ka-form-submit, .contact-form .ka-form-submit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -46px #040404;

border: 1px solid #000000;

color: #DDDDDD;

cursor: pointer;

display: block;

letter-spacing: 1px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 10px 15px !important;

text-transform: uppercase;

}

#footer .footer-holder .contact-form textarea {

height: 60px !important;

padding: 6px !important;

width: 200px !important;

}

#footer .footer-holder .contact-form input {

padding: 6px !important;

width: 100px !important;

}

#footer .footer-holder .contact-form input[type=text] {

padding: 6px !important;

width: 200px !important;

}

#sidebar .contact-form input[type=text] {

margin-bottom: 6px !important;

width: 126px !important;

}

#sidebar .contact-form textarea {

height: 80px !important;

margin-bottom: 6px !important;

width: 146px !important;

}

img, img a {

border: 0 none;

}

.attachment-fadeIn, .attachment-post-thumbnail {

display: none;

}

img a, a img {

cursor: pointer;

}

.modern_preload_full, .modern_preload_regular, .modern_preload_small, .modern_preload_two_col_large, .modern_preload_two_col_small, .modern_preload_three_col_large, .modern_preload_three_col_small, .modern_preload_portrait_full {

background: url("images/_global/preload.gif") no-repeat scroll center center transparent;

float: left;

margin: 8px 0 0 9px;

}

.modern_preload_four_col_small, .modern_preload_four_col_large, .modern_preload_portrait_thumb {

background: url("images/_global/preload-small.gif") no-repeat scroll center center transparent !important;

float: left;

margin: 8px 0 0 9px;

}

.modern_preload_full, .shadow_preload_full {

height: 201px;

width: 922px;

}

.modern_preload_portrait_full, .shadow_preload_portrait_full {

height: 792px;

width: 612px;

}

.modern_preload_portrait_thumb, .shadow_preload_portrait_thumb {

height: 355px;

width: 275px;

}

.modern_preload_regular, .shadow_preload_regular {

height: 201px;

width: 703px;

}

.modern_preload_small, .shadow_preload_small {

height: 201px;

width: 493px;

}

.modern_preload_two_col_large, .shadow_preload_two_col_large {

height: 234px;

width: 437px;

}

.modern_preload_two_col_small, .shadow_preload_two_col_small {

height: 180px;

width: 324px;

}

.modern_preload_three_col_large, .shadow_preload_three_col_large {

height: 145px;

width: 275px;

}

.modern_preload_three_col_small, .shadow_preload_three_col_small {

height: 113px;

width: 202px;

}

.modern_preload_four_col_large, .shadow_preload_four_col_large {

height: 111px;

width: 190px;

}

.modern_preload_four_col_small, .shadow_preload_four_col_small {

height: 76px;

width: 135px;

}

.modern_img_frame {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

margin-bottom: 6px;

}

.modern_portrait_full {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-modern.png") no-repeat scroll 0 0 transparent !important;

height: 836px;

margin-bottom: 6px;

width: 630px;

}

.modern_portrait_thumb {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-modern.png") no-repeat scroll -631px 0 transparent !important;

height: 389px;

margin-bottom: 6px;

width: 293px;

}

.modern_banner_full {

background-position: -3px -857px !important;

height: 245px;

width: 940px;

}

.modern_banner_regular {

background-position: 0 -1354px !important;

height: 240px;

width: 720px;

}

.modern_banner_small {

background-position: -5px -1844px !important;

height: 240px;

width: 510px;

}

.modern_two_col_large {

background-position: 0 0 !important;

height: 272px;

width: 455px;

}

.modern_two_col_small {

background-position: -5px -630px !important;

height: 217px;

width: 342px;

}

.modern_three_col_large {

background-position: -1px -279px !important;

height: 179px;

width: 293px;

}

.modern_three_col_small {

background-position: -224px -465px !important;

height: 144px;

width: 220px;

}

.modern_four_col_large {

background-position: -2px -465px !important;

height: 140px;

width: 208px;

}

.modern_four_col_small {

background-position: -302px -300px !important;

height: 102px;

width: 152px;

}

.shadow_preload_full, .shadow_preload_regular, .shadow_preload_small, .shadow_preload_two_col_large, .shadow_preload_two_col_small, .shadow_preload_three_col_large, .shadow_preload_three_col_small, .shadow_preload_portrait_full {

background: url("images/_global/preload-white.gif") no-repeat scroll center center transparent;

float: left;

margin: 6px 0 0 6px;

}

.shadow_preload_four_col_small, .shadow_preload_four_col_large, .shadow_preload_portrait_thumb {

background: url("images/_global/preload-small-white.gif") no-repeat scroll center center transparent !important;

float: left;

margin: 6px 0 0 6px;

}

.shadow_img_frame {

background: url("images/_global/image-frame-sprite-2.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

margin-bottom: 6px;

}

.shadow_portrait_full {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-shadow.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

height: 829px;

margin-bottom: 6px;

width: 624px;

}

.shadow_portrait_thumb {

background: url("images/_global/image-frame-portrait-shadow.png") no-repeat scroll -625px 0 transparent;

height: 392px;

margin-bottom: 6px;

width: 293px;

}

.shadow_banner_full {

background-position: -5px -1102px !important;

height: 238px;

width: 934px;

}

.shadow_banner_regular {

background-position: -5px -1594px !important;

height: 238px;

width: 715px;

}

.shadow_banner_small {

background-position: -519px -1844px !important;

height: 238px;

width: 505px;

}

.shadow_two_col_large {

background-position: -457px -1px !important;

height: 271px;

width: 449px;

}

.shadow_two_col_small {

background-position: -365px -632px !important;

height: 215px;

width: 336px;

}

.shadow_three_col_large {

background-position: -628px -273px !important;

height: 180px;

width: 287px;

}

.shadow_three_col_small {

background-position: -478px -454px !important;

height: 147px;

width: 214px;

}

.shadow_four_col_large {

background-position: -713px -454px !important;

height: 144px;

width: 202px;

}

.shadow_four_col_small {

background-position: -470px -273px !important;

height: 107px;

width: 147px;

}

.hr, .hr_top_link {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 0 transparent;

border: 0 none;

height: 2px;

margin: 1.6em 0;

width: 100%;

}

.hr_top_link {

margin-bottom: 1em;

}

.hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 -20px transparent;

border: 0 none;

height: 20px;

margin: 15px 0 22px;

width: 720px;

}

.content_full_width .hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 0 transparent !important;

width: 980px;

}

.content_sidebar .hr_shadow {

background: url("images/_global/global-sprite-dividers.png") no-repeat scroll 0 -40px transparent !important;

width: 510px;

}

table {

font-size: 1.2em;

}

table td, table th {

padding: 6px;

}

#footer .contact-form label {

color: #FFFFFF;

}

.karma-pages, .wp-pagenavi {

clear: both;

font-size: 0.8em;

height: 40px;

letter-spacing: 1.6px;

padding: 25px 0 0;

text-align: right;

text-transform: uppercase;

}

.karma-pages .pages, .wp-pagenavi .pages {

margin-right: 6px;

}

#main .karma-pages a, #main .karma-pages a:link, #main .karma-pages a:visited #main .wp-pagenavi a, #main .wp-pagenavi a:link, #main .wp-pagenavi a:visited {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -556px -639px transparent;

color: #666666;

display: inline-block;

margin-right: 6px;

outline: medium none;

padding: 5px 11px;

text-decoration: none;

}

#main .karma-pages a:hover, #main .wp-pagenavi a:hover {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -585px -639px transparent;

margin-right: 6px;

}

.karma-pages a:active, .karma-pages span.current, .wp-pagenavi a:active, .wp-pagenavi span.current {

color: #FFFFFF;

display: inline-block;

margin-right: 6px;

padding: 5px 11px;

text-decoration: none;

}

.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span {

border: 0 none;

}

#mc_signup .mc_input {

color: #222222;

padding: 5px;

width: 201px;

}

#mc_signup .mc_merge_var {

margin-bottom: 10px;

}

#mc_signup .mc_required, #mc-indicates-required {

color: #4BA196;

}

#mc_signup .mc_required {

font-size: 14px;

}

#mc-indicates-required {

font-size: 11px;

}

#mc_signup .mc_signup_submit {

clear: left;

padding: 10px 0 0;

text-align: left;

}

#mc_signup .mc_var_label {

color: #8B949A;

}

#mc_signup #mc_signup_submit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: block;

font-size: 11px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-transform: uppercase;

}

.entry-content img {

margin: 0 0 10px;

}

.alignleft, img.alignleft {

display: inline;

float: left;

margin-right: 10px;

}

.alignright, img.alignright {

display: inline;

float: right;

margin-left: 10px;

}

.aligncenter, img.aligncenter {

clear: both;

display: block;

margin: 0 auto;

}

.wp-caption {

margin-bottom: 10px;

padding-top: 5px;

text-align: center;

}

.wp-caption img {

border: 0 none;

margin: 0;

padding: 0;

}

.wp-caption p.wp-caption-text {

font-size: 10px;

line-height: 1.5;

margin: 0;

}

.wp-smiley {

margin: 0 !important;

max-height: 1em;

}

blockquote.left {

float: left;

margin-left: 0;

margin-right: 20px;

text-align: right;

width: 33%;

}

blockquote.right {

float: right;

margin-left: 20px;

margin-right: 0;

text-align: left;

width: 33%;

}

.sticky {

}

.gallery-caption {

}

.four_error {

background: url("images/_global/404_error.png") no-repeat scroll left center transparent;

margin: 0 0 0 80px;

min-height: 222px;

padding: 40px 30px 0 280px;

width: 100%;

}

.four_message {

width: 460px;

}

#main .four_message ul {

padding: 10px 0 0 14px;

}

#main .four_o_four {

color: #222222;

font-size: 1.9em;

}

#constant-contact-signup input {

color: #222222;

padding: 5px;

width: 201px;

}

#constant-contact-signup .checkbox {

font-size: 13px;

width: 15px;

}

#constant-contact-signup .button {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 0 #999999;

border: 1px solid #999999;

color: #333333;

cursor: pointer;

display: block;

font-size: 11px !important;

letter-spacing: 0.8px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 6px 10px !important;

text-transform: uppercase;

width: 90px;

}

#sidebar h3 {

color: #222222;

font-size: 1.8em;

}

.sidebar-widget {

background: url("images/_global/separator3.gif") repeat-x scroll 0 100% transparent;

float: left;

margin-bottom: 34px;

padding-bottom: 34px;

width: 100%;

}

.sidebar-widget p:last-child {

margin: 0;

}

#sidebar ul {

list-style: none outside none;

margin: -7px 0 0;

padding: 0;

}

#sidebar a {

text-decoration: none;

}

#sidebar a:hover {

text-decoration: underline;

}

#sidebar li {

padding-bottom: 2px;

}

#sidebar ul li {

background: url("images/_global/bullet2.gif") no-repeat scroll 0 11px transparent;

padding: 1px 0 0 15px;

}

.blogroll img {

float: left;

height: 52px;

padding: 0 15px 5px 0;

width: 52px;

}

.blogroll li {

float: left;

width: 100%;

}

.blogroll li {

margin-bottom: 10px;

}

table#wp-calendar {

width: 100%;

}

table#wp-calendar td {

text-align: center;

width: 14%;

}

td#today {

font-weight: bold;

}

.widget_calendar tfoot td {

background-image: none;

}

#sidebar .footer_post h4 {

color: #222222 !important;

font-size: 1.2em;

font-weight: bold;

margin-bottom: 0;

padding-bottom: 0;

}

#sidebar .footer_post h4 a {

color: #222222 !important;

text-decoration: none;

}

#sidebar .footer_post p {

line-height: 19px;

margin: 0 0 15px;

}

#sidebar .footer_post p a {

text-decoration: none;

}

#sidebar .blogroll {

list-style: none outside none;

margin: 0;

}

#sidebar .blogroll li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

color: #666666;

margin-bottom: 8px;

padding: 0;

width: 100%;

}

#sidebar .searchsubmit {

background: url("images/_global/global-sprite-gradients.png") repeat-x scroll 0 -46px transparent;

border: 1px solid #000000;

color: #DDDDDD;

cursor: pointer;

display: block;

letter-spacing: 1px;

margin: 0;

outline: medium none;

padding: 8px 12px;

text-transform: uppercase;

}

#sidebar .search-form .s {

margin-bottom: 7px;

padding: 5px 3px;

width: 90%;

}

#sidebar .search-form label {

color: #4C4C4C;

display: none;

font-weight: bold;

}

.social_icons {

list-style: none outside none;

}

.social_icons li {

float: right;

height: 32px;

margin: 0 12px 12px 0;

padding: 0;

width: 32px;

}

.social_icons a {

border: 0 none;

display: block;

float: left;

height: 32px;

outline: medium none;

text-decoration: none;

text-indent: -9999em;

width: 32px;

}

.social_icons .rss {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -786px -27px transparent;

}

.social_icons .twitter {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -857px -27px transparent;

}

.social_icons .facebook {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -822px -27px transparent;

}

.social_icons .flickr {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -893px -27px transparent;

}

.social_icons .youtube {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -929px -27px transparent;

}

.social_icons .linkedin {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -964px -27px transparent;

}

.social_icons .foursquare {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1000px -27px transparent;

}

.social_icons .delicious {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1035px -27px transparent;

}

.social_icons .digg {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1071px -27px transparent;

}

#sidebar .sidebar-widget .social_icons, #sidebar .social_icons {

float: none !important;

padding-top: 10px;

}

#sidebar .sidebar-widget .social_icons li, #sidebar .social_icons li {

background-image: none !important;

padding: 0 !important;

}

.top-block .social_icons li {

float: left;

height: 16px;

margin: 0 1px 0 0;

padding: 0 6px;

width: 16px;

}

.top-block .social_icons a {

border: 0 none;

display: block;

float: left;

height: 16px;

outline: medium none;

padding: 0;

text-decoration: none;

text-indent: -9999em;

width: 16px;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .rss, .top-block .toolbar-left .social_icons .rss {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -799px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .twitter, .top-block .toolbar-left .social_icons .twitter {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -850px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .facebook, .top-block .toolbar-left .social_icons .facebook {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -824px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .flickr, .top-block .toolbar-left .social_icons .flickr {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -875px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .youtube, .top-block .toolbar-left .social_icons .youtube {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -900px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .linkedin, .top-block .toolbar-left .social_icons .linkedin {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -925px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .foursquare, .top-block .toolbar-left .social_icons .foursquare {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -951px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .delicious, .top-block .toolbar-left .social_icons .delicious {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -976px -75px transparent;

}

.top-block .toolbar-right .social_icons .digg, .top-block .toolbar-left .social_icons .digg {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -1001px -75px transparent;

}

#wrapper .top-block .toolbar-right .social_icons li {

background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;

}

.twitterList {

padding-top: 5px !important;

}

#content .twitterList, .content_full_width .twitterList {

list-style: none outside none !important;

margin: 0;

padding: 0 0 30px;

}

#sidebar .twitterList li, #content .twitterList li, .content_full_width .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet.png") no-repeat scroll 0 9px transparent !important;

color: #666666 !important;

margin-bottom: 15px !important;

padding-left: 32px !important;

}

#content .twitterList li, .content_full_width .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

}

.twitterList li .tweet_days {

color: #999999 !important;

font-size: 11px !important;

}

#footer .one_fourth .twitterList li, #footer .one_fourth_last .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet-footer.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

margin-bottom: 10px !important;

padding-left: 32px !important;

}

#footer .one_fourth .twitterList li, #footer .one_fourth_last .twitterList li, #footer .one_third .twitterList li, #footer .one_third_last .twitterList li {

background: url("images/_global/bg-latest-tweet-footer.png") no-repeat scroll 0 5px transparent !important;

margin-bottom: 10px !important;

padding-left: 32px !important;

}

.testimonials, .testimonials_static {

background: url("images/_global/bg_quote_wrap.png") no-repeat scroll 25px 25px #E7E9E6;

border: 1px solid #D8D9D6;

margin-bottom: 15px;

padding-bottom: 60px;

}

.content_full_width .testimonials blockquote, .content_full_width .testimonials_static blockquote {

color: #808080;

display: block;

font-family: Georgia,"Times New Roman",Times,serif;

font-size: 14px;

font-style: italic;

padding: 35px 0 0 95px !important;

width: 800px !important;

}

#content .testimonials blockquote, #content .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 60px;

width: 590px;

}

.testimonials blockquote p, .testimonials_static p {

line-height: 22px;

margin: 0 !important;

padding: 0 0 5px !important;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 20px;

font-style: normal;

}

.testimonials blockquote cite, .testimonials_static blockquote cite {

color: #555555;

display: block;

font-family: ST,times New Roman;

font-size: 14px;

font-style: normal;

font-weight: bold;

letter-spacing: 1px;

padding-right: 6px;

text-align: right;

text-transform: uppercase;

}

.testimonial-pager {

padding-top: 18px;

text-align: center;

width: 100%;

}

.testimonial-pager a {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -737px -197px transparent;

display: inline-block;

height: 12px;

margin-right: 10px;

outline: medium none;

text-indent: -9999em;

width: 12px;

}

.testimonial-pager .activeSlide {

background: url("images/_global/global-sprite.png") no-repeat scroll -725px -197px transparent;

}

#content .post_content .testimonials blockquote, #content .post_content .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 60px;

width: 530px;

}

.content_right_sidebar .testimonials blockquote, .content_right_sidebar .testimonials_static blockquote {

padding: 20px 0 0 40px !important;

width: 410px !important;

}

#main .post_content .testimonials p {

padding: 0 20px 10px 0 !important;

}

#main .post_content .testimonials blockquote {

padding: 26px 0 0 40px !important;

}

#main .blog-posts-shortcode-outer-wrap {

float: right;

padding: 3px 0;

}

#main .blog-posts-shortcode-outer-wrap h3 {

padding-bottom: 20px;

}

#main .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 455px;

}

#main .blog-posts-shortcode-inner-wrap h4 {

font-size: 1.3em;

padding-bottom: 0 !important;

}

#main .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 455px;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

border: 1px solid #CFD0CD;

float: left;

height: 77px;

width: 77px;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb p {

margin: 0 !important;

padding: 0 !important;

}

#main .blog-posts-shortcode-thumb img {

margin: 6px;

}

#main .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 360px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 225px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 225px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 140px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 67px;

width: 67px;

}

#main .sidebar_blog .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 55px;

width: 55px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 170px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 170px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 100px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 57px;

width: 57px;

}

#main #sidebar .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 45px;

width: 45px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-outer-wrap {

padding-top: 0;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-outer-wrap h3 {

padding-bottom: 8px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 220px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 220px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 143px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-thumb {

height: 57px;

width: 57px;

}

#main .footer-holder .blog-posts-shortcode-thumb img {

height: 45px;

width: 45px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 220px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 220px;

}

#main #content .one_third .blog-posts-shortcode-content, #main #content .one_third_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 125px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 152px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 152px;

}

#main #content .one_fourth .blog-posts-shortcode-content, #main #content .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 60px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 293px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 293px;

}

#main .content_full_width .one_third .blog-posts-shortcode-content, #main .content_full_width .one_third_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 200px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode-inner-wrap, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-inner-wrap {

clear: left;

width: 208px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode {

float: left;

padding-bottom: 12px;

width: 208px;

}

#main .content_full_width .one_fourth .blog-posts-shortcode-content, #main .content_full_width .one_fourth_last .blog-posts-shortcode-content {

float: right;

width: 115px;

}

.content_full_width .blog-posts-shortcode-outer-wrap .one_fourth, .content_full_width .blog-posts-shortcode-outer-wrap .one_fourth_last {

min-height: 400px !important;

}

.message_green, .message_red, .message_blue, .message_yellow, #ka-submit, .opener, #ka-submit, .ka-form-submit, #mc_signup #mc_signup_submit, .callout_button, .testimonials, .colored_box {

border-radius: 5px 5px 5px 5px;

}

#ka-submit, .ka-form-submit {

box-shadow: 1px 1px 3px #666666;

}

#footer #ka-submit, #footer .ka-form-submit {

box-shadow: 1px 1px 3px #111111;

}

#mc_signup #mc_signup_submit, .callout_button {

box-shadow: 1px 1px 3px #222222;

}

#menu-main-nav li.parent:hover {

border-top-left-radius: 5px;

border-top-right-radius: 5px;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {

text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;

font-family: ST,times New Roman;

}

#footer h1, #footer h2, #footer h3, #footer h4, #footer h5, #footer h6, .frame h1 {

text-shadow: none;

}

.home-bnr-jquery .home-banner-main h2, .logo-text {

text-shadow: 1px 1px 1px #222222;

}

div.pp_default .pp_top, div.pp_default .pp_top .pp_middle, div.pp_default .pp_top .pp_left, div.pp_default .pp_top .pp_right, div.pp_default .pp_bottom, div.pp_default .pp_bottom .pp_left, div.pp_default .pp_bottom .pp_middle, div.pp_default .pp_bottom .pp_right {

height: 13px;

}

div.pp_default .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -78px -93px transparent;

}

div.pp_default .pp_top .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_x.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.pp_default .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -112px -93px transparent;

}

div.pp_default .pp_content .ppt {

color: #F8F8F8;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_y.png") repeat-y scroll -7px 0 transparent;

padding-left: 13px;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_y.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding-right: 13px;

}

div.pp_default .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_next.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_prev.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -29px transparent;

cursor: pointer;

height: 28px;

width: 28px;

}

div.pp_default .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -56px transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -84px transparent;

cursor: pointer;

height: 28px;

width: 28px;

}

div.pp_default .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 0 -113px transparent;

cursor: pointer;

}

div.pp_default .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll 2px 1px transparent;

cursor: pointer;

height: 30px;

width: 30px;

}

div.pp_default .pp_gallery ul li a {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/default_thumb.png") repeat scroll center center #F8F8F8;

border: 1px solid #AAAAAA;

}

div.pp_default .pp_social {

margin-top: 7px;

}

div.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_next {

left: auto;

position: static;

}

div.pp_default .pp_nav .pp_play, div.pp_default .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -51px 1px transparent;

height: 30px;

width: 30px;

}

div.pp_default .pp_nav .pp_pause {

background-position: -51px -29px;

}

div.pp_default a.pp_arrow_previous, div.pp_default a.pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -31px -3px transparent;

height: 20px;

margin: 4px 0 0;

width: 20px;

}

div.pp_default a.pp_arrow_next {

background-position: -82px -3px;

left: 52px;

}

div.pp_default .pp_content_container .pp_details {

margin-top: 5px;

}

div.pp_default .pp_nav {

clear: none;

height: 30px;

position: relative;

width: 110px;

}

div.pp_default .pp_nav .currentTextHolder {

color: #999999;

font-family: Georgia;

font-size: 11px;

font-style: italic;

left: 75px;

line-height: 25px;

margin: 0;

padding: 0 0 0 10px;

position: absolute;

top: 2px;

}

div.pp_default .pp_close:hover, div.pp_default .pp_nav .pp_play:hover, div.pp_default .pp_nav .pp_pause:hover, div.pp_default .pp_arrow_next:hover, div.pp_default .pp_arrow_previous:hover {

opacity: 0.7;

}

div.pp_default .pp_description {

font-size: 11px;

font-weight: 700;

line-height: 14px;

margin: 5px 50px 5px 0;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -78px -127px transparent;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite_x.png") repeat-x scroll left bottom transparent;

}

div.pp_default .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/sprite.png") no-repeat scroll -112px -127px transparent;

}

div.pp_default .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/default/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.light_rounded .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_rounded .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.light_rounded .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_rounded .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_rounded .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.light_rounded .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.light_rounded .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.light_rounded .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat-y scroll left top transparent;

}

div.dark_rounded .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat-y scroll right top transparent;

}

div.dark_rounded .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_rounded .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.dark_rounded .pp_description {

color: #FFFFFF;

margin-right: 85px;

}

div.dark_rounded .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_rounded .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_rounded .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.dark_rounded .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_square .pp_left, div.dark_square .pp_middle, div.dark_square .pp_right, div.dark_square .pp_content {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

}

div.dark_square .pp_description {

color: #FFFFFF;

margin: 0 85px 0 0;

}

div.dark_square .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_square .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.dark_square .pp_nav {

clear: none;

}

div.dark_square .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_square .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.dark_square .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.dark_square .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.dark_square .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.dark_square .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_square/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 75px;

}

div.light_square .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -1px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_square .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -24px -100px transparent;

height: 15px;

width: 14px;

}

div.light_square .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

}

div.light_square .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/sprite.png") no-repeat scroll -22px -71px transparent;

}

div.light_square .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.light_square .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_square/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_top .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -88px -53px transparent;

}

div.facebook .pp_top .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternTop.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_top .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -110px -53px transparent;

}

div.facebook .pp_content_container .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternLeft.png") repeat-y scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_content_container .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternRight.png") repeat-y scroll right top transparent;

}

div.facebook .pp_expand {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -31px -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_expand:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -31px -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_contract {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -26px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_contract:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -47px transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_close {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -1px -1px transparent;

cursor: pointer;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_description {

margin: 0 37px 0 0;

}

div.facebook .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.facebook .pp_arrow_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll 0 -71px transparent;

height: 22px;

margin-top: 0;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_arrow_previous.disabled {

background-position: 0 -96px;

cursor: default;

}

div.facebook .pp_arrow_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -32px -71px transparent;

height: 22px;

margin-top: 0;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_arrow_next.disabled {

background-position: -32px -96px;

cursor: default;

}

div.facebook .pp_nav {

margin-top: 0;

}

div.facebook .pp_nav p {

font-size: 15px;

padding: 0 3px 0 4px;

}

div.facebook .pp_nav .pp_play {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -1px -123px transparent;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_nav .pp_pause {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -32px -123px transparent;

height: 22px;

width: 22px;

}

div.facebook .pp_next:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/btnNext.png") no-repeat scroll right center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_previous:hover {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/btnPrevious.png") no-repeat scroll left center transparent;

cursor: pointer;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_left {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -88px -80px transparent;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/contentPatternBottom.png") repeat-x scroll left top transparent;

}

div.facebook .pp_bottom .pp_right {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/sprite.png") no-repeat scroll -110px -80px transparent;

}

div.pp_pic_holder a:focus {

outline: medium none;

}

div.pp_overlay {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

display: none;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 9500;

}

div.pp_pic_holder {

display: none;

position: absolute;

width: 100px;

z-index: 10000;

}

.pp_content {

height: 40px;

min-width: 40px;

}

* html .pp_content {

width: 40px;

}

.pp_content_container {

position: relative;

text-align: left;

width: 100%;

}

.pp_content_container .pp_left {

padding-left: 20px;

}

.pp_content_container .pp_right {

padding-right: 20px;

}

.pp_content_container .pp_details {

float: left;

margin: 10px 0 2px;

}

.pp_description {

display: none;

margin: 0;

}

.pp_social {

float: left;

margin: 0;

}

.pp_social .facebook {

float: left;

margin-left: 5px;

overflow: hidden;

width: 55px;

}

.pp_social .twitter {

float: left;

}

.pp_nav {

clear: right;

float: left;

margin: 3px 10px 0 0;

}

.pp_nav p {

float: left;

margin: 2px 4px;

white-space: nowrap;

}

.pp_nav .pp_play, .pp_nav .pp_pause {

float: left;

margin-right: 4px;

text-indent: -10000px;

}

a.pp_arrow_previous, a.pp_arrow_next {

display: block;

float: left;

height: 15px;

margin-top: 3px;

overflow: hidden;

text-indent: -10000px;

width: 14px;

}

.pp_hoverContainer {

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 2000;

}

.pp_gallery {

display: none;

left: 50%;

margin-top: -50px;

position: absolute;

z-index: 10000;

}

.pp_gallery div {

float: left;

overflow: hidden;

position: relative;

}

.pp_gallery ul {

float: left;

height: 35px;

margin: 0 0 0 5px;

padding: 0;

position: relative;

white-space: nowrap;

}

.pp_gallery ul a {

border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.5);

display: block;

float: left;

height: 33px;

overflow: hidden;

}

.pp_gallery ul a img {

border: 0 none;

}

.pp_gallery li {

display: block;

float: left;

margin: 0 5px 0 0;

padding: 0;

}

.pp_gallery li.default a {

background: url("images/_global/prettyPhoto/facebook/default_thumbnail.gif") no-repeat scroll 0 0 transparent;

display: block;

height: 33px;

width: 50px;

}

.pp_gallery .pp_arrow_previous, .pp_gallery .pp_arrow_next {

margin-top: 7px !important;

}

a.pp_next {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll 10000px 10000px transparent;

display: block;

float: right;

height: 100%;

text-indent: -10000px;

width: 49%;

}

a.pp_previous {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/btnNext.png") no-repeat scroll 10000px 10000px transparent;

display: block;

float: left;

height: 100%;

text-indent: -10000px;

width: 49%;

}

a.pp_expand, a.pp_contract {

cursor: pointer;

display: none;

height: 20px;

position: absolute;

right: 30px;

text-indent: -10000px;

top: 10px;

width: 20px;

z-index: 20000;

}

a.pp_close {

display: block;

line-height: 22px;

position: absolute;

right: 0;

text-indent: -10000px;

top: 0;

}

.pp_loaderIcon {

display: block;

height: 24px;

left: 50%;

margin: -12px 0 0 -12px;

position: absolute;

top: 50%;

width: 24px;

}

#pp_full_res {

line-height: 1 !important;

}

#pp_full_res .pp_inline {

text-align: left;

}

#pp_full_res .pp_inline p {

margin: 0 0 15px;

}

div.ppt {

color: #FFFFFF;

display: none;

font-size: 17px;

margin: 0 0 5px 15px;

z-index: 9999;

}

div.pp_default .pp_content, div.light_rounded .pp_content {

background-color: #FFFFFF;

}

div.pp_default #pp_full_res .pp_inline, div.light_rounded .pp_content .ppt, div.light_rounded #pp_full_res .pp_inline, div.light_square .pp_content .ppt, div.light_square #pp_full_res .pp_inline, div.facebook .pp_content .ppt, div.facebook #pp_full_res .pp_inline {

color: #000000;

}

div.pp_default .pp_gallery ul li a:hover, div.pp_default .pp_gallery ul li.selected a, .pp_gallery ul a:hover, .pp_gallery li.selected a {

border-color: #FFFFFF;

}

div.pp_default .pp_details, div.light_rounded .pp_details, div.dark_rounded .pp_details, div.dark_square .pp_details, div.light_square .pp_details, div.facebook .pp_details {

position: relative;

}

div.light_rounded .pp_top .pp_middle, div.light_rounded .pp_content_container .pp_left, div.light_rounded .pp_content_container .pp_right, div.light_rounded .pp_bottom .pp_middle, div.light_square .pp_left, div.light_square .pp_middle, div.light_square .pp_right, div.light_square .pp_content, div.facebook .pp_content {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

}

div.light_rounded .pp_description, div.light_square .pp_description {

margin-right: 85px;

}

div.light_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.light_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.dark_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.dark_rounded .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.dark_square .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.dark_square .pp_gallery a.pp_arrow_next, div.light_square .pp_gallery a.pp_arrow_previous, div.light_square .pp_gallery a.pp_arrow_next {

margin-top: 12px !important;

}

div.light_rounded .pp_arrow_previous.disabled, div.dark_rounded .pp_arrow_previous.disabled, div.dark_square .pp_arrow_previous.disabled, div.light_square .pp_arrow_previous.disabled {

background-position: 0 -87px;

cursor: default;

}

div.light_rounded .pp_arrow_next.disabled, div.dark_rounded .pp_arrow_next.disabled, div.dark_square .pp_arrow_next.disabled, div.light_square .pp_arrow_next.disabled {

background-position: -22px -87px;

cursor: default;

}

div.light_rounded .pp_loaderIcon, div.light_square .pp_loaderIcon {

background: url("images/_global/prettyPhoto/light_rounded/loader.gif") no-repeat scroll center center transparent;

}

div.dark_rounded .pp_top .pp_middle, div.dark_rounded .pp_content, div.dark_rounded .pp_bottom .pp_middle {

background: url("images/_global/prettyPhoto/dark_rounded/contentPattern.png") repeat scroll left top transparent;

}

div.dark_rounded .currentTextHolder, div.dark_square .currentTextHolder {

color: #C4C4C4;

}

div.dark_rounded #pp_full_res .pp_inline, div.dark_square #pp_full_res .pp_inline {

color: #FFFFFF;

}

.pp_top, .pp_bottom {

height: 20px;

position: relative;

}

* html .pp_top, * html .pp_bottom {

padding: 0 20px;

}

.pp_top .pp_left, .pp_bottom .pp_left {

height: 20px;

left: 0;

position: absolute;

width: 20px;

}

.pp_top .pp_middle, .pp_bottom .pp_middle {

height: 20px;

left: 20px;

position: absolute;

right: 20px;

}

* html .pp_top .pp_middle, * html .pp_bottom .pp_middle {

left: 0;

position: static;

}

.pp_top .pp_right, .pp_bottom .pp_right {

height: 20px;

left: auto;

position: absolute;

right: 0;

top: 0;

width: 20px;

}

.pp_fade, .pp_gallery li.default a img {

display: none;

}

#ps_hover {

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

z-index: 1000;

}

.ps_hd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tr.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_hd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

.ps_ft {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/br.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_ft .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/bl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

.ps_bd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/cr.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

.ps_bd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/cl.png") repeat-y scroll left top transparent;

padding: 0 0 0 8px;

}

.ps_bd .ps_s {

background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

}

.ps_hd, .ps_bd, .ps_ft {

position: relative;

z-index: 1000;

}

.ps_hd .ps_c, .ps_ft .ps_c {

font-size: 1px;

height: 8px;

}

#ps_title {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tt_r.png") no-repeat scroll right top transparent;

color: #FFFFFF;

font-size: 10px;

font-weight: normal;

left: 8px;

padding: 0 5px 0 0;

position: absolute;

top: 0;

z-index: 999;

}

#ps_title .ps_tt_l {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/tt_l.png") no-repeat scroll left top transparent;

line-height: 15px;

padding: 0 0 0 5px;

}

#ps_tooltip {

font-size: 10px;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 250px;

z-index: 1010;

}

#ps_tooltip p {

margin: 0;

}

#ps_tooltip strong {

font-size: 1.2em;

}

#ps_websites {

left: 50%;

position: absolute;

top: 50%;

z-index: 1005;

}

#ps_websites .ps_label {

color: #FFFFFF;

display: none;

font-size: 1.6em;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

white-space: nowrap;

}

#ps_websites ul {

list-style: none outside none;

position: relative;

width: 400px;

z-index: 1010;

}

#ps_websites li {

display: block;

float: left;

margin: 0 30px 40px 0;

}

#ps_websites a {

display: block;

}

#ps_overlay {

background: none repeat scroll 0 0 #000000;

height: 100%;

left: 0;

position: absolute;

top: 0;

width: 100%;

z-index: 1005;

}

#ps_tooltip .ps_hd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/tr.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_hd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/tl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

#ps_tooltip .ps_bd {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/cr.png") repeat-y scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_ft {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/br.png") no-repeat scroll right top transparent;

padding: 0 8px 0 0;

}

#ps_tooltip .ps_ft .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/bl.png") no-repeat scroll left top transparent;

}

#ps_tooltip .ps_bd .ps_c {

background: url("images/_global/prettySociable/backgrounds/trans/cl.png") repeat-y scroll left top transparent;

padding: 0 0 0 8px;

}

.image-attachment div.attachment img {

display: block;

height: auto;

margin: 0 auto;

max-width: 100%;

}

.entry-content {

margin: 30px 0 20px;

}

.entry-attachment {

margin: 40px 0;

}

.entry-caption {

margin: 20px 0;

}

.entry-description {

margin: 20px 0;

}

#nav-attachment {

float: right;

height: 20px;

position: relative;

top: -20px;

width: 150px;

}

#nav-attachment .nav-previous {

margin: 0;

width: 60px;

}

#nav-attachment .nav-next {

margin: 0;

width: 60px;

}

ul.accordion {

margin-left: 0 !important;

}

.home-bnr-jquery ul {

margin-left: 0 !important;

}

#main .post_content .colored_box p {

padding: 30px !important;

}

.titletop1 h2 {

text-shadow: none !important;

}

ویرایش شده در توسط NESTED
Longbox
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما این فریم ورک را نصب کردید ؟

truethemes_framework

اگر نه چک کنید اگر پوشه ای به این نام داخل قالبتون بود باید خارجش کنید و پوشه را بصورت جدا به plugins منتقل کنید و از طریق پیشخوان > نصب افزونه ها فعالش کنید ولی اگر همراه قالب نبود فایل readme.txt را بگذارید اینجا

نکته: برای گذاشتن یک فایل کامل نیازی به کپی کدش نیست می تونید فایل را زیپ کنید و از طریق ویرایشگر پیشرفته آپلودش کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورتون اینه

این

بله تم اومده دارم میبرمش توی پلاگین

چک کنم بیام

خیلی جالب عوض کردم دیگه اصلا نمیتونم وارد ورد پرس بشم

این خطا میاد
Warning: require_once(/home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/truethemes_framework/truethemes_framework_init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/functions.php on line 3 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/truethemes_framework/truethemes_framework_init.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/u592926006/public_html/wp-content/themes/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/Ornato-1-wp-persian(azarscript)/functions.php on line 3

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش فایل برگردوندم سر جاش :angry:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل readme.txt قالب را بگذارید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش اینو دیدی البت منبع دانلود من با این فرق داره

http://forum.wp-parsi.com/topic/7554-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-ornato/

فکرکنم همین مشکل هست

میشه درستش کردیا شما بتونی وقت بزاری درستش کنی

توی read me هیچی نیست آدرس سایت و شماره تماس و ایمیل

هیچی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کامنت گذاشتم کسی که قالب ارائه داده اما پاسخ ندادن

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

داداش اینجا کامنتا خوندم طریقه نصب رو خوندم

من چیزی بارم نشد

http://wp-iran.com/shop/template/ornato-1/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر قالبتون همون قالبه که اون قالب مشکل داره یعنی کرک شده است و درست نال نشده در ضمن بحث در مورد قالبهای پولی به صورت کلی اینتجا ممنوعه

پیشنهاد

قالب دلخواهتون رو فقفط از مخزن وردپرس یا سایتهای معتبر مثل ماندگاروب تهیه کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اما اون قالب پولی نیست ..نمیدونم در مورد چی صحبت میکنید اون لینک گذاشتم که قبلا روش بحث شده شاید بتونید راهنمایی کنید

قالب ماندگار گذاشتم فکر کنم به همین اندازه اذیت شدم تایپیکهای اول نیز گفتم اونجا کسی درست راهنمایی نکرد

یعنی هیچکدام از تایپیکها آخرش به جواب درست پیدا نکردم

نمیدونم..فعلا از راهنمای یوتب قالب دارم مجدد نصب میکنم اونم به خاطر کامنت توی اون سایت دستگیرم شد

تا ببینم چی میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط yaali
   بنام خدا
   :::لینک دانلود قالب فراسر:::
   دانلود قالب  
   خیلی وقت هست که به دنبال یک قالب وردپرسی ای بودم که جدا از ساده بودن، بتوانم با آن کد لایسنس و چیزایی از این دست بفروشم. علاوه بر اون کد فروخته شده بلافاصله به شماره موبایل مشتری هم پیامک بشه.
   قالبها و افزونه های زیادی ادعا داشتند که می توانند این کار را انجام دهند؛ اما در واقع هیچکدام کامل نبودند و پاسخی برای نیاز صاحبان فروشگاه نداشتند.
   بالاخره بر آن شدیم تا یه قالب ساده و در عین حال سریع و کارآمد برای این کار آماده کنیم. بعد از فراز و نشیب های بسیار، الان در خدمت شما هستیم با معرفی قالب فراسر.
   قالب فراسر یک قالب وردپرس هست که با اون میشه کارای زیادی رو انجام داد. یه نمونه ی معروف از اون فروش کارت شارژ هست. از طرف دیگه میشه با اون کد لایسنس هم فروخت. یعنی یه سایت فروش لایسنس آنتی ویروس داشت.
   با قالب فراسر می تونید هر نوع خدمتی که بر اساس کد و یا متن باشه انجام دهید. مثل فروش اپل آیدی و یا فروش یه جمله عاشقانه به طوری که هر جمله در یک سطر باشه و آپلود بشه و ...
   تصاویری از قالب فراسر رو می بینید:

   این قالب توسط قلم سافت کدنویسی و آماده شده است و زحمت فارسی سازی اون رو بچه های همیاروردپرس کشیدن که به نشانه ی تشکر، متن پایین وبسایت حفظ شده است.
   هنگامی که بر روی هر کدام از دکمه های پرداخت کلیک کنید؛ با صفحه ی زیر منتقل می شوید:

   این تصویر در واقع سبد خرید شماست. این صفحه به صورت خودکار به صفحه پرداخت منتقل می شود. انتقال خودکار اختیاری است که می توانید آن را از این صفحه حذف نمایید.
   در ادامه کاربر به صفحه زیر هدایت می شود. در این صفحه با وارد کردن تنها شماره موبایل خود می تواند خرید را انجام دهد. وارد کردن پست الکترونیکی اجباری نیست.
    

   بعد از وارد کردن اطلاعات و پرداخت، بلافاصله کد مدنظر، به شماره شما پیامک می گردد. این قالب بر اساس پنل پیامکی sms.ir نوشته شده است. بزودی پنل های پیامکی  دیگر نیز به این قالب اضافه خواهند شد.
    
   اگر شما هم مدتهاست که به دنبال چنین قالبی هستید می توانید هم اکنون با کلیک بر روی متن آن را دانلود کنید
    
  • توسط BenTo
   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیران و دوستان محترم انجمن
   حقیقتا یک قالب ای تو نت است که تعداد زیادی از سایت ها استفاده میکنند ازش و روی سایتی همچون [ سایت مورد نظر ] هم مورد استفاده است - میخواستم دوستان لطف کنند اگر لینک دانلود رایگان آن یا پولی آن را دارند 
   در همین تایپیک ذکر کنند ممنون
  • توسط ghorbanih91
   سلام دوستان
   میخوام قالب مارکت پلیس رو شخصی سازی کنم کسی هست که بتونه اینکارو انجام بده.میخوام یه سری چیزا حذف بشه یه سری چیزا اضافه بشه بهش.هزینشم باهم کنار میایم.
   ژاکت و راست چین همین قالب مارکت پلیس رو شخصی سازی کردن؟
  • توسط mahmodk
   در این نوشته قصد داریم افزونه هایی را که در مخزن وردپرس بسیار محبوب هستند و تعداد دانلود زیادی داشتند را به شما معرفی کنیم.این افزونه هایی که معرفی می شوند واقعا در نوع خود کاربردی بوده و برای یک وب سایت وردپرسی اهمیت دارند.

   افزونه های کاربردی وردپرس که بسیار محبوب هستند
   دوستان این افزونه هایی که در ادامه برای شما معرفی میشود محبوبترین افزونه های مخزن وردپرس هستند و بیشترین دانلود را داشته اند. اما شما باید توجه کنید که عدم وجود آن ها در وب سایت های وردپرسی شما آنچنان مشکل زا نخواهد بود.پس دوستان در صورتی که به این موارد نیاز دارید آن ها را در وب سایت وردپرسی خود قرار دهید و از ویژگی های آن ها که در ادامه کفته میشود استفاده کنید.
   ۱٫ ایجاد گالری های پیشرفته با NextGEN Gallery
   اولین افزونه و یکی از بهترین افزونه ها برای ایحاد گالری تصاویر است.افزونه ای فوق العاده منعطف و کاربردی برای ساخت انواع گالری های زیبا و پیشرفته ، این افزونه بهترین افزونه ساخت گالری برای وردپرس می باشد که تا لحظه نگارش این مطلب بیش از ۹ میلیون بار دانلود شده است و این دقیقا نشان از حرفه ای بودن و خوب بودن ان دارد . از جمله قابلیت های مهم این افزونه می توان به امکان مدیریت کامل تصاویر ، افزودن خودکار watermark ، ساخت و مدیریت آلبوم ها ، نمایش تصاویر به دو صورت آلبوم و اسلاید ، کدهای کوتاه فراوان و کاربردی و بسیاری امکانات دیگر اشاره نمود که همه و همه این افزونه را یکی از حرفه ای ترین ها در زمینه وردپرس کرده است.پس در صورت نیاز ان را از لینک زیر دریافت کنید.
   دانلود افزونه NextGEN Gallery
   ۲٫ ساخت فرم تماس با Fast Secure Contact Form
   دومین مورد از این افزونه هایی که در این قسمت معرفی میشود یک افزونه برای ایجاد فرم تماس است که در وب سایت های وردپرسی از واجب ترین موارد است که باید استفاده شود.این افزونه یک افزونه کاربردی برای ساخت فرم تماس با ما می باشد که در وب سایت ها خواه وردپرس و یا غیر وردپرس بسیار کاربرد دارد و در صورتی که شما نیز وب مستر باشید میدانید که چقدر برای یک وب سایت داشتن فرم تماس مهم است و اصولا یک کانال برای برقراری ارتباط است، فیلتر خودکار پیغام های اسپم ، تائید ایمیل ، انتقال کاربر به صفحه دلخواه پس از ارسال ، پشتیبانی کامل از CAPTCHA و Akismet ، افزودن بی نهایت فیلد به فرم ، ساخت و مدیریت چند فرم ، مدریت ساده فیلد ها و ویژگی های آن ها از جمله قابلیت های این افزونه می باشند .پس مقایسه کنید که ایا این افزونه مورد خوبی برای وب سایت شماست یا خیر.در صورتی که مورد خوبی است ان را از لینک زیر دریافت کنید.
   دانلود افزونه Fast Secure Contact Form
   ۳٫ ساخت گالری های فلش با Grand Flagallery
   مورد سوم از این افزونه ها نیز یک افزونه گالری ساز است.با استفاده از افزونه Grand Flagallery شما قادر خواهید بود که تصاویر ، ویدئو ها و موسیقی های وب سیات تان را دسته بندی و مرتب کنید و بتوانید آن ها را در یک دسته های بسیار حرفه ای و کامل قرار دهید . ساخت گالری های فلش تنها با یک کلیک امکان پذیر است و با ظاهر زیبایی که به وب سایت شما می دهد نقش چشم گیری در جلب نظر بازدید کنندگان ایفا می کند . قابلیت افزودن موسیقی زمینه ، پشتیبانی کامل از مرورگرهای آیفون و آندروید ، قابلیت افزودن ابزارک ها و … از جمله قابلیت های این افزونه کاربردی می باشد .البته شما نیز میدانید که داشتن یک وب سایت زیبا از نظر ظاهر میتواند چقد برای شما و کسب و کار شما مفید باشد پس در صورتی که به این موارد اهمیت میدهید این افزونه را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه Grand Flagallery
   ۴٫ افزودن لینک به فیسبوک با Add Link to Facebook
   دوستان رسیدیم به مورد چهارم از این افزونه های حرفه ای و کاربردی در وردپرس.دوستان این افزونه مربوط به شبکه های اجتماعی است.دوستان توسط این افزونه مطالب و برگه های شما به صورت خودکار روی پروفایل و یا صفحه فیسبوک تان ارسال می شوند و در این حالت تمامی اطلاعات شما روی صفحه فیسبوک شما شیر میشود و کاربران شما در این شبکه اجتماعی میتوانند از ان استفاده کنند . در عین حال شما توانایی مدیریت نحوه ارسال و … را در اختیار دارید . برای استفاده از این افزونه کافیست یکبار تنظیمات آن را انجام دهید و همه چیز را به افزونه بسپارید ، با هر بار ارسال پست یا برگه جدید ، لینک آن روی پروفایل یا صفحه شخصی تان ارسال می شود .این افزونه به صورت خودکار همه چیز را برای شما ارسال میکند.پس از این بابت نگران نباشید و در صورتی که به افزونه ای این چنینی نیاز دارید ان را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه Add Link to Facebook
   ۵٫ صفحه بندی مطالب با WP-PageNavi
   مورد بعدی از این افزونه هایی که امروز به شما معرفی میکنیم یک افزونه برای صفحه بندی مطالب سایت وردپرسی شماست که خب این افزونه آنچنان واجب نییست و در صورت نیاز میتوانید از آن استفاده کنید.این افزونه حرفه ای وردپرس یکی از محبوب ترین افزونه ها بین کاربران ایرانی وردپرس است و در صورتی که اهل وب گردی بوده باشید از این افزونه به تعداد زیاد در وب سایت های ایرانی دیده اید، با فعال کردن این افزونه و قرار دادن یک کد کوتاه در قالب امکان صفحه بندی مطالب برای شما فراهم می شود . البته به صورت پیش فرض وردپرس مطالب سایر صفحات را به صورت مطالب قدیمی تر ← نمایش می دهد که شما میتوانید ان را تغییر دهید و بنا بر نیاز خود آن را درست کنید.پس در صورتی که به این افزونه اینچنینی نیاز دارید ان را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه WP-PageNavi
   ۶٫ نسخه موبایل حرفه ای با WPtouch
   دوستان در این قسمت میرسیم به نسحه موبایل سایت که اهمیت بسیار بسیار زیادی دارد.همانطور که میدانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت صفحات وب ، داشتن یک سایت واکنش گرا (Responsive) که روی هر دستگاه هوشمندی به درستی نمایش داده شود کار سختی نیست و البته بسیار هم نیاز است. با این وجود برخی تمایل دارند از نسخه موبایل مجزا برای وب سایت خود استفاده کنند ، افزونه WPtouch برای این منظور ساخته شده است . با نصب این افزونه یک نسخه ساده و جذاب از وب سایت تان برای تلفن های هوشمند ایجاد می شود . عدم نیاز به ویرایش کدهای قالب ، انتقال خودکار کاربران موبایل به نسخه مخصوص آن ، تنظیمات پیشرفته و … از توانایی های این افزونه قدرتمند محسوب می شوند .پس در صورتی که نیاز به نسخه موبایل در وب سایت وردپرسی خود دارید آن را در دریافت کرده و در وب سایت خود نصب کنید.
   دانلود افزونه WPtouch
   ۷٫ ویرایش گر متن پیشرفته با TinyMCE Advanced
   رسیدیم به مورد هفتم از این افزونه های حرفه ای وردپرس که در مورد آن ها صحبت کرده بودیم.این مورد یک افزونه برای ویرایشگر متن وردپرس است.این افزونه به شما امکان اضافه کردن ، حذف کردن و تغییر چیدمان دکمه ها را در ویرایشگر متن وردپرس می دهد و در حالت کلی به شما این اجازه را میدهد تا بتوانید ویرایشگر متن خود را دوباره ویرایش کنید. به سادگی یک کلیک کردن می توانید با فعال کردن ۱۶ افزونه دیگر آن امکانات جدید را به ویرایشگر دیداری وردپرس اضافه کنید و این افزونه و این قابلیت را در وب سایت خود در بهترین نحو ایجاد کنید. پشتیبانی ساخت جدول ، تنظیمات بیشتر هنگام ساخت لیست ها ، جستجو و جایگزینی متن ، ویرایش CSS درون خطی و … از قابلیت های کلیدی این افزونه شناخته می شوند .پس در صورتی که به این افزونه نیاز دارید آن را دریافت کنید و در وب سایت وردپرسی خود فعال کنید.
   دانلود افزونه TinyMCE Advanced
   ۸٫ سیستم رزرو آنلاین با Booking Calendar
   دوستان مورد هشتم از این افزونه ها افزونه این برای سیستم رزرو آنلاین است.محبوب ترین افزونه ای که تا کنون برای رزرو آنلاین هتل ، میز رستوران و … ساخته شده است ، افزونه Booking Calendar می باشد و واقعا نیز افزونه ای بسیار خوب و حرفه ای و بسیار کار آمد است. کاربران شما می توانند به صورت آنلاین نسبت به رزرو هتل ، آپارتمان ، ویلا و هر چیز قابل رزروی اقدام کنند و در صورتی که شما یک وب سایت رزرو دارید میتوانید برای رزرو هر چیزی از این افزونه کارامد استفاده کنید . از قابلیت های کلیدی این افزونه حرفه ای می توان به امکان مشخص نمودن روز ها روی تقویم ، ویرایش فیلد های رزرو بنا به نیاز ، کاربری آسان ، کاملا منعطف برای شخصی سازی ، ذخیره اطلاعات روی دیتابیس ، پشتیبانی از AJAX و … اشاره نمود .که خب همه و همه این قابلیت ها دقیقا همان هایی است که همه کاربران به دنبال ان هستند.پس در صورتی که به این افزونه نیاز دارید آن را دریافت کنید و در وب سایت وردپرسی خود فعال کنید.
   دانلود افزونه Booking Calendar
   ۹٫ مدیریت حرفه ای ابزارک ها با Widget Logic
   خب دوستان رسیدیم به مورد نهم از این افزونه های حرفه ای و کاربری در وب سایت وردپرسی.این افزونه وردپرس افزونه ای کاربردی برای وب سایت هایی است که قالب آن ها از جایگاه های ابزارک زیادی پشتیبانی نمی کند یعنی کلا قادر به استفاده زیادی از ابزارک ها در وب سایت وردپرسی خود نیستند. با استفاده از این افزونه ، تنظیماتی جدید به ابزارک های شما اضافه می شود که توسط آن می توانید مشخص کنید که آن ابزارک در کدام نوع صفحات نمایش داده شود و به چه صورت نمایش داده شود که میتواند برای وب سایت های شما افزونه ای بسیار خوب و مفید و مهم باشد. به عنوان مثال مشخص می کنید که ابزارک تقویم در جایگاه ستون سمت چپ قالب ، تنها زمانی نمایش داده شود که کاربر در صفحه آرشیو موضوعی یا صفحه جستجو باشد .پس در صورتی که به این افزونه در وب سایت وردپرسی خود نیاز دارید ان را از لیننک زیر دریافت کرده و در وب سایت خود نصب کنید
   دانلود افزونه widget logic
   ۱۰٫ اعمال نظرسنجی های پیشرفته با WP-Polls
   خب دوستان افزونه بعدی را که به شما معرفی میکنیم نظرسنجی پیشرفته است.این افزونه سیستم نظرسنجی قدرتمندی را با پشتیبانی از AJAX به وب سایت شما اضافه می کند که خب در اکثر وب سایت های اینترنتی این مورد نیاز است و باید در وب سایت شما قرار گیرد.دوستان در این حالت شما به راحتی می توانید فرم نظر سنجی مورد نظرتان را ایجاد کرده و با قرار دادن کد آن در قالب و یا پست ها و برگه ها سیستم نظرسنجی را در وب سایت تان راه اندازی کنید که اکثر وب سایت ها این مورد را فعال کرده اند و از آن استفاده میکنند. این افزونه از فرم های نظر سنجی با با انتخاب چند جواب به عنوان پاسخ نیز پشتیبانی می کند . کلیه پاسخ های جمع آوری شده با جزییات بالا در دیتابیس سایت ذخیره می شوند ، همچنین امکان ویرایش تعداد پاسخ ها هم برای مدیر وجود دارد پس دیگه به دنبال چه هستید دوستان؟ آیا بهتر از این افزونه مورد نیاز شماست؟ پس سریعا این افزونه را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه WP-Polls
   ۱۱٫ بهترین روش نمایش مطالب مرتبط با Yet Another Related Posts Plugin
   خب امیدوارم که تا به اینجای کار خسته نشده باشید و ادامه دهید.رسیدیم به افزونه یازدهم.نمایش دادن مطالب مرتبط ، باعث افزایش بازدید و حضور بیشتر کاربر در وب سایت شما می شود و در کل در وب سایت های اینترنتی مورد مهمی است و بهتر است انجام شود. راه های زیادی برای نشان دادن مطالب مرتبط وجود دارد ، یکی از این روش ها استفاده از افزونه است که خب ساده ترین و راحت ترین روش نیز همین است . Yet Another Related Posts Plugin یا YARPP یکی از محبوب ترین افزونه ها در این زمینه است و در نمایش مطالب مرتبط بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. توسط این افزونه و قرار دادن یک کد کوتاه در قالب ، مطالب مرتبط با موضوع به صورت لیست و یا همراه با تصویر شاخص نمایش داده می شود . نمایش به دو شیوه متفاوت ، امکان تغییر استایل نمایش ، الگوریتم محاسبه پیشرفته و نمایش مطالب مرتبط در فید RSS از جمله قابلیت های این افزونه پر طرفدار می باشد پس در صورتی که به این مورد نیاز دارید میتوانید ان را از لینک زیر دریافت نمائید.
   دانلود افزونه Yet Another Related Posts Plugin
   ۱۲٫ افزونه افزودن کپچا به فرم ها با SI CAPTCHA Anti-Spam
   کد کپچا.ممکن است تا به حال در این مورد زیاد شنیده باشید و در مورد ان اطلاعات زیادی داشته باشید.این افزونه مفید وردپرس ، با افزون یک تصویر کپچا به فرم های مختلف باعث کاهش تعداد پیغام های جفنگ می شود دوستان در این قسمت باید کمی در مورد اسپم ها به شما توضیحاتی را بدهم.اسپم ها پیام های بدون محتوایی هستند که به وب سایت هایی که امن نیسند ارسال میشوند و ممکن است مشکلات بسیار زیادی را برای شما و وب سایت شما ایجاد کنند و باید هر چه سریعتر تدابیری برای آن ها بیندیشید تا مشکلاتی برای وب سایت شما ایجاد نکرده اند . این تصویر امنیتی به صورت خودکار به فرم ارسال دیدگاه ، فرم عضویت ، فرم ورود و … افزوده می شود . از جمله توانایی های منحصر به فرد این افزونه می توان به تنظیمات پیشرفته ، کد HTML صحیح ، مخفی کردن فرم برای کاربران وارد شده و … اشاره کرد .پس در صورتی که هنوز از کد کپچا استفاده نمیکنید خیلی زود این افزونه را نصب کنید و شروع به استفاده از آن کنید.
   دانلود افزونه SI CAPTCHA Anti-Spam
   ۱۳٫ سلامت لینک های وب سایت خود را با Broken Link Checker بررسی کنید
   مورد بعدی از این افزونه های حرفه ای و مورد نیاز وب سایت شما افزونه فوق است برای بررسی سلامت لینک های وب سایت.دوستان توجه کنید که لینک ها اهمیت زیادی در SEO سایت شما دارند ، اگر در میان لینک های موجود در سایت شما چند لینک منقضی شده باشند گوگل از رتبه شما کم می کند و برای شما مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد میکنید و شما قادر نخواهید بودآن ها را درست کنید. این افزونه به صورت خودکار کلیه مطالب ، برگه ها ، دیدگاه ها و … را برای لینک های خراب جستجو کرده و در صورت وجود لینک خراب آن را به شما اطلاع می دهد . اطلاع رسانی به دو صورت ایمیلی و نوار هشدار می باشد .پس در صورتی که هر مشکلی از نظر لینک در وب سایت شما ایجاد شود این افزونه آن را سریعا تشخیص داده و بررسی میکند و اطلاع میدهد.پس در صورتی که نیاز به این مورد دارید ان را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه Broken Link Checker
   ۱۴٫ ساخت آسان جدول ها با TablePress
   خب مورد چهاردهم از این افزونه ها در این اموزش افزونه ایجاد جدول است که خب این مورد هم زیاد واحب و مورد استفاده نیست ولی در صورتی که نیاز دارید میتوانید از آن استفاده کنید.این افزونه به شما امکان ایجاد جدول ها را بدون نیاز به دانستن HTML می دهد که خب این مورد برای کاربرانی که به کد نویسی مسلط نیستند یک مورد بسیار خوب و مهم است. TablePress با ظاهر ساده و جذاب خود ، امکانات لازم برای ساخت هر نوع جدولی اعم از لیست قیمت ها ، برنامه ها و … را به شما می دهد و یک افزونه بسیار خوب و منعطف برای شماست که میتواند بهترین انتخاب در این زمینه باشد. یکی از قابلیت های خارق العاده این افزونه ، امکان وارد کردن جداول از نرم افزار EXEL است و از این نرم افزار میتوان تمامی دیتا ها را در این جدوال وارد کرد که خب یکی از بهترین امکانات این افزونه است. همچنین امکانی در آن تعبیه شده است که صدور جداول ساخته شده با فرمت های گوناگون را ممکن می سازد که این مورد هم میتواند برای استفاده کنندگان این افزونه بسیار خوب و جذاب باشدپس در صورتی که به ان نیاز دارید ان را از لینک زیر دریافت کنید.
   دانلود افزونه TablePress
   ۱۵٫ قابلیت های خارق العاده با افزونه جت پک وردپرس
   آیا به دنبال قابلیت های خوب و زیاد هستید؟ آیا میخواهید یک وب سایت با تمامی قابلیت های موجود داشته باشید و دیگر نیازی به ابزار های دیگر نداشته باشید؟ جت پک وردپرس دقیقا همان چیزی است که شما به ان نیاز دارید.دوستان توجه کنید که با فعال کردن افزونه JETPACK امکاناتی نظیر آمار ، خبرنامه ، تنظیمات شبکه های اجتماعی و … به وب سایت شما اضافه می شود که خب تمامی این امکانات در یک افزونه است که خب همین مورد میتواند بسیار خوب و مفید باشد . امکانات ذکر شده قبل از ارائه این افزونه تنها برای کاربران سایت wordpress.com وجود داشت . البته لازم به ذکر است که کلیه قابلیت های جدید روی سرور سایت wordpress.com میزبانی می شوند .پس در صورتی که به این افزونه حرفه ای وردپری نیاز دارید آن را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه Jetpack
   ۱۶٫ نمایش اطلاعات گوگل با Google Analyticator
   مورد بعدی یک افزونه بسیار خوب و حرفه ای با گوگل است که برای آنالیز وب سایت های وردپرسی بسیار خوب و مفید است.این افزونه با اضافه کردن خودکار کدهای Google Analytics به قالب شما و همچنین نمایش آمار در داشبورد وب سایت وردپرس شما ، رنج کار با Google Analytics را به حداقل می رساند ! همچنین با داشتن چند ابزارک سفارشی ، امکان نمایش آمار را در وب سایت شما فراهم می کند . پشتیبانی از شمارش گر تعداد دانلود ، نصب آسان و … از قابلیت های این افزونه می باشد که میتوانید به خوبی از ان استفاده کنید.پس به این موارد نیز در صورت دانلود افزونه توجه داشته باشید.دوستان در این زمینه افزونه ای بهتر از این وجود ندارد و میتواند برای انتخاب و استفاده شما بهترین گزینه باشد.پس آن را در صورت نیاز از لینک زیر دریافت کرده و در وب سایت وردپرسی خود نصب نمائید
   دانلود افزونه Google Analyticator
   ۱۷٫ افزودن کلیپ های یوتیوب با Smart YouTube PRO
   مورد بعدی یک افزونه برای قرار دادن ویدئو ها است که در وب سایت های وردپرسی استفاده زیادی نیز دارد و میتوانید از ان به خوبی استفاده کنید.دوستان عزیز من شما میتوانید توسط این افزونه محبوب به سادگی ویدئو های سایت های youtube ، Vimeo ، Metacafe ، liveleak و … را به مطالب ، برگه ها و دیدگاه های خود اضافه کنید البته در صورتی که از این ویدئو ها میخواهید در وب سایت وردپرسی خود استفاده کنید. نمایش ویدئو ها روی آیفون و آندروید ، افزودن لیست پخش ، ساخت خودکار تصاویر بند انگشتی ، ابزارک کاربردی ، نمایش خودکار ویدئو ها ، تولید کد xHTML استاندارد و … از توانایی های این افزونه می باشد که بر حرفه ای بودن آن اضافه میکند و بسیار برای شما خوب و مهم است .دوستان در صورتی که از این ویدئو ها در وب سایت وردپرسی خود استفاده میکنید میتوانید از این افزونه استفاده کنید و اصلا به دنبال افزونه های دیگر برای این مورد نباشید.پس آن را از لینک زیر دریافت کنید
   دانلود افزونه Smart YouTube PRO
   ۱۸٫ افزودن نقشه گوگل به وب سایت وردپرسی با MapPress Easy Google Maps
   دوستان رسیدیم به مورد هجده ام از این افزونه های وردپرسی در وب سایت.افزونه MapPress با اضافه کردن بخش جدیدی به ویرایشگر متن ، امکان درج نقشه گوگل را در سایت شما فراهم می کند و شما میتوانید نقشه گوگل را در وب سایت وردپرسی خود قرار دهید . هنگام ساخت مطلب و یا برگه با وارد کردم آدرس منطقه مورد نظر ، نقشه گوگل آن را دریافت خواهید کرد و میتوانید به سادگی در برگه های وب سایت خود نمایش دهید مثلا در برگه تماس با ما یا درباره ما در وب سایت وردپرسی خود میتوانید این قابلیت را قرار دهید. قابلیت های کلیدی این افزونه را میتوان به بخش های زیر تقسیم کرد که خب قابلیت های بسیار خوب و مفیدی است: این افزونه حرفه ای وردپرس ساخته شده بر اساس آخرین ورژن API گوگل است همچنین قابل استفاده در وردپرس چند سایته ، پشتیبانی از پست های دلخواه ، ساخت آسان نقشه ها در خود ویرایشگر ، قابلیت افزودن نشانه روی نقشه ، افزودن متن و تصویر دلخواه روی نقشه ، پشتیبانی از قابلیت Street view ، نمایش ترافیک ، امکان ثبت چند نقشه در یک صفحه را دارد که میتوانید همه این موارد را در این افزونه حرفه ای داشته باشید.پس آن را از لینک زیر دریافت بفرمائید
   دانلود افزونه MapPress Easy Google Maps
   ۱۹٫ شمارش تعداد دانلود با WordPress Download Monitor
   دوستان رسیدیم به مورد ۱۹ از این افزونه های خوب و حرفه ای در وب سایت وردپرسی.این افزونه حرفه ای یک افزونه کاربردی برای شمارش تعداد بازدید یک لینک و دانلود یک فایل می باشد که مخصوص وب سایت هایی با مقدار دانلود های زیاد هستند دوستان این افزونه حرفه ای برای وب سایت های دانلودی مورد استفاده قرار میگیرند و بسیار خوب و حرفه ای هستند. این افزونه با فراهم کردن محیط آپلود و مدیریت فایل های قابل دانلود به شما امکان مشاهده و ثبت تعداد دانلود هر فایل را می دهد . از قابلیت های مهم این افزونه می توان به افزودن لینک ها در محیط ویرایشگر ، افزودن ورژن های مختلف یک فایل ، ثبت لینک ها دانلود از سرورهای دیگر ، نمایش تعداد دانلود به بازدیدکنندگان توسط کد میانبر ، قابلیت دسته بندی فایها ، ثبت تعداد دانلود صحیح و اقدام برای دانلود ، دانلود فایل ها فقط برای اعضا و … اشاره نمود که همه و همه این افزونه وردپرس را بسیار خوب و بسیار حرفه ای قرار گرفته است و ما نیز ان را به شما معرفی کردیم و میتوانید ان را از لینک زیر دریافت کننید
   دانلود افزونه WordPress Download Monitor
   ۲۰٫ افزودن قابلیت امتیاز دهی به وب سایت با GD Rating System
   دوستان مورد بعدی یک افزونه برای امتیاز دهی در وردپرس است.دوستان این افزونه ای که به شما معرفی میشود یک افزونه قدرتمند برای ایجاد سیستم امتیازدهی برای مطالب ، برگه ها و دیدگاه های سایت شما است که در وب سایت های وردپرسی بسیار خوب و مورد نیاز است.دوستان توجه کنید که این افزونه با قدرت AJAX کار می کند و دارای چندین قالب آماده نظیر ستاره ای ، امتیازی ، لایکی و … می باشد که خب قدرت انتخاب خوبی را نیز به شما میدهد. همچنین با قابلیت ست شدن افزونه با ابزار کش سرعت وب سایت شما کاهش محسوسی پیدا نمی کند . با تنظیمات فراوان و کاربردی که GD Rating System هر نوع نیاز شما برآورده می شود .پس در صورتی که هنوز وب سایت شما سیستم امتیاز دهی ندارد این افزونه میتواند همان چیزی باشد که میخواهید پس سریعا ان را از لینک زیر دریافت کرده و در وب سایت وردپرسی خود نصب کنید
   دانلود افزونه GD Rating System
   ۲۱٫ آگاهی از دیگاه های جدید با Subscribe To Comments Reloaded
   دوستان کم کم به آخر این آموزش امروز نزدیک میشویم.در مورد ۲۱ از این افزونه های حرفه ای وردپرس قصد داریم افزونه ای برای دیدگاه ها در وردپرس را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.دوستان توجه کنید که شما با استفاده از افزونه Subscribe To Comments Reloaded به کاربران خود اجازه می دهید که از درج دیدگاه های جدید از طریق ایمیل آگاه شوند و این میتواند کاربران وب سایت شما را شگفت زده کند که این یک روش بسیار خوب و حرفه ای است . این افزونه با ایمیل های جذاب خود باعث بازگشت بازدیدکنندگان به وب سایت شما و در نتیجه افزایش ترافیک سایت می شود . عدم ویرایش جدولهای اصلی وردپرس ، ویرایش ساده مشترکان ، ویرایش کاملا ایمیل ها و پیغام های ارسالی ، قابلیت غیر فعال کردن قابلیت برای مطالب خاص و سازگاری کامل با افزونه های تغییر زبان سایت از قابلیت های مهم این افزونه محسوب می شود که میتواند به شما و وب سایت وردپرسی شما بسیار کمک کند و مشکلات شما را در این زمینه مرتفع سازد
   دانلود افزونه Subscribe To Comments Reloaded
   ۲۲٫ نمایش مطالب محبوب با WordPress Popular Posts
   دوستان مورد بعدی از این افزونه های وردپرس حرفه ای افزونه ای برای نمایش مطالب محبوب است.با WordPress Popular Posts قادر خواهید بود که مطالب محبوب را به بازدیدکنندگان خود نمایش دهید توجه کنید که مطالب محبوب در وردپرس و در وب سایت های دیگر بسیار مهم هستند و اغلب در وب سایت قرار میگیرند . این افزونه در اصل یک ابزارک فوق العاده منعطف است که با تنظیمات فراوان خود امکان نمایش مطالب محبوب بر اساس معیارهایی نظیر تعداد دیدگاه ها ، بازدیدها و … را فراهم می کند که میتواند دقیقا همان چیزی باشد که شما به آن در وب سایت وردپرسی خود نیاز دارید . سایر قابلیت های مهم این افزونه عبارت اند از : امکان مشخص نمودن رنج زمانی ، استفاده از چند ابزارک در یک صفحه ، پشتیبانی کامل از مطالب دلخواه ، نمایش تصاویر شاخص ! ، امکان ساخت قالب جدید ، پشتیبانی از کدهای کوتاه ، پشتیبانی از تگ های قالب و … که همگی این افزونه را به یکی از بهترین افزونه های بسیار خوب و مورد استفاده در وردپرس تبدیل میکند.پس در صورتی که به این افزونه وردپرس در وب سایت خود نیاز دارید از لینک زیر ان را دریافت کنید و استفاده کنید
   دانلود افزونه WordPress Popular Posts
   ۲۳٫ ساخت فروشگاه آنلاین فایل با Easy Digital Downloads
   دوستان مورد یکی مانده به آخر از این افزونه هایی که به شما معرفی شد یک افزونه فروشگاه ساز بسیار خوب و حرفه ای است.برای ساخت فروشگاه های اینترنتی.اگر قصد دارید یک فروشگاه اینترنتی برای فروش فایل های دیجیتالی و آنلاین بسازید، افزونه Easy Digital Downloads بهترین گزینه برای این کار محسوب می شود که بسیار خوب و حرفه ای است و امکانات بسیار خوب و زیادی نیز دارد و میتواند برای شما بهترین گزینه باشد. توسط این افزونه قدرتمند شما می توانید نسبت به فروش کالاهایی مانند کارت شارژ ، جزوات و کتاب های الکترونیکی ، مقالات و به طور کلی هر فایل دیجیتالی اقدام کنید یعنی هر مورد دانلودی که دارید میتوانید با استفاده از این افزونه بفروشید . برخی از قابلیت های کلیدی این افزونه عبارت اند از : کدهای تخفیف ، گزارش فروش ، تاریخچه خرید کاربران ، ذخیره مشخصات دانلود ، درگاه های پرداخت ایرانی و خارجی فراوان ، پشتیبانی کامل از زبان فارسی و واحد پول ایران و… پس در صورتی که تا به حال به چنین چیزی نیاز داشتید حتما ان را دریافت کنید و در وب سایت وردپرسی خود نصب و راه اندازی کنید.
   دانلود افزونه Easy Digital Downloads
   ۲۴٫ ساخت سایت چندزبانه با افزونه Polylang
   دوستان رسدیم به مورد نهایی از این افزونه های خوب و کاربردی.توسط این افزونه ، می توانید به راحتی وب سایتی با پشتیبانی از چند زبان بسازید ، افزونه Polylang با ظاهر ساده و کاربر پسند خود ، همه امکاناتی را که برای ساخت یک وب سایت چند زبانه نیاز دارید را یک جا در اختیار شما قرار می دهد . جا به جایی بین زبان ها با یک کلیک ، تغییر خودکار زبان تاریخ و حفظ seo سایت، امکان استفاده از بی نهایت زبان مختلف، پشتیبانی کامل از زبان های راست به چپ، امکان ترجمه مطالب ، برگه ها ، ابزارک ها ، دسته ها ، تگ ها ، منوها و …از جمله قابلیت های این افزونه کاربردی می باشند .پس آن را از لینک زیر دریافت کنید و در وب سایت وردپرسی خود نصب و راه اندازی کنید
   دانلود افزونه Polylang
   دوستان در صورتی که در مورد این افزونه ها سوالی و یا مشکلی داشتید آن را در بخش نظرا ت بیان کنید تا خیلی زود بتوانید پاسخ خود را دریافت کنید که خب این مورد هم میتواند کمک خوبی برای شما عزیزان باشد.
   منبع:حیاط خلوت
  • توسط Fast-Learn
   سلام.
   من یه قالب برای سایتم طراحی کردم، میخوام ببینم چطوری میتونم با افزونه ای مثل yoast-seo سئوی قالبم رو بهینه کنم (مثل تگ ها متا و....)
   تا جایی که یادمه توی قالب قبلیم خود افزونه این متا تگ ها و .. رو به کد ها اضافه میکرد، اما الان هرچی نگاه میکنیم هیچ تغییری ایجاد نمیکنه افزونه
   ممنون میشم راهنماییم کنید