• اطلاعیه ها

  • Morteza

   باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

   تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
giasi

مشکل فارسی کردن قالب

4 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

دوستان طبق آموزش

عدم پشتیبانی قالب از rtl

می خواهم این کد فاکشنم

<?php

/**

* @package WordPress

* @subpackage bizz Theme

*/

// Set the content width based on the theme's design and stylesheet.

if ( ! isset( $content_width ) )

$content_width = 620;

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Include functions

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

require('admin/theme-admin.php');

require('functions/pagination.php');

require('functions/better-excerpts.php');

require('functions/shortcodes.php');

require('functions/meta/meta-box-class.php');

require('functions/meta/meta-box-usage.php');

require('functions/flickr-widget.php');

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Images

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

if ( function_exists( 'add_theme_support' ) )

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {

add_image_size( 'full-size', 9999, 9999, false );

add_image_size( 'nivo-slider', 910, 400, true );

add_image_size( 'post-image', 660, 220, true );

add_image_size( 'portfolio-thumb', 215, 140, true );

add_image_size( 'portfolio-single', 500, 9999, false );

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Javascsript

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

add_action('wp_enqueue_scripts','my_theme_scripts_function');

function my_theme_scripts_function() {

//get theme options

global $options;

wp_deregister_script('jquery');

wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"), false, '1.4.2');

wp_enqueue_script('jquery');

// Site wide js

wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri() . '/js/superfish.js');

wp_enqueue_script('custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js');

//portfolio main

if(is_page_template('template-portfolio.php')) {

wp_enqueue_script('portfolio', get_template_directory_uri() . '/js/portfolio.js');

}

//portfolio single

if( get_post_type() == 'portfolio') {

wp_enqueue_script('prettyphoto', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.prettyPhoto.js');

}

//homepage js

if(is_front_page()) {

wp_enqueue_script('nivo', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.nivo.slider.js');

}

}

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Sidebars

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

//Register Sidebars

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar(array(

'name' => 'Sidebar',

'id' => 'sidebar',

'description' => 'Widgets in this area will be shown in the sidebar.',

'before_widget' => '<div class="sidebar-box clearfix">',

'after_widget' => '</div>',

'before_title' => '<h4><span>',

'after_title' => '</span></h4>',

));

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar(array(

'name' => 'Footer Left',

'id' => 'footer-left',

'description' => 'Widgets in this area will be shown in the footer left area.',

'before_widget' => '<div class="footer-widget clearfix">',

'after_widget' => '</div>',

'before_title' => '<h4>',

'after_title' => '</h4>',

));

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar(array(

'name' => 'Footer Middle',

'id' => 'footer-middle',

'description' => 'Widgets in this area will be shown in the footer middle area.',

'before_widget' => '<div class="footer-widget clearfix">',

'after_widget' => '</div>',

'before_title' => '<h4>',

'after_title' => '</h4>',

));

if ( function_exists('register_sidebar') )

register_sidebar(array(

'name' => 'Footer Right',

'id' => 'footer-right',

'description' => 'Widgets in this area will be shown in the footer right area.',

'before_widget' => '<div class="footer-widget clearfix">',

'after_widget' => '</div>',

'before_title' => '<h4>',

'after_title' => '</h4>',

));

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Custom Post Types & Taxonomies

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

add_action( 'init', 'create_post_types' );

function create_post_types() {

//slider post type

register_post_type( 'Slides',

array(

'labels' => array(

'name' => __( 'ط§ط³ظ„ط§غŒط¯ ط´ظˆ', 'bizz' ),

'singular_name' => __( 'ط§ط³ظ„ط§غŒط¯', 'bizz' ),

'add_new' => _x( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ع©ط±ط¯ظ†', 'Slide', 'bizz' ),

'add_new_item' => __( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§غŒط¯ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'edit_item' => __( 'ظˆغŒط±ط§غŒط´ ط§ط³ظ„ط§غŒط¯', 'bizz' ),

'new_item' => __( 'ط§ط³ظ„ط§غŒط¯ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'view_item' => __( 'طھظ…ط§ط´ط§ ط§ط³ظ„ط§غŒط¯', 'bizz' ),

'search_items' => __( 'ط¬ط³طھط¬ظˆغŒ ط§ط³ظ„ط§غŒط¯ ظ‡ط§', 'bizz' ),

'not_found' => __( 'ظ‡غŒع† ط§ط³ظ„ط§غŒط¯غŒ ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯.', 'bizz' ),

'not_found_in_trash' => __( 'ظ‡غŒع† ط§ط³ظ„ط§غŒط¯غŒ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ظ† ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯.', 'bizz' ),

'parent_item_colon' => ''

),

'public' => true,

'supports' => array('title','thumbnail'),

'query_var' => true,

'rewrite' => array( 'slug' => 'slides' ),

)

);

//hp highlights

register_post_type( 'hp_highlights',

array(

'labels' => array(

'name' => __( 'ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ', 'bizz' ),

'singular_name' => __( 'ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ', 'bizz' ),

'add_new' => _x( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ع©ط±ط¯ظ†', 'Highlight', 'bizz' ),

'add_new_item' => __( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'edit_item' => __( 'ظˆغŒط±ط§غŒط´ ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ', 'bizz' ),

'new_item' => __( 'ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'view_item' => __( 'طھظ…ط§ط´ط§غŒ ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ', 'bizz' ),

'search_items' => __( 'ط¬ط³طھط¬ظˆغŒ ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھ', 'bizz' ),

'not_found' => __( 'ظ‡غŒع† ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھغŒ ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯.', 'bizz' ),

'not_found_in_trash' => __( 'ظ‡غŒع† ظ‡ط§غŒظ„ط§غŒطھغŒ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ظ† ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯', 'bizz' ),

'parent_item_colon' => ''

),

'public' => true,

'supports' => array('title','editor'),

'query_var' => true,

'rewrite' => array( 'slug' => 'hp-highlights' ),

)

);

//portfolio post type

register_post_type( 'Portfolio',

array(

'labels' => array(

'name' => __( 'ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'singular_name' => __( 'Portfolio', 'bizz' ),

'add_new' => _x( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ع©ط±ط¯ظ†', 'Portfolio Project', 'bizz' ),

'add_new_item' => __( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط± ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'edit_item' => __( 'ظˆغŒط±ط§غŒط´ ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'new_item' => __( 'ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط± ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'view_item' => __( 'طھظ…ط§ط´ط§غŒ ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'search_items' => __( 'ط¬ط³طھط¬ظˆغŒ ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'not_found' => __( 'ظ‡غŒع† ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ط§غŒ ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯', 'bizz' ),

'not_found_in_trash' => __( 'ظ‡غŒع† ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ط§غŒ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ظ† ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ط´ط¯', 'bizz' ),

'parent_item_colon' => ''

),

'public' => true,

'supports' => array('title','editor','thumbnail'),

'query_var' => true,

'rewrite' => array( 'slug' => 'portfolio' ),

)

);

}

// Add taxonomies

add_action( 'init', 'create_taxonomies' );

//create taxonomies

function create_taxonomies() {

// portfolio taxonomies

$cat_labels = array(

'name' => __( 'ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'singular_name' => __( 'ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'search_items' => __( 'ط¬ط³طھط¬ظˆغŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ع©ط§ط±', 'bizz' ),

'all_items' => __( 'ظ‡ظ…ظ‡ غŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ', 'bizz' ),

'parent_item' => __( 'ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ط§ط¯ط±', 'bizz' ),

'parent_item_colon' => __( 'ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ط§ط¯ط±:', 'bizz' ),

'edit_item' => __( 'ظˆغŒط±ط§غŒط´ ظ…ظˆط¶ظˆط¹', 'bizz' ),

'update_item' => __( 'ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ط±ط³ط§ظ†غŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ', 'bizz' ),

'add_new_item' => __( 'ط§غŒط¬ط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'new_item_name' => __( 'ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¬ط¯غŒط¯', 'bizz' ),

'choose_from_most_used' => __( 'ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ط² ط¨غŒظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡', 'bizz' )

);

register_taxonomy('portfolio_cats','portfolio',array(

'hierarchical' => true,

'labels' => $cat_labels,

'query_var' => true,

'rewrite' => array( 'slug' => 'portfolio-category' ),

));

}

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Portfolio Cat Pagination

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

// Set number of posts per page for taxonomy pages

$option_posts_per_page = get_option( 'posts_per_page' );

add_action( 'init', 'my_modify_posts_per_page', 0);

function my_modify_posts_per_page() {

add_filter( 'option_posts_per_page', 'my_option_posts_per_page' );

}

function my_option_posts_per_page( $value ) {

global $option_posts_per_page;

if ( is_tax( 'portfolio_cats') ) {

return 8;

}

else {

return $option_posts_per_page;

}

}

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

/* Other functions

/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

// Limit Post Word Count

function new_excerpt_length($length) {

return 50;

}

add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

//Replace Excerpt Link

function new_excerpt_more($more) {

global $post;

return '...';

}

add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

}

// Enable Custom Background

add_custom_background();

// register navigation menus

register_nav_menus(

array(

'menu'=>__('Menu'),

)

);

/// add home link to menu

function home_page_menu_args( $args ) {

$args['show_home'] = true;

return $args;

}

add_filter( 'wp_page_menu_args', 'home_page_menu_args' );

// menu fallback

function default_menu() {

require_once (TEMPLATEPATH . '/includes/default-menu.php');

}

// functions run on activation --> important flush to clear rewrites

if ( is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == 'themes.php' ) {

$wp_rewrite->flush_rules();

}

?>

این کد داخلش قرار بدم


function iptrtl_add_stylesheet() {
$template_dir_uri = get_template_directory_uri();
$template_dir = get_template_directory();
//$stylesheet_dir = get_stylesheet_directory();

if ( file_exists("$template_dir/rtl.css") ) {
wp_register_style( 'parent-theme-rtl', "$template_dir_uri/rtl.css" );
wp_enqueue_style( 'parent-theme-rtl' );
}
}
add_action('wp_print_styles', 'iptrtl_add_stylesheet');

متاسفانه هر کاری کردم وقرار دام خروجی اون چیزی که می خوام نشد لطفا شما کد داخل فاکشن کنید تا قالب درست بشه

ویرایش شده در توسط Parsa
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما کد رو هر جایی از فایل قرار دهید درسته (داخل تگ php)

فایل rtl.css هم باید در پوشه پوسته باشه

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من ته کد گذاشتم برای همین عمل نکرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ببینید در سورس صفحه فایل rtl.css هست یا نه؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط wp-user
   با سلام خدمت دوستان
   خب همونطور که میدونید یک کاربر عادی میتونه به راحتی به فایل های استایل دسترسی پیدا کنه
   حالا ما اگه بیایم قالب موردنظرمون رو فارسی سازی کنیم ، اونوقت استایل های فارسی شده ی ما به راحتی قابل دسترس خواهد بود
   حالا سوالم اینه که چطور می تونیم کاری کنیم که کسی به استایل های فارسی شده ی ما دسترسی نداشته باشه تا امکان سوء استفاده به وجود نیاد؟!
   با تشکر
  • توسط Akbar
   سلام، ببخشید چند تا سوال در مورد ویرایش قالب دارم.
   من یک قالبی رو فارسی کردم ولی یکم مشکل دارم! لطفا من رو راهنمایی کنید.
   1) اینکه من میخوام فونت عنوان پست هارو عوض کنم! یک فایل با اسم fonts در پوشه ی قالب درست کردم و چند فونت در اون قرار دادم (به تقلید از پوسته nomad که در همیار وردپرس هست).
   و در ادامه ی کد post h2 a. که در فایل css هست و مربوط به عنوان پست هاست این کد رو قرار دادم ولی فونت تغییر نکرد!


   font-family: "Yekan"

   میخوام بدونم آیا باید فونت ها را مثل فایل rtl.css باید به قالب تعریف کنی یا چه جوریه؟(لطفا یکم توضیح بدین)
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2) من منوی باز شو رو نوشته هاش رو راست چین کردم! ولی منو های باز شو به سمت راست باز میشن من باید چیکار کنم تا به سمت چپ باز بشه؟
   عکس + کدهای css

   #myslidemenu { width: 765px; height: 40px; padding-left: 35px; float: left; display: inline; }
   .jqueryslidemenu { width: 100%; font-size: 14px; text-transform: uppercase; }
   .jqueryslidemenu ul { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; }
   .jqueryslidemenu ul li { position: relative; display: inline; float: left; }
   .jqueryslidemenu ul li a { padding: 10px 15px; display: block; text-decoration: none; }
   .jqueryslidemenu ul ul { background: #222; top: 40px; padding: 0 10px; }
   .jqueryslidemenu ul ul ul { background: #333; margin: 0 0 0 20px; padding: 0 10px; }

   * html .jqueryslidemenu ul li a { /*IE6 hack to get sub menu links to behave correctly*/ display: inline-block; }
   .jqueryslidemenu ul li a { color: #aaa; }
   .jqueryslidemenu ul li a:hover { color: #eee; }

   /*1st sub level menu*/
   .jqueryslidemenu ul li ul { position: absolute; left: 0; width: 140px; display: block; visibility: hidden; clear: both; }
   /*Sub level menu list items (undo style from Top level List Items)*/
   .jqueryslidemenu ul li ul li { display: list-item; float: none; }
   /*All subsequent sub menu levels vertical offset after 1st level sub menu */
   .jqueryslidemenu ul li ul li ul { top: 0; }
   /* Sub level menu links style */
   .jqueryslidemenu ul li ul li a { width: 140px; padding: 5px 5px; margin: 0; border-top-width: 0; }

   و اینکه عکس های درون پست، همه به یک اندازه در بیان! و اگر بزرگ هستن به صورت خودکار کوچک بشه و اگه کوچک هست ، بزرگ بشه! (مانند قالب nomad )
   ممنون